Kurs i obuka - Postanite uspešan office menadžer

Trebalo bi da je odmah jasno kome je namenjena ova edukacija, s tim što moramo napomenuti da izuzev zaposlenih na ovoj radnoj poziciji, specijalizovani kurs i obuka - postanite uspešan office menadžer je dostupan i svakome ko je zainteresovan da u budućnosti obavlja administrativne poslove i to u firmama različite veličine i organizacione strukture. Naravno da bi svako ko želi da promeni zanimanje, odnosno da prođe kroz postupak prekvalifikacije ili dokvalifikacije trebalo da pohađa ovaj seminar, jer će mu sasvim sigurno stečena znanja omogućiti da lakše dođe do željenog zaposlenja.

Uz to što nastavi mogu da prisustvuju fizička lica, odnosno pojedinačni polaznici, Obrazovni centar Akademije Oxford može da je sprovede i samo za radnike nekog preduzeća. Način na koji se korporativna obuka organizuje je, zapravo istovetan kao kada nastavi pristupaju fizička lica, osim što ona može biti sprovedena i direktno u kompaniji, a ako postoje adekvatni uslovi za to. U principu je dozvoljeno nadležnom licu zainteresovane firme da iznese svoje zahteve ovlašćenom predstavniku institucije organizatora, te da se sa njim direktno dogovori kako o tome prema kakvoj dinamici će časovi biti organizovani, tako i o tome u kojim će to biti terminima i svakako, kada će početi obuka i gde će biti održana.

A od pojedinačnih polaznika se prvo zahteva da se prijave za praćenje nastave, posle čega je njihova obaveza da dostave određena dokumenta i lično da prisustvuju upisu.


Od podataka se za prijavu zahteva ime i prezime zainteresovanog, potom datum njegovog rođenja i naravno, broj telefona za dalji kontakt. Sve te informacije pojedinačni polaznici mogu da pošalju ili na mejl ili da je ih izdiktiraju lično u poslovnici organizatora, odnosno putem telefona, a bilo kog dana tokom godine.

Što se tiče principa organizacije nastave za pojedince, u ponudi je kako klasična i online obuka i kurs - postanite uspešan office menadžer, tako isto i grupna, odnosno individualna i poluindividualna edukacija. Sve to znači da se od svakog prijavljenog očekuje da samostalno odabere na koji način će časove pratiti, odnosno na kom mestu i po kom od ponuđenih principa.

Nastava koja se organizuje u svakom predstavništvu ove institucije je takozvana klasična, pa se očekuje da zainteresovani kandidat u prethodno dogovorenim terminima dolazi u prostorije konkretnog predstavništva.Suprotno od toga je onlajn edukacija, a koju zainteresovani može da pohađa sa apsolutno bilo koje lokacije, uz uslov da ima računar i stabilnu internet vezu, da bi mogao časovima da pristupa online. Potrebno je da neposredno pre početka instalira namenski softver na svoj kompjuter, a ako bude imao problema tom prilikom, može se obratiti IT stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu prethodno pomenute institucije.

Naglasili bismo da se osnovnom razlikom između grupne, individualne i poluindividualne nastave smatra broj polaznika, međutim postoji i razlika u načinu organizacije.

Više osoba ima pravo da pohađa grupnu edukaciju, a tom prilikom se ovlašćenom licu institucije organizatora prepušta da definiše kako će se ona odvijati. Stvar je u tome da se prvo mora prijaviti minimalni broj polaznika u jednom od predstavništava ove institucije, nakon čega koordinator za nastavu zvanično formira grupu i određuje kako datum početka, tako isto i termine u kojima će grupni seminar - postanite uspešan office menadžer da bude organizovan, odnosno raspoređuje predviđeni nastavni fond. O svemu tome detaljno će biti obavešteni prethodno prijavljeni kandidati, a apsolutno se zahteva da oni poštuju ono što ovlašćeno lice organizatora bude odredilo, samo zato što neće biti dozvoljene nikakve promene po njihovim zahtevima.

Osnovno obeležje individualne i poluindividualne nastave jeste fleksibilnost, u smislu da jedan polaznik ili njih dvoje kod takozvane nastave u paru određuju zajedno sa koordinatorom i predavačem kako će se časovi odvijati. Zapravo će oni da se usaglase prvo oko toga kog datuma će početi ili poluindividualni kurs ili individualni, a onda će definisati i u kojim terminima, to jest prema kakvoj dinamici će biti organizovana predavanja.

Šta izučava kurs i obuka - postanite uspešan office menadžer?

Činjenica je da se od svakog kandidata, koji bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - postanite uspešan office menadžer očekuje da ima osnovno znanje, koje se odnosi na vođenje poslovne administracije, ali će ipak profesori u toku uvodnog predavanja da se osvrnu i na tu temu. Objasniće prisutnima koja su osnovna pravila, koja moraju biti ispoštovana da bi ovaj segment poslovanja besprekorno funkcionisao.

Akcenat će predavači staviti prvo na prezentovanje važnosti uspešnog komuniciranja i to kako sa kolegama i saradnicima, tako isto i sa partnerima u poslu, jer je upravo umeće poslovnog komuniciranja ono što dobrog office manager izdvaja u odnosu na druge. A tada će govoriti prisutnima, pored ostalog i o pravilima takozvane neverbalne komunikacije i o tome koji su to sve pokreti i ponašanje, koji se moraju posmatrati, a da bi sagovornik na pravi način bio procenjen.

Isto tako je predviđeno programom, u skladu sa čijim pravilima se specijalizovana obuka i kurs - postanite uspešan office menadžer sprovodi da polaznici nauče da bolje organizuju svoje obaveze, te da steknu znanja o tome kako bi trebalo da pravilno planiraju svoje buduće aktivnosti, ali i aktivnosti svojih podređenih.

Biće govora i o upravljanju stresom, odnosno o umeću pronalaženja najboljeg rešenja u konfliktnim situacijama. U tom delu edukacije će predavači ponuditi prisutnima i primere iz prakse, kako bi im predstavili što bolje na koji način u različitim situacijama je poželjno da reaguju.

Naredni segment ove edukacije će biti fokusiran upravo na vođenje poslovne dokumentacije, a kojom prilikom će polaznicima biti objašnjeno na koji način mogu poboljšati svoju efikasnost u toj oblasti poslovanja.

Takođe će predavači ukazati polaznicima ove obuke na to koliko je važno da pisana komunikacija sa poslovnim partnerima bude vođena u skladu sa pravilima, ali i kako se ta pravila primenjuju kada je u pitanju komunikacija sa korisnicima usluga, odnosno sa kupcima proizvoda koje konkretna kompanija plasira.

Budući da je zaduženje ofis menadžera vezano i za organizaciju poslovnih sastanaka, kao i različitih događaja, odnosno proslava, to je predviđeno da se specijalizovana obuka i kurs - postanite uspešan office menadžer i tim temama bavi. Svakako će biti omogućeni adekvatni primeri, na osnovu kojih će prisutni saznati i koje su to greške, koje se često javljaju tom prilikom, a profesori će im detaljno objasniti i šta moraju preduzeti da bi one bile otklonjene, odnosno kako je potrebno da organizuju svoje radne aktivnosti da do grešaka ne bi uopšte dolazilo.

Sva pitanja koja polaznici ovog kursa budu imali u vezi sa navedenom tematikom, slobodni da u toku završnog predavanja profesorima postave.

Kada i gde se održava kurs i obuka - postanite uspešan office menadžer?

Sve informacije kako o mestu održavanja, tako isto i o terminima u kojima će biti stručni seminar - postanite uspešan office menadžer sproveden će biti dostupne zainteresovanima pošto se odluče kako će nastavu pohađati, odnosno nakon što izaberu jednu od ponuđenih opcija.

Napominjemo da se nastava može pohađati kako direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a na klasičan način, tako isto i online i to sa bilo kog mesta.

Potrebno je, naravno da ima sopstveni računar svako ko odluči preko interneta, odnosno namenske platforme da pohađa predavanja, ali je vrlo važno i da taj uređaj ima odličnu konekciju sa internetom. Svaki polaznik koji odluči tako predavanja da pohađa će biti u obavezi da predviđeni program na svoj kompjuter instalira, a pre početka odabranog tipa edukacije. U slučaju da to ne može iz nekog razloga samostalno da učini, biće mu omogućena pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u poslovnici institucije organizatora u svakom gradu.

Valjalo bi da svaki pojedinačni polaznik bude informisan da se i onlajn i klasična edukacija mogu pratiti na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je u ponudi ove institucije kako poluindividualna, tako isto i grupna obuka i kurs - postanite uspešan office menadžer, ali i individualna nastava.

Naravno da će on izabrati da li mu više odgovara rad u grupi, kada predavanjima prisustvuje više osoba ili želi da prisustvuje takozvanoj nastavi u paru, a zajedno sa još jednim polaznikom, s tim da može da se opredeli i za opciju praćenja časova potpuno samostalno, u okviru individualne obuke.

O tome kog datuma će početi grupna nastava, te kako će biti raspoređeni časovi i u kojim terminima će biti održani ima pravo samo da odluči zvanično ovlašćeni predstavnik, ali u okviru one poslovnice institucije organizatora, u kojoj bude bio ostvaren uslov za početak, odnosno kreirana grupa. Zapravo to i jeste uslov za početak grupnog seminara, pa posle toga ovlašćeno lice sve ovo definiše i obaveštava prijavljene, te im posebno napominje da neće biti dozvoljene izmene ako neko to od njih bude takav zahtev naveo.

Međutim, kod poluindividualne i individualne edukacije su pravila drugačija, pa odluku o načinu sprovođenja časova donose zajedno koordinator za nastavu, ovlašćeni predavač i jedan ili dvoje polaznika, a sve u zavisnosti od toga da li se organizuje poluindividualna ili individualna nastava.

Pored fizičkih lica, ovoj edukaciji mogu pristupati i zaposleni u pravnim licima, odnosno radnici neke kompanije. U tom slučaju se organizuje korporativni kurs i obuka - postanite uspešan office menadžer, a zahtevi klijenta se ispunjavaju u velikoj meri. Stvar je u tome da ovlašćeno lice konkretnog preduzeća ima obavezu da definiše princip sprovođenja predavanja, odnosno datum početka te vrste edukacije i to sa nadležnima u ma kom predstavništvu ove institucije. Ako direktor firme bude procenio da je njegovim radnicima bolje časove da prate na svom radnom mestu, te to navede kao zvaničan zahtev organizatoru, moraće da ispoštuje pravila o opremljenosti prostora, a kako bi korporativna obuka bila sprovedena na drugom mestu.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - postanite uspešan office menadžer?

Precizno su definisana pravila koja se poštuju kada se za pojedinačne polaznike organizuje specijalizovani seminar - postanite uspešan office menadžer, ali i u slučaju da se po zahtevu sprovodi takozvana korporativna obuka.

A ono što je važno za fizička lica jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima kako mogućnost praćenja nastave u grupi, ali i individualno, tako isto i u paru, u kom slučaju se sprovodi edukacija poznata kao poluindividualna.

Svaka od njih može biti organizovana na dva načina, što znači da pojedinac ima mogućnost izbora između praćenja časova online i na način, koji se smatra klasičnim, a kojom prilikom će časovi biti održani u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Dakle, očekuje se od svakog prijavljenog da izabere hoće li nastavu pratiti samostalno ili u paru, odnosno da li mu više odgovara grupni kurs i obuka - postanite uspešan office menadžer, a kako bi dobio sve informacije o načinu organizacije.

Potrebno je da se svaki prijavljeni direktno sa nadležnim predavačem, koji će voditi ili individualnu ili poluindividualnu nastavu, te sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice organizatora, dogovori kako će se tom prilikom časovi odvijati, u smislu da precizira i dinamiku njihovog održavanja i termine, ali svakako i datum početka izabrane vrste edukacije.

O svemu tome će odlučiti samostalno koordinator za nastavu, a ako prijavljeni odluči časove da pohađa kroz grupni kurs, s tim što se zahteva prvo da bude formirana grupa. Kada osnovni uslov bude bio ostvaren, ovlašćeno lice tog predstavništva određuje kog datuma tačno će početi grupna obuka, ali i u kojim terminima će predavanja biti organizovana i na koji način će biti raspoređen nastavni fond. Broj osoba koje mogu pohađati grupnu nastavu je tačno određen, zarad očuvanja kvaliteta edukacije. Sve ono što nadležni koordinator bude prethodno definisao, prijavljeni u potpunosti moraju da poštuju, zato što se na osnovu njihovih zahteva ne smeju izvršiti nikakve promene.

Ako se neko odluči da pohađa specijalizovani seminar - postanite uspešan office menadžer online, automatski se podrazumeva da predavanjima prisustvuje preko svog računara, što znači da ga u tom slučaju neizostavno mora posedovati. Online edukacija može biti organizovana i za samo jednu osobu i za njih dvoje istovremeno, ali i za grupu polaznika, što sve zavisi od odluke pojedinaca. Da bi njima bilo omogućeno časove da pohađaju sa različitih lokacija, moraju imati stabilnu internet vezu, a podrazumeva se da će poseban tip programa oni samostalno na svoj računar neposredno pre početka da instaliraju. Sve potrebne informacije, kao i pomoć će im po zahtevu biti pružena, uzevši u obzir da svaka poslovnica institucije organizatora zapošljava i one stručnjake, koji su spremni da odgovore na pitanja pojedinačnih kandidata.

Bude li bio iznet zahtev da se organizuje korporativni kurs, biće neophodno da se direktor konkretne firme dogovori o načinu organizacije časova sa zvanično ovlašćenim licem ma kog predstavništva institucije organizatora. Preciziraće i datum početka korporativne obuke, ali i dinamiku održavanja časova, kao i termine, pa čak i mesto na kojoj će radnici te firme predavanja da prate. Stvar je u tome da se samo korporativni seminar može organizovati na nekoj drugoj lokaciji, odnosno u samom preduzeću, čiji zaposleni treba da prate nastavu. Potrebno je, naravno da prostor zadovolji propisane zahteve, a sa kojima će biti upoznat svako ko je zainteresovan za tu opciju.

Koliko traje kurs i obuka - postanite uspešan office menadžer?

Tačne informacije o trajanju ove specijalizovane edukacije će biti isključivo na raspolaganju onim pojedincima, koji se odluče da pohađaju grupni seminar - postanite uspešan office menadžer.

Svakako će članovi konkretne grupe dobiti naknadno sve potrebne informacije o rasporedu, odnosno o dinamici održavanja časova, jer je neophodno da se prvo prijavi minimalni broj polaznika za praćenje nastave u grupi.

Ako pojedinačni polaznici odluče da časove pohađaju u okviru individualne ili poluindividualne nastave, onda će se svako od njih zajedno sa nadležnim predavačem, odnosno sa koordinatorom jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovoriti o svemu, a samim tim i o tome u skladu sa kakvom dinamikom će taj broj časova da bude održan.

Inače se u ponudi ove institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - postanite uspešan office menadžer, odnosno edukacija namenjena radnicima zainteresovanog preduzeća. A o dinamici održavanja časova u tom slučaju, kao i o svim ostalim detaljima vezano za sprovođenje predavanja će se dogovoriti ovlašćeno lice i te firme i institucije organizatora, što znači da taj tip edukacije može trajati i duže od grupne nastave za pojedinačne polaznike, ali i kraće.

Trajanje: 24 školska časa

Cena:

 • Individualna nastava: 26,000 RSD
 • Poluindividualna nastava:22,000 RSD po polazniku
 • Grupna nastava: 18,000 RSD po polazniku

Teme:

 1. Umeće dobre poslovne komunikacije (verbalna i neverbalna komunikacija)
 2. Planiranje i organizacija vremena (svog i vremena svojih podređenih)
 3. Efikasno upravljanje konfliktima i stresom
 4. Poslovna korespodencija (pisanje ponude, žalbe, reklamacije...)
 5. Organizacija sastanaka i specijalnih događaja
 6. Pružanje usluga klijentima – marketing, oglašavanje, korišćenje poslovnih mreža

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite uspešan office menadžer"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje