Obuka i kurs - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize

Najjednostavnije rečeno, specijalizovani seminar - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize može da pohađa svako ko ima potrebu da ovlada korišćenjem osnovnih pojmova u oblasti finansija, te želi da nauči i na koji način se vrši finansijska analiza. Zapravo se od svakog polaznika ovog kursa ne zahteva da poseduje visok nivo znanja iz oblasti finansija, ali je svakako neophodno da bude upoznat sa osnovama finansijskog poslovanja.

Uz to što će svaki zainteresovani imati obavezu da u prostorije onog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje bude odabrao, dođe lično i dostavi potrebnu dokumentaciju, a kako bi se upisao, neophodno je pre toga da se on prijavi. A to može da učini na jedan od 3 načina koji su u aktuelnoj ponudi, to jest da jednu od poslovnica organizatora kontaktira putem telefona ili da dođe lično, a isto tako je omogućen i elektronski način prijavljivanja. One osobe koje se budu opredelile za elektronsku vrstu prijave bi svakako trebalo da, osim svog imena i prezimena, u mejlu koji će tom prilikom poslati organizatoru, najpre napišu datum rođenja, a zatim i kontakt informacije, pošto će ovlašćeno lice te poslovnice biti u obavezi da ih obavesti o načinu organizacije nastave i o postupku upisa.

Svakako je ponuda za ovu vrstu edukacije prilično obimna, pa je zato i naveden zahtev da se svaki prijavljeni odluči kako će nastavu da pohađa i gde.


Pored individualnog tipa edukacije, a koji pojedinačni kandidat prati samostalno, organizuje se i grupni kurs i obuka - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize, što je nastava koju treba da pohađa od četvoro do osmoro ljudi, a svakako može da bude organizovana i poluindividualna, to jest nastava u paru.

Princip organizacije za svaku od njih je vrlo jasno definisan i sa njime će svaki pojedinačni kandidat detaljno da bude upoznat. Kod grupne nastave je, zapravo predviđen naročito strog način organizacije, te je najpre potrebno da se glavni zahtev za njen početak ostvari, a on je vezan za kreiranje jedne grupe. Neophodno je da se najmanje 4 osobe prijave, kako bi počela grupna obuka, a organizator će odmah zatim formirati grupu, definisati termine održavanja časova, kao i datum početka i njihovu dinamiku, te detaljno informisati sve prijavljene o tome. Ipak, u obavezi smo da naglasimo da ne postoji mogućnost odstupanja, u smislu da se ne dozvoljava promena ničega od definisanog, a ako to bude izneo kao zahtev pojedinačni kandidat.

Trebalo bi da pomenemo i to da postoji mogućnost praćenja ove edukacije individualno ili u paru, ali i da se obe vrste nastave organizuju na prilično slobodan način. Naime, kandidatima koji izaberu da časove prate kroz individualni ili poluindividualni seminar - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize se pruža prilika da način organizacije izabrane vrste nastave definišu precizno sa dvema osobama, to jest sa ovlašćenim licem određenog predstavništva organizatora i sa onom osobom koja će pomenuti kurs i da vodi.

Kako postoji mogućnost da bude organizovan i korporativni kurs, tom prilikom je predviđeno da svako ko je za edukaciju zaposlenih zainteresovan, termine održavanja nastave definiše sa onim licem koje je nadležno u konkretnoj poslovnici organizatora za te poslove. A uz to, oni zajedno definišu i datum početka, kao i trajanje te vrste nastave, budući da je potrebno da se usaglase i oko dinamike održavanja za korporativni vid edukacije. Naročito je važna informacija da se klijentu dozvoljava da iznese zahtev za izmenom mesta na kome će se korporativni kurs i obuka - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize održati, ali je vrlo važno u tom slučaju i da izabrani prostor zadovoljava uslove koji su potpuno jasno definisani.
Nastavni program za stručni seminar - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize

Koji su to finansijski pojmovi koji se svrstavaju u osnovne je prva tema koju će da obradi specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize. A u tom segmentu je nastavnim planom predviđeno da se polaznici upoznaju, između ostalog i sa tokovima novca, ali i da nauče šta je to kako bilans uspeha, tako i bilans stanja.

Posle toga će predavači da im objasne i šta se podrazumeva pod pojmom bruto bilansa, odnosno kontnog okvira, te će im biti precizno objašnjeno i šta je to kontni plan, ali i kako se on pravilno izrađuje.

Naravno da će svi prisutni tokom trajanja ove edukacije da imaju mogućnost i da na osnovu određenih praktičnih primera bolje razumeju sve pomenuto, a čime će značajno bolje implementirati znanja koja je predviđeno da steknu tokom trajanja ovog seminara.

Drugi deo pomenute edukacije će biti fokusiran prvenstveno na finansijske analize, tako da će prisutni da nauče i kako su bilansi uspeha i stanja povezani međusobno, ali i na koji način funkcioniše njihova povezanost sa bilansima tokova novca. A nakon toga će kurs i obuka - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize da se bavi temom koja se odnosi na različite tipove finansijskih analiza, to jest prvenstveno na one koje se u praksi najčešće primenjuju.

Svaki polaznik ovog kursa će, takođe prisustvovati i praktičnom delu, a tom prilikom je potrebno da on izvrši tačno određenu vrstu analize i to u skladu sa podacima koje će od nadležnih profesora da dobije. A kada sci prisutni budu izvršili taj zadatak, razgovaraće se o njihovim radovima, te će im predavači objasniti i koje su greške načinili, ali i kako bi trebalo u budućnosti da postupaju da se to više ne bi događalo.

Podrazumeva se da će svako ko bude pohađao specijalizovani seminar - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize imati mogućnost da stekne osnovni nivo znanja u oblasti finansija, pa je i očekivano da svako od njih u kompaniji u kojoj radi, a po završetku pohađanja nastave, može da potpuno samostalno rastumači bilans uspeha i stanja, ali i da izvrši adekvatno finansijsku analizu.

Gde i kada se održava specijalizovani seminar - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize?

Kada pojedinačni polaznik bude došao u predstavništvo institucije organizatora da bi se upisao, on će na osnovu izbora između više vrsta nastave koje su u ponudi i moći da dobije informacije gde se, odnosno kada organizuje specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize. Prvenstveno mislimo na činjenicu da će morati tom prilikom da donese odluku da li će nastavu da prati prema pravilima individualne, grupne ili poluindividualne, odnosno da li će je pratiti online ili u izabranoj poslovnici.

Sve osobe koje izaberu online tip edukacije, predavanja svakako treba da prate preko svog računara, a to neće moći da učine ukoliko prethodno na njega ne budu instalirali softver koji je za tu namenu i kreiran. Informacije koje se odnose i na način instaliranja tog softvera i na princip sprovođenja online edukacije će im biti pružene na vreme, kao i pomoć, a ukoliko im bude bila potrebna kada budu vršili instalaciju tog softvera.

Za individualni seminar - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize je predviđen isti princip organizacije, kao i kod nastave za dve osobe, to jest poluindividualne. A svako ko je za jedan ili drugi vid edukacije zainteresovan, ima obavezu da sa stručnjakom koji će voditi odabranu vrstu nastave, kao i sa nadležnim licem u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford precizira sve segmente njihove organizacije. Primarno se pod tim misli da njih troje moraju da odrede kada će tačno da počne edukacija, te u kojim terminima će da budu održavani časovi i koliko će, generalno poluindividualna ili individualna nastava da traje, uzevši u obzir da je potrebno da definišu i dinamiku održavanja časova.

Samim tim što se nastava u grupi organizuje za više polaznika, to jest za njih od 4 do 8, koliko ih maksimalno može biti prisutno, to je i predviđeno da datum početka te vrste edukacije, ali i dinamika održavanja, kao i tačni termini budu definisani tek kada se u određenoj poslovnici kreira grupa. A to znači da grupni kurs i obuka - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize počinje kada se najmanje 4 osobe prijavi, to jest praktično odmah nakon što ovlašćeno lice one poslovnica organizatora u kojoj se to dogodilo, definiše način njene organizacije i obavesti prijavljene. Moramo posebno naglasiti da se ne dozvoljavaju izmene u slučaju da neki kandidat zahteva, već je potrebno da se svaki prijavljeni prilagodi tome.

Ona firma koja ima potrebu svojim radnicima da obezbedi praćenje ove edukacije, to može da učini na vrlo jednostavan način, jer se korporativna obuka organizuje prema svim prethodno navedenim principima, ali je samo tada dozvoljeno i to pod uslovom da neki klijent zahteva. da se promeni mesto njenog održavanja.

Kako se stručna obuka i kurs - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize organizuje?

Sa načinom organizacije ove edukacije svaki prijavljeni detaljno biva upoznat onog trenutka kada bude bio sproveden upis, a napominjemo da izuzev edukacije koju treba da prate pojedinačni kandidati, postoji mogućnost da bude organizovan i korporativni kurs i obuka - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize. U principu, taj vid edukacije specifičan zato što joj pristupaju samo radnici određene kompanije, tako da se prilikom organizacije maksimalno ispunjavaju zahtevi svakog klijenta. A pored mogućnosti koje su predviđene i za praćenje nastave pojedinačnih kandidata, samo kod korporativnog vida edukacije je otvorena i ona mogućnost koja je vezana za promenu mesta održavanja nastave, o čemu će se svakako precizno dogovoriti predstavnik određene firme i institucije organizatora.

Dobro je da naglasimo i podatak da osim nastave koja se organizuje na klasičan način, to jest u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford širom Srbije, postoji i online edukacija. A njoj se obavezno mora pristupiti uz primenu računara polaznika, tako da je upravo to i izneto kao glavni zahtev za njeno pohađanje. Inače, online nastava se sprovodi putem takozvanih virtuelnih učionica, a uz primenu adekvatnog softvera, što znači da svaki zainteresovani kandidat treba i da ga instalira.

Svakako je za oba tipa edukacije predviđeno sprovođenje kroz grupnu, individualnu ili poluindividualnu edukaciju, a osim što se razlikuje broj polaznika, primetna je i razlika u načinu sprovođenja svih ovih vrsta nastave, te se podrazumeva da će prijavljeni biti detaljno informisan o načinu njihovog sprovođenja.

Najbitnije je da neko koga zanima grupni kurs i obuka - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize ima na umu činjenicu da je njen početak primarno uslovljen formiranjem jedne grupe, a što se odnosi na prijavu najmanje četvoro polaznika. Inače, taj uslov važi i za online edukaciju i na onu koju bi polaznici trebalo da prate u predstavništvu organizatora, a tačno je određeno da osmoro ljudi najviše u tom slučaju može predavanja da prati. Datum početka grupne edukacije, kao i termine održavanja, ali takođe i dinamiku će koordinator za nastavu poslovnice organizatora, u kojoj bude bio ostvaren pomenuti uslov, da odredi, pa će i da obavesti prijavljene. Ipak ističemo da se podrazumeva da se svi oni moraju pridržavati navedenih smernica, s obzirom na to da princip organizacije ne dozvoljava nikakve promene.

A baš iz tog razloga je u ponudi individualni kurs i obuka - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize, kao i poluindividualna edukacija, kada je predviđeno prisustvo dve osobe. Obe vrste nastave se organizuju na vrlo jednostavan način, uzevši u obzir da je tom prilikom predviđeno da prijavljeni kandidati sve vezano za sprovođenje nastave, poput termina njenog održavanja, datuma početka ili dinamike, treba da dogovore sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora u kojoj se budu prijavili.

Koliko je određeno da traje stručni kurs i obuka - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize?

Kako institucija organizatora ima obavezu da definiše dinamiku održavanja grupne nastave, ali i termine i datum početka, tako jedino u tom slučaju postoji mogućnost da se pre početka informišu prijavljeni o tome koliko će da traje grupni seminar - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize.

Inače, u nastavnom programu po kome se ova edukacija sprovodi postoji ukupno 10 školskih časova, a tom prilikom je predviđena dinamika od po 2 školska časa tokom jednog dana, što znači da grupni vid nastave treba da traje ukupno 5 dana.

Koga god interesuje ili individualna obuka i kurs - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize ili nastava za koju je predviđeno da je pohađa dvoje polaznika (poluindividualna) će podatke o trajanju imati kada se bude dogovorio sa predstavnikom poslovnice organizatora u kojoj se upisao i sa profesorom, uzevši u obzir da je tako definisano pravilima po kojima se te dve vrste nastave organizuju.

A sve to, gotovo isto se odnosi i na korporativni vid edukacije, budući da će i dinamiku i sve ostale segmente organizacije nastave, da odrede zajedno predstavnik te firme i jedne od poslovnica organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuka "Savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje