Kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku

Uz to što je u ponudi usluga koje pružamo i korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku, isto tako postoji mogućnost i da svako pojedinačno pohađa nastavu i to ili u našim prostorijama ili preko interneta, a što će svakako pojedinačni polaznik izabrati prilikom upisa. Korporativna obuka može da se organizuje na pomenute načine, ali i u onim prostorijama koje odredi menadžment konkretne kompanije, te može da bude organizovana u formi koja odgovara zaposlenima, a način organizovanja će svakako precizirati nadležni u toj kompaniji sa ovlašćenim licem organizatora.

Osim što svaki pojedinačni polaznik treba da odabere gde će da pohađa nastavu, on treba da se odluči i između različitih formi njenog organizovanja, jer osim grupne organizujemo i poluindividualnu, odnosno obuku u paru, kao i individualni kurs, a sve one se sprovode na jasno definisan način. Tako, svi oni polaznici koji se opredele za rad u grupama moraju da prihvate sve što u ovom slučaju određuje organizator, a to se odnosi na prvom mestu na termine i dinamiku održavanja. Specifičnost organizovanja ove vrste nastave jeste činjenica da prvo mora da bude kreirana grupa, a koja broji najmanji broj članova, to jest četvoro njih. Tek kada se to bude dogodilo, zapravo i može da počne grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku, a prema tačno utvrđenoj dinamici i terminima, o čemu će svako ko se prijavio da dobije jasne informacije neposredno pre početka.

Druge dve vrste nastave, to jest individualna i poluindividualna se organizuju tek nakon što pojedinačni polaznik sa profesorom, to jest sa nadležnim licem konkretne poslovnice Akademije Oxford dogovori način organizovanja, odnosno utvrdi sa njim u kojim terminima i prema kojoj dinamici će se kako individualna obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku, kao i poluindividualna nastava organizovati, odnosno pošto definiše datum početka.


Napomenućemo i to da svako ko je zainteresovan za pohađanje nastave ima obavezu da ispuni osnovni zahtev za to, to jest da poseduje najmanje B1 nivo poznavanja ruskog jezika, a to se utvrđuje na testu provere koji svaki pojedinačni kandidat ima obavezu da uradi pre nego što počne izabrani kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku. U svakom slučaju, oni kandidati čiji je nivo znanja ovog jezika viši od toga, a definisano prema pravilima CEFR - a (The Common European Framework for languages) naravno mogu da pohađaju nastavu, te će im svakako biti i znatno lakše da savladaju predviđena znanja.

Bez obzira da li imate poslovnu saradnju sa kompanijama iz Rusije ili ste zaposleni u nekoj firmi u kojoj nadležne osobe koriste ovaj jezik kao svoj maternji, sasvim sigurno će vam pohađanje ovog kursa biti od velike koristi, jer ćete savladati umeće poslovne komunikacije na ruskom jeziku u svim segmentima.

Bilo kog dana u toku kalendarske godine je dozvoljeno prijavljivanje za pohađanje nastave, a zainteresovani polaznici to mogu da učine na nekoliko načina. Izuzev mogućnosti da dođu lično u jednu od mnogobrojnih poslovnica organizatora i tako se prijave, dopušteno im je i da prijavu izvrše telefonskim putem, kao i da na mail konkretne institucije pošalju informacije važne za upis, to jest ime i prezime, datum rođenja, broj telefona za kontakt i slične, te obavezno moraju da navedu i u kom gradu žele da pohađaju nastavu.
Koje veštine stiče polaznik kursa poslovne komunikacije na ruskom jeziku?

Nastavni plan i program prema kome se kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku organizuje podrazumeva da će biti obuhvaćeni svi segmenti komunikacije, tako da će prisutni ne samo naučiti kako se komunicira lično sa osobama kojima je ruski jezik maternji u poslovnom okruženju, već i kako funkcioniše poslovna korespondencija elektronskim putem, odnosno kako se komunicira preko telefona. Ali će isto tako prisutni da se upoznaju i sa načinom izrade poslovnih izveštaja na ovom jeziku, te sa postupkom kako vođenja sastanaka, tako i vođenja pregovora, kao i sa prezentovanjem određenih usluga ili proizvoda govornicima ruskog jezika.

Svakako će predavači na samom početku da upute prisutne i u način vođenja razgovora za posao, a ukoliko su tada prisutni govornici ruskog jezika, to jest ako neko želi da aplicira za radno mesto u ruskoj kompaniji ili, pak u onoj kojom upravljaju Rusi. A tom prilikom će im objasniti i koje su najčešće greške u pisanju radne biografije (CV) i motivacionog pisma, te kako je potrebno da se pristupi njihovom ispravljanju.

Zatim će se osvrnuti na ličnu komunikaciju, to jest objasniće prisutnima kako se ostvaruje kontakt sa govornicima ovog jezika, ali i na koji način je potrebno ponašati se prilikom upoznavanja sa poslovnim partnerima iz ove zemlje, te kako im predstaviti svoju kompaniju ili grad u koji su došli. A uz to će im objasniti i kako se treba ponašati za vreme poslovnog ručka na kome su prisutni i Rusi.

Posle toga obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku obrađuje onaj segment koji je vezan za telefonsku komunikaciju, u okviru koga će polaznici naučiti prvo kako se predstavljaju preko telefona, a zatim i na koji način je potrebno izvršiti razmenu informacija, te po potrebi ugovoriti sastanak ili posetu poslovnih partnera iz ove zemlje. Takođe će da učestvuju svi prisutni i u simuliranju telefonskog razgovora, a kada će morati da odgovore na sve zahteve koje će izneti predavači i na taj način će u velikoj meri jednostavnije i brže usvojiti predviđena znanja.

Ovako zamišljen praktični deo se sprovodi i u mnogim drugim segmentima, kada predavač proceni da je potrebno da polaznici učestvuju u različitim situacijama, tako da će biti posle toga izvršeno i simuliranje poslovnih pregovora. U tom segmentu će oni na osnovu teorijskih znanja koja će im prethodno prezentovati profesori naučiti kako funkcioniše početak pregovora, to jest kako se oni otvaraju, a zatim i koja je taktika najbolja za primenu u tom slučaju i kako je potrebno voditi proces pregovaranja da bi on bio što uspešniji. Isto tako će se profesori osvrnuti i na one detalje koji su vezani za definisanje uslova saradnje ili, pak plaćanja, a posle toga će da nauče i kako se pregovori privode kraju, to jest na koji način funkcioniše njihovo zaključivanje.

Predavači će prisutnima da objasne i koje su to sve tehnike poželjne za primenu, a kada je u pitanju vođenje poslovnih sastanaka, odnosno koja se primenjuje u kojoj situaciji, a objasniće im i na koji način se sastanak zakazuje sa govornicima ruskog jezika. Svakako će obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku ponuditi polaznicima i ona saznanja koja se odnose na upravljanje poslovnim sastankom, kao i na postupak preciznog izražavanja stavova, ali i na donošenje zaključka u okviru nekog sastanka, te na definisanje zadataka koji su njima utvrđeni.

Sem toga će prisutni naučiti i kako se izrađuje prezentacija koja se odnosi na temu nekog sastanka, odnosno na koji način treba da bude prezentovana usluga ili proizvod, a u smislu da će im otkriti vrlo važne detalje vezane za neverbalnu komunikaciju, te će ih uključiti u vežbu koja podrazumeva izradu kraće prezentacije prema zadacima koje će predavači navesti svima prisutnima.

Uz sve oblasti koje su do sada pomenute, obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku uključuje i onu koja se odnosi na savladavanje veština vezanih za sastavljanje, to jest pisanje različitih izveštaja, kao i za umeće vođenja pisane komunikacije sa poslovnim partnerima iz Rusije. Polaznici će tada da nauče, između ostalog i koja je razlika prisutna u govornom i pisanom ruskom jeziku, ali i na koji način treba da se formira mail da bi bio uspešan, to jest da bi imao pozitivan efekat kod poslovnog partnera, odnosno osobe kojoj se šalje, a kojoj je maternji jezik ruski. Takođe će da nauče i kako je potrebno pristupiti odgovaranju na konkretni mejl, a svakako će se upoznati i sa drugim načinima pisanog komuniciranja na ovom jeziku.

Kako se sprovodi obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku?

Ne samo da je u našoj ponudi klasična vrsta nastave koja se organizuje u poslovnicama Akademije Oxford širom Srbije, već takođe može da bude organizovan i online kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku, a svaki pojedinačni polaznik će samostalno da se opredeli za jednu od njih. Očekuje se i da on u trenutku upisa navede da li želi da nastavu tom prilikom prati u grupi, a u njoj može biti najmanje 4, a najviše 8 polaznika u isto vreme, te može da se opredeli i za poluindividualnu, to jest nastavu u paru, odnosno za individualnu, a od ovlašćenog lica konkretne poslovnice organizatora će tada da dobije i jasne informacije o principu njihovog organizovanja, koji se naravno razlikuje.

Ako se neki polazni opredeli da nastavu pohađa u grupi, on treba da prihvati i dinamiku, odnosno termine, a koje tada određuje isključivo naša institucija, te je isto tako obavezan i da sačeka kreiranje jedne grupe u kojoj minimum mora da bude prisutno 4 polaznika.

Ukoliko se ipak bude opredelio za individualni ili poluindividualni tip obuke, trebalo bi da datum početka, kao i termine u kojima će se taj kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku organizovati, ali i dinamiku njenog sprovođenja, on direktno precizira sa ovlašćenim licem organizatora ili, pak direktno sa profesorom koji će i da vodi ovu.

Moramo da naglasimo i to da kompanijama koje su zainteresovane, možemo da ponudimo korporativnu obuku, te da je vrlo važno i da se nadležna lica te firme o svim detaljima koji se odnose na njeno organizovanje dogovore sa našim predstavnikom.

Za koga je namenjen kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku?

Jedino što je obavezan da ispoštuje svaki zainteresovani kandidat jeste da poseduje nivo B1 poznavanja ruskog jezika, a prema odredbama svetski prihvaćenog standarda za učenje stranih jezika, to jest CEFR - a (The Common European Framework for languages). On će to dokazati kroz testiranje, a koje će da bude izvršeno neposredno pošto se bude upisao.

Iz tog tog razloga možemo slobodno da kažemo da je obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku namenjen zaista svakome ko pored ispunjenja ovog uslova ima želju da nauči pravila koja se odnose na komunikaciju u poslovnom svetu na ruskom jeziku.

Koliko traje kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku?

Nastavni fond od koga je sačinjena obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku uključuje ukupno 32 školska časa nastave, stim da je trajanje različito u zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog polaznika o tome koji tip nastave će pohađati.

Budući da dinamiku i termine kod grupnog tipa obuke određuje isključivo naša institucija, a da to definišu predavač i pojedinačni polaznik međusobno, kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku, kao i individualna vrsta nastave, neretko se događa da njihovo trajanje bude različito.

Gde i kada se održava obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku?

Uzevši u obzir da je u našoj ponudi kako uobičajen način organizovanja nastave u našim poslovnicama, tako i online kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku, to i mesto organizovanja nastave isključivo zavisi od odluke svakog pojedinačnog polaznika.

Ali, što se tiče termina, kao i dinamike, naglašavamo da i to zavisi od odluke pojedinačnog polaznika, budući da mi organizujemo kako individualnu i grupnu, tako isto i poluindividualnu nastavu, a da se svakako termini i dinamika njihovog održavanja razlikuju.

Onaj polaznik kome odgovaraju tačno definisani termini, odnosno jasno utvrđena dinamika, a ne smeta mu da obuku pohađa u grupi, ima pravo da se opredeli za taj tip nastave, stim da mora pričekati prijavljivanje najmanje četiri osobe, pošto je to jedini uslov koji je potrebno ispuniti da bi konkretna grupa bila formirana i da bi grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku mogla da počne. Sa ciljem da se očuva izuzetan kvalitet nastave, Akademija Oxford posebno obraća pažnju na broj polaznika u jednoj grupi, te se ograničava na maksimalno njih osmoro.

Ali, svako kome ovakav način organizovanja ne bude odgovarao, može da se opredeli kako za individualnu, tako i za poluindividualnu nastavu, jer su one po organizaciji u velikoj meri čak fleksibilnije. A to zapravo znači da će svaki pojedinačni polaznik, u tom slučaju imati mogućnost da se sa profesorom koji će voditi pomenutu obuku, to jest sa licem koje je u konkretnoj poslovnici organizatora ovlašćeno, dogovori ne samo o datumu kada će individualni kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku, te poluindividualna nastava da počne, nego i da sa njim definiše kako termine održavanja, tako i dinamiku.

Dodatne napomene:

  • obaveza je svakog prijavljenog da prvo pristupi rešavanju testa provere znanja ruskog jezika, a na kome mora da pokaže minimum B1 nivo njegovog poznavanja i to u skladu sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike
  • prijavljivanje se vrši ili putem telefona ili preko mejla, a zainteresovani mogu i lično da dođu u konkretnu poslovnicu i prijave se za pohađanje
  • svaki polaznik je obavezan da plaćanja vrši u navedenom roku, a direktno u poslovnici u kojoj se upisuje, to jesu onoj u kojoj se kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku organizuje

Spisak gradova poslovne komunikacije na ruskom jeziku

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje