Kurs i obuka - Saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara

Inženjeri koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita u cilju sticanja zvanja licenciranog stručnjaka za zaštitu od požara (ZOP) svakako treba da budu uključeni u predavanja koja podrazumeva kurs i obuka - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara. Ciljnu grupu naznačene edukacije predstavljaju i svi koji su zaposleni u službama ZOP - a, a kojima je stalo da prošire znanja iz pomenute oblasti, kao i tehnička lica koja se bave ovim poslovima. Podrazumeva se da je naznačeni seminar namenjen i inženjerima koji su zaduženi za poslove projektovanja i izvođenja mera za zaštitu od požara.

Svi koji su zainteresovani za ovu edukaciju trebalo bi da prvo izvrše prijavljivanje u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili elektronskim putem. Potrebno je da navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani u cilju davanja daljih informacija o obuci. Nakon toga, organizovaće se upis na kurs, a istaknut je zahtjev da ovoj proceduri svi prijavljeni lično prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ona će im svakako na vreme biti tačno navedena, kako bi mogli da ih prikupe i adekvatno se pripreme za upis.

Osobe koje su na kurs prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da pohađaju klasične časove, ali i da se opredele za online seminar - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara. Ukoliko odaberu prvu opciju, moraće da na časove u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije, gde će se edukovati u prijatnom okruženju i u prostorijama opremljenim prema svim zahtevima savremenog obrazovanja. U slučaju da se odluče za drugu varijantu, časove će pratiti preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera, na koje su zbog toga obavezni da blagovremeno instaliraju namenski softver. Taj informatički zadatak uopšte nije komplikovan i smatra se da većina prosečnih polaznika može da ga obavi samostalno, a organizator je ipak za one koji se ne snađu obezbedio tehničku podršku u svakoj poslovnici naznačene institucije.


Bilo da se opredele za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pojedinačni kandidati mogu da se edukuju nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Oni koji izaberu individualnu nastavu moći će da predviđena znanja usvajaju tempom koji im odgovara, budući da tokom obrazovnog procesa neće imati kome da se prilagođavaju. Prilikom podučavanja, profesori će nastojati da se nadovezuju na prethodno znanje kandidata, a biće svakako uzimane u obzir i njegove sposobnosti, kao i druge lične karakteristike. Predavači sa višegodišnjim iskustvom u prenošenju teorijskih znanja i potrebnih praktičnih veština će ovim polaznicima davati takođe i sugestije za dalji rad, ohrabrivati ih u u daljem usavršavanju, ali i istaći oblasti na kojima bi eventualno valjalo još da porade. Svi koji odaberu ovaj pristup moći će i da u najvećoj meri prilagode raspored rada svojim potrebama. Biće, naime slobodni da navedu kada im odgovara da počnu sa obukom, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja, a da bi taj raspored počeo zvanično da se koristi moraju ga najpre odobriti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Oni koji su zainteresovani za rad sa još jednim polaznikom mogu da traže da se za njih sprovede poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara. Tada je predviđeno da ovlašćeni profesor podučava dvoje kandidata i da među njima nastoji da uspostavi i održi aktivnu komunikaciju, putem koje će razmenjivati mišljenja i iskustva, te i na taj način proširivati svoje kompetencije. Ovo je, zapravo najjednostavniji vid grupnog obučavanja, gde oba prijavljena podjednako dolaze do izražaja, ali takođe imaju priliku da se jedno sa drugim usaglase u vezi sa terminima za održavanje časova, tempom rada i datumom za startovanje celokupnog programa. Taj predlog će saopštiti svom profesoru i ovlašćenom predstavniku organizatora i, ukoliko se ova službena lica sa njim saglase, moći će da čitavu edukaciju isprate u skladu sa planom koji su naveli.

Grupna nastava namenjena je onima koji žele da rade u društvu većeg broja ljudi. Budući da je potrebno da grupa funkcioniše kao jedinstvena celina i da svi njeni članovi budu potpuno ravnopravni, nikome neće biti dozvoljeno da u vezi sa rasporedom rada ističe svoje zahteve. Vreme početka obuke, termine i učestalost održavanja časova unapred će precizirati koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije, a članovi grupe će dobijenog rasporeda morati da se striktno pridržavaju do kraja sprovođenja programa.U slučaju da su za ovu edukaciju zainteresovani radnici neke firme, sprovešće se korporativni kurs i obuka - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara. Predavanja tada mogu da se odvijaju na klasični način ili preko interneta, a polaznici koji se opredele za prvu varijantu moći će da biraju između nekoliko lokacija za praćenje nastave. Na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije određene poslovnice pomenute institucije, neki prostor u njihovoj kompaniji, ali i bilo koje drugo mesto na kome postoje potrebni tehnički uslovi za sprovođenje i praćenje nastave. Vreme početka obuke, termine održavanja časova i tempo kojim će se raditi u dogovoru će definisati zvanični predstavnik konkretne firme i koordinator u instituciji organizatora.

Plan i program za seminar - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara

Građevinski objekti, u zavisnosti od vrste i klase, u postupku dobijanja građevinske dozvole podležu postupcima vršenja kontrole tehničke dokumentacije radi utvrđivanja ispunjenosti zahteva koji su propisani Zakonom o planiranju i izgradnji, pravilnicima i tehničkim propisima, normativima i standardima i odnose se na ekonomsku isplativost i vreme upotrebe. Stručnjaci zaduženi za predavanja koja obuhvata obuka i kurs - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara napomenuće da se osnovni zahtevi postavljaju u domenima nosivosti i stabilnosti, zaštite od požara, higijene, zdravlja, životne sredine, bezbednosti i pristupačnosti tokom upotrebe, zaštite od buke, te ekonomičnog korišćenja toplotne energije i održive upotrebe prirodnih resursa. Mere koje su predviđene za ispunjenje zahteva vezanih za zaštitu od požara trebalo bi da obezbede da u slučaju požara, u određenom vremenskom periodu bude sačuvana nosivost konstrukcije objekta, sprečeno širenje vatre i dima po objektu, prelazak požara na susedne objekte, kao i da se omogući sigurna i bezbedna evakuacija i spasavanje ljudi. Kandidati će saznati da je sastavni deo tehničke dokumentacije za privredne i poslovne objekte Glavni projekat zaštite od požara, dokument kojim su definisani tehnički izveštaji o objektu (lokacija, opis objekta, procena opasnosti od izbijanja požara, požarni sektori u objektu, evakuacioni putevi, kriterijum za izbor protivpožarnih materijala, material enterijera i zahtevi za otpornost na požar, opis tehnoloških procesa i materija koje se koriste i njihove požarne karakteristike, instalacije za fluide, opisi stabilnih i pokretnih instalacija i uređaja za gašenje požara, gromobranske instalacije), proračunske osnove ili numerički prilozi (požarno opterećenje sektora, kapacitet evakuacionih puteva, vreme potrebno za evakuaciju), grafička dokumentacija (situacioni planovi gradilišta sa ucrtanim susednim objektima, okolne saobraćajnice, vertikalni i horizontalni preseci sa ucrtanim požarnim sektorima, dispozicija tehnološke opreme u pogonima i opreme i instalacija za gašenje požara, šeme sistema za detekciju požara i gasova, šeme sistema za ventilaciju i za odvođenje dima i toplote), kao i predmere za opremu i sredstva za gašenje požara. Dok se odvija kurs i obuka - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara, nadležni stručnjaci će istaći da pomenuti Glavni projekat izrađuju lica sa položenim ispitom iz oblasti zaštite od požara, sa pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja ili nadzora mera za zaštitu od požara, završenim fakultetom tehničkog smera i koja su zaposlena u pravnom licu upisanom u registar za obavljanje delatnosti projektovanja i izrade tehničke dokumentacije.

Tokom edukacije govoriće se i o proračunu požarnog opterećenja objekta i požarnih sektora, koji se dobija standardnom metodologijom i primenom jednostavnih formula. Na taj način se za količinu gorivnih materija na objektu (drvo, plastika, guma, tkanina i drugih zapaljivih materija) izračunava količina toplotne energije koju proizvode pri potpunom sagorevanju, a zatim se požarno opterećenje pojedinih sektora svede na ukupno specifično požarno opterećenje po kvadratnom metru objekta. Prema rezultatu proračuna se objekti dele na one sa niskim, srednjim i visokim požarnim opterećenjem.

Kandidati će se upoznati i sa proračunom evakuacionih puteva u objektu, koji polazi od standarda SPRS TP 21. Njime se propisuje vreme pripreme za evakuaciju od 3 minuta za javne objekte, putevima od najudaljenijeg polaznog mesta u objektu do bezbednog mesta van zgrade na kojem ne postoji štetni efakat požara, plamena i dima. Nadležni stručnjaci će objasniti da su za proračun bitni podaci o nominalnom broju lica koja mogu da se, pod bilo kojim uslovima nađu u objektu, tako da se na osnovu toga i zahtevanog vremena za bezbednu evakuaciju dobijaju građevinske dimenzije izlaza, vrata, prozora, hodnika i stepeništa.

Osobama koje pohađaju seminar - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara biće predstavljen i proračun vremena potrebnog za evakuaciju ljudi, kada se u obzir uzima vreme pripreme za evakuaciju, to jest za savetovanje i procenjivanje potrebu za evakuacijom, traženje stvari koje će ljudi da ponesu sa sobom i vreme kretanja od polaznog do bezbednog mesta. Standardni daju vrednosti koje se koriste prilikom proračunavanja, kao što je recimo brzina kretanja po ravnoj horizontalnoj površini, niz ili uz stepenice, koeficijente koji tretiraju širinu izlaznih vrata, koridore koji skreću pod uglom, kao i broj osoba u prostorijama.

Profesori će se osvrnuti i na proračun stabilnosti građevinske konstrukcije u požaru, koji se vrši prema nacionalnim standardima, harmonizovanim sa međunarodnim, a koji su usvojeni za zidane, drvene, čelične, aluminijumske i armirano - betonske konstrukcije. Ovaj postupak se primenjuje sa ciljem da se, u slučaju požara obezbede temeljni zahtevi mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, tokom vremena koje je određeno posebnim propisom prema vrsti i nameni objekta.

Polaznicima će najzad biti istaknuto da požarni rizik objekta predstavlja numerički rezultat i dobija se proračunom po jednostavnom obrascu koji obuhvata tablične vrednosti koeficijenata za požarno opterećenje ugrađenih materijala u konstrukciju objekta, sagorljivih sadržaja u objektu, veličine i položaje požarnih sektora, kašnjenja početka gašenja (zavisnost od udaljenosti i vrste vatrogasne jedinice koja je predviđena za gašenje), te otpornosti nosive konstrukcije na požar. U obrazac ulazi i koeficijent smanjenja požarnog rizika koji zavisi od zapaljivosti materijala uskladištenog u objektu i mogućnosti pojave izvora paljenja.

Treba, takođe istaći da je ovaj trening interaktivnog karaktera, te da će kandidati sa nadležnim predavačem, kao i međusobno moći da diskutuju o naznačenim temama i primenama evropskih standarda u datoj oblasti.

Kada i na kom mestu se održava obuka i kurs - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara?

Osobe koje su zaposlene u nekom preduzeću i žele da pohađaju naznačenu edukaciju radiće u skladu sa rasporedom koji zajedno budu napravili zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Ova službena lica će, dakle precizirati kada počinje korporativni kurs i obuka - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara, kao i kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici imati predavanja. Bitno je naglasiti da oni mogu da rade na standardni način ili preko interneta, a da će se klasični časovi, shodno željama kandidata održavati u odgovarajućim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, u okviru kompanije za koju rade polaznici ili na nekom drugom mestu koje njima odgovara, pod uslovom da je tamo tehnički moguće organizovati obrazovni proces. Oni koji se budu odlučili za online edukaciju sami će odrediti mesto na kome će raditi, budući da će nastavu pratiti pomoću svojih kompjutera.

Pojedinačni kandidati takođe su u prilici da pohađaju klasične časove, na koje će u utvrđeno vreme dolaziti u odgovarajuću poslovnicu organizatora. Nudi im se i online edukacija, kada će predavanja pratiti preko interneta, ali su obavezni da prethodno u tu svrhu na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera. Za ovaj postupak dobiće potrebna uputstva i najverovatnije uspeti da ga obave samostalno, a ako se suoče sa nekim problemima, mogu svakako da se obrate za pomoć IT stručnjacima u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Oni koji budu pohađali individualni seminar - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara moći će da u najvećoj meri raspored po kome će se raditi prilagode svojim potrebama. Biće, zapravo slobodni da navedu kada im odgovara da počnu sa obukom, te kojim danima i u koje vreme bi bilo najbolje da imaju časove. Taj raspored razmotriće njihov profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i, ako budu smatrali da je on primenljiv proglasiće ga zvaničnim, što će svakako polazniku omogućiti da se lakše organizuje i obaveze vezane za ovu obuku uklopi u svoju ustaljenu rutinu.

Poluindividualna nastava namenjena je pojedincima koji žele da pohađaju predavanja zajedno sa još jednim kandidatom. Oni će moći da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora dogovore oko svih detalja vezanih za obrazovni proces. Tako će, dakle utvrditi zajedno termine i ritam održavanja časova, kao i datum startovanja celokupnog programa, pa će finalnom verzijom rasporeda svi učesnici biti zadovoljni.

Za kandidate koji smatraju da najbolje funkcionišu u društvu više ljudi kreirana je grupna obuka i kurs - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara. Oni, međutim imaju obavezu da prihvate termine za održavanje časova koje bude utvrdio koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, ali i da se pridržavaju predviđenog tempa delovanja i datuma za početak edukacije. U vezi sa tim neće moći da iznose bilo kakve svoje lične zahteve niti da ulažu prigovore na svoj raspored, jer on jednostavno neće biti podložan promenama.

Po kom principu se organizuje kurs i obuka - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara?

Oni koji će nastavu pohađati pojedinačno mogu da predavanja prate online, ali takođe mogu da se odluče i za klasični seminar - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara. U prvom slučaju nastavu će pohađati preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera, na koje moraju da prethodno instaliraju specijalni tip softvera. Postupak je prilično jednostavan i većina kandidata uspeva da ga obavi bez ikakvih problema, no ako se susretnu sa nekim teškoćama mogu bilo kog dana tokom radnog vremena da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora. Standardni tip predavanja održavaće se u svakoj poslovnici pomenute institucije, gde će osobe koje su izabrale ovaj pristup dolaziti prema utvrđenom rasporedu.

Nezavisno od toga da li se odluče za klasična ili online predavanja, ovi kandidati mogu da rade u grupi, to jest da nastavu prate u društvu više polaznika. Oni će biti obavezni da poštuju raspored koji im bude saopšten, a koji je napravio koordinator za nastavu u instituciji organizatora. U vezi sa terminima za održavanje časova, tempom rada i datumom za početak programa neće moći da ističu svoje lične zahteve, jer jednostavno nije moguće napraviti raspored koji će svim članovima grupe u potpunosti da odgovara.

Bogata ponuda organizatora obezbedila je polaznicima da nastavu prate odvojeno od ostalih, ukoliko smatraju da im to odgovara. Individualna obuka i kurs - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara pruža, dakle kandidatima priliku da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima i znanjem koje su prethodno stekli, ali i da u aktivnoj komunikaciji sa svojim predavačem diskutuju u vezi sa konkretnom temom, postavljaju pitanja i traže, ako je potrebno dodatna objašnjenja određenih pojmova. Oni će biti zamoljeni da navedu kog datuma im odgovara da obuka počne, kao i kojim danima i koliko često bi želeli da imaju časove. Traženi raspored će postati validan tek kada ga odobre ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Poluindividualna nastava osmišljena je za osobe koje ne žele da rade samostalno, ali ni u društvu više ljudi. Tada, naime nadležni profesor podučava dvoje kandidata, koji mogu da razmenjuju ideje i iskustva i da pomažu jedno drugome u sticanju novih znanja. Biće u prilici i da se, najpre međusobno, a zatim i sa zvaničnim predstavnikom organizatora i svojim profesorom dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma za početak edukacije, te tako naprave raspored koji će svima da bude po volji.

Ukoliko je potrebno organizovati nastavu za radnike neke firme, sprovešće se korporativni kurs i obuka - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara. Tada časovi mogu da se pohađaju online ili na klasičan način, kada će kandidati dolaziti na predavanja u najbliže predstavništvo organizatora, ali će moći i da se edukuju u okviru svog preduzeća, te na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje traženi tehnički uslovi. Termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka kompletnog programa sporazumno će odrediti zvanični reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Koliko je predviđeno da traje seminar - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara?

Za osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara, o svim detaljima obrazovnog procesa isključivo odlučuje zvanični predstavnik organizatora.

Isto će trajati i korporativna nastava, ali će vreme i ritam održavanja časova u tom slučaju da zajedno odrede osoba koja istupa u ime kompanije čiji radnici pohađaju obuku i koordinator u datoj poslovnici naznačene institucije.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara, kao i nastava koje se prati u paru predviđeno je takođe isti broj časova, ali će tada kandidati moći da se u vezi sa rasporedom rada dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje