Kurs i obuka - Saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje

Ne samo da bi sa ovom tematikom trebalo da se upoznaju vlasnici kompanija, odnosno direktori, već i svaki stručnjak koji je zadužen za vođenje odeljenja finansija, a nevezano za to u kojoj oblasti njegova firma da ostvaruje svoje poslovanje. Uz to je specijalizovani seminar - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje svakako namenjen i zaposlenima u odeljenjima finansija i prodaje, odnosno svima koji se bave knjigovodstvom, ali i pojedincima koji žele da nauče kako bi trebalo finansijske izveštaje u skladu sa pravilima da tumače i tako unaprede poslovanje svoje firme.

Izuzev edukacije koja je fizičkim licima namenjena, Obrazovni centar Akademije Oxford može nastavu prilagoditi i zaposlenima u nekom preduzeću, a kojom prilikom se sprovodi takozvana korporativna obuka. Pravila koja se tada poštuju su gotovo ista, kao kada edukaciji pristupaju fizička lica, uz izuzetak koji se odnosi na mesto održavanja. Naime, nastavu radnici mogu pratiti kako u poslovnicama organizatora i online, tako se ona može sprovesti i u njihovoj firmi. Tada je vrlo važno da vlasnik konkretnog preduzeća ispoštuje sva pravila, sa kojima će prethodno biti upoznat, a koja se odnose na sam prostor u kome bi trebalo zaposleni da prate predavanja. Inače se korporativni kurs sprovodi tako što se o tačnom datumu njegovog početka, ali i o trajanju i svakako o terminima održavanja časova dogovoraju vlasnik te kompanije, to jest lice koje ima adekvatna ovlašćenja i nadležni u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Od pojedinačnih polaznika se prvo zahteva da prema pravilima ove institucije izvrše prijavu za praćenje nastave, to jest da podatke o sebi (prezime, ime, datum rođenja i kontakt informacije) pošalju ili na mejl ili da najbližu poslovnicu kontaktiraju telefonom i izdiktiraju ih zaposlenima, a mogu se prijaviti i lično.


Obavezno je prisustvo svakoga ko je prethodno izvršio prijavu kada bude bio organizovan zvaničan upis, a o dokumentima koja tada mora da donese će dobiti tačno obaveštenje od nadležnih.

Nastava namenjena pojedinačnim polaznicima se može pohađati ili u predstavništvu navedene institucije ili onlajn, a svaka od njih se može pratiti individualno, odnosno u grupi ili u paru.

Svako koga interesuje online obuka i kurs - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje je obavezan da koristi svoj računar, kako bi mogao časove da prati. Potrebno je da poseban tip programa na njega prvo instalira, a zahteva se i da postoji propisana konekcija sa internetom na onom mestu, sa koga će predavanjima da pristupa. Sve dodatne informacije i pitanja vezano za instalaciju softvera, ali i za pristup časovima online, polaznik može da postavi zaposlenima ove institucije, čija specijalnost je pružanje tehničke podrške.Budući da je u ponudi i individualna i grupna, ali i poluindividualna nastava, to prijavljeni moraju biti informisani da je primarna razlika između njih vezana za broj osoba koje treba da prisustvuju predavanjima. Dvoje kandidata istovremeno treba da pristupi poluindividualnoj nastavi, a samo jedna osoba će pohađati individualnu obuku.

Što se tiče načina organizacije, moramo naglasiti da su najstrožija pravila prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, zato što u tom slučaju nadležnost za definisanje svih pravila isključivo ima ovlašćeno lice, onog predstavništva institucije organizatora u kome se oformi grupa. Jednostavnije govoreći, grupa se prvo mora formirati, pa će posle toga ovlašćeno lice te poslovnice odrediti kako će kandidati da prate predavanja. Primarno će definisati kog datuma bi trebalo nastava da počne, a potom će precizirati i u kojim terminima će predavanja da pohađaju polaznici i kakvom će dinamikom ona da budu organizovana. Naročito će biti naglašeno članovima grupe da se izmene ne dozvoljavaju kod tog tipa edukacije, to jest da oni moraju prihvatiti sve što koordinator bude odredio.

A ukoliko neko odluči da nastavu pohađa samostalno ili ga interesuje poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje, očekuje se da se direktno sa ovlašćenim licem u izabranom predstavništvu ove institucije, kao i sa stručnjakom koji će tu vrstu edukacije da vodi, on lično dogovori na koji način će časovi biti organizovani. Sem definisanja datuma početka ili poluindividualne ili individualne nastave, prijavljeni će morati da se usaglase i oko trajanja, to jest oko termina u kojima će ili jedan ili dvoje njih časove da pohađaju.

Šta će naučiti polaznici stručne obuke - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje?

Sve ono što je sadržano u finansijskim izveštajima, odnosno u bilansima uspeha i bilansima stanja će biti predstavljeno na samom početku ove edukacije. Zapravo će specijalizovani seminar - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje početi od pokazivanja primera pravilno popunjenih finansijskih izveštaja, a posebno će profesori prisutnima ukazati na to koliko je važno da u njima ne postoje nikakve greške.

Svakako će im govoriti i o onim pojmovima, koji se najčešće susreću u izveštajima ovog tipa, tako da će pored ostalog polaznici ove edukacije saznati i šta je rentabilnost, odnosno solventnost, ali i šta znači kada se govori o likvidnosti, te će svakako biti upoznati i sa svim ostalim pojmovima, a sa kojima se mogu susresti u bilansima stanja ili uspeha.

Koliko je važno propisno tumačenje finansijskih izveštaja će saznati svi koji budu pohađali ovu obuku, jer će im profesori objasniti kako sve to može da utiče na kvalitet poslovanja. Fokus će, između ostalog specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje staviti na metode, sa kojima bi trebalo da budu polaznici upoznati, a kada vrše procenu vrednosti poslovnih sredstava.

Takođe će kandidatima biti na primerima objašnjeno i kako se vrši obračun pokazatelja zaduženosti, a saznaće i na koji način se obračunavaju obrtna sredstva i šta je obrtni kapital. Isto tako će na primerima da im bude pokazano i zbog čega je važno da postoji optimalan odnos između zaduženosti i kapitala konkretne kompanije.

Upoznaće se prisutni i sa pojmom prihoda, odnosno sa osnovnom podelom i sa vrstama prihoda, ali i sa rashodima, te će saznati i šta je prelomna tačka rentabiliteta, odnosno na koji način se obračunava takozvani koeficijent ekonomičnosti, a što je izuzetno značajno za bilans uspeha.

A sem pomenutih tema, stručni kurs i obuka - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje će se baviti i tumačenjem profita, a kojom prilikom će profesori polaznike upoznati i sa pojmom boniteta, ali i sa postupkom koji mora biti primenjen kada je potrebno kreditnu sposobnost određenog pravnog lica proceniti na pravi način.

Biće reči svakako i o obračunu novčanog toka, ali i o tokovima gotovine, te o tumačenju svih ostalih podataka koji se nalaze i u bilansu stanja i u bilansu uspeha.

Ako bilo koji polaznik bude imao neko pitanje u vezi sa obrađenim oblastima, slobodan je da ga u završnom delu ove edukacije postavi profesoru.

Takođe je predviđeno pravilnikom da u završnom delu edukacije pažnja bude posvećena praktičnom radu, kojom prilikom će svi polaznici imati zadatak da pravilno protumače ili bilans stanja ili bilans uspeha, ali i da daju svoje viđenje poslovanja konkretnog preduzeća na osnovu dobijenih informacija.

U kojim terminima se sprovodi specijalizovani seminar - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje i gde?

Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen, da bi pojedinačni polaznik dobio pomenute informacije jeste da odluči da li ga zanima poluindividualni, grupni ili individualni kurs i obuka - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje, a potom i da se odluči između mogućnosti da nastavu prati online i direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a na klasičan način.

Dve osobe bi trebalo da prisustvuju poluindividualnoj nastavi, dok je rad u grupi predvidjen za više polaznika, a samo jedan pohađa individualnu edukaciju.

Pored toga što se razlikuje broj osoba, kojima je dozvoljeno da pristupe konkretnom tipu obuke, razlikuje se i princip njihove organizacije. Da budemo precizni, osnovna razlika je u tome ko određuje datum početka nastave, termine sprovođenja časova i dinamiku njihovog održavanja.

Zapravo kod poluindividualne i individualne edukacije, to će učiniti polaznici, to jest njih dvoje ili samo jedan i to u dogovoru sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu, koji ima potrebna ovlašćenja u konkretnoj poslovnici.

Nasuprot tome, grupna obuka i kurs - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje podrazumeva da isključivo organizator, to jest ovlašćeni predstavnik poslovnice u kojoj bude bila oformljena jedna grupa i na taj način bude zvanično ispunjen uslov za početak tog tipa edukacije, definiše i kojom dinamikom će časovi biti organizovani i u kojim terminima, te naravno i kog datuma bi grupni seminar trebalo da startuje. Budući da su izuzetno stroga pravila, prema kojima se taj tip nastave organizuje, to podrazumeva da se promene ne smeju izvršiti, a ako bilo koji član određene grupe bude eventualno izneo takav zahtev.

Pravilnikom ove obrazovne institucije je predviđeno da se svaka od pomenutih vrsta edukacija može pratiti i online. Tada se časovima pristupa preko specijalnog softvera, koji bi svaki zainteresovani kandidat prvo trebalo da instalira na svoj kompjuter u skladu sa važećim pravilima. Neophodno je i posedovanje stabilne veze sa internetom, a dostupna je i tehnička podrška svakom polazniku, koji bude imao neku nejasnoću prilikom pristupa nastavi online ili za vreme instalacije softvera, pomoću koga će časovima i da pristupa.

U zvaničnoj ponudi navedene obrazovne institucije se nalazi i ona obuka, koju mogu da pohađaju samo radnici zaposleni u nekom preduzeću. Pravila prema kojima se korporativni seminar - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje organizuje su naročito fleksibilna, zato što se maksimalno ostvaruju zahtevi klijenta, to jest nadležnog lica određenog preduzeća. Zapravo će se upravo on o datumu početka korporativnog kursa i o terminima, u kojima bi časovi trebalo da budu održani, ali i o njihovom rasporedu dogovarati sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. U slučaju da klijent navede kao zahtev da njegovi radnici predavanja pohađaju u svojoj firmi, podrazumeva se da će organizator nastojati da ispuni i taj zahtev, uz uslov da klijent obezbedi optimalne uslove za rad.

Prema kakvom se principu stručni kurs i obuka - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje organizuje?

Strogo su definisana pravila koja se poštuju u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, a vezano za specijalizovani seminar - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje, koji će pohađati pojedinačni polaznici.

Radi se o tome da je organizator predvideo sprovođenje nastave u paru, zatim u okviru grupe i za samo po jednog kandidata, što znači da je u ponudi poluindividualna, grupna i individualna edukacija.

A isto tako je pravilnikom ove specijalizovane institucije predviđeno da se svaka od tih vrsta obuka može pohađati kako online, tako isto i na način koji se tretira kao klasičan i podrazumeva organizaciju časova u prostorijama poslovnica navedene institucije u ma kom gradu.

Najpre da napomenemo da svako fizičko lice, koje odluči nastavu da pohađa ili individualno ili u paru treba da se samostalno sa onim profesorom, koji će je voditi i sa koordinatorom konkretnog predstavništva institucije organizatora, dogovori na koji način će časovi biti organizovani. A to uključuje preciziranje termina njihovog sprovođenja i dinamike, kao i određivanje datuma početka ili individualnog ili poluindividualno kursa.

Kada nekoga interesuje grupna obuka i kurs - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje, od njega se očekuje da prihvati sve uslove, a njih će u tom slučaju odrediti organizator. Nakon formiranja grupe od minimalnog broja članova, koordinator za nastavu u toj poslovnici institucije organizatora određuje kog datuma će obuka početi i u kojim terminima će se časovi odvijati, te prema kakvoj dinamici. Maksimalno poštovanje svega toga se očekuje od prijavljenih, zato što se izmene ne vrše kod grupne nastave.

Kako se svaka od njih može pratiti i online, to se od polaznika koji takav vid edukacije želi da pohađa očekuje da na kompjuter, koji će koristiti za pristupanje predavanjima, on lično instalira softver, ali i da kvalitetnu konekciju sa internetom konkretnom uređaju obezbedi. Napominjemo da je postupak instalacije namenskog programa prilično jednostavan, ali će svakom polazniku koji to ne bude mogao sam da učini biti pružena pomoć od strane IT stručnjaka, angažovanih u svakom predstavništvu pomenute institucije i to u okviru tima za tehničku podršku.

Iako se primarno navedena edukacija organizuje za fizička lica, može biti sproveden i korporativni kurs i obuka - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje, što je tip nastave kreiran samo za zaposlene u nekom preduzeću. O načinu organizacije časova u tom slučaju će se dogovarati nadležno lice institucije organizatora i same kompanije, a biće omogućeno i sprovođenje časova direktno u konkretnoj firmi, ako to bude bilo zahtevano od nadležnih. Naravno da mora odabrani prostor da bude opremljen u skladu sa važećim propisima, a da bi definisani broj radnika te kompanije mogao da časovima prisustvuje prema pravilima.

Koliko će obuka i kurs - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje trajati dana?

Kako se edukacija za pojedinačne polaznike može pohađati i u okviru grupne, ali i kroz poluindividualnu i individualnu nastavu, to znači da tačne informacije o tome koliko će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje da traje ne mogu dobiti svi pojedinci unapred.

Preciznije govoreći, polaznici koji odluče nastavu da prate individualno ili u paru, definišu dinamiku održavanja časova, to jest trajanje obuke zajedno sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa nadležnim profesorom.

Unapred je moguće reći samo koliko će tačno da traje grupna edukacija, a informacije o dinamici sprovođenja časova naknadno dobijaju prijavljeni, odnosno kada se bude formirala grupa i nakon što kordinator za nastavu te poslovnice bude odredio datum početka i ostale detalje.

Ukoliko se organizuje korporativni seminar - saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje, podatke o trajanju, ali i o svemu ostalom vezano za organizaciju nastave za zaposlene definišu nadležna lica određene kompanije i institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da pravilno tumačite finansijske izveštaje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje