Kurs i obuka - postanite uspešan trener

Ko god ima želju i volju da nauči na koji način se obavlja posao profesionalnog trenera, ima mogućnost da to učini pohađanjem ove specijalno osmišljene edukacije. Ipak, mora se naglasiti i to da je u osnovi, obuka i kurs - postanite uspešan trener namenjena licima koja su u kompaniji bilo koje vrste zaposlena u okviru odeljenja ljudskih resursa, ali i generalno menadžerima različitih odeljenja, kao i onim stručnjacima koji su u okviru neke kompanije zaduženi da nove radnike obučavaju.

Omogućeno je svakome da prijavu izvrši bilo kog dana tokom godine i to preko mejla, a u slučaju da kandidatu ne odgovara takav princip prijavljivanja, svakako može telefonom da kontaktira najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, te da dođe u njene prostorije i prijavi se za pohađanje pomenutog kursa.

Napominjemo da izuzev mogućnosti da nastavu prate preko sopstvenog računara, to jest online, svi zainteresovani mogu naravno da se opredele i za opciju koja uključuje organizaciju predavanja u prostorijama predstavništva naše institucije u bilo kom gradu.


Kurs i obuka - postanite uspešan trener se sprovodi ili za jednog polaznika ili za njih dvoje u isto vreme ili za grupu ljudi, a što se odnosi i na online i na klasičnu vrstu edukacije. Podrazumeva se da će svako ko bude vršio upis, morati i da odluči na koji način će časove da prati, to jest najpre sa koliko osoba.

Ukoliko se prijavljeni opredeli za grupni tip nastave, obaveza mu je da pričeka prvo ostvarenje primarnog uslova za njen početak, a koji se odnosi na kreiranje jedne grupe. Preciznije, onog trenutka kada se najmanje 4 polaznika bude prijavilo, organizator ima pravo da osmisli u kojim terminima ona treba da se organizuje, kojom dinamikom i kog datuma tačno će da počne, a zatim i da, naravno obavesti sve prijavljene o tome. Neophodno je naglasiti i to da se nastava u grupi organizuje po tačno utvrđenom principu, a organizator ne dozvoljava nikakve izmene na zahtev prijavljenih, pa se iz tog razloga i iznosi opšta preporuka da taj tip edukacije prate samo osobe koje mogu da se uklope u navedene opcije.

Podrazumeva se da svi polaznici kojima navedeni način sprovođenja edukacije ne bude iz nekog razloga odgovarao, imaju mogućnost da nastavu prate ili u formi individualne ili poluindividualne. Ističemo da je u pitanju prilično slobodan princip organizacije, a koji dopušta svakom prijavljenom da sa svojim profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu naše poslovnice apsolutno svaki detalj definiše. Jednostavnije govoreći, oni odlučuju zajedno kada će ili individualna obuka i kurs - postanite uspešan trener ili nastava za 2 osobe, to jest poluindividualna da počne, ali takođe moraju da preciziraju i kakvom dinamikom će časovi da budu organizovani, ali i u kojim terminima će imati obavezu da predavanja prate.

Prilično je jednostavan način na koji se sprovodi edukacija za zaposlena lica u okviru neke kompanije, a gotovo da je istovetan onome koji poštuje individualna ili poluindividualna nastava. Stvar je u tome da bi predstavnik konkretne firme svakako trebalo da iznese apsolutno sve zahteve koji se na organizaciju korporativne edukacije odnose. Tačnije, on bi morao sa ovlašćenim licem naše institucije da se dogovori i o datumu početka nastave, ali i o tome u kojim terminima će se korporativni kurs i obuka - postanite uspešan trener organizovati, kao i po kojoj dinamici. Ističemo da se, ako to bude zahtevao pojedinačni klijent, nastava može sprovesti na nekoj drugoj lokaciji, a prvenstveno u sklopu određene firme, o čemu svakako primarno odlučuje njen menadžment.Šta obuhvata kurs i obuka - postanite uspešan trener?

Poznata je činjenica da kada se kaže trener, mnogi od nas najpre pomisle na oblast sporta, pa se baš zato posebna pažnja na početku ove obuke i usmerava na definisanje ovog pojma u poslovnoj sferi. A uz to će predavači, koji su zaduženi za sprovođenje edukacije, svakako napomenuti i šta sve spada u opis pomenute radne pozicije, a što najpre podrazumeva da će obuka i kurs - postanite uspešan trener početi upravo od definisanje svih onih obaveza koje profesionalni trener ima, to jest koje bi trebalo da ispuni.

Uopšteno govoreći, da bi bilo koja osoba mogla da se bavi ovim poslom, neophodno je da odmah posle toga bude upoznata i sa informacijama koje su vezane za proces učenja kod odraslih osoba, uzevši u obzir da treneri svoj posao obavljaju upravo sa takvim licima.

U osnovi, treneri se najčešće angažuju od strane određene kompanije kako bi vodili različite tipove obuka za zaposlene. Naravno, to ne znači da treneri ne mogu da se bave i pružanjem tih usluga, ali za fizička lica, to jest za pojedinačne kandidate. Budući da je to i primaran zadatak osobe koja želi da se bavi ovim poslom, to i kurs i obuka - postanite uspešan trener podrazumeva oblast koja je prvenstveno vezana za upoznavanje prisutnih sa pravilnim načinom komunikacije sa članovima ciljne grupe, to jest sa odraslim osobama. Predviđeno je da prisutni prisustvuju i simulacijama različitih situacija, kako bi da na što bolji način mogli da primene teorijska znanja u praksi i brže ih usvoje.

Istakli bismo i podatak da će svaki polaznik naučiti i kako se vrši analiza, a pre nego što se bude odlučilo da određena obuka bude organizovana baš za tu osobu ili više njih. Isto tako će predavači prisutnima da predstave detaljno i na koji način funkcioniše čitav postupak realizacije određene obuke i to počev od procesa analize i izrade plana, preko pripreme, pa do njene primene u praksi. Takođe je važno da svako koga zanima obuka i kurs - postanite uspešan trener zna da će imati mogućnost da se upozna i sa različitim metodama prezentovanja znanja, a kroz specijalizovane tipove edukacija i vežbi. Međutim, pored dobre analize, odnosno pripreme, na kvalitet realizovane obuke utiče i znanje trenera vezano za adekvatnu psihološku procenu. Zapravo se radi o tome da profesionalni trener treba, gotovo odmah da prepozna određeni tip osobe, te zahvaljujući činjenici da će steći dovoljno znanja vezano za oblast procene pojedinaca, on će moći i vrlo brzo da primeni određenu metodu, a za koju smatra da je najprimerenija u tom slučaju, kako bi konkretni polaznik mogao na što bolji način i da usvoji predviđena znanja.

Takođe će se predavači dotaći i teme koja se odnosi kako na verbalnu komunikaciju, tako isto i na takozvanu neverbalnu, te će se i u tom delu organizovati simulacije onih situacija koje se mogu smatrati realnim. Tako će prisutni imati prilike da pokažu u kojoj meri mogu dobro da procene sagovornika, odnosno da maksimalno prilagode princip obuke njegovim potrebama, ali se isto tako očekuje i da pokažu koliko su, zapravo vešti u primeni pravila koje navodi kako verbalni, tako i neverbalni način komunikacije.

Svakako će ovaj kurs da obuhvati i segment koji je vezan za različite metode, a koje bi u praksi trebalo da budu korišćene, kako bi kvalitet konkretne obuke bio što bolji, a samim tim i polaznici zadovoljniji.

Podrazumeva se da svaki pojedinac koji bude želeo da se upozna sa temom kojom se kurs i obuka - postanite uspešan trener bavi, odmah nakon završetka ima mogućnost da stečena i teorijska i praktična znanja primeni u ličnoj praksi, stim da se mora istaći da je neophodno da ne odustaje baš tako lako, jer je to upravo i jedini put do uspešnog trenera. Neosporna je činjenica da će svaki kandidat za vreme trajanja ove edukacije steći pristojan nivo znanja u konkretnoj oblasti, ali je opšta preporuka svakome, a o čemu će svakako govoriti predavači u toku završnog predavanja, da nastoji da što bolje praktično i primeni stečena znanja, a kako bi stekao adekvatno radno iskustvo i zaista postao vrlo uspešan u obavljanju posla za koji se i kvalifikovao.

U kojim terminima i gde se održava kurs i obuka - postanite uspešan trener?

Da bi svaki klijent mogao da bude informisan ne samo o terminima u kojima se obuka i kurs - postanite uspešan trener organizuje, već i na kojoj lokaciji, neophodno je da bude upoznat sa činjenicom da je u ponudi kako online edukacija, tako i ona koja se smatra klasičnom, a vezana je za sprovođenje predavanja u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje se nalaze širom naše zemlje. Istaknuto je da svaki polaznik koji se opredeli za online tip nastave svakako ima obavezu da obezbedi računar, te je i vrlo važno da on na njega instalira namenski softver, a kako bi mogao da pristupa predavanjima.

Pored toga je potrebno naglasiti i to da se i klasična i nastava preko interneta mogu sprovoditi kako za pojedinačnog polaznika, a kroz individualnu nastavu, tako i za više njih, tačnije od 4 do 8, kada se sprovodi grupni kurs i obuka - postanite uspešan trener, dok uvek postoji otvorena opcija i za organizaciju one vrste edukacije koju bi trebalo da prate dve osobe istovremeno (poluindividualna nastava).

Naravno da je jasno određen i princip po kome se svaka od njih sprovodi, kao što je definisan i broj osoba koje bi trebalo da budu prisutne. Tako na primer, kada se organizuje nastava u grupi, zahteva se prvo da minimalno 4 osobe izvrše zvanično prijavu za njeno praćenje, pa se posle toga vrši kreiranju grupe, a zatim se i određuje datum početka, odnosno termini njenog održavanja, kao i tačno trajanje, to jest dinamika. A sve to treba da odredi predstavnik institucije organizatora, koji je i u obavezi da posle toga zvanično obavesti svakoga ko se do tog trenutka prijavio za pohađanje kursa na ovaj način.

Kome god navedeni princip sprovođenja predavanja ne bude odgovarao, ima mogućnost da je prati ili u formi individualne ili poluindividualne. Naime, način na koji se održava obuka i kurs - postanite uspešan trener za jednu ili dve osobe je prilično fleksibilan, jer praktično govoreći svaki prijavljeni ima pravo da sa predstavnikom naše institucije definiše zaista svaki detalj, to jest da odredi kada će tačno da počne ili poluindividualna ili individualna nastava, a potom i da se opredeli u kojim terminima će da pohađa predavanja, kao i po kakvoj dinamici. A podrazumeva se svakako da će on o svemu tome morati da se dogovori kako sa profesorom koji će pomenutu obuku da vodi, tako i sa koordinatorom za nastavu u okviru određene poslovnice pomenute institucije.

Korporativni kurs i obuka - postanite uspešan trener se isto tako nalazi u ponudi naše institucije, a nastava koja je isključivo namenjena zaposlenima u okviru kompanije klijenta, se organizuje tako da se maksimalno prilagođava potrebama i zahtevima polaznika. Dobro je istaći i to da se ovakva vrsta edukacije, a u zavisnosti od potreba klijenta, takođe može organizovati i tamo gde će njemu, to jest njegovim zaposlenima najviše da odgovara.

Kako se organizuje obuka i kurs - postanite uspešan trener?

Za svakog ko vrši prijavu za pohađanje ove edukacije je istaknuto da ima dužnost da se opredeli po kom principu će da prati nastavu, a pošto je u ponudi ne samo klasičan kurs i obuka - postanite uspešan trener, koja podrazumeva organizaciju predavanja direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, već isto tako i nastava koju bi svaki polaznik trebalo da prati preko interneta. Naravno da je neophodno da apsolutno svaki polaznik koji želi da pohađa online vrstu edukacije ima i računar, jer na njega mora tom prilikom da instalira softver, a kako bi uopšte mogao časove da pohađa.

Uz to je predviđeno da pojedinačni polaznik izabere između grupne, individualne i poluindividualne nastave, a koje su namenjene za tačno određeni broj osoba. Najmanje 4 polaznika je potrebno za formiranje grupe, a takođe je definisano prisustvo najviše osmoro njih tokom ovog tipa edukacije, stim da je individualna nastava prvenstveno namenjena za praćenje samo jednog polaznika, te njih dvoje treba da prisustvuje poluindividualnoj nastavi.

Isto tako se razlikuje i princip prema kome se svaka od njih sprovodi, stim da je najstrožiji onaj koji je vezan za edukaciju u grupi. A razlog za to jeste što se prvo mora napraviti jedna grupa i to od minimalnog broja članova, a potom može da se pristupi definisanju svih segmenata sprovođenja ovakve vrste nastave. Zapravo, ovlašćeno lice u poslovnici organizatora će da odredi kog tačno datuma će grupna obuka i kurs - postanite uspešan trener da počne, a zatim i u kojim terminima bi časovi tada trebalo da budu sprovođeni, kao i koliko će uopšteno ona da traje, jer definiše i dinamiku održavanja časova. Posle toga sve prijavljene na propisan način obaveštava ovlašćeno lice one poslovnice u kojoj je i kreirana konkretna grupa, ali moramo istaći i da se ovde ne može ništa izmeniti, a nešto od navedenog ne odgovara pojedinačnom polazniku (datum početka, dinamika i termini održavanja nastave).

Baš iz tog razloga i navodimo da neko ko ne može da se uklopi u sve što je prethodno određeno, ima mogućnost da se opredeli ili da nastavu prati u paru ili potpuno samostalno, uzevši u obzir da se i individualni i poluindividualni kurs i obuka - postanite uspešan trener organizuje na takav način da je gotovo sve prepušteno odluci pojedinačnog polaznika. A tom prilikom će se koordinator za nastavu naše poslovnice dogovoriti sa prijavljenima prvo oko tačnog datuma kada će ona vrste nastave koju bude izabrao da pohađa početi, a potom i oko dinamike, kao i oko termina u kojima će se časovi organizovati.

Po istom principu se sprovodi i ona vrsta nastave koja je namenjena zaposlenim licima, a predstavnik kompanije klijenta tada treba da definiše sa ovlašćenim licem u našoj poslovnici kada će tačno da počne korporativna obuka i kurs - postanite uspešan trener, odnosno kojim tempom će se sprovoditi predavanja i u kojim terminima. Takođe bi trebalo da odluče i gde će to biti, pošto se ovde izlazi u susret zahtevu klijenta koji želi da njegovi zaposleni nastavu prate u prostorijama konkretne firme.

Koliko je predviđeno da kurs i obuka - postanite uspešan trener traje?

Predviđeno je nastavnim fondom da obuka i kurs - postanite uspešan trener obuhvati ukupno 15 školskih časova. Kako organizator ima obavezu da precizno odredi dinamiku po kojoj će da se sprovodi nastava u grupi, to je precizirano da traje ukupno 7 dana. A o tačnoj dinamici će svaki polaznik nakon kreiranja grupe od najmanje 4 osobe da bude detaljno informisan, pa će isto tako organizator naravno definisati i datum početka, kao i termine održavanja tog tipa nastave.

A ako nekome više odgovara princip po kome se sprovodi kako poluindividualni, isto tako i individualni kurs i obuka - postanite uspešan trener, onda je definisanje tačne dinamike prepušteno ne samo tom polazniku, nego i nadležnom profesoru, to jest koordinatoru za nastavu u izabranoj poslovnici institucije organizatora.

Potpuno isti princip sprovođenja uključuje i ona vrsta obuke koju bi trebalo zaposleni u okviru neke kompanije da prate, pa će i trajanje da bude definisano nakon što se predstavnik te institucije dogovori sa ovlašćenim predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite uspešan trener"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje