Obuka i kurs - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja

Sa načinom na koji funkcioniše takozvano kapitalno budžetiranje je poželjno da se upoznaju sve one osobe koje su primarno zaposlene u finansijskim odeljenjima različitih kompanija, to jest koje su zadužene za obavljanje računovodstvenih radnji, ali i lica koja su najpre dužna da se bave procesom kontrolinga u organizaciji bilo koje vrste, te uopšteno govoreći, apsolutno svako koga pomenuta oblast zanima.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje u svakom svom predstavništvu, to znači da je obaveza svakoga ko ima interesovanje za klasičan vid edukacije da dolazi u onu poslovicu koju odabere i tako pohađa predavanja.

Omogućeno je zainteresovanima i da časove prate sa bilo kog mesta, a tom prilikom moraju da koriste svoj računar, te da časovima pristupaju uz primenu tačno određene vrste softvera, koji će prethodno imati obavezu i da, prema pravilima instaliraju. Nadležno lice određene poslovnice organizatora, u kojoj se prijavi kandidat koji želi časove da pohađa na taj način, će njemu pružiti sve potrebne podatke u vezi sa celokupnim procesom instalacije softvera, ali i sa načinom na koji se organizuje pomenuta vrsta edukacije.


Svi koji budu izvršili prijavu, svakako moraju imati na umu da je predviđeno da se oba navedena tipa nastave mogu organizovati za po jednog polaznika, to jest kroz individualnu nastavu, ali i da je u ponudi grupna obuka i kurs - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja, kada predavanjima treba da prisustvuje najmanje četvoro kandidata, kao i takozvana nastava u paru, koja je poznata kao poluindividualna.

lako je uočljivo da se na prvom mestu razlikuje broj osoba koje bi trebalo konkretni tip nastave da prate, svakako moramo naglasiti da je prisutna razlika i u principu prema kome se svaka od njih organizuje. Zapravo je najzahtevniji onaj način koji podrazumeva rad u grupi, jer tada prvo mora da bude ispoštovan glavni zahtev, a koji je vezan za kreiranje određene grupe. Kada se uzme u obzir da je predviđeno prisustvo od najmanje četvoro i najviše osmoro ljudi u sklopu jedne grupe, jasno je i zbog čega se zapravo taj zahtev odnosi na prijavljivanje minimalnog broja kandidata. Jednostavnije rečeno, tek kada se njih najmanje četvoro bude prijavila u određenoj poslovnici, organizator će da formira grupu, a odmah posle toga i da odredi po kom principu će se ta vrsta nastave organizovati. Uz to što će da definiše precizno datum početka, on će isto tako da odredi i termine održavanja časova, kao i dinamiku, te će svakako prijavljene posle toga da obavesti. Zahteva se da svi oni maksimalna poštuju ono što institucija organizatora bude u tom slučaju odredila, pošto je način organizacije takav da se promene ne dozvoljavaju.

Baš iz tog razloga će u ponudi nalazi i individualni seminar - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja, kao i poluindividualna edukacija, stim da je princip njihove organizacije sasvim isti. Radi se o tome da se svakom prijavljenom omogućuje da definiše najpre datum početka sa predstavnikom jedne od poslovnica organizatora i sa profesorom, koji će biti dužni da nastavu vodi, ali i da se sa njima dogovori kako oko tačnih termina, tako isto i oko dinamike održavanja.Uz sve pomenute vrste nastave, Obrazovni centar Akademije Oxford ostvaruje i zahteve svakog klijenta koji ima potrebu da lica koja zapošljava osposobi za sprovođenje kapitalnog budžetiranja. Pored toga što se korporativna obuka i kurs - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja može organizovati na ma koji od do sada navedenih načina, isto tako postoji mogućnost i da klijent navede da smatra da je bolje organizovati tu vrstu nastave u njegovoj firmi ili na nekoj drugoj lokaciji, s tim da ona tada mora ispuniti zahteve koji su tačno određeni. U principu, ovlašćeno lice bilo koje firme koja je za pomenutu vrste nastave zainteresovana, treba da odredi u kojim terminima će zaposleni pratiti časove, kao i prema kojoj dinamici će se oni odvijati i kada će nastava da počne, a sve to on čini u dogovoru sa zvanično ovlašćenim licem u predstavništvu institucije organizatora koje bude kontaktirao.

Ističemo i to da se prijava može izvršiti lično, u radno vreme bilo koje poslovnice, ali isto tako i telefonskim putem, te da je svakako dozvoljeno zainteresovanima da na zvaničnu mail adresu organizatora pošalju podatke za prijavu, to jest da uz svoje ime i prezime, obavezno navedu i informacije za kontakt, kao i datum rođenja.


Plan nastave stručnog kursa - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja

Sa preciznom odrednicom pojma budžetiranje će svako ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja da se upozna tokom početnog predavanja, a poseban fokus će biti stavljen na takozvano kapitalno budžetiranje. Svakako će predavači da objasne i kako funkcioniše uopšteno ovaj proces i koja su to sve pravila koja u tom slučaju moraju da budu ispoštovana.

Zbog čega je princip kapitalnog budžetiranja vrlo važan za proces kontrolinga, takođe je pitanje na koje će adekvatan odgovor dobiti svi polaznici ove stručne obuke. A biće govora i o određivanju diskontne stope, te će prisutni tom prilikom da nauče i na koji način se mora izvršiti definisanje cene kapitala. Upravo u tom delu će biti prezentovani praktični primeri, ali će profesori nastojati da ukažu prisutnima i na različite poteškoće ko je u toku svih tih procesa mogu da se jave.

Polaznici ove obuke će da nauče i po kom principu se vrši procena vrednosti nekog preduzeća, ali i na osnovu kojih parametara bi trebalo da bude doneta odluka da li je određeni poslovni plan efikasan ili nije. Sa svim onim alatima koji se najčešće primenjuju u oblasti kapitalnog budžetiranja će svakako prisutni da se upoznaju i to detaljno, a nadležni predavači će im omogućiti da se kroz praktične primere još bolje sa tom temom i upoznaju, a kako bi po završetku praćenja nastave bili u mogućnosti da na što profesionalniji način primene sve alate i metode, sa kojima su ih profesori upoznali.

Takođe će da bude obrađena i tema koja se odnosi na sve one kriterijume koji se moraju vrlo pažljivo analizirati da bi određena investiciona odluka bila pravilno doneta, a isto tako će prisutni naučiti i kako se vrši analiza indeksa profitabilnosti. Svi polaznici ovog kursa će biti edukovani i da samostalno izvrše pravilno analiziranje interne stope prinosa, kao prosečne računovodstvene stope prinosa, te će svakako moći da odrede i neto sadašnju vrednost, ali i mnoge druge kriterijume koji svakako imaju vrlo jak uticaj na pravilno donošenje odluka tog tipa.

Gde se kurs i obuka - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja održava i u kojim terminima?

Kada svaki prijavljeni bude doneo odluku da li će nastavu da prati online ili na klasičan način, on će zapravo i saznati gde se organizuje specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja. Isto tako će biti informisan i o terminima održavanja, upravo onog trenutka kada bude naveo da li želi časove da prati individualno, u grupi ili u okviru poluindividualne nastave, uzevši u obzir da su sve te vrste edukacije u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Prvo što moramo naglasiti jeste da se klasičan vid edukacije sprovodi u svakom predstavništvu ove institucije u zemlji, te da u tom slučaju zainteresovani imaju obavezu da ispoštuju pravilo i lično budu prisutni kada budu bila organizovana predavanja.

Što se tiče edukacije koja se sprovodi online, tu se prvo zahteva da svaki polaznik ima računar, budući da se nastava uz njegovo korišćenje i realizuje, ali je naročito važno da specijalizovani softver na njega bude instaliran. Svaki polaznik će biti jasno informisan o procesu instalacije, ali će mu svakako biti omogućena sva potrebna profesionalna podrška.

Ukoliko se neki prolaznik opredeli da nastavu pohađa u grupi, mora imati na umu da u tom slučaju predavanja prati najviše osmoro ljudi, a minimum četvoro ih u jednoj grupi može biti prisutno. Upravo zato što je tačno određen broj polaznika, to i naglašavamo da grupni kurs i obuka - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja počinje tek nakon što se kreira jedna grupa, to jest pošto minimalan broj osoba bude izvršio prijavu za njeno praćenje. Definisanje datuma početka, dinamike održavanja i termina, odmah po formiranju grupe, se vrši od strane zvanično ovlašćenog predstavnika poslovnice organizatora, a prijavljeni svakako imaju obavezu da se pridržavaju toga, jer mogućnost izmene kod ovog tipa edukacije uopšte ne postoji.

Individualni i poluindividualni vid edukacije uključuju isti način organizacije, a tada se svakom pojedinačnom polazniku dozvoljava da se o načinu sprovođenja izabranog tipa nastave dogovori direktno sa osobama koje su nadležne, to jest sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj vrši prijavu.

Može da bude organizovana i korporativna obuka i kurs - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja i to po istim principima kao i kada se sprovodi edukacija za pojedinačne kandidate. A princip organizacije je vrlo jednostavan, pošto ovlašćeno lice firme koja je zainteresovana tada treba da se o načinu sprovođenja nastave dogovori sa onom osobom koja je u određenoj poslovnici ovlašćena. Pored toga, a ako se za tim bude javila potreba, nastava za zaposlene može da bude organizovana i u okviru njihove kompanije i na nekom drugom mestu, ali isključivo onda kada odabrani prostor adekvatno odgovara na zahteve koji su precizno određeni.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja?

Sa informacijama koje se odnose na princip organizacije ove edukacije se informiše svako prilikom prijavljivanja, a glavno je da svaki zainteresovani zna da, najjednostavnije rečeno, sve zavisi od njega. Pod tim mislimo, zapravo na činjenicu da će svako od njih odlučiti prvo hoće li nastavu pohađati na klasičan način ili online, a posle toga i sa koliko osoba će je pratiti, uzevši u obzir da se u zvaničnoj ponudi ove institucije nalazi kako individualni i poluindividualni, tako isto i grupni kurs i obuka - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja.

Svaki od pomenutih vidova edukacije ima neke osobenosti, a podrazumeva se da će prijavljeni sa svima njima biti detaljno upoznati.

Najvažnije je da osobe koje se odluče da časove prate online, znaju da to moraju učiniti isključivo preko sopstvenog računara, ali je takođe važno i da na njega pre početka instaliraju softver. Podatke vezano za primenu top softvera i, uopšteno za način sprovođenja te vrste nastave, svi prijavljeni blagovremeno dobijaju, a biće im po potrebi pružena i adekvatna podrška, ukoliko naiđu na neki problem u toku postupka instalacije namenskog softvera.

Stručni seminar - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja koji se odvija na klasičan način je, zapravo onaj koji uključuje sprovođenje predavanja širom naše zemlje, to jest u gradovima u kojima postoji predstavništvo institucije organizatora.

Princip prema kome se organizuje grupni vid edukacije uključuje obavezu ispunjenja glavnog uslova za njen početak, a koji je vezan za prijavljivanje minimalno četiri osobe, čime se ispunjava glavni zahtev za nastanak konkretne grupe i za početak tog tipa edukacije. Odmah posle toga će zvanično ovlašćeni predstavnik te poslovnice da donese odluku kada će nastava da počne, te će definisati i termine, kao i dinamiku kojom će se časovi tada odvijati i obavestiće sve prijavljene. Organizator ima obavezu da napomene i to da se ne izlazi u susret zahtevu kandidata koji želi da se bilo koji, prethodno definisani segment, kod ovog tipa edukacije izmeni.

Svakako osobe koje se ne uklapaju u takav način organizacije mogu da se opredele da nastavu prate samostalno ili u paru, a naglašavamo da se na potpuno isti način organizuju individualna i poluindividualna obuka i kurs - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja. Radi se, zapravo o vrlo jednostavnom principu, uzevši u obzir da apsolutno svaki kandidat u tom slučaju ima pravo da sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim predstavnikom određene poslovnice definiše kako termine održavanja jedne ili druge vrste edukacije, tako i datum početka, odnosno dinamiku.

Pomenuta obuka može da bude organizovana i u vidu korporativne, a nadležnima u kompaniji koja je zainteresovana da edukuje svoje zaposlene je omogućeno da apsolutno svaki segment sprovođenja tog tipa edukacije definiše sa zvanično ovlašćenim licem u bilo kom predstavništvu organizatora. Naravno da će biti ispunjen i onaj zahtev klijenta koji se odnosi na promenu mesta njenog održavanja, ali je u tom slučaju vrlo važno da budu ispoštovani svi zahtevi, sa kojima će klijent na da bude detaljno upoznat. Omogućeno je da se korporativni kurs i obuka - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja organizuje i na klasičan način, to jest da zaposleni dolaze u izabrano predstavništvo institucije organizatora, ali i online, te svaki pojedinačni klijent bira i da li će taj vid nastave biti organizovan u formi grupne, poluindividualne ili individualne.

Koliko je definisano da traje kurs i obuka - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja?

Kako nastavni program, u skladu sa čijim jasno definisanim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja uključuje ukupno 15 školskih časova, a u slučaju organizacije grupne nastave predstavnik određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj je ispunjen osnovni zahtev za početak te vrste nastave, pored ostalog definiše i dinamiku održavanja, to je predviđeno da grupni vid edukacije traje ukupno sedam dana. Uopšteno govoreći, određena je dinamika koja podrazumeva praćenje nastave na dnevnom nivou u trajanju od po 2 do 3 školska časa, s tim da će odmah posle kreiranja grupe u jednoj od poslovnica, svi prijavljeni da dobiju vrlo precizna obaveštenja o dinamici, te o svemu ostalom što se odnosi na način organizacije predavanja.

U slučaju da postoji potreba da bude organizovan korporativni vid edukacije ili, pak da se pojedinačni polaznici opredele da pohađaju poluindividualni ili individualni seminar - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja, podatke vezano za trajanje svi oni dobijaju nakon dogovora sa nadležnim licem u određenoj poslovnici, odnosno sa profesorom, uzevši u obzir da se tada primenjuje prilično slobodan način organizacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte osnove kapitalnog budžetiranja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje