Kurs i obuka - Saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih

Lica koja su u određenim organizacijama zadužena za bezbednost i zdravlje na radu označena su kao grupa na koju je usmeren specijalizovani seminar - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih. Ovaj kurs valjalo bi da pohađaju i osobe koje rade u kadrovskim službama, odnosno bave se pitanjima ljudskih resursa, ali i lekari opšte prakse, kao i specijalisti medicine rada zaposleni u odgovarajućim zdravstvanim ustanovama.

U situaciji kada je potrebno organizovati nastavu za radnike nekog preduzeća, sprovešće se korporativna nastava i to kako preko interneta, tako i na klasični način. Polaznici koji budu želeli da nastavu prate uživo moći će da biraju između nekoliko lokacija za održavanje predavanja. Na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, adekvatni prostor u kompaniji za koju rade i bilo koje drugo mesto koje zadovoljava potrebne tehničke uslove za odvijanje obrazovnog procesa. Raspored po kome će se odvijati edukacija, odnosno vreme i ritam sprovođenja časova, kao i datum početka kompletnog programa sporazumno će odrediti lice koje zastupa konkretnu firmu i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da odaberu online nastavu, a njihov izbor pored toga može da bude i klasična obuka i kurs - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih. Za prvu opciju moraće da se blagovremeno pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da se edukuju preko interneta. Ovaj postupak nije komplikovan i većina polaznika mahom uspeva da ga obavi samostalno, ali je svakako za one koji budu imali nekih problema obezbeđena stručna pomoć informatičara u svakom predstavništvu naznačene institucije. Klasična predavanja će se održavati u određenoj poslovnici organizatora, gde će prijavljeni morati da dolaze prema definisanom rasporedu.


Nezavisno od toga da li rade u standardnim ili u virtuelnim učionicama, polaznici mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom edukacije, odnosno da se izjasne da li će da rade nezavisno od ostalih, u grupi ili u paru. Oni koji odaberu individualnu nastavu moći će da predviđene obrazovne rezultate postižu tempom koji im odgovara, budući da tokom obrazovnog procesa neće imati kome da se prilagođavaju. Takođe će im biti data prilika da aktivno komuniciraju sa svojim profesorom i pitaju sve što im nije jasno, što će im, bez sumnje pomoći da u potpunosti ovladaju predviđenom materijom i prošire svoje kompetencije, kako bi to znanje mogli da uspešno primene u praksi. Posebnu pogodnost ovakvog modela rada predstavlja i činjenica da kandidat može da u najvećoj mogućoj meri utiče na raspored po kome će se održavati predavanja. On će, dakle na početku da naglasi kada mu odgovara da edukacija startuje, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njegov način života i ustaljenu rutinu. Ukoliko sa tim planom budu saglasni nadležni predavač i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, on će postati validan i koristiće se sve vreme trajanja programa.

Polaznicima koji žele da pohađaju nastavu zajedno sa još jednom osobom namenjen je poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako elektromagnetno polje i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih. Ovaj vid edukacije motiviše polaznike da bolje i brže usvajaju predviđena znanja i veštine, a takođe im pruža priliku da napreduju i u komunikaciji sa svojim profesorom i partnerom, budući da će tako moći da razmenjuju ideje, iskustva i mišljenja i da proširuju svoje kompetencije. Takođe će im biti data šansa da navedu kada žele da seminar počne, kao i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju predavanja, ali će u tu svrhu morati da dobiju dozvolu nadležnog profesora i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, jer u suprotnom taj raspored ne može postati zvaničan.

Grupna nastava sprovodi se po malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih, a to se pre svega ogleda u činjenici da kandidati moraju da prihvate termine održavanja časova, datum startovanja celokupnog programa i tempo rada koji utvrdi ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije. U vezi sa tim neće moći da postavljaju bilo kakve uslove niti da ističu sopstvene zahteve, pošto je neophodno napraviti isti raspored za sve članove grupe i omogućiti im da funkcionišu kao jedinstvena celina. Kako pravila predviđaju, grupa može početi sa radom tek kada se za to bude prijavio minimalni broj polaznika.Svi koji žele da pohađaju specijalizovani seminar - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih treba da prvo izvrše prijavljivanje u najbližoj poslovnici naznačene institucije, preko telefona ili slanjem mejla na adresu organizatora. Tada je potrebno da navedu svoje lične podatke, odnosno ime i prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi daljih obaveštenja. Kada se završi registracija prijavljenih, biće sproveden upis na kurs i navedeno je da svi kandidati tada moraju da budu lično prisutni i da ovlašćenom službeniku predaju određenu dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i vreme i mesto sprovođenja upisne procedure svim polaznicima će biti na vreme navedeni.

Šta proučava obuka i kurs - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih?

Na fizičko i psihičko stanje osoba koje u najvećem delu radnog vremena, tačnije tokom više od 4 sata dnevno, koriste računar ili drugu elektronsku opremu koja ima ekran, utiče više različitih ugrožavajućih faktora. Polaznici će na časovima koje uključuje kurs i obuka - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih saznati da pojava profesionalnih bolesti može da bude izazvana nepovoljnim položajem tela, do koga dovode nezadovoljavajuća ergonomska rešenja radne sredine i što za posledicu ima mišićno koštane smetnje, zatim zamor i oboljenja očiju, ali i psihičke smetnje vezane za zamor i stres. Rad na računaru praćen je i negativnim uticajem po zdravlje koji potiče od elektromagnetskog zračenja ekrana i elektromagnetnog polja radne sredine. Predavači će istaći da pojavni oblici ovih teškoća, nastalih usled dugotrajne izloženosti svetlu, refleksiji, blještanju i titranju slike na ekranu mogu da budu očne smetnje, kao iritacija oka, suvoća konjuktiva, bolovi i osećaj kao da je u očima pesak, ali mogu da se javljaju i promene na koži (mada u izuzentno niskom procentu prijavljenih smetnji), čak i pojava simptoma fotosenzitivne epilepsije.

Primenom mera za bezbednost i zdravlje na radu prilikom korišćenja opreme za rad sa ekranom značajno se smanjuje rizik po zdravlje i pojavu profesionalnih oboljenja kod zaposlenih. Kandidati će biti obavešteni da je, na osnovu Zakona o BZR Ministartvo rada donelo Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za ekranom. Tim zvaničnim dokumentom propisane su minimalne preventivne mere koje su poslodavci dužni da ispune prema zaposlenima koji, u oviru svojih obaveza provode u radu na opremi sa ekranom više od 4 sata dnevno, nezavisno od toga da li su u pitanju alfanumerički ili grafički ekrani. Stručnjaci koji vode seminar - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih napomenuće da se pomenuti Pravilnik ne primenjuje na vozačke i kontrolne kabine u vozilima ili mašinama, računare instalirane u transportnim sistemima ili na one koji su namenjeni za javnu upotrebu. Takođe nije primenljiv na rad sa kalkulatorima, fiskalnim kasama i ostalim uređajima koji imaju male ekrane za prikazivanje podataka ili mera. Polaznicima će biti naznačeno da je, osim pomenutih mera poslodavac obavezan da izvrši procenu rizika za radna mesta, unese eventualne izmene u Akt o proceni rizika za bezbedan i zdrav rad, sprovede organizacione mere u smislu obezbeđivanja pauza za zaposlene (minimalno 10 minuta posle svakog sata rada na opremi sa ekranom), njihovog upućivanja na specijalističke - oftamološke preglede, minimalno jednom u tri godine. Poslodavac ima obavezu i da osposobljava i izveštava zaposlene o merama za bezbedan rad i rizicima po zdravlje prilikom korišćenja opreme sa ekranom.

Pravilnik o preventivnim merama posebno definiše tehničke zahteve za bezbedan rad ekrana (stabilna slika bez treperenja, veličina i razmak karaktera koji se prikazuju na ekranu, mogućnost podešavanja osvetljenosti i kontrasta, horizontalna i vertikalna podesivost ekrana, nepostojanje refleksije od prirodnog ili veštačkog osvetljenja prostorije), tastature (sa podesivim nagibom i odvojena od ekrana, površina mat boje da ne bi odbijala svetlost, raspored karaktera pogodan za rad, simboli na tasterima da imaju ogovarajući kontrast), zatim za radni sto (dovoljna radna površina za smeštanje opreme i dokumenata sa kojima se radi, da ne postoji odsjaj), radnu stolicu (udobna, sa podesivom visinom i naslonom podesivim po visini i nagibu), te za oslonac za stopala, za zaposlene koji žele da ga koriste. Profesori će napomenuti i da preventivne mere za radnu okolinu, prema ovom Pravilniku, obuhvataju takođe i slobodan prostor za zaposlene, osvetljenje radnih prostorija, refleksiju i odblesak, buku, mikroklimu i zračenja.

Dok traje obuka i kurs - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih, govoriće se i o problematici zračenja na radnom mestu i radnoj okolini, koju takođe tretira Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti da, pri izlaganju radnika elektromagnetskom polju dolazi do direktnih biofizičkih efekata, recimo do zagrevanja tkiva upijanjem energije elektromagnetnog polja, stimulacije mišića, nerava i senzornih organa, delovanja polja na pesmejkere i druge implante u telu, kao do drugih pojava i opasnosti koje su karakteristične za elektromagnetna polja, ali se izuzetno retko javljaju prilikom rada na opremi sa ekranom. U skladu sa Pravilnikom, između ostalih propisanih obaveza vezanih za procenu rizika, merenja energije polja i izvršavanja propisanih preventivnih mera, poslodavac ima obavezu da primeni tehničke mere kojima se smanjuje emitovanje elektromagnetnog zračenja, na primer upotrebom uređaja za blokiranje, oklopa i sličnih mehanizama kojima se štiti zdravlje.

Polaznici će biti upućeni i u spisak profesionalnih bolesti koje prepoznaje naše zakonodavstvo, a koji obuhvata 56 bolesti razvrstanih u 9 kategorija. Predavači će ih obavestiti i da se očekuje revizija i usklađivanje sa spiskom Evropske Unije, sa prepoznatih 250 bolesti ili Međunarodne organizacije rada, koja barata sa 105 oboljenja. Minimalni zahtev Evropske Unije je usvajanje spiska sa 62 priznata profesionalna oboljenja, ali su trenutno profesionalna oboljenja u vezi sa radom na opremi sa ekranom prepoznata jedino kroz “Sindrom karpalnog tunela”. Profesori će objasniti da on nastaje kao posledica dugotrajnog naprezanja i pritiska na šaku i podlakticu, te da kategorija sa profesionalnim bolestima prouzrokovanih dejstvom elektromagnetnog polja ne postoji, ali da će biti uključena u revidirani spisak kojim će i ova oblast uskoro biti harmonizovana sa zakonodavstvom EU.

Gde i kada se održava kurs i obuka - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih?

Da bi svim kandidatima omogućio da rade na način koji im najviše odgovara, organizator je za praćenje nastave ponudio nekoliko različitih opcija.

Osobe koje smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom tako mogu da odaberu individualni seminar - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih. Tada im je omogućeno da pohađaju klasičnu nastavu i to u najbližoj poslovnici naznačene institucije ili da pak odaberu online edukaciju i da rade sa mesta koje im najviše odgovara. U svakom slučaju, dobiće priliku da maksimalno sebi prilagode raspored rada, to jest da navedu kada žele da počnu sa obukom, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju predavanja. Taj plan delovanja, međutim može da postane validan tek nakon što ga odobri njihov profesor i ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Lokacija na kojoj će nastavu pratiti osobe koje odaberu poluindividualni obuku zavisiće od toga da li žele da rade na klasičan način ili preko interneta. U prvom slučaju oba kandidata dolaziće na časove u najbližu poslovnicu organizatora, dok će u drugoj opciji moći da rade sa bilo kog mesta koje smatraju pogodnim, pošto će u tu svrhu koristiti svoj kompjuter. Takođe će imati priliku da navedu vreme početka kursa, termine i ritam održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njihov način života, ali će taj raspored početi zvanično da se primenjuje samo ako sa njim budu saglasni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih takođe će moći da prate klasičnu nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije ili da pohađaju časove preko interneta i sami odrede lokaciju na koji će raditi. Veličina grupe određena je vrlo strogim pravilima koje se moraju poštovati, pa će tako kandidati ponekad biti obavezni da sačekaju određeno vreme dok se ona ne oformi. Niko od kandidata neće dobiti priliku da odlučuje u vezi sa vremenom početka obuke, terminima i ritmom održavanja časova. Sve te pojedinosti unapred će definisati ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a članovi grupe će morati da mu se, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode i slede ga do kraja seminara.

Bilo da rade samostalno, u paru ili u grupi, pojedinačni kandidati dakle mogu da prate klasične časove u određenom predstavništvu pomenute institucije ili da se edukuju online, za šta međutim moraju da se adekvatno pripreme. Potrebno je zapravo da, pre početka predavanja na svoj kompjuter samostalno instaliraju posebnu vrstu softvera, a ukoliko to ne budu mogli da urade, slobodni su da se obrate za pomoć nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.

Ako su za ovu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, sprovešće se korporativni kurs i obuka - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih. Ovi polaznici takođe mogu da odrede mesto na kome će se edukovati, ukoliko budu pratili online predavanja, a u slučaju da žele da rade na klasični način, biće u prilici da biraju između nekoliko lokacija za održavanje časova. Na raspolaganju su im prostorije određenog predstavništva organizatora, adekvatni prostor u njihovoj firmi ili bilo koje drugo mesto na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi za sprovođenje predavanja. Svakako će raspored po kome će ovi polaznici raditi zajedno da odrede osoba koja istupa u ime konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Kako je organizovan seminar - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih?

Osobe koje su na nastavu prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da pohađaju klasičnu nastavu i da u tu svrhu dolaze u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora. Osim toga, nudi im se i online obuka i kurs - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih. Tada na svoje kompjutere moraju da blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera, što je prilično jednostavno i smatra se da većina kandidata može to da uradi bez ičije pomoći. No, oni koji budu imali nekih problema mogu da se obrate IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu naznačene institucije.

Pomenuti polaznici nastavu će pratiti pojedinačno, u grupi ili u paru, a ako se odluče za individualni rad, dobiće maksimalnu posvećenost i pažnju ovlašćenog stručnjaka, budući da će biti jedini kojima će on biti posvećen u obrazovnom procesu. Uz to će biti zamoljeni da naznače kog datuma žele da počnu sa obukom, kao i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ukoliko se sa tim saglasi njihov predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, željeni plan delovanja počeće zvanično da se primenjuje.

Polaznicima koji žele da edukaciju prate u paru namenjen je poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih. Ovo je zapravo najjednostavniji oblik grupnog rada kod koga svaki član tandema dolazi u potpunosti do izražaja i kada mogu da navedu željeno vreme i ritam održavanja časova i termin početka seminara. Međutim, da bi taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga najpre odobriti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Grupna nastava organizovana je kao zajednički rad više osoba. Kako se pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarali različiti termini i učestalost održavanja časova, kao i datum početka obuke nikome neće biti dozvoljeno da u vezi sa tim i iznosi svoje zahteve, već će polaznici morati da se prilagode rasporedu koji unapred bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije.

Osobe koje rade u nekoj firmi i smatraju da bi teme koje obuhvata pomenuti program bile korisne za njih mogu da odaberu korporativni seminar - saznajte Kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih. Ova nastava može da se sprovodi na klasični način, u najbližem predstavništvu organizatora, u kompaniji koja svoje radnike upućuje na obuku, ali i na svakoj drugoj lokaciji gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Kandidati mogu da se edukuju i preko interneta, a u oba slučaja slediće raspored koji sporazumno budu odredili ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije.

Koliko će da traje obuka i kurs - saznajte kako elektromegnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih?

Osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih, kao i polaznici koji odaberu poluindividualnu nastavu imaće isti broj časova, ali će moći da u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora naprave raspored koji će im svima odgovarati.

Kandidati koji budu pohađali korporativnu nastavu takođe će imati isti fond časova, a vreme i ritam održavanja časova zajedno će precizirati osoba koju je za to imenovala njihova kompanija i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Navedeni tempo delovanja važi samo za one koji budu odabrali grupni seminar - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih, pošto tada o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje samo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje