Kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems)

Izuzetno je važno na samom početku da naglasimo da je kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems) namenjena osobama koje su stekle visoka zvanja u oblasti ekonomije, odnosno informatike i koje žele da se specijalizuju za rad sa poslovnim informacionim sistemima, a kako bi time doprineli poboljšanju svog finansijskog stanja, jer je dobro poznato da je ova radna pozicija jedna od odlično plaćenih.

Predavači su osobe koje imaju visok nivo radnog iskustva u konkretnoj oblasti i sasvim sigurno će se potruditi da polaznicima sva znanja vezana za korišćenje pomenutih sistema na što bolji način i prenesu.

Najbitnije je da svi znaju da se nastava organizuje prema principima individualne, grupne i poluindividualne nastave, te da je svaki pojedinačni polaznik u obavezi da izabere jednu od njih, ali i da se opredeli između online i klasične edukacije. A u slučaju da nekome najviše odgovara da nastavu pohađa preko interneta i to uz korišćenje ličnog računara, obaveza organizatora je da istakne činjenicu da se za njen kvalitet ne može garantovati, kao što to može da se učini ukoliko se neko opredeli za praćenje nastave na klasičan način, to jest u jednoj od naših poslovnica. Ovo smo napomenuli zato što Obrazovni centar Akademije Oxford može da se pohvali činjenicom da poseduje opremu vrhunskog kvaliteta, koja je dostupna svima koji prate ovu vrstu edukacije na običan način.


Dakle, najvažnije je pomenuti da je obaveza svakog zainteresovanog da lično bude prisutan u trenutku upisivanja, kao i da tada priloži svu potrebnu dokumentaciju, a kako bi upis bio izvršen u skladu sa pravilima. Očekuje se da svako od njih upravo tada navede i koji princip od svih ponuđenih mu odgovara, to jest da li ga interesuje individualni kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems) ili onaj koji je namenjen da bude praćen u paru, odnosno poluindividualni, te u grupi. Predviđeno je da se svaka od pomenutih vrsta nastave organizuje uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila, a upravo sa njima i bivaju upoznati svi polaznici tom prilikom.

Najbitnije je naglasiti da se poluindividualna i individualna nastava organizuju na sasvim isti način, kao i da je jedina razlika između njih vezana za broj osoba kojima je dozvoljeno da ih prate. Logično, individualnu nastavu pohađa polaznik samostalno, to jest prisutni su samo on i profesor, a karakteristika poluindividualne jeste prisustvo dve osobe u isto vreme. Određeno je da se ove vrste nastave organizuju tako da se prijavljenom polazniku omogućuje da vrlo precizno i to u direktnom dogovoru sa nadležnim profesorom definiše sve što se tiče organizacije, počev od datuma početka, preko termina održavanja, pa do trajanja, to jest dinamike.

Za sve ove osobe kojima ne bude odgovarala da tako prate predavanja, već žele da to učine na drugačiji način, u ponudi je grupna obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems), koji se organizuje prema tačno definisanim pravilima, a koja su prilično stroga. Zapravo je tada omogućeno polazniku samo da prihvati sve što određuje organizator, a što se na prvom mestu odnosi na dinamiku i termine, jer se datum njenog početka mora odrediti isključivo nakon prijavljivanja dovoljnog broja osoba, to jest posle oformljenja jedne grupe. A da bi se to dogodilo, zahteva se prijavljivanje najmanje 4 polaznika, uzevši u obzir da je to ujedno i minimalan broj osoba koje mogu da prisustvuju ovakvoj vrsti nastave. Upravo onog trenutka kada pomenuti zahtev bude bio i zvanično ispunjen, pristupa se određivanju datuma početka, odnosno definiše se dinamika održavanja, kao i termini, a zatim se o svim tim detaljima informišu sve prijavljene osobe. Napominjemo da ovde nema mesta izmenama, tako da bi svaki pojedinačni polaznik morao da zna da je njegova obaveza da prihvati sve to.Bilo bi dobro da pomenemo i to da je u zvaničnoj ponudi naše institucije isto tako i korporativni kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems), što se smatra posebnim vidom edukacije i to samo zato što se organizuje na zahtev određene kompanije. Tada su, naravno polaznici isključivo osobe koje su u njoj i zaposlene, a nastava se organizuje isključivo prema zahtevu konkretnog klijenta. Da budemo malo precizniji, korporativna obuka može da bude sprovedena na sve načine koji su prethodno navedeni, ali ako to bude bio zahtev klijenta, mi ćemo izvršiti i njenu organizaciju u onim prostorijama koje on bude naveo, bez obzira da li želi da bude sprovedena grupna, individualna ili poluindividualna nastava.

Samim tim što se obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems) organizuje cele godine i to prema zvaničnom nastavnom programu naše institucije, to znači i da je osobama zainteresovanim za njeno praćenje dozvoljeno da prijavu izvrše kada god im odgovara. Najzastupljeniji vid prijavljivanja podrazumeva da će svako ko želi to moći da učini preko telefona, ali je svakako omogućeno i da dođu lično u jednu od poslovnica institucije organizatora i prijave se, ali isto tako mogu i da podatke za prijavu pošalju elektronskim putem, to jest na zvaničnu mejl adresu naše institucije.

Koje oblasti obrađuje obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems)?

Sa primarnom svrhom koju poslovni informacioni sistemi imaju će predavači da upoznaju sve polaznike već tokom uvodnog predavanja, te će im tom prilikom predstaviti i sve prednosti koje njihovo korišćenje u praksi ima, a na prvom mestu će im ukazati na važnost primene ovih sistema zarad pružanja adekvatne podrške poslovnim procesima u okviru organizacija različitih vrsta.

Napomenućemo da se kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems) organizuje isključivo u skladu sa važećim trendovima u konkretnoj oblasti na svetskom nivou, tako da će prisutni steći sva znanja koja su im potrebna za njihovo korišćenje, te će se osposobiti da samostalno koriste sve pogodnosti koje pomenuti sistemi mogu da ponude.

Nastava koju budu pratili u našim poslovnicama će im pružiti priliku da koriste uređaje najnovije generacije, čime će biti u značajnoj prednosti, jer organizator pruža sve potrebne garancije za visok kvalitet edukacije u tom slučaju. Nažalost, ne postoji mogućnost da se daju adekvatne garancije za kvalitet nastave koju zainteresovane osobe budu želele da prate preko interneta, uzevši u obzir da tom prilikom oni koriste isključivo lične računare, te da organizator nije upoznat sa njihovim kvalitetom.

Profesori će tokom obuke da upoznaju polaznike sa osnovnim principima informacionih tehnologija, a zatim će im objasniti i koje su glavne karakteristike poslovnih informacionih sistema, te na koji način se oni moraju implementirati. Takođe će im biti podrobno predstavljen životni ciklus razvoja jednog sistema, a u okviru čega će se upoznati i sa načinom njegovog dizajniranja na osnovu potreba pojedinačnog klijenta, odnosno određene organizacije, kao i sa oblašću analiziranja.

Biće im omogućeno da saznaju i koje se metode primenjuju prilikom modelovanja, odnosno da nauče koje tehnike je najbolje koristiti u različitim prilikama, a zastupljen je i segment koji je vezan za upoznavanje sa metodologijom razvoja konkretnog sistema.

Svi koji budu pratili ovaj kurs će biti upoznati i sa postupkom primene, ali i razvoja adekvatnog softverskog rešenja, a na osnovu zahteva koji su od strane potencijalnog klijenta izneti.

Posebno će profesori da istaknu činjenicu koju će prisutni morati da prihvate u potpunosti, a odnosi se na važnost pravilnog kombinovanja znanja vezanih za konkretnu oblast i onih koja se odnose na pravila vezana za upravljanje dostupnim podacima, a sve sa ciljem kreiranja što jednostavnijeg poslovnog informacionog sistema.

Sobzirom na to da obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems) prvenstveno ima za cilj da zainteresovane u potpunosti osposobi da mogu samostalno da kreiraju, implementiraju i koriste različite poslovne informacione sisteme, to će se za vreme trajanja edukacije naročita pažnja usmeriti na praktičan deo. Iako će polaznici morati, na prvom mestu da izvršavaju konkretne zadatke, to jest biće u obavezi da na osnovu informacija koje budu dobili od nadležnih predavača najpre izvrše adekvatnu analizu, a zatim i dizajniraju određeni sistem, te ga primene u praksi, a kako bi ispunili očekivanja i zahteve koji su izneti, predavači će im isto tako na osnovu primera iz prakse objasniti sve što je potrebno. Zapravo, oni će izdvojiti adekvatne primere, kako bi im posebno ukazali na greške i propuste koji se mogu neretko javiti u praksi. Kada im budu pokazali takve praktične primere, oni će im istovremeno i to vrlo detaljno objasniti i kako se ti propusti eventualno mogu ispraviti, to jest šta je potrebno preduzeti da se oni uopšte ne bi dogodili, a sa ciljem da određeni poslovni informacioni sistem funkcioniše bez poteškoća.

Isto tako će biti govora i o samom postupku procene konkretnog sistema, te će polaznici da dobiju precizne smernice o tome na koji način se mora izvršiti detekcija grešaka koje su se možda javile u nekom sistemu, da bi se u završnom delu ovog kursa detaljno upoznali i sa pravilima koja se primenjuju prilikom njihovog otklanjanja.

Gde se i kada održava kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems)?

Mesto na kome se sprovodi obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems) se definiše isključivo na osnovu potreba i zahteva pojedinačnog polaznika, a u ponudi je nastava preko interneta i u našim poslovnicama. Osobe koje se opredele za prvu od ponuđenih varijanti, svakako moraju posedovati sopstveni računar, jer se tada predavanjima i praktičnom delu ove obuke pristupa upravo putem njega, a uz korišćenje softvera koji je tome primarno i namenjen.

O tačnim terminima sprovođenja ovog kursa će biti informisan svaki polaznik kada bude izneo zahtev za praćenje grupne, poluindividualne ili individualne obuke, a koje su u trenutnoj ponudi organizatora.

Ipak, obaveza nam je da istaknemo činjenicu da se svi pomenuti tipovi edukacije na prvom mestu razlikuju po broju polaznika kojima je dozvoljeno prisustvo. Radi se o tome da u grupi može biti maksimalno 8 osoba pisutno, te je definisano da je za formiranje grupe i početak nastave potrebno da prijavu izvrši minimalno 4 osobe, a poluindividualnoj pristupa njih dvoje, te svakako individualnu prati samo jedna osoba.

Kada bude bila napravljena grupa od najmanjeg broja članova ili više njih, institucija organizatora ima obavezu da odredi termine održavanja grupne nastave, kao i da sasvim precizno definiše dinamiku, te da o svemu tome i o datumu početka obavesti prijavljene.

Bilo koji polaznik kome ne odgovara da prati predavanja u prethodno utvrđenim terminima, ima mogućnost da se opredeli za preostala dva tipa nastave, jer individualni i poluindividualni kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems) podrazumevaju sasvim drugačiji način organizovanja. Svima koji se opredele da prate predavanja na taj način se dozvoljava i da odrede prvo datum kada će određena vrsta nastave da počne, a zatim i dinamiku po koji će pratiti predavanja, kao i tačne termine i to sve treba da usaglase sa nadležnim licem u konkretnoj poslovnici organizatora i onim profesorom koji će biti zadužen da vodi ili individualnu ili poluindividualnu obuku.

Ističemo i to da je vrlo sličan princip prema kome se sprovodi korporativna obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems),jer se tada sve prethodno navedeno isključivo mora definisati međusobnim dogovorom između predstavnika firme koja želi da taj vid edukacije prate njeni zaposleni i osobe koja je u okviru institucije organizatora zvanično za to i ovlašćena.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems)?

Prilično je jednostavan način na koji se sprovodi kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems),ali je najvažnije da se pojedinačni polaznik opredeli da li će da je prati preko interneta ili želi da predavanja pohađa u prostorijama predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u njegovom gradu, odnosno u onoj poslovnici ove institucije koja mu je najbliža. Ističemo da je zahtev za praćenje online nastave posedovanje računara, jer će polaznik na taj način pristupati predavanjima, a biće neophodno i da koriste namenski softver.

Uz to je potrebno naglasiti i da se oba pomenuta tipa nastave organizuju na tri načina, tako da svako ko vrši prijavu bira između mogućnosti da nastavu prati u grupi, u paru sa još jednom osobom ili individualno. A svakako postoji razlika u načinu njihove organizacije, ali je primarna vezana za broj osoba koje mogu da joj prisustvuju, pa je tako definisano da individualnu pohađa polaznik samostalno, grupnoj prisustvuje najmanje 4, a maksimalno 8 osoba i poluindividualnoj njih dvoje.

Princip koga se pridržava poluindividualna obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems) je potpuno isti kao i onaj kojim se rukovodi organizacija nastave za pojedinačnog polaunika. Jednostavnije rečeno, zainteresovanima je omogućeno da biraju termine održavanja, kao i datum početka, ali i trajanje nastave, odnosno dinamiku, to jest svako ko izabere jednu od pomenutih vrsta nastave će morati da se dogovori oko svega toga sa zvaničnim predstavnikom naše institucije, kao i sa onim predavačem koji će da vodi pomenuti vid edukacije.

Drugačiji je način koji poštuje grupni kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems), a najpre zato što je uslovljen početak tog tipa nastave upravo prijavom minimalnog broja osoba. Tačnije, mora se prijaviti za njeno pohađanje ili online ili u našim poslovnicama, najmanje 4 osobe, a da bi se grupa uopšte mogla formirati i nastava početi. Upravo kada se to bude desilo, svi će biti obavešteni kog datuma će grupna obuka da počne, odnosno dobiće informacije i o njenom trajanju, a u smislu dinamike održavanja i o terminima. Ističemo da Obrazovni centar Akademije Oxford tada definiše sve pomenute segmente i o svemu tome obaveštava osobe koje su se prijavile.

U zvaničnoj ponudi organizatora se nalazi i korporativna obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems), a što se svrstava u specijalističke vidove edukacije. A zapravo se radi o tome da se ova vrsta nastave organizuje na zahtev određene firme i to ili u njenim prostorijama ili na načine koji su već pomenuti, a klijent će se tada dogovoriti sa našim predstavnikom o svim detaljima.

Koliko traje kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems)?

Dva meseca, odnosno oko 8 sedmica će da traje obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems), a ako polaznik nastavu bude pohađao u okviru grupne. Nastavni fond sadrži ukupno 50 časova, a dinamiku kod ovog tipa nastave definiše organizator i predviđeno je da to bude 6 do 7 časova na nedeljnom nivou, pa je zato i navedeno precizno trajanje. Svakako će organizator da odredi i termine u kojima će predavanja da se održavaju, ali će o datumu kada će ova vrsta nastave da počne obavestiti prijavljene kada se bude dovoljno osoba, to jest njih 4 prijavilo za njeno pohađanje i to kako online, tako i u našim poslovnicama.

A kada je u pitanju individualni kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems), kao i nastava namenjena za dve osobe, to jest poluindividualna, trajanje zavisi samo od zahteva pojedinačnog polaznika, uzevši u obzir da se oni o tome, ali i o datumu početka, odnosno o terminima održavanja mora dogovoriti sa predstavnikom naše institucije i sa profesorom koji bi trebalo da vodi konkretnu obuku.

Organizator isto tako ne može da odgovori ni na pitanje koliko će da traje korporativna obuka i kurs - poslovni informacioni sistemi (Business information systems), a samo zato što je princip organizacije takav da se dinamika i termini, odnosno datum održavanja, kao i mesto održavanja definipu samo dogovorom između predstavnika zainteresovane firme i naše institucije.

Spisak gradova za poslovni informacioni sistemi (Business information systems)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje