Kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu

Apsolutno svakome ko se bavi knjigovodstvom ili računovodstvom bi trebalo da je poznato koliko je potrebno da se načinjena greška u radu ispravi, te ne čudi što se za praćenje ove edukacije odlučuju čak i iskusni stručnjaci, pošto se greške zaista mogu svakome potkrasti. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da je stručna obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu namenjena svakom pojedincu, koji konkretnu temu smatra interesantnom, jer će mu pohađanje pomenute edukacije omogućiti da poboljša kvalitet svog poslovanja. Ipak, moramo napomenuti da je akcenat stavljen na ona lica, koja su u određenom preduzeću na čelu sektora finansija, s tim što je poželjno da i direktori firmi dobro budu upoznati sa ovom temom. Naravno da svako ko ima želju ili, možda zbog prirode svog posla treba da bude propisno informisan, može da se prijavi za praćenje ovog kursa.

Svakog radnog dana, a u vreme kada je određeno predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford otvoreno, zainteresovano lice ima pravo da izvrši prijavljivanje, ali to isto može učiniti i preko telefona, kao i elektronski (na mejl). Obavezan je svaki kandidat ne samo da dostavi svoje ime i prezime, nego i da zaposlene u toj poslovnici obavesti o datumu svog rođenja, te da obavezno priloži i podatke za kontakt.

Ističemo da je aktuelnim pravilnikom institucije organizatora predviđeno da lično bude prisutan svaki prijavljeni, a dužnost mu je i da dostavi određena dokumenta, a zaposleni konkretne poslovnice će ga o svemu na vreme obavestiti.


Inače se stručni seminar - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu može održati kako za grupu polaznika, tako isto i za samo jednu osobu, kao i za njih dvoje istovremeno. A organizator je predvideo da se nastava može pratiti ili u predstavništvu konkretne obrazovne institucije, u kom slučaju se ona sprovodi po klasičnom principu ili preko interneta, kada se zahteva da kandidat poseduje kompjuter. Baš zato što postoji više mogućnosti, potrebno je da prijavljeni sa njima prvo bude detaljno upoznat, te da samostalno odluči kako će predavanja pohađati.

Broj osoba kojima je dozvoljeno da prate nastavu u grupi je vrlo jasno definisan, da bi se obezbedila kvalitetna edukacija. Pošto se najmanji broj kandidata u jednoj od poslovnica institucije organizatora prijavi, a posle toga i upiše, koordinator za nastavu će odrediti kog datuma bi trebalo grupna obuka da počne. Svakako će definisati i dinamiku njenog održavanja, ali i precizne termine, a kandidati će biti o tome na vreme obavešteni. Od njih se zahteva da sve što pomenuto lice bude definisalo oni ispoštuju, s obzirom na to da se nikakve izmene neće vršiti.

Prilikom organizacije kursa, koji bi trebalo da pohađa ili jedan prijavljeni samostalno ili njih će biti primenjena drugačija pravila. Važno je da se tada svaki kandidat o principu organizacije časova usaglasi kako sa profesorom, koji će individualnu ili poluindividualnu nastavu da vodi, isto tako i sa ovlašćenim licem te poslovnice.Na sličan način se organizuje i takozvani korporativni kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu, s tim što u tom slučaju predavanja prate samo radnici koji su zaposleni u okviru zainteresovane kompanije. Ovlašćeni predstavnik te firme, to jest njen direktor ili vlasnik će definisati sa nadležnima u konkretnoj poslovnici organizatora kako će se predavanja odvijati. A to znači da će precizirati kog datuma će startovati korporativna edukacija, koliko će trajati i u kojim terminima će njihovi zaposleni predavanja pohađati. Ako bude bilo potrebno, odnosno zahtevano od strane klijenta, organizator će izaći u susret i zahtevu za promenom mesta, na kome će predavanja biti održana. Ističemo da je to jedino dozvoljeno kod korporativne nastave, ali samo ukoliko klijent bude obezbedio propisno opremljen prostor u okviru svoje kompanije.

Preostalo je da naglasimo i to da svaki pojedinačni polaznik treba da izabere i na kom mestu, odnosno odakle će časove pohađati, a bez obzira da li se opredeli za individualnu, poluindividualnu ili grupnu edukaciju. U zvaničnoj ponudi se nalazi i online i klasična obuka, a od polaznika koji se odluči za prvu opciju se zahteva da obezbedi sopstveni kompjuter. Svakako će na njega instalirati i tačno definisani tip softvera, a svu neophodnu pomoć tom prilikom će dobiti od zaposlenih u timu za tehničku podršku konkretne poslovnice. Napominjemo da je stabilna veza sa internetom jedan od uslova za praćenje ove edukacije, te se podrazumeva da će sopstveni računar tom prilikom polaznik koristiti.

Druga mogućnost jeste da predavanja budu sprovedena u predstavništvu institucije organizatora, a tada se časovi na uobičajen način održavaju.

Šta izučava kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu?

Podrazumeva se da će svaki polaznik ove edukacije kroz primere, primarno imati priliku da se sa navedenom tematikom detaljno upozna, a kako bi u svom budućem radu bio u mogućnosti zaista da upravo te greške svede na najmanju moguću meru.

Iako se pretpostavlja da svaki polaznik ima određena znanja iz oblasti računovodstva, odnosno da je upoznat sa knjigvodstvom, nastavnim programom je predviđeno da stručni seminar - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu početno predavanje usmeri na osnove ovog zanimanja.

Prisutnima će odmah posle toga da budu predstavljene i određene odredbe važećih zakona, kojima se reguliše pomenuta oblast, a svakako će biti govora i o računovodstvenoj politici.

Pored toga će profesori polaznicima predstaviti i različite vrste računovodstvenih isprava, a naročito će ukazati na greške koje se prilikom njihovog sastavljanja javljaju u praksi. Biće govora i o rokovima, koji moraju biti ispoštovani, kao i o postupku čuvanja računovodstvenih isprava, a koji mora biti usklađen sa zakonom.

U skladu sa programom, stručna obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu će akcenat staviti na postupak koji je vezan za brigu o dokumentaciji, a prisutnima će biti objašnjeno i zbog čega je važno da se ona pravilno čuva, te će saznati i zašto je bitno pripremati rezervne kopije konkretnih dokumenata.

Isto tako će biti govora i o postupku koji je vezan za vođenje zaliha, a sa računovodstvenog, to jest sa aspekta knjigovodstva, s tim što će kandidatima biti detaljno objašnjeno i kako se vrši popis, to jest kako se popunjavaju kontrolne liste.

A odmah nakon toga će im biti, na dobro odabranim primerima pojašnjeno i koje su to greške, koje se tokom sprovođenja ovih postupka javljaju i šta je potrebno da oni u svom budućem radu učine, a kako bi ih u potpunosti izbegli.

Sa ciljem da obezbedi prisutnima sticanje znanja u ovoj oblasti, a što će sasvim sigurno imati pozitivan efekat na njihovo poslovanje, predavači će objasniti i šta se događa kada se javi manjak, odnosno na koji način se ta greška može ispraviti.

Trebalo bi da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu, u završnom delu omogući polaznicima da predavaču direktno postavljaju pitanja. A oni će to učiniti ukoliko se bude dogodilo da određeni deo edukacije, koji je prethodno bio prezentovan možda nisu pravilno razumeli, odnosno ako im bilo šta od toga ne bude jasno u potpunosti.

Kada i gde se održava kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu?

Ponuda institucije organizatora vezano za specijalizovani seminar - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu je obimna u tom smislu što postoji nekoliko opcija za pohađanje nastave, te se iz tog razloga od svakog prijavljenog i očekuje da nakon dobijenih informacija odluči koji tip organizacije mu najviše odgovara u datom trenutku.

Najpre da napomenemo da nastavu mogu pohađati ili u prostorijama same poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ili preko interneta, a u ponudi je individualna, grupna i poluindividualna obuka.

Ukoliko se neko opredeli za opciju praćenja časova onlajn, to podrazumeva da je kandidat obezbedio uređaj, na koji će morati da instalira tačno određeni softver. Da bi online obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu funkcionisao bez ikakvih poteškoća, neophodno je da uređaj koji polaznik tom prilikom koristi ima stabilnu vezu sa internetom, a informacije o postupku instalacije će mu konkretnog softvera će mu biti na vreme omogućene, s tim da po potrebi može kontaktirati i članove tima za tehničku podršku ove institucije.

Dakle, ne samo da će prijavljeni izabrati između online i klasične edukacije, već će se isto tako opredeliti i sa koliko osoba će pratiti predavanja.

Samostalno će pristupiti kandidati individualnoj nastavi, a u društvu još jedne osobe se sprovodi takozvana poluindividualna obuka. Inače je predviđeno da bude poštovan isti princip organizacije kod ova dva tipa edukacije, tako da bi trebalo prijavljeni da se usaglasi sa nadležnima u konkretnom predstavništvu ove institucije oko toga u kojim terminima će časove pohađati, odnosno kakvom dinamikom. Svakako će se on sa koordinatorom za nastavu tog predstavništva i sa predavačem, koji će taj tip edukacije voditi precizno dogovoriti i o datumu početka nastave.

Pravila za polaznike grupne nastave su malo drugačija, pa samo kordinator za nastavu ima dozvolu da definiše po kom principu će se predavanja odvijati. Da budemo precizni, mora da bude prvo formirana grupa, a u kojoj sme da bude minimalan broj polaznika, da bi ovlašćeno lice tog predstavništva odredilo datum početka nastave, dinamiku i njenog održavanja i termine. Kako nije dozvoljeno vršiti izmene kod tog tipa edukacije, to će prijavljenima biti predočeno da svakako njihovi eventualni zahtevi ne smeju da budu prihvaćeni.

Izuzev edukacije koja je fizičkim licima namenjena, ova institucija može shodno zahtevima da organizuje i nastavu isključivo za pravna lica, odnosno za zaposlene u nekoj firmi. Pored svih pomenutih opcija, a koje važe i kada je u pitanju korporativna obuka, dozvoljava se organizacija predavanja u prostorijama određene kompanije. U slučaju da klijent to zvanično zahteva, biće informisan o opremljenosti prostora koja mora da bude tom prilikom ispoštovana, a svakako će se o načinu organizacije nastave on direktno dogovarati sa nadležnim licima u onom predstavništvu pomenute institucije, koje će prethodno izabrati lično.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu?

Bitno je naglasiti da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi kako korporativni kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu, tako isto i nastava koju bi pojedinačni polaznici trebalo da pohađaju. Svakako je dostupno i nekoliko opcija za praćenje časova, a pošto svako bude odlučio koja mu više odgovara, na raspolaganju će imati i detaljne informacije.

Prilikom sprovođenja edukacije namenjene radnicima nekog preduzeća se, svakako zahtevi klijenta u velikoj meri poštuju, tako da on princip sprovođenja časova definiše dogovorom sa ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije. Sem preciziranja detalja vezano za sam princip organizacije predavanja, potrebno je da se oni usaglase i oko mesta njihovog održavanja, jer samo korporativna nastava dozvoljava promene u tom slučaju. Naime, ako vlasnik ili direktor određene kompanije proceni da bi njegovim radnicima više odgovaralo da časove pohađaju u svojoj firmi, njegova će obaveza tada biti da obezbedi adekvatne uslove za rad, a svakako će ga predstavnik institucije organizatora o potrebnim detaljima obavestiti.

Pored grupne nastave, može biti organizovana i individualna i ona, koju će pratiti dvoje polaznika u isto vreme, a poznata je pod nazivom poluindividualna, tako da svaki prijavljeni treba da izabere jednu od njih.

Na potpuno isti način se organizuje poluindividualni i individualni seminar - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu, što znači da će svaki prijavljeni detalje vezano za održavanje nastave (datum početka obuke, trajanje i termini sprovođenja časova) precizno definisati sa predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu.

Međutim, ona edukacija koju treba da prati veći broj polaznika se sprovodi na sasvim drugačiji način. Ističemo da će tada koordinator za nastavu, koji je u konkretnoj poslovnici ovlašćen, definisati kako će se predavanja odvijati, odnosno odrediće ne samo termine i dinamiku njihovog održavanja, nego isto tako i datum početka. Posebno je važno da svaki kandidat, koji odluči u grupi da pohađa predavanja, bude informisan o tome da nastava ne počinje brzo nakon njegovog prijavljivanja, već nakon što se minimalni broj polaznika zvanično prijavi. Inače se radi o strogom principu organizacije, tako da se ne uzimaju u obzir svi mogući zahtevi polaznika, a koji se odnose na promenu definisanih pravila.

Mesto na kome će biti održana obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu, a bez obzira da li za grupu polaznika, njih dvoje ili samo za jednu osobu, zavisi od odluke svakog prijavljenog. Zapravo postoji mogućnost da nastavu pohađaju ili sa bilo koje lokacije, a preko svog računara ili direktno u učionicama jedne od poslovnica konkretne institucije.

Instalacija softvera je obavezna ukoliko se neko odluči za praćenje nastave onlajn. Naravno da će morati da poseduje računar prijavljeni, koji odluči časove na taj način da pohađa, a potrebno je i da na mestu sa koga će pristupati predavanjima, postoji odlična konekcija sa internetom. O samom postupku instaliranja online platforme će precizno biti obavešten svaki pojedinac, a ukoliko eventualno bude imao potrebu, može kontaktirati najbližu poslovnicu institucije organizatora, kako bi mu bila pružena profesionalna tehnička podrška.

Koliko traje kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu?

U zavisnosti od izbora svakog prijavljenog se definiše koliko će tačno da traje specijalizovani seminar - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu.

Stvar je u tome da postoji mogućnost pohađanja grupne, poluindividualne ili individualne edukacije, a kako se svaka od njih organizuje prema tačno utvrđenim pravilima, to je drugačije i trajanje.

Odmah nakon nastanka konkretne grupe u jednoj od poslovnica, koordinator za nastavu precizno definisati dinamiku po kojoj će navedeni broj časova da bude tom prilikom raspoređen, pa će i obavestiti prijavljene na predviđen način o svemu tome.

Potrebno je da se pojedinac koga interesuje ili poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu ili individualna nastava, dogovori o dinamici održavanja časova sa zvanično ovlašćenim predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa profesorom, pa će nakon toga saznati i koliko će ukupno ta vrsta edukacije trajati.

Slobodno možemo reći da skoro ista pravila važe i kod sprovođenja korporativne nastave, tako da će direktor kompanije, koja je za nju zainteresovana definisati, između ostalog i dinamiku njenog održavanja sa nadležnima konkretnog predstavništva pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da izbegnete česte greške u računovodstvu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje