Kurs i obuka - primena Zakona o radu u praksi

Kao osnovna ciljna grupa kojoj je specijalizovani seminar - primena Zakona o radu u praksi namenjen se navode prvenstveno direktori, odnosno poslodavci, kao i sva ona lica koja su u nekoj firmi zadužena za donošenje odluka vezano kako ya odgovornost i obaveze zaposlenih, tako i za njihova prava. Pored toga, ovu obuku bi trebalo da poha]aju i privatni preduzetnici, kao i osobe koje su u nekoj kompaniji zadužene za vođenje sindikalne organizacije, ali i uopšteno, svako ko obavlja poslove vezano za primenu Zakona o radu i drugih propisa, koji se odnose na tu oblast.

Obrazovni centar Akademije Oxford ovaj kurs sprovodi u toku cele kalendarske godine, a vrlo je važno da svi zainteresovani blagovremeno izvrše prijavu. Ako im tako najviše odgovara, oni mogu lično da dođu u prostorije bilo kog predstavništva ove obrazovne institucije, a kako bi se zvanično prijavili za poha]anje obuke, ali isto tako mogu to da učine i preko mejla ili broja telefona. Kome god najviše odgovara elektronski način prijavljivanja, ima obavezu da u konkretnoj poruci izuzev svog prezimena i imena, kao i datuma rođenja, svakako navede i informacije za kontakt, kako bi mogao da dobije sva potrebna obaveštenja od koordinatora za nastavu konkretne poslovnice.

Nedugo nakon prijavljivanja, svaki kandidat biva adekvatno obavešten o terminu i načinu upisa, a kome je svakako obavezan da lično prisustvuje, te da priloži sva zahtevana dokumenta, o čemu će na vreme da bude i informisan.


Princip po kome se kurs i obuka - primena Zakona o radu u praksi organizuje je takav da svaki prijavljeni ima mogućnost izbora između mesta poha]anja (klasična i online nastava), kao i između termina, budući da se individualna, grupna i poluindividualna nastava, koje su u ponudi, organizuju i u različitim terminima i drugačijom dinamikom.

Dakle, klasičan vid edukacije se odnosi na onaj u kome se časovi organizuju direktno u predstavništvu institucije organizatora, a online se sprovodi preko kandidatovog računara, što i jeste njegova obaveza da obezbedi, ako želi da nastavu prati na taj način. Neposredno pre početka će on biti precizno informisan o načinu organizacije ovog tipa nastave, ali je u obavezi da na svoj kompjuter instalira poseban tip softvera, čije korišćenje će mu i omogućiti da časove prati.

Kada se bude odlučio da li će nastavu pohađati online ili na uobičajen način, svaki prijavljeni mora precizno da navede i da li će nastavu da pohađa u grupi, što znači da će časove pratiti sa više polaznika, jer ih može biti od najmanje četvoro do najviše osmoro u jednoj grupi. Zatim je u ponudi i poluindividualna obuka i kurs - primena Zakona o radu u praksi, a kada časovima prisustvuju dve osobe u isto vreme, ali i individualna nastava, gde će samo jedan polaznik i njegov profesor biti prisutni.Termine u kojima će časovi da se održavaju, kao i dinamiku će u slučaju organizacije grupne nastave odrediti nadležno lice u instituciji organizator. Ali, sve to on neće moći da definiše do trenutka dok se minimum četiri osobe ne bude zvanično prijavilo sa zahtevom da nastavu pohađa po tom principu, jer će se tek posle toga oformiti grupa, što je pomenuto kao osnovni uslov za početak ovog vida edukacije. Odmah posle toga će kordinator za nastavu u predstavništvu organizatora u kome je taj uslov zvanično ostvaren, da formira jednu grupu, zatim da odredi sve prethodno pomenuto, kao i datum početka, a posle svega toga će da obavesti prijavljene kandidate. Ono što je naročito važno kada je u pitanju grupni seminar - primena Zakona o radu u praksi jeste da nema mesta odstupanjima od svega što organizator bude definisao, što znači da svaki prijavljeni ima obavezu da se sa time saglasi.

S obzirom na to da smo svesni činjenice da postoje i one osobe koje nemaju toliko slobodnog vremena da se mogu uklopiti u princip koji podrazumeva grupni tip nastave, u ponudu smo uvrstili i individualnu, kao i poluindividualni edukaciju. A način na koji se one sprovode ne samo da je potpuno istovetan, nego je i osmišljen tako da maksimalno zadovoljava zahteve svakog pojedinačnog kandidata, a pod tim mislimo na činjenicu da će se oni sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa predavačem, koji će biti zaduženi za organizaciju nastave dogovarati na koji način će se individualna ili poluindividualna obuka organizovati. Pored toga što će se dogovoriti kog datuma će nastava da počne, oni će se usaglasiti i oko dinamike njenog održavanja, ali i oko termina.

A ako bilo koja organizacija želi da svoje zaposlene osposobi za pravilnu primenu odredbi Zakona o radu u praksi, tada će im biti ponuđena specijalna vrsta edukacije, to jest takozvani korporativni seminar - primena Zakona o radu u praksi. Zaposleni će nastavu moći da prate na bilo koji način koji je prethodno pomenut, a koji je namenjeni pojedinačnim polaznicima, ali će im isto tako biti omogućeno da predavanja budu organizovana u njihovoj firmi, pod uslovom da to bude izneto kao zvaničan zahtev njihovih nadređenih. Princip organizacije ove vrste nastave je takav da podrazumeva dogovor između predstavnika zainteresovane firme i predstavnika određene poslovnice organizatora i oko mesta održavanja, ali i oko svih ostalih detalja, a primarno se misli na dogovor oko datuma kada će taj tip nastave početi, zatim oko dinamike njenog održavanja i svakako termina.

Šta izučava kurs i obuka - primena Zakona o radu u praksi?

Predviđeno je da profesori u toku uvodnog predavanja ukratko predstave osnovne odredbe Zakona o radu, te da objasne prisutnima na koji način se one pravilno primenjuju u praksi.

Prva tema sa kojom će specijalizovana obuka i kurs - primena Zakona o radu u praksi prisutne je vezana za odredbe pomenutog zakona koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa, tako da će biti reči i o svim onim članovima koje mora da sadrži Ugovor o radu. Svakako će im biti objašnjeno i šta su aneksi, to jest kada se utvrđuje Aneks ugovora, te će im nakon toga predavači objasniti i koja je razlika između Ugovora o radu na neodređeno i na određeno vreme, stim da je u tom delu predviđeno da polaznici urade jedan praktičan zadatak. Zapravo će im biti date sve potrebne informacije kako bi oni pravilno popunili konkretan ugovor, a da bi na taj način mnogo lakše shvatili kako se to radi.

Određeno je da seminar - primena Zakona o radu u praksi ponudi prisutnima i znanja koja su vezana za odredbe aktuelnog Zakona o radu Republike Srbije, a koje se primarno odnose na radno vreme zaposlenih, to jest na utvrđivanje broja sati na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou, koje on mora da odradi. Svakako će u tom delu biti reči i o različitim članovima ovog zakona, a koji se odnose na neplaćena, odnosno plaćena odsustva, kao i na godišnje odmore.

Takođe će prisutni naučiti i šta je navedeno u odredbama pomenutog zakona koje se odnose na zaradu zaposlenih, to jest na naknadu zarada, a biće govora i o minimalnoj zaradi koja je određena na državnom nivou. Prisutnima će biti objašnjeno i kako je potrebno primeniti Zakon o radu kada dođe do prestanka radnog odnosa, to jest predavači će prisutnima predstaviti koji su to razlozi koji zaposlenog dovode do želje za prestankom radnog odnosa, odnosno kako se poslodavac mora ponašati ukoliko dođe do otkaza. Zatim će biti reči i o pravima koje svaki zaposleni ima ukoliko dođe do zakonskog prestanka radnog odnosa, ali će se profesori osvrnuti i na posledice koje svako od njih mora da snosi, a ako se dogodi da dođe do nezakonitog prestanka radnog odnosa.

Sa onim odredbama pomenutog zakona koje se odnose na inspekcijski nadzor će, takođe da se upozna svako ko bude pohađao stručni seminar - primena Zakona o radu u praksi, a kako bi mogao da ih na najbolji mogući način primenjuje u svom poslovanju.

Iako je ovaj zakon vrlo obiman, predavači će nastojati da prisutnima ukažu na njegove najznačajnije članove i stavove, odnosno na one koji se u praksi najčešće primenjuju. Tako će oni naučiti, pored ostalog koje su tačno njegove odredbe vezane, na primer za zasnivanje ili prestanak radnog odnosa, ali i koje su sve novine unete u oblasti definisanja radnog vremena, kao i u oblasti koja je vezana za obračun otpremnine u slučaju da dođe do viška zaposlenih i slično.

Vrlo je važno naglasiti i to da će iskusni predavači koji vode ovu edukaciju svakako prisutnima precizno ukazati na one propuste koji se u praksi vrlo često čine, a vezani su ne toliko za nepoštovanje odredbi Zakona o radu Republike Srbije, već za njegovo nepoznavanje. Upravo stoga je i izneta preporuka da ovu stručnu obuku pohađa svako ko je u nekoj kompaniji zaposlen na rukovodećoj poziciji, to jest neko ko je okarakterisan kao preduzetnik, jer će osobe koje budu pohađale pomenuti kurs da se u potpunosti osposobe za pravilnu primenu odredbi ovog zakona, a kako bi ti me izvršili pozitivan uticaj na svoje ili poslovanje kompanije kojom rukovode.

Gde se i kada održava seminar - primena Zakona o radu u praksi?

Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima nekoliko vidova edukacije, što znači da se pred svakog zainteresovanog stavlja zahtev da se za jednu od njih opredeli.

A prvo što treba da odluči jeste da li će nastavu pohađati online ili u prostorijama konkretnog predstavništva ove institucije, pa zatim i da li će to učiniti u vidu grupne, individualne ili poluindividualne nastave.

Dakle, online - primena Zakona o radu u praksi seminar se sprovodi preko računara, pa samim tim svaki kandidat ima obavezu da ga poseduje i da na njega instalira poseban tip softvera, jer će upravo preko njega i moći da prati časove.

Kod grupne nastave je predviđeno prisustvo više osoba, te je određeno da ih najmanje četvoro može biti u jednoj grupi, a maksimalno osmoro ljudi ima pravo da prati tu vrstu nastave. Institucija organizatora je zadužena za definisanje kako datuma početka, tako i termina održavanja, odnosno dinamike, a to će definisati tek kada bude bila kreirana grupa, to jest onog trenutka kada se najmanje četvoro polaznika bude zvanično prijavilo za ovaj vid edukacije. Nijedan polaznik neće moći da promeni ništa od navedenog, jer je takav princip sprovođenja grupnog tipa nastave.

Kada je u pitanju individualna obuka i kurs - primena Zakona o radu u praksi, zainteresovani bi trebalo da znaju da se on sprovodi po istom principu kao i kada se organizuje nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna nastava. U tom slučaju svaki pojedinačni polaznik precizira detalje sa zvanično ovlašćenim licem u instituciji organizatora, kao i sa profesorom koji je u tom slučaju nadležan za sprovođenje nastave. Zapravo se oni dogovaraju kog datuma će ili poluindividualna ili individualna obuka početi, a zatim kojom dinamikom će časovi da se organizuju i na kraju u kojim terminima će biti održani.

Pomenuta institucija u ponudi ima i korporativni seminar - primena Zakona o radu u praksi, koji je na prvom mestu namenjen zaposlenima u nekoj firmi. Od nadležnih u kompaniji klijenta se zahteva da sve detalje definišu sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice organizatora, to jest da se dogovore u kojim terminima će zaposleni pohađati nastavu, zatim kada će ona početi i koliko će trajati, odnosno prema kakvoj dinamici će časovi da se organizuju. Isto tako je dozvoljeno, ali samo pod uslovom da to klijent zahteva, da se korporativna obuka organizuje u prostorijama te firme ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, a pod uslovom da može adekvatno odgovoriti svim zahtevima.

Na koji način se organizuje seminar - primena Zakona o radu u praksi?

Svaki prijavljeni ima obavezu da se odluči da li će nastavu pohađati u paru, u grupi ili individualno, odnosno da li će to učiniti na klasičan način ili online, jer su to sve principi organizacije koji su u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Najvažnije je da neko koga interesuje grupna obuka i kurs - primena Zakona o radu u praksi ima na umu da se nastava tada odvija za veći broj osoba, to jest od četvoro do najviše njih osmoro, a da koordinator za nastavu u određenoj poslovici organizatora određuje kog datuma će početi, kakvom dinamikom će se časovi odvijati i u kojim terminima. Inače, ovlašćeno lice konkretne poslovnice ima pravo sve to da odredi tek kada 4 polaznika najmanje bude izvršilo prijavu, to jest kada se u jednoj od poslovnica bude kreirala grupa.

Potpuno suprotan od toga je princip po kome se organizuje individualni ili poluindividualni seminar - primena Zakona o radu u praksi, prvenstveni zato što tada sve prethodno navedeno definiše pojedinačni polaznik sa nadležnim predavačem i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici organizatora u kojoj se upisuje.

A u slučaju da je bilo koja kompanija zainteresovana za ovu vrstu edukacije, njeni zaposleni će pohađati korporativni seminar, a princip njegove organizacije je vrlo slobodan. Ustvari se tada nadležno lice određene kompanije mora dogovoriti ne samo o terminima održavanja i o datumu početka, nego i o dinamici, kao i o mestu sprovođenja tog tipa edukacije sa predstavnikom određene poslovnice institucije organizatora; Napominjemo da zaposleni imaju pravo časove da pohađaju i u prostorijama svoje firme, a svakako će se o tome njihov nadređeni dogovoriti sa ovlašćenim licem organizatora.

Koliko će da traje stručna obuka i kurs - primena Zakona o radu u praksi?

Samo u slučaju kada se kandidat odluči za grupni seminar - primena Zakona o radu u praksi, imaće mogućnost da unapred sazna koliko će nastava da traje. Tačnije, u tom slučaju organizator definiše ne samo trajanje, to jest tačnu dinamiku, nego isto tako i termine održavanja, te određuje i datum početka, ali tek pošto se u konkretnoj poslovnici prijavi dovoljan broj osoba, odnosno nakon što se bude kreirala grupa od minimum 4 polaznika.

Dakle, grupni vid edukacije će trajati ukupno 20 školskih časova nastavnog fonda raspoređeno tako da svakoga dana polaznici pohađaju nastavu u trajanju od po 2 školska časa.

A neko koga interesuje poluindividualni ili individualni kurs i obuka - primena Zakona o radu u praksi će saznati koliko traje izabrani tip edukacije tek kada se o tome bude dogovorio sa predstavnikom institucije organizatora, sa kojim svakako treba da precizira i datum početka i tačne termine u kojima bi časovi tom prilikom trebalo da budu održani.

Takođe, kada se organizuje korporativna obuka, ne samo trajanje, već i svi ostali segmenti se moraju definisati između predstavnika zainteresovane kompanije i institucije organizatora.

Trajanje: 20 školskih časova

Cena:

  • Individualna nastava: 25,000 RSD
  • Poluindividualna nastava: 20,000 RSD po polazniku
  • Grupna nastava: 17,000 RSD po polazniku

Spisak gradova za kurs i obuku - primena Zakona o radu u praksi

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje