Kurs i obuka - Savladajte osnove preduzetničkog računovodstva

Svima koji žele da se bave knjigovodstvom ili već imaju iskustva u tome, a sada žele da se specijalizuju upravo za vođenje knjiga za preduzetnike je namenjena specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva. A nastavi može da pristupi, u principu svako ko poseduje makar osnovna znanja iz oblasti knjigovodstva i računovodstva, mada to nije zvaničan uslov za pohađanje ovog seminara.

Napomenuli bismo da Obrazovni centar Akademije Oxford ovu edukaciju organizuje sa jedne strane za fizička lica, a sa druge za pravna, odnosno za radnike preduzeća.

Kod korporativne obuke je vrlo važno istaći da se vlasnici kompanija, to jest ona lica koja su u njima zvanično ovlašćena za te poslove, dogovaraju sa nadležnima u jednoj od poslovnica organizatora o načinu sprovođenja časova za definisani broj radnika. Stvar je u tome da se predavanja organizuju u terminima, koje oni budu zajedno odredili, a takođe će se usaglasiti i oko datuma početka korporativne obuke i oko njenog trajanja, što znači da će se dogovoriti oko dinamike po kojoj će ukupan broj časova da bude organizovan. Potrebno je istaći i to da se samo korporativna edukacija može održati i na drugoj lokaciji, budući da klijent može zahtevati organizaciju predavanja u svojoj firmi, a ukoliko mu ne odgovara da njegovi zaposleni nastavu prate u izabranom predstavništvu organizatora ili preko interneta. Tada je izuzetno značajno da bude izabran prostor, koji je adekvatno opremljen, jer jedino tako nastava može na drugom mestu da bude organizovana.


Prijava je obavezna za sve pojedinačne polaznike, a prilikom upisa se od njih očekuje da odaberu da li im više odgovara klasični ili online seminar - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva, odnosno da donesu odluku da li će časove pohađati samostalno, u grupi ili u paru, uzevši u obzir da je ponudom ove institucije obuhvaćena kako individualna i grupna, i tako isto i poluindividualna nastava.

Potrebno je da zaposlenima navede najpre svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te da obavezno ostavi i broj svog telefona, svako ko je zainteresovan da ovu edukaciju pohađa, jer će ga nadležni naknadno kontaktirati i obavestiti o detaljima, koji se odnose na upis. Prijava se vrši lično, elektronski ili telefonski, a obavezno je prisustvo svakog kandidata u trenutku zvaničnog upisa.

U svakoj od poslovnica ove specijalizovane institucije se organizuje edukacija prema klasičnom principu, dok je dostupna i mogućnost praćenja nastave online.

A u tom slučaju se zahteva da zainteresovano lice ima kao prvo sopstveni računar, a onda i da u skladu sa pravilima samostalno izvrši instalaciju tačno određenog programa. Svakako je neophodno i korišćenje propisane veze sa internetom, a sve poteškoće koje polaznik bude imao prilikom praćenja nastave onlajn, odnosno kada bude vršio instalaciju softvera mogu da budu otklonjene uz pomoć članova tima IT sektora svakog predstavništva pomenute institucije.

Budući da je u ponudi poluindividualni, individualni i grupni kurs i obuka - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva, to je vrlo važno da svaki prijavljeni navede koji tip nastave želi da pohađa.

Edukacija u grupi se organizuje za tačno određeni broj polaznika, tako da je zvanično zahtevano da se četvoro njih najmanje prijave u jednoj od poslovnica, kako bi jedna grupa mogla da bude formirana. Upravo to i jeste navedeno kao zahtev za početak tog tipa edukacije. Princip organizacije nastave u grupi je takav da ovlašćeno lice predstavništva organizatora, u okviru koga je zvanično ostvaren zahtev za početak te vrste obuke određuje kako će se časovi odvijati. Uz to što će definisati datum početka, on će odrediti i dinamiku sprovođenja predavanja i termine, a zatim i obavestiti svakog kandidata o tome. Svi oni će dobiti informaciju da se ne prihvataju njihovi zahtevi za izmenama odluke ovlašćenog koordinatora za nastavu, a vezano za sve segmente sprovođenja nastave.

Samo jedna osoba treba da pohađa individualni kurs, a on se organizuje isto kao i takozvana nastava u paru, samo što poluindividualnu edukaciju treba da prati dvoje polaznika istovremeno. Prijavljeni bi trebalo da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, ali i sa stručnjakom koji će poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi, prethodno dogovore oko načina organizacije časova. Ne samo da će oni zajedno definisati termine njihovog održavanja i dinamiku, to jest trajanje izabranog tipa edukacije, već će precizirati i datum početka onog kursa, koji budu izabrali da pohađaju.Čime se bavi stručni seminar - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva?

Informacije o tome po čemu se razlikuje vođenje knjiga za preduzetnike, u odnosu na kompanije će biti dostupna polaznicima ove edukacije u toku uvodnog predavanja. A posle toga će se specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva baviti osnovama pomenute vrste knjigovodstva. Primarno će tom prilikom polaznicima biti objašnjeno kako se sa stanovišta važećeg zakona mogu okarakterisati privatni preduzetnici, te na koji način se vodi evidencija njihovog poslovanja sprovodi.

Osnove takozvanog prostog knjigovodstva će savladati svaki polaznik ove obuke, uzevši u obzir da je upravo to tip knjigovodstva koji je vezan za preduzetnike, a podrazumeva se da će im profesori predstaviti i osnovne odredbe zakona o porezu Republike Srbije.

Biće govora i o zakonu o radu, te o njegovoj primeni u praksi, a kojom prilikom će predavači objasniti na primerima koje obaveze ima preduzetnik, odnosno zaposleni, kao i koja su njihova prava.

Na koji način se moraju obračunavati porezi u konkretnom slučaju je, takođe tema kojom će se baviti stručni kurs i obuka - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva. Polaznici će kroz primere naučiti kako se koja vrsta poreza obračunava, a profesori će im ukazati i na greške koje se najčešće mogu dogoditi u praksi. A tom prilikom će im objasniti i na koji način bi one trebalo da budu ispravljene, to jest biće im detaljno objašnjeno kako se najčešće greške mogu izbeći.

Osim već pomenutih tema, biće obrađena i ona koja se odnosi na obračun zarada, s tim što će profesori detaljno pojasniti polaznicima edukacije i kako se obrađuje naknada u specifičnim situacijama.

Naučiće i kako se vodi evidencija finansijskih sredstava, odnosno promena do kojih tada dolazi, a u smislu potraživanja i dugovanja.

Trebalo bi naglasiti i to da će svaki polaznik ove edukacije naučiti i da obračunava prihode, kao i rashode, a specijalizovani seminar - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva će obraditi i temu koja se odnosi na prikazivanje tih informacija u zahtevanim izveštajima. Isto tako će predavači detaljno da objasne prisutnima koja dokumenta i kada moraju da predaju nadležnim institucijama, a takođe će im biti pojašnjeno i kako funkcionišu računarski programi, koji se najčešće u praksi koriste.

Podrazumeva se da tokom završnog predavanja ove edukacije svaki kandidat ima pravo da postavi pitanje profesoru, kako bi mu pomogao da razreši nedoumice u vezi sa temama koje su do tog trenutka bile obrađivane.

Kada se održava specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva i gde?

Zvaničnom ponudom ove obrazovne institucije je obuhvaćena online i klasična edukacija, a svakako se kurs i obuka - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva može pohađati u okviru poluindividualne, grupne ili individualne nastave. Iz tog razloga se ne može unapred reći gde i kada se časovi organizuju, zato što svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost da izabere među ponuđenim opcijama.

Bitno je da bude u tačno određenim terminima prisutan u prostorijama izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford svaki kandidat, koji bude odabrao časove da pohađa na klasičan način.

A u slučaju da mu više odgovara princip, koji podrazumeva praćenje časova onlajn, njegova je obaveza da obezbedi kompjuter i stabilnu internet konekciju, te da u skladu sa pravilima izvrši instalaciju konkretnog softvera na svoj računar. Moramo obavestiti sve zainteresovane za taj tip edukacije da im je na raspolaganju i usluga stručne tehničke podrške, tako da se članovima tima IT odeljenja svakog predstavništva ove institucije mogu obratiti kada je potrebno.

Pre nego što objasnimo koji je princip sprovođenja nastave u paru, u grupi ili individualno, moramo napomenuti da je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva. Nastava se u tom slučaju prilagođava polaznicima, odnosno zaposlenima u određenoj firmi, budući da se nadležni konkretne poslovnice organizatora o načinu sprovođenja časova dogovaraju sa njihovim nadležnima. Svakako će se usaglasiti oko datuma početka korporativne obuke i oko tačnih termina održavanja časova, a biće neophodno da se dogovore i oko trajanja edukacije, to jest da preciziraju kakvom dinamikom će celokupan nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen. S obzirom na to da se radi o specifičnoj kategoriji polaznika, jer obično oni nastavu treba da pohađaju u toku svog radnog vremena, moramo naglasiti da po zahtevu časovi mogu biti sprovedeni i u okviru njih ovog preduzeća. Bude li to vlasnik kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik zahtevao, moraće da se pobrine i da propisane uslove u tom slučaju obezbedi, a kako bi njegovi radnici mogli na najbolji mogući način da pohađaju predavanja.

Ostalo je još da naglasimo i to da se grupni tip edukacije organizuje za više ljudi, a da poluindividualnu obuku treba da prate njih dvoje, dok se individualna obuka i kurs - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva sprovodi isključivo za jednu osobu.

Izuzev različitog broja polaznika, predviđen je i nešto drugačiji princip organizacije za svaku od njih.

Najjednostavnije rečeno, grupni seminar podrazumeva da ovlašćeni koordinator za nastavu definiše kako će se časovi odvijati, dok kod individualne i poluindividualne nastave to čine zajedno jedan ili dvoje polaznika, nadležni profesor i ovlašćeno lice određenog predstavništva pomenute institucije. Vrlo je važno i da zainteresovani za praćenje nastave u grupi znaju da taj tip edukacije ne može biti organizovan ukoliko četvoro ljudi najmanje ne budu izvršili prijavu u jednoj od poslovnica. Takođe, ne postoji mogućnost promene niti jednog segmenta, koji prethodno bude definisao ovlašćeni koordinator za nastavu, pa će o tome posebno biti informisan svaki prijavljeni.

Prema kakvom principu se sprovodi stručni kurs i obuka - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva?

Sve informacije o pravilima prema kojima se organizuje ova specijalizovana edukacije će biti dostupne pojedincima u momentu upisa, jer se upravo od njih i zahteva da samostalno odluče na koji način će nastavu da pohađaju.

Da budemo precizni, specijalizovani seminar - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva se može pratiti i online i u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a predviđeno je da se časovi organizuju ili kroz grupnu i individualnu ili u okviru takozvane poluindividualne nastave, kada je predviđeno prisustvo dvoje polaznika.

Dakle, svaki pojedinačni polaznik ima izbor između navedenih varijanti, tako da praktično govoreći upravo od njegove odluke i zavisi gde će časove da pohađa i na koji način, odnosno u društvu koliko osoba.

U slučaju da se opredeli časove da prati na klasičan način, biće obavezan da u navedenim terminima bude direktno u poslovnici organizatora prisutan i to u onoj, koju je pre toga lično izabrao za prijavu i upis.

Suprotno od toga, edukacija koja se sprovodi onlajn podrazumeva da je kandidat može pratiti odakle god želi, a ukoliko ima svoj računar i ako u određenom prostoru postoji stabilna internet veza. Vrlo je važno i da u skladu sa pravilima instalira namenski softver, a što bi trebalo da potpuno samostalno učini neposredno pre nego što odabrani tip nastave bude počeo. Ipak, svakom onom kandidatu koji ne bude u potpunosti pravilno mogao da instalira samostalno taj program će biti ponuđena pomoć stručnjaka, koji su u svakoj poslovnici pomenute institucije takođe zaposleni.

Sama činjenica da se i klasična i online edukacija mogu organizovati na jedan od tri načina, dovodi do toga da se od svakog pojedinačnog prijavljenog zahteva da odluči hoće li pohađati nastavu u grupi ili mu više odgovara poluindividualna obuka i kurs - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva, odnosno edukacija koju može da pohađa potpuno samostalno.

Osnovna razlika između njih se odnosi na broj polaznika koji bi trebalo časove da prate, ali je predviđen i drugačiji princip organizacije časova.

Bitno je da budu informisani svi koji su zainteresovani za praćenje nastave u grupi da postoji ograničenje vezano za njen početak, a on se odnosi na prijavu minimalnog broja polaznika. Onog momenta kada se u određenom predstavništvu bude toliko polaznika minimum prijavilo, koordinator za nastavu će pristupiti definisanju načina organizacije časova, to jest odrediće kako datum početka grupne edukacije, tako isto i termine sprovođenja predavanja i trajanje kursa. O svim tim detaljima će na propisani način biti obavešteni prijavljeni, a od njih će se zahtevati da u potpunosti poštuju sve to, jer se ne vrše nikakve izmene.

Znatno su jednostavnija pravila koja se primenjuju prilikom organizacije individualne i poluindividualne edukacije, a osnovna razlika između njih je vezana za broj polaznika, uzevši u obzir da jedna osoba pohađa individualnu, a njih dvoje treba da prate poluindividualnu. Princip je, zapravo vrlo jednostavan, jer se definisanje datuma početka edukacije, termina održavanja časova i dinamike, odnosno trajanja prepuštam profesoru i koordinatoru poslovnice organizatora sa jedne strane, odnosno polaznicima sa druge. Dakle, oba tipa edukacije će biti organizovana onako kako oni pre toga budu zajedno odlučili.

Ako se bude javila potreba da ovu edukaciju pohađaju zaposleni u nekom preduzeću, tada će biti organizovan korporativni kurs i obuka - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva. Pravila koja se u tom slučaju primenjuju su prilično jednostavna, jer se dozvoljava nadležnima u okviru zainteresovane firme da prvo iznesu svoje zahteve, a zatim i da zajedno sa ovlašćenim licem institucije organizatora definišu ne samo dinamiku održavanja časova i termine, nego i datum početka edukacije i mesto na kome će zaposleni predavanja da pohađaju. Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da je institucija organizatora dozvolila izmenu mesta održavanja isključivo kod korporativne obuke, a kako bi njeno praćenje bilo u najvećoj meri olakšano zaposlenima. Naravno da nadležni u okviru zainteresovanih firmi moraju obezbediti u potpunosti sve što je potrebno da bi časovi u prostorijama njihove kompanije mogli da budu organizovani. Podrazumeva se i da će ih o obavezama vezano za opremljenost prostora detaljno informisati nadležni u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, a kako bi nastava bila sprovedene bez ikakvih poteškoća.

Koliko je određeno da specijalizovani seminar - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva traje?

Precizne podatke o načinu rasporeda časova dobiće svako, ko je zainteresovan da nastavu prati u društvu više osoba, u najkraćem mogućem roku pošto grupa u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila kreirana.

Inače je ponudom pomenute specijalizovane institucije obuhvaćena i organizacija individualne nastave, odnosno one koje uključuje prisustvo dvoje polaznika istovremeno. A precizne informacije o trajanju i individualne i poluindividualne edukacije su dostupne svakom prijavljenom, nakon što ih bude samostalno definisao sa nadležnima u instituciji organizatora, to jest sa ovlašćenim koordinatorom i sa profesorom.

Slobodno možemo reći da je potpuno isti princip organizacije, koji uključuje korporativni kurs i obuka - savladajte osnove preduzetničkog računovodstva, jer se termini, dinamika održavanja časova i datum početka definišu između nadležnih lica institucije organizatora i one firme, čiji bi zaposleni trebalo da pohađaju predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte osnove preduzetničkog računovodstva"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje