Kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem

Budući da se primetilo u praksi da primena odredbi zakona koji se odnosi na penzijsko - invalidsko osiguranje, odnosno celokupni sistem, često nailazi na brojne poteškoće, a na prvom mestu zato što osobe koje su za to zadužene nisu detaljno upoznate sa njegovim primarnim odredbama, sasvim je i jasno zbog čega se javila potreba da bude organizovana specijalistička obuka i kurs - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja.

Moramo naglasiti da je ova vrsta nastave prvenstveno namenjena osobama koje u okviru bilo kog pravnog lica imaju dodira sa primenom odredbi ovog zakona. Predviđeno je da iskusni predavači za vreme trajanja edukacije upoznaju sve prisutne sa onim detaljima koji će im svakako biti od velike koristi kada budu morali da odredbe konkretnog zakona primene u praksi.

Naglašavamo da osim one vrste edukacije koja podrazumeva praćenje predavanja u jednoj od brojnih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, postoji i ona koja zainteresovanim polaznicima đruža priliku da nastavu prate preko interneta. Uslov za pohađanje te vrste nastave jeste posedovanje računara, ali će svaki pojedinačni polaznik u toj situaciji biti obavezan i da u određenom trenutku instalira specijalizovani softver, a o potrebnim detaljima će svakako dobiti jasna obaveštenja od koordinatora za nastavu i to kada bude pristupao zvaničnom upisu.


Predviđeno je da se i jedna i druga vrsta nastave koje imamo u ponudi sprovodi ili u grupi ili za pojedinačnog polaznika, ali isto tako može može da bude organizovana i takozvana poluindividualna nastava, a nju će da prati u isto vreme dve osobe.

Na osnovu svega navedenog, jasno se uočava da je osnovna razlika između svih tri tipa nastave koji su u ponudi institucije organizatora, vezana za broj osoba kojima je tom prilikom omogućeno prisustvo. Naravno, individualnu pohađa jedan polaznik, a grupnu može da prati njih najviše osmoro, a najmanje četvoro, te poluindividualnu njih dvoje. Ali, osim toga postoji i generalno razlika u organizaciji i to grupne nastave, sa jedne i individualne i poluindividualne, sa druge strane.

Radi se o tome da se nastava namenjena jednoj, odnosno dvema osobama, organizuju na potpuno isti način, to jest da svaki polaznik koga interesuje ili individualni ili poluindividualni kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja treba da pre početka definiše sve potrebne detalje sa predstavnikom naše institucije. Očekuje se da se oni tom prilikom dogovore prvo o tačnom datumu kada će odabrana vrsta nastave da počne, a odmah posle toga je neophodno i da preciziraju termine održavanja, odnosno da odrede tačnu dinamiku.



Inače, vrlo je strog način na koji se grupna obuka sprovodi, a u smislu da se od svakog prijavljenog očekuje da se u potpunosti pridržava termina i dinamike, koje u toj situaciji isključivo može da odredi ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici organizatora. Od svih njih se prvo zahteva da sačekaju oformljene grupe, a određeno je da u njoj mora biti prisutno najmanje 4 osobe, pa kada se taj uslov ispuni, definišu se svi navedeni podaci, kao i datum početka, a zatim se o tome svaki prijavljeni pojedinačno mora obavestiti.

U ponudi naše institucije se nalazi i korporativna obuka i kurs - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja, a što se tretira kao specifična vrsta edukacije, uzevši u obzir nastavi isključivo prisustvuju ona lica koja su u konkretnoj kompaniji zvanično i zaposlena. A kako je u pitanju posebna vrsta nastave, to je Obrazovni centar Akademije Oxford i organizuje po posebnom principu, to jest dozvoljava nadležnim licima u određenoj firmi da se sa predstavnikom naše institucije dogovore i o datumu kada će taj tip nastave početi, ali i o terminima, te na kraju i o dinamici. Svakako se korporativna nastava može sprovesti na jedan od pomenutih načina, ali u situaciji kada to klijent zahteva, ona će biti organizovana na mestu koje on lično bude odredio.

Ko god ima interesovanja da se upozna sa primenom osnovnih odredbi pomenutog sistema, to jest ko želi da prati ovu obuku, ima pravo da se prijavi ili preko mejla institucije organizatora, odnosno putem broja telefona jedne od poslovnica, a svakako je omogućeno i lično prijavljivanje.

Šta izučava kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja?

Nastavnim programom u skladu sa kojim se specijalizovana obuka i kurs - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja i organizuje, a koju vode stručnjaci za radno pravo, odnosno ona lica koja su specijalno osposobljena za primenu penzijsko - invalidskog sistema osiguranja je predviđeno da se svaki pojedinačni polaznik prvo upozna sa osnovnim odredbama pomenutog sistema, a zatim će biti posebna pažnja biti posvećena primeni onih odredbi aktuelnog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su najvažnije. Takođe će predavači da objasne prisutnima koje su kategorije lisc u navedenom sistemu obavezne za prijavu ovog osiguranja, a isto tako će biti govora i o oblasti prava koju aktuelni zakon o penzijsko - invalidskom sistemu osiguranja navodi.

Podrazumeva se da će prisutni biti upoznati i sa osnovnim odrednicama pojma penzijski staž, a svakako će im precizno biti objašnjeno i koje sve reference utiču na princip utvrđivanja visine nadoknade iz ovog zakona. A na praktičnim primerima će biti pokazano kako se vrši kalkulacija za određivanje visine plaćanja nadoknade, odnosno za određivanje visine buduće penzije.

Ističemo i to da kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja u ovom delu podrazumeva obavezan praktičan rad, tako da će svaki pojedinačni polaznik na adekvatan način da se upozna sa principima određivanja i visine obavezne nadoknade koju podrazumeva penzijsko, odnosno invalidsko osiguranje, ali i sa načinom na koji se u skladu sa definisanim detaljima može odrediti okvirna visina nadoknade koju će korisnik ovog osiguranja u određenom trenutku početi da ostvaruje.

Poseban segment ove edukacije podrazumeva upoznavanje polaznika sa pravom koje korisnik penzijskog i invalidskog osiguranja može da ostvari, to jest precizno će se upoznati i sa razlozima koji će mu omogućiti da ode u prevremenu ili u invalidsku penziju.

Bitno je važno naglasiti da se pomenuti sistem, odnosno zakon, kao i mnogi drugi vrlo često menja, a u skladu sa aktuelnim zakonima ove vrste na svetskom nivou, tako da će svaki pojedinačni polaznik ovog kursa dobiti jasne informacije o aktuelnim izmenama u zakonu o penzijsko - invalidskom osiguranju.

Svakako ističemo činjenicu da će obuka i kurs - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja ostvariti osnovni cilj, to jest da će svakom pojedinačnom polazniku omogućiti da se upozna sa praktičnom primenom osnovnih odredbi pomenutog zakona, a što će imati vrlo pozitivan uticaj na njegov lični radni angažman, ali i na poslovanje firme u kojoj je upravo on i zadužen za pripremu potrebne dokumentacije koja je vezana za ostvarivanje prava iz aktuelnog zakona o penzijsko - invalidskom osiguranju.

Sobzirom na to da ova obuka obuhvata i praktičan rad, to možemo sa velikim stepenom sigurnosti da tvrdimo da će svaki pojedinačni polaznik nakon završetka praćenja edukacije biti u mogućnosti da sasvim samostalno primenjuje sve aktuelne odredbe pomenutog zakona, a kako bi time olakšao poslovanje pravnog lica u kome je zaposlen, te samim tim i onih osoba za vođenje čije evidencije je direktno zadužen.

Kada i gde se održava specijalizovani kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja?

Svaki pojedinačni polaznik će prilikom upisivanja da odluči da li će ovu edukaciju da prati preko interneta ili će se, ipak opredeliti za onu vrstu nastave koja podrazumeva pohađanje predavanja u jednoj od poslovnica organizatora. A kada bude izneo tu odluku predstavniku naše institucije, polaznik isto tako mora da navede i da li ga interesuje grupna obuka i kurs - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja ili mu više odgovara da nastavu prati u paru, to jest individualno, uzevši u obzir da su sve navedene vrste nastave u našoj ponudi.

Da bismo svima koji vrše prijavu znatno olakšali, reći ćemo da se individualna i poluindividualna nastava organizuju po potpuno istom principu, to jest da je u tom slučaju predviđeno da se svaki pojedinačni polaznik koji izabere takvu vrstu praćenja edukacije, o detaljima direktno dogovara sa nadležnim profesorom. Tačnije, u tom slučaju oni treba zajedno da odrede najpre kada će tip nastave koji žele da prate početi, zatim kojom dinamikom će biti organizovana i u kojim terminima.

A kada polaznika interesuje grupni kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja, on mora da prihvati u potpunosti sve što će biti unapred određeno, uzevši u obzir da u takvij situaciji isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo da definiše i termine održavanja i datum početka, kao i dinamiku za tu vrstu edukacije. Međutim, zainteresovani moraju znati da se grupna obuka sprovodi tek onog trenutka kada se zvanično ispuni osnovni zahtev za to, to jest tek kada se najmanje 4 osobe prijave za njeno praćenje u okviru određene poslovnice, a nevezano za to da li se njihova odluka odnosi na klasičnu ili online edukaciju. Ovde se radi o tome da se prvo mora oformiti grupa koja broji najmanje četvoro, a samo zato što je određeno prisustvo minimum toliko ljudi za kreiranje jedne grupe, pa tek kada se taj uslov bude ostvario organizator će odrediti sve prethodno pomenuto i o tome precizno obavestiti svakog pojedinačnog polaznika.

Moramo pomenuti i to da je u našoj ponudi korporativni kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja, a što se smatra u neku ruku specifičnom vrstom edukacije, uzevši u obzir da nju treba isključivo da prate osobe koje su u nekoj firmi zaposlene. Kada se zna ta činjenica, jasno je i zbog čega naša institucija maksimalno poštuje volju klijenta u tom slučaju, tako da se korporativna nastava organizuje svakako prema njegovim zahtevima.

Na koji način se obuka i kurs - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja organizuje?

Uzevši u obzir da je u našoj ponudi i online kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja i mogućnost praćenja nastave u jednoj od poslovnica, mi svakako očekujemo od svakog ko vrši prijavu da se za jednu od njih i odluči. Pošto to bude učinio, pojedinačni polaznik ima obavezu i da nam kaže da li će izabranu vrstu nastave da prati u grupi, samostalno ili u paru, budući da je u ponudi i grupna i individualna ali i poluindividualna obuka.

Napominjemo da se svi pomenuti vidovi nastave svakako razlikuju po načinu organizacije, ali da je među njima prisutna osnovna razlika koja se odnosi na broj ljudi kojima je omogućeno da prisustvuju konkretnoj vrsti nastave. Od najmanje četvoro do najviše osmoro polaznika može da prati nastavu u grupi, dok je poluindividualna namenjena za njih dvoje, a individualnu svakako pohađa polaznik pojedinačno.

Isto tako je određeno da se grupna obuka i kurs - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja može organizovati tek nakon što se bude najmanje četvoro polaznika prijavilo u jednoj od naših poslovnica, a organizator u tom slučaju treba da definiše ne samo tačan datum početka, nego i termine u kojima će se ta vrsta edukacije organizovati, kao i dinamiku. Naravno, podrazumeva se da će svi prijavljeni da budu obavešteni o tim detaljima, ali tek nakon što bude bila kreirana grupa od minimalnog broja članova.

Princip koji poštuje poluindividualni kurs je sasvim isti kao onaj prema kome se organizuje individualna nastava, a to znači da svaki prijavljeni pojedinačno ima obavezu da se sa predstavnikom naše institucije, to jest sa nadležnim profesorom oko svih segmenata sprovođenja izabrane vrste nastave dogovori. Neophodno je da oni zajedno definišu na prvom mestu datum početka, a odmah zatim i da odrede trajanje (dinamiku održavanja), kao i termine.

Napominjemo da se u okviru naše institucije može organizovati i korporativni kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja, te da svaki klijent pojedinačno treba da odluči da li će taj tip edukacije njegovi zaposleni da prate u našim poslovnicama ili online, stim da možemo ovu vrstu edukacije da sprovedemo i u prostoru koji će klijenti da odredi.

Koliko traje kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja?

Jedino ovom prilikom može da bude zvanično navedeno koliko će da traje grupna obuka i kurs - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja, pošto je to u skladu sa načinom koji se poštuje prilikom organizacije takvog tipa edukacije. Tada o dinamici brine naša institucija, pa može da bude rečeno da je definisano trajanje od 6 dana, uzevši u obzir da 12 časova nastavnog fonda tom prilikom biva raspoređeno tako da jedna grupa pohađa nastavu svakoga dana u trajanju od po 90 minuta, odnosno po dva školska časa. Kada se bude najmanje 4 kandidata prijavilo za praćenje ove vrste nastave, organizator će zvanično sve prethodno prijavljene osobe da obavesti o potrebnim detaljima, odnosno o datumu početka, dinamici održavanja i terminima.

Ipak, kada je u pitanju poluindividualni ili individualni kurs, mi nemamo pravo da navedene detalje iznesemo, jer je određeno da se profesor i predstavnik institucije organizatora moraju sa zainteresovanim polaznikom tom prilikom dogovoriti o detaljima, pa se samo iz tog razloga nikada unapred ne navodi koliko će da traje nastava za jednog ili dvoje polaznika.

Takođe ni kada se organizuje korporativni kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja ne mogu da budu navedene informacije, pošto je princip organizacije vrlo sličan onome po kome se sprovode individualna obuka ili poluindividualna.

Spisak gradova za radno pravo i penzijsko - invalidski sistem

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje