Kurs i obuka - Saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja

Svi koji se nalaze na čelu stručnih službi koje su, u okviru odgovarajućih medicinskih institucija zadužene za čuvanje, zaštitu i odlaganje pisanih materijala treba da pohađaju predavanja koja uključuje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja. Tu se, pre svega misli na medicinske spise, ali i na ostale registraturske materijale i arhivsku građu. Ovom seminaru, pored rukovodilaca valjalo bi da prisustvuju i osobe koje su zaposlene u pomenutim službama, to jest čiji se posao sastoji u arhiviranju, čuvanju i zaštiti medicinske i ostale dokumentacije u domovima zdravlja.

Da bi kandidati mogli da pohađaju navedeni seminar moraju da se prvo prijave nadležnom službeniku i navedu svoje lične podatke, odnosno ime i prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da urade u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem mejla pomenutog sadržaja na adresu organizatora. Kada bude završena registracija prijavljenih, biće organizovan upis na kurs, kome su svi kandidati dužni lično da prisustvuju i da tom prilikom predaju određena dokumenta nadležnom službeniku. Svi zvanični spisi koje je u tom cilju potrebno da pribave i donesu biće im svakako na vreme tačno naznačeni.

Oni koji se prijavljuju kao fizička lica imaju priliku da se obučavaju na klasični način, to jest da na časove u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Osim toga, na raspolaganju im je online kurs i obuka - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja, kada predavanja prate preko interneta, koristeći svoje računare. Baš iz tog razloga moraju prethodno na njih da instaliraju poseban namenski softver, a to će najverovatnije moći da urade sasvim samostalno jer postupak uopšte nije komplikovan. Ako se ipak suoče sa nekim problemima ili budu želeli nešto da pitaju mogu, naravno da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka zaposlenih u svakom predstavništvu naznačene institucije.


Bilo da se odluče za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pojedinačni polaznici mogu da pohađaju individualnu nastavu, to jest da se obučavaju potpuno odvojeno od ostalih. Ovde, dakle ovlašćeni stručnjak rukovodi samostalnim radom polaznika, upućuje ih u savladavanje konkretnih sadržaja i takođe je uvek dostupan da odgovori na njihova pitanja, pruži potrebna objašnjenja ili dodatna uputstva. Profesor pažljivo prati napredak polaznika i nakon svake etape komentariše postignuto, ohrabruje ga i upućuje u dalje usavršavanje. Svi koji odaberu ovakav vid edukacije mogu da značajno prilagode raspored rada svojim potrebama, tačnije da navedu kog datuma im najviše odgovara da počnu sa obukom, te kada i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja. Da bi zaista mogli da se edukuju prema rasporedu koji su naznačili, moraju za to dobiti potpuno odobrenje od strane ovlašćenog profesora i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Ovim kandidatima nudi se i mogućnost da pohađaju poluindividualni seminar - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja. Tada dvoje ljudi zajedno prati predavanja, a među njima mora postojati spremnost za saradnju i ostvarivanje dobre dvosmerne komunikacije, tokom koje će se međusobno pomagati i dopunjavati. Ovo je, zapravo najjednostavniji oblik grupnog rada koji, kako se pokazalo značajno povećava motivaciju, jer partneri jedno u drugom pronalaze oslonac i tako lakše savladavaju predviđene ciljeve edukacije. Omogućeno im je, takođe da se dogovore i istaknu kada bi tačno želeli da počnu sa radom, te kojim danima i u koliko sati ima odgovara da imaju časove. Taj predlog saopštiće svom profesoru i ovlašćenom predstavniku pomenute obrazovne institucije i, ukoliko se oni sa njim budu saglasili traženi raspored će postati validan i prema njemu će se odvijati nastava do kraja sprovođenja programa.

Grupna obuka namenjena je osobama koje najbolje funkcionišu u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi i u društvu većeg broja ljudi. Ovde je, zapravo akcenat stavljen na socijalni element učenja, jer se članovi grupe međusobno upoznaju, solidarišu, sarađuju i pomažu, te tako i oni stidljiviji bivaju podstaknuti da javno ispolje svoje prednosti, iskažu mišljenje i povećaju radnu aktivnost. Grupa će zajedno ostvarivati ciljeve i zadatke, pa shodno tome jedan od važnih uslova njenog funkcionisanja jeste upravo broj osoba koje na ovaj način zajedno pohađaju nastavu. Ovi kandidati neće moći da utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava, već će biti obavezni da prihvate termine održavanja časova, tempo rada i vreme početka kursa koje bude definisao ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Ukoliko su za ovaj obrazovni program zainteresovani radnici nekog preduzeća, organizator će ponuditi da se za njih sprovede korporativna obuka i kurs - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja. Dotični polaznici mogu predavanja da prate online ili uživo, kada će imati priliku da na časove u utvrđeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, ali i da se edukuju u okviru svoje firme, te na bilo kom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Datum početka njihovog seminara, termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i lice ovlašćeno od strane kompanije čiji zaposleni pohađaju edukaciju.Čime se bavi kurs i obuka - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja?

Državni organi, organi lokalne samouprave i teritorijalnih autonomija, organizacije, institucije, državne ustanove i službe, preduzeća i druga pravna lica koji svojim radom stvaraju registraturski material imaju obavezu, propisanu Zakonom o kulturnim dobrima, da takve materijale označavaju, datiraju i vode evidenciju o njima. Svi koji budu pohađali specijalizovani seminar - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja biće informisani da registraturski materijal, koji čine predmeti, akti, fotografije, zvučni zapisi, knjige i kartoteke sa evidencijom akata moraju da se čuvaju u sređenom i bezbednom stanju, da se klasifikuju i arhiviraju. Od takvog materijala se odabira arhivska građa, dok se ostatak, takozvani bezvredni registraturski materijal, izlučuje na osnovu pisanog odobrenja nadležnog arhiva. Ovo telo obavlja stručni nadzor nad zaštitom arhivske građe kod državnih organa i organizacija, državnih ustanova i drugih pravnih lica, a ukoliko pravna lica ne sprovode svoje zakonske obaveze kažnjavaju se novčano, kao i odgovorna lica u pravnom licu.

Profesori će istaći da pravni osnov za obavezno arhiviranje medicinske, finansijske i druge dokumentacije u domovima zdravlja predstavlja Zakon o kulturnim dobrima, usklađen sa međunarodnim standardom o upravljanju dokumentima ISO 15489, koji tretira i dokumenta u elektronskom obliku i digitalni potpis. Na osnovu Zakona, Upravni odbor svakog doma zdravlja donosi svoj Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju. Polaznicima će biti objašnjeno da arhivsku građu i registraturski material u domovima zdravlja čine akti, predmeti, elektronski snimci, fotografski i fonogramski zapisi, kartoteke i mikrofilmovi o evidentiranju zapisa i dokumenata. Ona predstavlja izabrani deo registraturskog materijala koji obuhvata dokumentarni materijal nastao tokom rada ustanove, koji je posebno značajan za istoriju, kulturu i druge potrebe.

Na časovima koje uključuje obuka i kurs - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja biće reči i o listi kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, koja predstavlja sastavni deo Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju doma zdravlja, tako da arhivsku građu čine pozicije sa rokom čuvanja - trajno. Recimo, trajno se čuvaju dokumenta iz oblasti osnivanja, registracije i organizacije rada, pravnih i opštih poslova (osim prepiske sa državnim organima i organizacijama, one koja se odnosi na osiguranje, registraciju vozila i slično, a koja se čuvaju 10 godina), iz domena investicija, tehničkih elaborata, izgradnje i adaptacije objekta. U ovu grupu spadaju i pojedini dokumenti iz oblasti kadrovskih poslova (matična knjiga zaposlenih, personalni dosije, konkursi, ugovori o radu, stručna usavršavanja, pripravnički staž), pravilnici i druga opšta akta, kao i dokumentacija u vezi sa organima upravljanja, stručnim telima i komisijama, delovodnici, arhivska knjiga, te pojedini dokumenti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odbrane i oblasti javnih nabavki. Prisutni će biti upućeni i u medicinsku dokumentaciju koja se trajno čuva, a koja obuhvata listu imunizacija i vakcinacioni karton, prijave neželjenih reakcija na vakcine ili lekove, knjige umrlih i protokole laboratorije. Ostala medicinska dokumentacija, kartoni, protokoli i knjige povreda, terapija i ostalo čuvaju se od 2 do 10 godina.

Ovlašćeni stručnjaci će naznačiti da je obavezno vođenje arhivske knjige, kao i vršenje celokupnog inventarnog pregleda arhivske građe i registraturskog materijala, na način koji je određen Pravilnikom. Na taj način se dokumenti evidentiraju po fondovima, po godinama, vrsti materijala i klasifikacionim oznakama, dok se upis u arhivsku knjigu vrši do 31. marta za prethodnu godinu i prepis se dostavlja nadležnom arhivu najkasnije do 30. aprila.

Profesori će, dok traje kurs i obuka - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja objasniti da za sređivanje materijala, odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala dom zdravlja formira komisiju, uz učešće nadležnog istorijskog arhiva. Za materijale kojima je istekao rok čuvanja se pravi popis koji se, uz zahtev, dostavlja nadležnom arhivu koji oborava ili zadržava uništavanje bezvrednog materijala.

Polaznici će saznati da je, novim Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva država reagovala na promene koje su nastale intenzivnim razvojem informaciono - komunikacionih tehnologija i potrebe da se jedinstveno uredi oblast zdravstvene dokumentacije i vođenja evidencija, u skladu sa standardima EU. Najvažnija informacija za menadžere i druga odgovorna lica u domovima zdravlja, zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u oblasti zdravstva je da je rok za prilagođavanje opštih akata, rada i organizacije poslovanja odredbama novog Zakona čak 18 meseci, to jest do 2020. godine.

Na kraju edukacije, kandidati će se upoznati sa odgovarajućim primerima iz prakse i biće pozvani da učestvuju u diskusiji o najboljim rešenjima u arhiviranju pomenute vrste dokumentacije.

Kada i gde se održava seminar - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja?

Osobe koje rade u nekoj firmi i smatraju da bi ovaj obrazovni program bio koristan za njih mogu da traže da se za njih sprovede korporativna obuka i kurs - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja. Oni će biti obavezni da poštuju termine održavanja časova, tempo rada i vreme početka seminara koje zajedno budu precizirali ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Biće, takođe u prilici da nastavu prate preko interneta, u prostoru koji sami odrede ili da, pak rade na klasični način u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice organizatora, u svom radnom okruženju, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje predviđeni tehnički uslovi.

Pojedinačni kandidati isto imaju priliku da predavanja prate uživo i da na takve klasične časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji bude utvrđen. Tamo će raditi u prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje su adekvatnih dimenzija, opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Takođe im je na raspolaganju online kurs, za koji međutim moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera. Uz to će na svoje računare morati prethodno da instaliraju posebnu vrstu softvera, a za taj postupak dobiće sva potrebna uputstva i objašnjenja. Ukoliko i pored toga ne budu mogli da ga obave samostalno, mogu da se svakog dana tokom radnog vremena obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.

Svi koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da rade u društvu još nekoliko kandidata. Grupni kurs i obuka - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja sprovodi se prema rasporedu koji unapred bude odredio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Članovi grupe ne mogu da iznose svoje zahteve vezane za tempo delovanja, termine održavanja časova niti vreme početka seminara, već moraju da prihvate i prilagode se onima koje je definisalo pomenuto službeno lice. Da bi grupa valjano funkcionisala, neophodno je da njena veličina bude strogo određena.

Polaznicima je na raspolaganju i poluindividualna edukacija, kada dvoje prijavljenih koji budu zajedno pratili nastavu mogu značajno da utiču na formiranje rasporeda po kome će se raditi. Oni će, zapravo međusobno da se dogovore i navedu kada im odgovara da kurs startuje, te kojim danima i koliko često bi bilo najbolje da imaju časove. Taj predlog će saopštiti svom profesoru i ovlašćenom predstavniku institucije organizatora, koji će ga detaljno razmotriti i odlučiti da li on može da se prihvati i zvanično primenjuje. Ako se ova službena lica saglase sa predloženim planom delovanja, on će dakle postati validan i to će pružiti priliku polaznicima da čitav program isprate prema rasporedu koji su sami napravili.

Osobe koje imaju potrebu da raspored po kome će pohađati nastavu maksimalno prilagode ostalim obavezama imaju mogućnost da prate individualni seminar - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja. Budući da kod ovog obrazovnog procesa nadležni stručnjak podučava samo jednog kandidata, moguće je u planu delovanja ispoštovati sve njegove želje koje se odnose na termine i učestalost održavanja časova i vreme početka kursa. Polaznici će, dakle blagovremeno naznačiti kakav bi im raspored rada odgovarao, a da bi zaista mogli prema njemu da prate edukaciju, moraće da dobiju punu saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora. Ako bude procenjeno da predloženi raspored treba u određenom smislu izmeniti, svakako će se nastojati da njegova zvanična i konačna verzija što je moguće više bude usklađena sa naznačenim željama konkretnog polaznika.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja?

Svi koji će nastavu tokom ovog programa pratiti kao pojedinci mogu da se edukuju online, a njihov izbor može da bude i klasični kurs i obuka - saznajte Kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja. U prvom slučaju, predavanja će pratiti pomoću svojih kompjutera, na koje moraju prethodno da instaliraju specijalni tip softvera, bez koga ne mogu da se edukuju preko interneta. Budući da ovaj informatički zadatak nije težak, smatra se da svaki prosečni kandidat može da ga samostalno uradi, no svakako oni kojima to ne pođe za rukom ne treba da se brinu, jer im je na raspolaganju tehnička podrška koju će im pružiti IT stručnjaci u svakom predstavništvu naznačene institucije. Polaznici koji se opredele za standardni tip kursa moraće da na časove, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije.

Nezavisno od toga za koju se od prethodno pomenutih opcija odluče, pojedinačni kandidati imaju priliku da se obučavaju nezavisno od ostalih, to jest da prate individualnu nastavu.Ovde prijavljeni nije u poziciji primaoca gotovih znanja od predavača, već se sve vreme podstiče na aktivnost i komunikaciju. Slobodan je, dakle da svog profesora pita sve što želi, ali i da osporava ili se saglašava sa iznetim tvrdnjama, te da iznosi svoje mišljenje o temi koje se obrađuje. Takođe može da navedem termine i ritam održavanja časova, kao i datum početka nastave koji bi najmanje poremetiti njegovu ustaljenu rutinu. To će razmotriti njegov predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora i, ukoliko budu pronašli da je traženi raspored primenljiv, proglasiće ga zvaničnim. 

Raznovrsna ponuda organizatora uključuje i mogućnost da pojedinačni kandidati pohađaju poluindividualni seminar - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja. Ovo je, zapravo takozvani partnerski ili tandemski rad, kada ovlašćeni stručnjak istovremeno podučava dvoje kandidata. Oni zajedno ostvaruju predviđene ciljeve edukacije i usvajaju odgovarajuća znanja i veštine, čineći tako proces učenja dinamičnijim. Takođe će se, najpre jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije dogovoriti oko svih detalja koji su vezani za obrazovni proces i napraviti raspored koji će svima da odgovara.

Grupna nastava organizaciono se u određenom smislu razlikuje u odnosu na prethodno pomenute. Ovde je, naime predviđeno da raspored rada odredi isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a sami kandidati na to ne mogu uopšte da utiču svojim zahtevima. Taj broj osoba ocenjen je, naime kao najpogodniji za uspostavljanje kvalitetne i bogate interakcije i individualni napredak svakog polaznika, te mora strogo biti poštovan.

U situacijama kada je potrebno organizovati nastavu za radnike određene firme, biće sprovedena korporativna obuka i kurs - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja. Oni nastavu mogu da se prate online ili na klasičan način, kada im je omogućeno da biraju između nekoliko lokacija za njihovo održavanje. Nudi im se prilika da na klasične časove, dakle dolaze u moderno opremljene prostorije njima najbližeg predstavništva organizatora, da se edukuju u svom radnom okruženju, kao i na bilo kom drugom mestu koje smatraju pogodnim, ukoliko tamo ima tehničkih uslova za kvalitetno održavanje i praćenje programa. Vreme početka njihove edukacije, termine i učestalost održavanja časova zajedno će definisati ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Koliko traje kurs i obuka - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja?

Za polaznike koji će pohađati grupni seminar - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja, pošto tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a članovi grupe moraju da dobijeni raspored prihvate i slede do kraja edukacije.

Planirano je da korporativna nastava traje isti fond časova, ali će tada vreme i učestalost održavanja predavanja, kao i datum početka kursa da zajedno odrede ovlašćeni reprezent institucije organizatora i lice ovlašćeno od strane firme čiji radnici pohađaju obuku.

Kandidati čiji izbor bude individualna obuka i kurs - saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja i osobe koje budu pratile poluindividualnu nastavu takođe će imati isti broj časova, ali će u vezi sa rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, te će tako odrediti termine i učestalost održavanja predavanja koje će lako uklopiti u svoje ostale obaveze.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako se arhivira dokumentacija u domovima zdravlja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje