Kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku

Da bi neko ko posluje sa kompanijama iz Francuske ili, pak ko u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji koristi francuski jezik mogao da se odlično snađe u svakoj situaciji, trebalo bi da pohađa ovu specijalizovanu obuku. Međutim, moraju da znaju da se od svakoga koga zanima kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku zahteva i da na ulaznom testu provere znanja pokaže da pomenuti jezik zna na nižem srednjem nivou, a što odgovara B1 nivou Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. A podrazumeva se i to da oni polaznici čiji nivo poznavanja francuskog jezika odgovara nekom od viših nivoa prema CEFR - u (The Common European Framework for languages) može da se smatra da je u prednosti, uzevši u obzir da će mu to i omogućiti lakše savladavanje gradiva koje predviđa zvaničan nastavni program.

Akademija Oxford i kompanijama koje to žele nudi mogućnost da bude organizovan korporativni kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku, a u sklopu koje će određeni broj zaposlenih da savlada sve što je potrebno da bi na što uspešniji način komunicirali na ovom jeziku u poslovnom okruženju, čime će i poslovanje te kompanije biti znatno poboljšano. Organizovanje korporativne obuke može da bude izvršeno u prostorijama te kompanije ili u jednoj od naših poslovnica. A u našoj ponudi je i onlajn vrsta nastave, stim što princip njenog organizovanja isključivo zavisi od zahteva koji je konkretna kompanija ima, iako se u većini slučajeva korporativna obuka organizuje u grupama koje su uvek manje. Ali postoji mogućnost i da je polaznici pohađaju individualno ili u okviru poluindividualne obuku, o čemu će se dogovoriti svakako predstavnici organizatora i određene kompanije.

Sa druge strane, pojedinačni polaznici koje interesuje kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku biraju da li će da nastavu prate putem interneta ili su, ipak za interesovani da to učine u našim poslovnicama, a kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu. Princip prema kome su sve one organizovane se ne razlikuje samo po broju prisutnih polaznika, već i po tome što kod grupne nastave sve unapred definiiše organizator, a kod individualnog i poluindividualnog kursa polaznik stiče pravo da se sa predstavnikom naše poslovnice dogovori o terminima, odnosno o datumu organizovanja, kao i da sa njim precizira dinamiku održavanja jedne od tih vrsta obuke.


Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen da bi grupna obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku mogla da počne jeste da se prijavi dovoljno polaznika, a što podrazumeva zapravo formiranje grupe od četvoro njih najmanje, dok ih osmoro maksimalno može biti prisutno u sklopu jedne grupe.

Bez obzira kada poželi, svako ko je zainteresovan da pohađa ovaj kurs ima pravo da se prijavi preko mejla naše institucije, ali je u toj situaciji obavezan i da naglasi u kom gradu bi voleo da bude upisan, to jest da pohađa ovu obuku, uzevši u obzir da naša institucija ima svoja predstavništva otvorena u gotovo svakom gradu u našoj zemlji. Takođe, zainteresovani mogu da se prijave i preko broja telefona i to tačno određene poslovnice, a uz to imaju pravo i da dođu u njene prostorije i na taj način da izvrše prijavljivanje. Svakako će ubrzo po prijavljivanju da budu obavešteni o datumu kada će biti organizovan inicijalni test provere znanja francuskog jezika, a na osnovu tih rezultata se mora doneti odluka da li zainteresovani polaznik ispunjava osnovni uslov da mu bude dozvoljeno da pohađa pomenuti kurs.


Kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku - plan i program

Na uvodnom času će predavači svim prijavljenima predstaviti osnovna pravila ponašanja u Francuskoj, odnosno ona pravila koja su usko vezana za poslovno komuniciranje na ovom jeziku, a koja se svakako donekle razlikuju od onih koja su prisutna na teritoriji naše zemlje. Nakon toga, kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku se usmerava na različite segmente koji su vezani za komuniciranje u poslovnom svetu, tako da će polaznici prvo biti upućeni u način pisanja radne biografije, to jest CV - ja na francuskom jeziku, ali će im biti prezentovano i kako bi valjalo da napišu motivaciono pismo na ovom jeziku, a da bi pridobili pažnju potencijalnog poslodavca. Zatim će im biti objašnjeno i kako funkcioniše intervju za posao kada se obavlja u nekoj francuskoj kompaniji, to jest sa poslodavcem kome je ovo maternji jezik. Iako ovi segmenti primarno ne mogu da se svrstaju u umeće poslovne komunikacije, jako je važno kako im se pristupa zarad izgradnje pozitivnog poslovnog imidža.

Predavači posle toga upućuju prisutne u način komuniciranja putem telefona, te će oni tom prilikom da nauče kako funkcioniše razgovor koji se na taj način vodi na francuskom jeziku, odnosno kako je potrebno izvršiti predstavljanje i započeti razgovor, a zatim i kako bi trebalo da se određeni sastanak ugovori, te sve detalje vezane za taj segment. A podrazumeva se da će obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku biti usmerena i na način dočekivanja gostiju, odnosno poslovnih partnera iz Francuske, gde će ih profesori naučiti na koji način funkcioniše vođenje neformalnog razgovora koji se odvija pre nekog poslovnog sastanka, te kako se treba ponašati kada se vrši doček tih posetilaca i, generalno kako bi trebalo da im bude prezentovana kompanija, grad i slično.

Uz to, svi prisutni će biti upoznati sa načinom na koji se pišu različite vrste izveštaja u poslovanju na ovom jeziku, a podrazumeva se da kada se organizuje korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku ovaj segment posebno može biti usmeren upravo na one teme koje su zaposlenima u određenoj kompaniji zanimljive, mada se uglavnom obrađuju one vrste poslovnih izveštaja koje su i najčešće u upotrebi. A predavači će svim prisutnima omogućiti i sticanje znanja koja se odnose na vođenje sastanaka sa poslovnim partnerima iz Francuske, tako da će ih upoznati prvo sa načinom zakazivanja sastanaka, odnosno sa time koliko je važno potvrditi dogovorene detalja. Isto tako će biti reči i o ponašanju u onim situacijama kada je neophodno odložiti neki poslovni sastanak ili ga, pak otkazati, te će im biti pojašnjeno i kako se sastanak otvara, odnosno na koji način se njime upravlja, ali i koliko je bitno da jasno izraze stavove na francuskom jeziku i kako se izvode zaključci sa konkretnog sastanka i definišu usvojeni zadaci i slično.Vrlo je važno da naglasimo i to da je kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku zamišljena ne samo kao teorijska nastava, već da svi prisutni imaju priliku i da učestvuju u nekoj vrsti praktičnog segmenta, a u okviru koga predavači nastoje da im prezentuju različite situacije i u njih ih uključe. A samim tim što će u toku trajanja nastave svi zainteresovani imati priliku da učestvuju u različitim situacijama koje mogu da im se dogode na radnom mestu, oni će i mnogo jasnije sagledati sva znanja koja su predstavljena u teorijskom delu.

Takođe će biti govora i o umetnosti pregovaranja na francuskom jeziku, te će svi prisutni i da se upoznaju sa čitavim tokom vođenja pregovora i to od uvodnog dela, preko otvaranja pregovora, pa do detalja koji se odnose na vođenje čitavog procesa pregovaranja. A predavači će da nastoje i da im objasne kako se vrši pregovaranje oko željene cene ili, pak oko količine, odnosno uslova plaćanja, a zatim će im ukazati i na greške koje se često u pregovorima javljaju, pa ste neretko dešava da postoje određene nejasnoće, tako da će naučiti i na koji način njih da izbegnu, ali i kako da pregovore uspešno privedu kraju i izvedu potrebne zaključke.

Budući da je poslovna korespondencija danas uglavnom usmerena na elektronsku, to jest na komuciranja preko mejlova, polaznici će imati mogućnost i da se upoznaju sa pravilnim pisanjem mejlova, odnosno sa odgovaranjem na pristigle, te će im profesori objasniti i koja je razlika između pisanog francuskog jezika i govornog, ali i koje su razlike prisutne u pogledu izražavanja u ta dva segmenta.

Na kraju kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku upućuju polaznike i na vrlo važan segment koji je vezan za poslovnu komunikaciju, a koji se odnosi na prezentovanje, to jest na izradu prezentacija različite strukture, gde će oni naučiti prvo kako je potrebno načiniti prezentaciju da ona ostavi vrlo pozitivan utisak na poslovne partnere kojima je francuski jezik maternji, ali i sve ostalo što je važno za pravilno prikazivanje određenog proizvoda ili usluge.

Svaki polaznik koji bude završio ovaj kurs bi trebalo da vrlo brzo oseti pozitivan efekat primene svih znanja koja je stekao tom prilikom, a svakako se očekuje i da kompanija u kojoj je on zaposlen ili u kojoj će biti zaposlen, vrlo brzo poboljša svoju poslovnu saradnju sa poslovnim partnerima iz Francuske, odnosno da uspostavi usku poslovnu saradnju sa osobama koje se koriste tim jezikom.

Kako se organizuje obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku?

Kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku se organizuje širom Srbije, to jest u poslovnicama Akademije Oxford, a uz to svaki pojedinačni polaznik ima pravo da se opredeli za njeno praćenje preko interneta, kada je prati putem virtuelnih učionica. A za svaku od tih vrsta nastave važi pravilo da polaznici biraju između individualne, grupne i poluindividualne obuke, te ukoliko je neka kompanija zainteresovana da se organizuje korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku za njene zaposlene, osim navedenih mogućnosti takođe ima pravo i da zahteva da nastava bude sprovedena u prostorijama koje ona odredi. Ipak, vrlo je važno naglasiti da će predstavnici te kompanije o svim potrebnim detaljima da se usaglase sa predstavnikom organizatora.

Svaka od pomenutih vrsta nastave se organizuje za različit broj polaznika, ali i prema tačno definisanim uslovima, tako da između 4 i 8 njih može da pohađa nastavu u grupi, a dvoje njih poluindividualnu, te samo jedan polaznik može da bude prisutan u okviru individualne nastave.

Termine i dinamiku kod grupne obuke određuje organizator, dok se polaznik i predavač o njima, ali isto tako i o datumu kada će individualna ili polu individualna obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku da počne međusobno dogovaraju.

Određeno je i da se grupna vrsta kursa organizuje tek nakon što se bude prijavilo najmanje četiri osobe koje žele da je pohađaju, a nevezano za to da li je u pitanju online ili nastava koja se prati u jednoj od poslovnica organizatora. Tek kada taj uslov bude bio zvanično ispunjen, dobiće svi prijavljeni obaveštenje o detaljima, to jest o dinamici održavanja časova i terminima.

Kome je obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku namenjena?

Kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku je svakako prvenstveno namenjena osobama koje su zaposlene u bilo kojoj kompaniji, a u okviru koje se komunikacija kako sa poslovnim partnerima, tako i sa menadžmentom, odnosno zaposlenima odvija na francuskom jeziku.

Ali, to ni u kom slučaju ne znači da nastavu ne može da pohađa svako ko želi da usavrši način komunikacije na pomenutom jeziku, stim da je neophodno da prethodno poseduje znanje francuskog jezika i to na nivou B1, a u skladu sa odredbama koje navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike, te će se na osnovu rezultati inicijalnog testa proceniti da li prijavljeni polaznik zadovoljava ove zahteve.

Koliko traje kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku?

Samo od izbora svakog pojedinačnog polaznika o vrsti nastave koju želi da pohađa zavisi i koliko traje obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku. A pod tim se misli na činjenicu da će 32 školska časa, koliko je predviđeno zvaničnim nastavnim programom, u okviru grupne nastave biti raspoređeni onako kako to definiše organizator, odnosno u terminima koje svakako on unapred definiše.

Ali, sa druge strane, kada je u pitanju individualni kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku, kao i poluindividualna vrsta nastave, svaki polaznik koji je za njih zainteresovan i predavač koji je zadužen da vodi taj tip kursa će zajedno da definišu ukupno trajanje, a u smislu da 32 školska časa mogu da rasporede onako kako se dogovore.

Naravno, sve ovo se odnosi ne samo na online kurs, već isto tako i na onaj koji podrazumeva organizovanje nastave u prostorijama poslovnica Akademije Oxford. A isto tako je bitno naglasiti da kompanija koju interesuje korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku ima pravo da zahteva da se proširi nastavni program i to onda kada to smatra potrebnim, a svakako će imati priliku da se o svim segmentima vezanim za organizovanje te vrste nastave predstavnik određene firme dogovori sa osobom koja je u okviru Akademije Oxford za to i nadležna.

Gde i kada se održava obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku?

Svaki pojedinačni prijavljeni u trenutku upisa treba da navede da li ga interesuje online kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku ili želi nastavu da prati u jednoj od poslovnica organizatora. A uz to, bira i između grupne nastave, koju pohađa između četvoro i osmoro ljudi istovremeno, odnosno poluindividualne, koju prati dva polaznika i individualne, u okviru koje je prisutan samo po jedan polaznik.

Termini u kojima se nastava održava se razlikuju upravo u zavisnosti od izbora svakog polaznika, a njih kao i dinamiku samo kod grupne nastave definiše organizator, dok se kod ostala dva tipa ovog kursa polaznici o svemu moraju dogovoriti sa nadležnim licem konkretne poslovnice, to jest sa profesorom. A jedino ograničenje koje ima grupna obuka i kurs poslovne komunikacije na francuskom jeziku se odnosi na datum početka, budući da se on isključivo određuje nakon što se minimum 4 osobe prijave za pohađanje tog tipa obuke i to bez obzira da li je u pitanju online grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku ili onaj koji se u poslovnicama organizatora sprovodi.

Takođe je u našoj ponudi i korporativna obuka, a o svim detaljima koji se odnose na organizovanje tog tipa nastave, to jest na način i mesto sprovođenja, će se predstavnici zainteresovane kompanije dogovoriti sa ovlašćenim licem Akademije Oxford.

Dodatne napomene:

  • na testu koji će uraditi pre početka ove obuke, svaki polaznik mora minimum da pokaže B1 nivo znanja francuskog jezika i to isključivo prema pravilima koja navodi CEFR (The Common European Framework for languages)
  • prijavu vrše svi zainteresovani direktno u jednoj od poslovnica organizatora ili preko telefona, to jest putem mejla
  • u poslovnici u kojoj se kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku sprovodi ili u kojoj se polaznik upisuje, se vrše i sva plaćanja na koje se svaki pojedinačni polaznik obavezuje

Spisak gradova poslovne komunikacije na francuskom jeziku

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje