Kurs i obuka - poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika

Definisano je da ovu obuku primarno pohađaju osobe koje su zaposlene na radnom mestu prodavac, ali i svi oni koji obavljaju poslove menadžera ili direktora prodaje, stim što naravno može nastavu da pohađa i svaka ona osoba koja u određenoj kompaniji izvršava menadžerske poslove u oblasti marketinga, te svako ko želi da se sa pomenutim tehnikama upozna. Svakako se očekuje da prijavljeni poseduju makar osnovna znanja koja se odnose na proces prodaje.

Napominjemo da se kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika sprovodi tokom cele godine u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford u celoj zemlji, kao i da se na zahtev prijavljenih može organizovati online edukacija. U tom slučaju je vrlo važno da svako od prijavljenih poseduje sopstveni kompjuter, kao i da na njega instalira namenski softver, a podrazumeva se da će ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora sve detaljne informacije o tome da pruži pojedinačnom kandidatu kada budem bio sproveden zvaničan upis.

Inače, prvo se očekuje da zainteresovani izvrši prijavu, a da zatim prilože sva potrebna dokumenta, ali i da upisu lično prisustvuju. Podrazumeva se da će ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora o zahtevanoj dokumentaciji da obavesti svakog prijavljenog, te se očekuje da se zainteresovani prijave ili putem telefona ili preko mejla, stim da svakako imaju i onu opciju koja podrazumeva da lično dođu u prostorije jedne od poslovnica i na taj način izvrše prijavu.


Način na koji se organizuje obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika je vrlo precizno određen, a pred svakim prijavljenim je mogućnost da nastavu prati u grupi, u paru i potpuno samostalno.

Napominjemo da se i za grupnu i za poluindividualnu, kao i za individualnu nastavu jasno definiše i princip organizacije, ali i broj osoba koje bi određenom tipu nastave trebalo da prisustvuju, tako da se podrazumeva svakako da individualnu edukaciju prati po jedna osoba, poluindividualnoj treba da prisustvuje dvoje njih u isto vreme, dok se u grupama nalazi maksimalno osmoro polaznika, a četvoro njih je minimalan broj ne samo za formiranje grupe, nego i za početak tog tipa nastave. Bitno je da apsolutno svako koga interesuje upravo grupni kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika bude upoznat sa činjenicom da organizator, to jest ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica treba da odredi kako datum početka, tako isto i termine, ali i dinamiku sprovođenja ove vrste edukacije. Takođe je bitno naglasiti i to da ni u kom slučaju nije dozvoljeno da budu izvršene promene bilo kog segmenta organizacije, pa je upravo iz tog razloga vrlo važno da svaki prijavljeni u potpunosti prihvati navedene uslove sprovođenja grupne nastave.

Ako nekom polazniku bude više odgovaralo da odredi sam u kojim terminima će se nastava organizovati, odnosno prema kakvoj dinamici će da pohađa časove, te kada bi želeo da nastava počne, onda su mu na raspolaganju poluindividualna i individualna obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika. Način njihove organizacije je specifičan u tom smislu što svaki prijavljeni pomenute detalje određuje dogovorom sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, kao i sa onim profesorom koji će biti dužan tom prilikom da vodi obuku.

Moramo naglasiti i to da naša institucija može da organizuje i posebnu vrstu edukacije, a koju bi trebalo da pohađaju zaposleni u okviru bilo koje kompanije. Princip koji se primenjuje kada se sprovodi takozvana korporativna obuka, podrazumeva da se zvanično ovlašćeno lice firme koja je zainteresovana za nju, dogovora o svim detaljima sa predstavnikom naše institucije. A samim tim što je način organizacije ove vrste nastave u potpunosti prilagođen potrebama klijenata, to je Dozvoljeno da zaposleni predavanja prate na nekom drugom mestu, a najpre se misli na prostorije te kompanije.Kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika - nastavni plan

Budući da bi polaznici trebalo donekle da poseduju znanja u oblasti prodaje, to se podrazumeva da će obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika primaran fokus da stavi na osnovnu temu koja se izučava, to jest da će objasniti prisutnima na samom poćetku šta se tačno podrazumeva pod terminom Spin tehnike.

Zapravo se radi o posebnom načinu prodaje, a koji je poznat pod krilaticom “pitanjima do prodaje”, budući da je osnov ovih tehnika usmeren na pravilno postavljanje pitanja, a kako bi potencijalni kupac usmerio pažnju na konkretni proizvod, tek kako bi vrlo brzo shvatio da mu je upravo to zaista i potrebno.

Naravno da se takozvane Spin tehnike mogu primenjivati i kada se prodaju, odnosno prezentuju određene usluge, a isto tako se podrazumeva da će prisutni biti upoznati i sa osnovnim ciljem koji njihova primena u praksi ima. Moramo naglasiti da je primarna svrha korišćenja ovih tehnika usmerena na poboljšanje prodaje, a sa stanovišta animiranja potencijalnih kupaca.


Da bi svako ko pohađa ovu obuku bio u mogućnosti da pravila vezana za pomenute tehnike maksimalno kvalitetno primeni u praksi, predviđeno je da kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika više bude usmerena na praktičan rad. Preciznije govoreći, svi prisutni će prvo od strane predavača biti informisani o osnovnim pravilima koja Spin tehnike podrazumevaju, a zatim će svi oni učestvovati u simulacijama vrlo realnih situacija, u kojima će svakako morati da primene ona znanja koja su stekli tokom predavanja.

Obaveza nam je da napomenemo i to da institucija klijenta koji želi da njegovi zaposleni nauče na koji način se spin tehnike koriste zarad poboljšanja prodaje, ima pravo od predavača da traži da se praktičan rad adekvatno prilagodi poslovanju te kompanije, a u smislu da simulacija situacija bude uzeta iz domena poslovanja konkretne firme, kako bi njeni zaposleni na što brži i lakši način usvojili sva potrebna znanja, te ih vrlo brzo po završetku ove obuke i primenili u praksi.

Isto tako je važno istaći i podatak da će obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika prisutnima omogućiti da nauče i koliko je aktivno slušanje potencijalnih kupaca proizvoda, to jest korisnika prezentovanih usluga bitno za uspešnost prodaje, ali će takođe biti u mogućnosti da nauče i na koji način bi određena usluga ili proizvod trebalo da bude prezentovan, da bi prodaja bila što uspešnija.

Uz sve pomenuto, polaznici će da nauče i kako se postupa u situaciji kada razgovor neželjeno ode u drugom smeru, to jest na primerima iz prakse će im predavači objasniti šta bi trebalo tačno da u toj situaciji kažu, a kako bi se tema konkretnog razgovora vratila na željenu. Naravno da se podrazumeva i to da će tokom edukacije svi prisutni naučiti i na koji način bi trebalo započeti, ali i na koji način završiti razgovor sa potencijalnim kupcima proizvoda ili korisnicima prezentovanih usluga.

Kada i gde se kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika organizuje?

Svakako je definisano da svaki prijavljeni mora samostalno da se odluči gde će da pohađa nastavu, to jest na koji način, a pošto se sprovodi kako online obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika, tako isto i klasična vrsta edukacije, te bira i između individualne, grupne i poluindividualne nastave.

Posebno naglašavamo da one osobe koje se opredele za praćenje predavanja preko interneta, obavezno moraju posedovati sopstveni kompjuter, a na njega će neposredno pre početka instalirati i softver, stim da će o potrebnim detaljima biti obavešteni od strane koordinatora za nastavu one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj su se i upisali. Naravno, klasičan tip edukacije će zainteresovani pratiti u prostorijama onog predstavništva institucije organizatora koje budu izabrali.

O tačnim terminima u kojima će se održati ova obuka će svi prijavljeni biti precizno obavešteni kada se budu opredelili između nastave u paru, u grupi ili individualno.

Radi se o tome da se individualni kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika, a koju prati samo jedan polaznik, organizuje na sasvim isti način kao i nastava u okviru koje će biti prisutno njih dvoje, odnosno poluindividualna. U principu, radi se o vrlo slobodnom načinu sprovođenja, s obzirom na to da se svaki prijavljeni kako o datumu početka bilo individualne ili poluindividualne edukacije, tako i o terminima njenog održavanja, ali i o dinamici, dogovara sa pojedinačnim profesorom koji treba da vodi kurs i to sve uz prisustvo ovlašćenog lica konkretne poslovnice organizatora, to jest koordinatora za nastavu.

Svako kome bude odgovarao rad u grupi će morati da sačeka početak te vrste nastave, pošto je on uslovljen kreiranjem jedne grupe, a koje je vezano za prijavu najmanje četvoro polaznika. Sve to se naravno odnosi i na klasičnu i na onlajn nastavu, a organizator ima dužnost da definiše sve segmente koji su vezani za sprovođenje ovakve vrste edukacije. Naime, kada bude bila zvanično oformljena grupa, tek tada se i stiče uslov da počne grupni kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika. Zatim koordinator za nastavu u izabranoj poslovnici institucije organizatora prvo određuje datum njenog početka, a odmah posle toga definiše termine i dinamiku održavanja časova, pa zatim i obaveštava sve prijavljene o tome. Nije predviđena promena termina ili eventualno, datuma početka kod ove vrste edukacije, tako da se očekuje da svaki zainteresovani prihvati ono što bude definisao organizator.

Takođe, ako za tim postoji potreba, može da bude sprovedena i takozvana korporativna obuka, a koju bi zaposlena lica u nekoj kompaniji trebalo da pohađaju. O terminima njenog održavanja, odnosno o dinamici, te o datumu početka će se direktor, to jest ovlašćeno lice zainteresovane firme dogovoriti sa koordinatorom za nastavu u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Obavezni smo da naglasimo i to da predstavnik kompanije klijenta ima pravo da zahteva da se korporativni kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika organizuje i u prostorijama koje pripadaju toj firmi, to jest u kojima će zaposlenima najviše odgovarati da predavanja prate, a podrazumeva se da će organizator nastojati da i na taj zahtev odgovori.

Kako se obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika sprovodi?

Vrlo je precizno određeno da svaki pojedinačni prijavljeni ima prvo obavezu da se opredeli gde će pratiti ovu edukaciju, s obzirom na to da je u ponudi kako klasični, tako i online kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika. Kada kažemo klasični mislimo, zapravo na onu vrstu nastave koju zainteresovani prate u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, dok je uslov za pohađanje online edukacije vezan za posedovanje računara. Naime, oni u tom slučaju predavanja prate putem virtuelnih učionica, a prethodno je svakako njihova obaveza da na lični računar instaliraju poseban tip softvera, o čemu će svakako dodatne informacije da dobiju od ovlašćenog lica konkretne poslovnice u kojoj se budu upisivali.

Nakon što budu doneli odluku o tome, zahteva se i da se opredele između nastave u paru, odnosno poluindividualne, zatim grupne, kao i individualne. Naravno da svaka od njih uključuje ne samo različit broj polaznika, nego i sasvim drugačiji princip sprovođenja.

Tako se poluindividualna i individualna obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika organizuju na istovetan način, a u tom slučaju prijavljenima je dozvoljeno da u dogovoru sa nadležnim predavačem, ali i sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora, definišu apsolutno sve što se na sprovođenje izabranog tipa edukacije odnosi. Jednostavnije rečeno, oni zajedno prvo određuju kog datuma će da počne nastava koju su odabrali da pohađaju, a odmah posle toga se dogovaraju i o terminima, kao i o dinamici po kojoj će se časovi tada organizovati.

Grupni tip edukacije se sprovodi na sasvim drugačiji način, a precizno je određeno da u okviru jedne grupe može biti od 4 do maksimalno 8 ljudi prisutno. Stoga, kada bude bio osnovni uslov za početak ove vrste nastave ostvaren, odnosno kada se minimum četiri osobe bude zvanično prijavila za njeno pohađanje, ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica organizatora definiše kada će grupni kurs da počne, to jest kojom dinamikom i u kojim terminima će prijavljeni da pohađaju nastavu. Zainteresovani svakako moraju da znaju i to da je u pitanju takav način sprovođenja nastave da ne postoji apsolutno šansa da dođe do promene ničega od definisanog, pa bi svakako trebalo za nju da se opredele osobe koje se u navedene termine, ali i ostale definisane segmente mogu i uklopiti.

Pomenuta institucija će organizovati i korporativni kurs, u slučaju da neka kompanija izrazi želju da određeni broj njenih zaposlenih nauči da primenjuje Spin tehnike, a kako bi maksimalno poboljšali učinak prodaje. Ističemo da se na bilo koji od do sada pomenutih načina može organizovati korporativni kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika, ali da organizator ispunjava zahtev i svakog klijenta koji želi da njegovi zaposleni časove prate na nekom drugom mestu, a prvenstveno u prostorijama svoje firme, o čemu će svakako da se predstavnik kompanije klijenta detaljno dogovori sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici institucije organizatora.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika?

Unapred se može samo reći koliko će da traje obuka i kurs za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika koju polaznici budu želeli da pohađaju u grupi, budući da jedino u tom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford, odnosno ovlašćeni predstavnik te institucije, definiše kako njeno trajanje, odnosno dinamiku, tako isto i termine održavanja, ali i datum početka.

Ističemo da je ukupno 8 časova predviđeno važećim nastavnim programom, a s obzirom na to da je trenutno definisana dinamika koja podrazumeva po 2 časa dnevno, to jest po 90 minuta nastave svakoga dana, taj tip edukacije će trajati ukupno 4 dana. Naravno da će svaki prijavljeni odmah po formiranju grupe u konkretnoj poslovnici organizatora da dobije precozne informacije kako o dinamici, tako i o datumu početka, odnosno o terminima u kojima će predavanja da se sprovode.

A ko god se bude odlučio da nastavu pohađa u paru ili individualno, treba da zna da organizator nema pravo prethodno da odredi trajanje ni jedne ni druge vrste nastave, već da to dogovorom definišu predstavnik institucije organizatora i prijavljeni polaznik.

U slučaju da se na zahtev klijenta organizuje korporativni kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika, isto tako se ne može unapred definisati njeno trajanje, jer to treba zajedno da odrede predstavnik zainteresovane kompanije i ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje