Kurs i obuka - Project planning

Svako ko je imao prilike da izrađuje projekte zna koliko je bitno planiranje u tom procesu, pa se kurs i obuka za Project planning upravo na taj segment i fokusira. Tom prilikom će polaznici steći sasvim zadovoljavajući nivo znanja da mogu samostalno da planiraju projekat iz bilo koje sfere, ali i da ga kasnije realizuju.

Nastava se organizuje cele kalendarske godine, a u skladu sa tačno utvrđenim planom, te bilo kog dana zainteresovani mogu prijavu da izvrše preko mejla u kome treba da navedu sve svoje lične podatke, kao i informacije za kontakt. Isto tako, ako žele mogu da dođu u jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford u zemlji i prijave, ali imaju mogućnost i da telefonom kontaktiraju najbližu poslovnicu ove institucije kako bi se zvanično prijavili da pohađanje pomenutog kursa.

Što se tiče načina sprovođenja edukacije, navedeno je da se ona organizuje ili preko interneta ili direktno u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Pred svakim zainteresovanim je mogućnost da nastavu pohađa u grupi, u paru ili potpuno samostalno, uzevši u obzir da je i grupni, ali i poluindividualni, odnosno individualni kurs i obuka za Project planning u našoj ponudi.


Broj osoba koje bi trebalo da prisustvuju svakom od ponuđenih tipova nastave se razlikuje, kao i princip njihovog sprovođenja, te u grupama treba da bude prisutno maksimalno osmoro ljudi, a najmanje ih može biti četvoro, zatim u okviru poluindividualne, edukaciju prati njih dvoje, a samo jedan polaznik je prisutan ako se sprovodi individualna nastava.

Način organizacije rada u grupi je specifičan u tom smislu što isključivo zvanični predstavnik institucije organizatora ima pravo da definiše dinamiku održavanja, odnosno termine u kojima će biti sprovođeni časovi, ali zato se datum njenog početka utvrđuje naknadno. Tačnije, kada se kreira grupa, koja mora neizostavno da broji minimalan broj članova, to jest njih četvoro, organizator će precizno definisati i datum početka, a onda će obavestiti sve koji su do tog trenutka izvršili prijavu za praćenje ove vrste nastave.

Za sve ove osobe koje se opredele za rad u paru ili individualno je omogućeno pohađanje nastave u onim terminima kada odgovara i njima i njihovim profesorima, budući da se oni o tome, kao i o datumu početka, odnosno o trajanju, to jest o dinamici sprovođenja časova, dogovaraju kako sa predavačem, tako isto i sa licem koje je u određenoj poslovnici institucije organizatora za to nadležno (koordinator za nastavu).

Ističemo da se sprovodi i korporativna obuka i kurs za Project planning na zahtev određene kompanije, a koja ima potrebu da svoje zaposlene edukuje u oblasti planiranja projekata. Tom prilikom će predstavnik konkretne firme da se dogovori sa ovlašćenim licem naše poslovnice ne samo o načinu sprovođenja edukacije, nego i o mestu njenog održavanja, uzevši u obzir da se konkretna vrsta nastave može po potrebi i želji klijenta organizovati i na nekom drugom mestu, a koje će svakako klijent precizno da odredi.
Kurs i obuka za Project planning - nastavni plan i program

Ne samo da će obuka i kurs za Project planning ponuditi prisutnima znanja koja se odnose na konkretnu temu, nego će svakako biti govora i o čitavom postupku izrade projekta, odnosno o načinima za njegovu realizaciju.

Na početku će posebna pažnja biti posvećena upravo fazi planiranja određenog projekta, tako da će prisutni između ostalog naučiti i na koji način se postavljaju ciljevi. Predavači če govoriti o pravilno osmišljenim ciljevima, a kako bi polaznici mogli da steknu dovoljno znanja da ih samostalno formiraju. Dobro je poznato da kada se postavi realan i ostvariv cilj, on će vrlo lako moći da bude realizovan kroz konkretni projekat. U tom delu će predavači ponuditi i različite primere iz prakse, tako da će prisutni moći da iz njih shvate šta znači dobro postavljen cilj, a šta znači da on nije dobro kreiran.

Nakon toga će biti govora o različitim načinima koji su dostupni, a namenjeni su za ostvarivanje konkretnih ciljeva. Sobzirom na to da se i korporativni kurs i obuka za Project planning organizuje na zahtev klijenta, to je neophodno da se naglasi predavaču ukoliko on želi da se primeri iz prakse prilagode, to jest da budu ponuđeni oni koji su usko vezani za poslovanje konkretne kompanije, a kako bi se njenim zaposlenima, to jest polaznicima ove obuke omogućilo još lakše shvatanje ove oblasti.

Predavači će objasniti i koja je tačna definicija planiranja nekog projekta sa stanovišta ciljeva, to jest biće im pojašnjeno zbog čega se plan projekta tretira kao način koji nas dovodi do konkretnog cilja. A tu se opet vraćamo na pravilno definisanje ciljeva, pa pošto je to i jedan od osnovnih uslova za uspešnost nekog projekta, ova obuka će obuhvatiti i praktičan rad. U tom segmentu će prvo polaznici imati obavezu da, u skladu sa informacijama koje budu tada dobili od nadležnih predavača, formiraju konkretni cilj ili više njih, a potom će moći i da pokažu u kojoj su meri shvatili prvi deo ove obuke, koji je vezan za sam postupak određivanja ciljeva.

Posle ovoga na red dolazi predstavljanje konkretnog projekta, gde će polaznici naučiti i na koji način se formira njegov plan u pisanoj formi, to jest kako bi uopšte trebalo da izgleda dokument, a na osnovu koga će svi učesnici u nekom projektu shvatiti šta bi trebalo da rade, odnosno šta se od njih očekuje da učine. Svakako će i tu prisutni praktično izrađivati ovaj plan, a podrazumeva se da će profesori izvršiti analizu rada svakog od njih pojedinačno i precizno im objasniti gde su pogrešili, to jest šta je neophodno da isprave da bi njihov plan bio u skladu sa pravilima. Budući da postoje planovi različite složenosti i karakteristika, napominjemo da će profesori tom prilikom govoriti prvenstveno o onima koji se u praksi najčešće sreću.

Obuka i kurs za Project planning će obuhvatiti i pojam poznat kao planiranje resursa i finansijskih sredstava, koja je potrebno obezbediti za izvođenje nekog projekta. Isto tako će biti reči i o različitim tehnikama, to jest metodama koje se koriste prilikom izrade svih tih planova. Podrazumeva se takođe da će profesori prvo kroz teorijski, a zatim i praktični deo, da objasne polaznicima na koji način se pristupa ostvarivanju rezultata koji su u određenom projektu navedeni, ali će im isto tako pojasniti i kako se po završetku mora izvršiti analiziranje rezultata konkretnog projekta, to jest na koji način se proverava njegova učinkovitost.

Sve pomenuto maksimalno će koristiti polaznicima, jer će steći teorijska i praktična znanja koja se vezuju za planiranje projekata, tako da se smatra da ko god bude pohađao ovaj kurs može u kompaniji bilo koje veličine i oblasti rada da ispoštuje celokupan proces, a počev od planiranja projekta, pa do njegove konačne realizacije. Time će svakako imati mnogo bolji radni učinak, te će svakako na taj način ostvariti i pozitivan efekat na poslovanje firme u kojoj je zaposlen.

Gde se organizuje kurs i obuka za Project planning i u kojim terminima?

Sve informacije koje su vezane za mesto, odnosno za tačno vreme održavanja nastave, pojedinačni prolaznik će dobiti onog trenutka kada se bude odlučio koju vrstu nastave će pratiti.

Bitno je da naglasimo da se uz klasičnu vrstu edukacije, sprovodi i obuka i kurs za Project planning preko interneta, a zahteva se da svaki polaznik koji se za nju opredeli ima lični računar, te da predavanjima pristupa uz primenu adekvatnog softvera.

Definisano je za oba tipa nastave da svaki prijavljeni treba da odluči da li će je pratiti individualno ili sa još jednim polaznikom, to jest kroz poluindividualnu nastavu, te isto tako postoji mogućnost i da se predavanja organizuju u grupama.

Naravno da je za svaku od njih određen broj osoba koje treba da joj prisustvuju, kao što su definisana i pravila koja se odnose na organizaciju. Predviđeno je prisustvo od najmanje 4 polaznika u okviru grupne nastave, ali je takođe definisano i da u jednoj grupi može biti prisutno maksimum 8 ljudi. Isto tako se podrazumeva da poluindividualni tip edukacije treba da prati dvoje polaznika, dok je samo jedan polaznik prisutan kada se organizuje individualni kurs i obuka za Project planning.

Najrazličitiji način sprovođenja uključuje rad u grupi, budući da se tada od svakog pojedinačnog polaznika zahteva da prihvati uslove koje će definisati institucija organizatora, to jest da pohađa nastavu onda kada to bude odredio predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford. A on isto tako definiše i trajanje, sobzirom na to da odlučuje o dinamici održavanja. Postoji samo jedno ograničenje kod ovog tipa nastave, najpre zato što je njen početak uslovljen formiranjem grupe, sa tim da u njoj mora postojati najmanje četvoro prijavljenih. A kada navedeni uslov bude bio i zvanično ostvaren, organizator će definisati sve pomenuto i detaljno obavestiti svakog prijavljenog o tome.

Individualna i poluindividualna nastava se sprovode na sasvim isti način, a osnovna razlika između njih je vezana za broj prisutnih polaznika. U principu, omogućeno je svakome ko se opredeli da predavanja prati po ovom principu da definiše i to direktnim dogovorom sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice organizatora i sa profesorom koji bi trebalo da vodi edukaciju, kada će ona početi, ali i Koliko će trajati, to jest po kakvoj dinamici će časovi da budu sprovođeni i u kojim tačno će to biti terminima.

Na istovetan način se sprovodi i korporativna obuka i kurs za Project planning, a tada ovlašćeno lice one organizacije koja je zainteresovana da njeni zaposleni savladaju znanja vezana za projektno planiranje, treba sve pomenute detalje da definiše sa zvanično ovlašćenim predstavnikom u poslovnici organizatora. Moramo da naglasimo i to da se ova vrsta nastave može sprovoditi i u prostorijama određene kompanije, a ukoliko klijent navede kao zahtev takve vrste.

Na koji način se obuka i kurs za Project planning organizuje?

Sobzirom na to da postoji nekoliko načina za praćenje nastave, to znači da svaki polaznik ima mogućnost izbora između toga da li će nastavu da prati u prostorijama konkretne poslovnice organizatora ili će se opredeliti za pohađanje časova preko interneta. Ukoliko se sprovodi online kurs i obuka za Project planning, potrebno je da polaznik poseduje sopstveni računar i da na njega instalira specijalan tip softvera, a kako bi kroz virtuelne učionice mogao da prati predavanja.

Naglašeno je da svako ko vrši prijavu za praćenje ove obuke svakako ima obavezu da se opredeli na koji način će predavanja da prati, u smislu da bira između individualne, grupne i poluindividualne nastave.

Precizno je određeno za svaku od njih na koji način se sprovode, ali i koliko ljudi bi trebalo da prisustvuje predavanjima. Naravno, individualnu će pratiti samo jedan polaznik, dok ih u okviru grupe može biti prisutno najmanje četvoro, a najviše osmoro, te je poluindividualna vrsta nastave rezervisana za dve osobe u isto vreme.

Grupna obuka i kurs za Project planning ne može početi onda kada to prijavljenima odgovara, jer se mora prvo sačekati da se najmanje četiri osobe zvanično prijave za njeno praćenje, a da bi mogla uopšte da bude kreirana jedna grupa. Brzo posle toga se pristupa definisanju detalja, kao što su datum početka, termini u kojima će časovi da se održavaju i dinamika sprovođenja nastave, da bi mogli prijavljeni da budu obavešteni o svemu tome. Napominjemo da isključivo institucija organizatora može da definiše sve pomenuto, pa se stoga i preporučuje da svako prvo razmisli da li mu takav princip organizacije nastave uopšte i odgovara.

A ukoliko neko želi da samostalno odredi kada će pratiti predavanja, to jest kakvom dinamikom i generalno, kada želi da nastava počne, onda je najbolje da se opredeli ili za onu koja uključuje prisustvo dvoje ljudi (poluindividualna) ili za individualni tip edukacije. Ističemo da se svi zainteresovani o pomenutim segmentima sprovođenja ova dva tipa nastave moraju direktno dogovoriti sa profesorom, to jest sa nadležnim koordinatorom za nastavu u toj poslovnici organizatora.

Korporativni kurs i obuka za Project planning se sprovodi na vrlo jednostavan način, uzevši u obzir da je omogućeno predstavniku institucije klijenta da se ne samo o datumu početka, odnosno o dinamici održavanja časova i terminima, dogovori sa ovlašćenim licem u instituciji organizatora, već da sa njim definiše i gde će se nastava organizovati, to jest da li u poslovnicama institucije organizatora ili u sklopu određene firme, te naravno postoji mogućnost i za online obuku zaposlenih.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka za Project planning?

Na pet dana će biti raspoređeno 20 časova nastavnog fonda, a ukoliko se neko bude opredelio da nastavu prati u grupi. Jedino tada organizator ima mogućnost da unapred definiše trajanje, upravo zato što je on i zadužen da odluči po kakvoj dinamici će se odvijati grupna obuka i kurs za Project planning, odnosno u kojim terminima. Naravno, čim bude zvanično bila kreirana grupa, koja svakako mora da broji najmanje 4 osobe, biće određen i datum njenog početka.

Kod individualne i poluindividualne nastave je princip sprovođenja potpuno drugačiji, pa iz tog razloga Obrazovni centar Akademije Oxford nema pravo da unapred kaže koliko će jedna od tih vrsta nastave da traje. Razlog je što polaznici dinamiku definišu dogovorom sa nadležnim profesorom, a sa njim se isto tako usaglašavaju i oko datuma početka i to kako individualne, tako i poluindividualne nastave, ali i oko termina u kojima će časovi da se održe.

Isto tako, naša institucija nije u mogućnosti da navede ni koliko će tačno da traje korporativni kurs i obuka za Project planning, pošto će se predstavnik zainteresovane kompanije dogovoriti sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice organizatora i o tome, ali i o svim ostalim detaljima koji se tiču sprovođenja edukacije za zaposlene.

Spisak gradova za kurs i obuku "Project planning"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje