Kurs i obuka - Saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama

Predstavnici i rukovodioci svih privrednih subjekata, kao i različitih javnih i državnih institucija označeni su kao ciljna grupa na koju je usmerena obuka i kurs - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama, budući da će se tokom pomenute edukacije obrađivati teme koje mogu za sve njih da budu višestruko korisne. Ovaj program namenjen je takođe i svim osobama koje su posredno ili neposredno povezane sa procesom nabavke, poput različitih menadžera, komercijalista, inženjera i zaposlenih u računovodstvenim službama. Svakako je moguće da navedeni kurs pohađaju i osobe koje su kako iz ličnih, tako i iz profesionalnih razloga rade da prošire i prodube svoja znanja u vezi sa sektorom nabavke i njenim kvalitetnim funkcionisanjem.

U slučaju da su za pomenuti program zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću sprovešće se korporativna nastava, koja može da se prati preko interneta ali i na standardni način. Raspored rada za ove polaznike, što će reći vreme početka njihove obuke, termine i ritam održavanja predavanja sporazumno će odrediti osoba koja zvanično predstavlja njihovu kompaniju i koordinator za nastavu u okviru određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Treba napomenuti i da kandidati koji se opredele za klasične časove ne moraju samo da se edukuju u prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, već je predavanja za njih moguće sprovoditi i u samoj firmi za koju rade, kao i na svakom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za neometano odvijanje nastave.

Pojedinačni polaznici imaju na raspolaganju rad u paru, u grupi, ali i individualni seminar - kako se upravlja kvalitetom u nabavkama, kada nadležni predavač samo njih podučava i maksimalno im se posvećuje. Kandidati tada mogu da ostvare blisku komunikaciju sa svojim profesorom, da mu postavljaju pitanja, sa njim razgovaraju o konkretnoj temi ali i da, ako je potrebno, traže dodatna objašnjenja i tumačenja. Budući da nemaju kome da se prilagođavaju, moći će da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruju tempom koji im najviše odgovara i da, bez većih pritisaka prođu kroz naznačeni program. Tome svakako doprinosi i činjenica da će im biti omogućeno da navedu kad bi im najviše odgovaralo da edukacije startuje, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihov način života. Sa naznačenim planom, pre nego što postane validan, moraju se međutim saglasiti nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, budući da se i oni tretiraju kao aktivni učesnici u obrazovnom procesu.


Osobe koje se budu obučavale u paru radiće, dakle zajedno sa još jednim kandidatom i sa njim zajedno sticati predviđena znanja i veštine. Oni će, takođe moći da sa svojim predavačem i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora utvrde termine i ritam rada, kao i datum za početak edukacije koji svima odgovaraju, te tako naprave raspored koji će slediti sve vreme sprovođenja programa.

Onima koji žele da rade u jednoj vrlo dinamičnoj atmosferi namenjen je grupni kurs i obuka - kako se upravlja kvalitetom u nabavkama, koji zajedno prati više kandidata. Dotični polaznici moraju znati da će u nekim situacijama biti potrebno da strpljivo sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira, budući da je pravilima precizirano da ona ne može početi sa radom dok ne bude imala minimalno četiri člana. Osim toga, određeno je da na ovaj način predavanja zajedno ne može da pohađa više od 8 polaznika. Oni neće moći ni na koji način da svojim zahtevima utiču na raspored rada, s obzirom na to da će vreme i ritam sprovođenja predavanja, kao i termin početka edukacije da definiše koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Bilo da rade samostalno, u paru ili u grupi, pojedinačni kandidati mogu da se edukuju preko interneta, pa da časove prate pomoću svojih kompjutera. Zbog toga su obavezni da na njih blagovremeno instaliraju posebnu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći jer je u pitanju jednostavan informatički zadatak. No, ukoliko im to ne pođe za rukom, mogu se svakako obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora i efikasno rešiti svoj problem. Takođe im je na raspolaganju klasična nastava, ali su tada obavezni da, u precizirano vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i tamo u vrlo prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje su opremljene prema svim zahtevima savremene nastave prate predavanja eksperata za naznačenu oblast.

Svi koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama mogu da se za to prijave lično, u određenom predstavništvu pomenute institucije, preko telefona ili slanjem poruke na mejl adresu organizatora. Tada je potrebno da navedu svoje podatke, odnosno ime, prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se zvanični upis na obuku, kome su svi oni dužni da lično prisustvuju i da nadležnom licu predaju odgovarajuća dokumenta. Na vreme će, naravno biti informisani o svim zvaničnim spisima koje je, u tu svrhu potrebno da pribave, kao i o mestu i vremenu sprovođenja pomenute procedure.Plan i program za stručni seminar - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama

Uzevši u obzir činejnicu da javne nabavke predstavljaju jedan od najvažnijih faktora u uspostavljanju demokratije i vladavine prava, kurs i obuka - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama počeće pričom o adekvatnoj organizaciji ovog procesa. Predavači će istaći da se sektor nabavki reguliše putem načela transparentnosti, jednakog tertmana, slobodne konkurencije i nediskriminacije, te će dati detaljan objašnjenja svakog od njih.

Na narednim časovima biće reči o menadžmentu kvalitetom u nabavci, te će profesori objasniti da je u pitanju način na koji jedna kompanija upravlja poslovnim aktivnostima koje se odnose na kvalitet. Kandidati će biti informisani da se menadžeri zaduženi za pomenutu oblast zapravo bave ostvarivanjem rezultata povezanih sa ciljevima kvaliteta, odnosno sa zadovoljavanjem potreba, zahteva i očekivanja korisnika na odgovarajući način. Predavači će naznačiti da se menadžment kvalitetom sastoji od nekoliko koordiniranih aktivnosti, koje zajednički streme istom cilju. Tako će najpre govoriti o planiranju kvaliteta, čiji je zadatak da se utvrde ciljevi, zahtevi i potrebe korisnika, te da se oni prevedu u odgovarajuća projektna rešenja. Zatim će prisutnima biti predstavljena aktivnost upravljanja kvalitetom, koja podrazumeva merenje, kontrolisanje i minimizaciju varijacija vezanih za nivo kvaliteta definisan granicama specifikacije, a u cilju pružanja i obezbeđivanja zadovoljavajućeg kvaliteta. Nakon toga, profesori će govoriti o poboljšanju kvaliteta usmerenog na eliminisanje uzroka detektovanih problema, korišćenjem preventivnih i korektivnih mera. Cilj ove aktivnosti je, dakle povećanje sposobnosti da se ispunjavaju zahtevi koji se tiču kvaliteta. Najzad će polaznici biti upoznati sa obezbeđenjem kvaliteta, što je zapravo sistem postupaka koji ima za cilj garantovanje ispunjenosti svih zahteva kvaliteta, a njegova osnovna svrha je upravo verifikacija primene upravljanja kvalitetom.

Svi prisutni na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama biće upoznati i sa reinženjeringom procesa nabavke. Najpre će im predavači objasniti da je u pitanju proces redizajniranja izvođenja poslovnih procesa, a sa ciljem da se čitav posao obavlja kvalitetnija i na drugačiji način. Kandidati će saznati i da se reinženjeringom menja organizaciona kultura i uspostavljaju novi sistemi koji treba da rezultiraju većim uspehom čitave kompanije, ali i da u takvom poduhvatu veliku ulogu ima informaciona tehnologija, jer pruža mogućnost da se mnogi poslovni procesi značajno unaprede, obave za kraće vreme i učine efikasnijim. Ovlašćeni stručnjaci će, takođe navesti da se reinženjering poslovnih procesa sprovodi u nekoliko faza, te objasniti svaku od njih. Tako će polaznici saznati da se najpre radi na određivanju onoga što se želi postići, odnosno na definisanju ciljeva i vizije, a da se zatim pristupa merenju odgovarajućeg sistema i sprovodi takozvani banchmarking, odnosno poređenje sa drugima koji su u određenom segmentu uspešniji, te se vrši modeliranje odgovarajućih procesa. Treću fazu predstavlja obikovanje novih, to jest inoviranje postojećih sistema, dok se u završnom delu prelazi na novi model i sprovodi praćenje procesa koji su redizajnirani na ovakav način.

Kada je u pitanju sektor nabavke, predavači će napomenuti da je u cilju njegovog unapređivanja potrebno sisitemski opisati i propisati izbor dobavljača i sistem ugovaranja, procenu vrednosti, to jest podobnosti dobavljača, osvajanje i verifikaciju isporučilaca, planiranje i implementaciju nabavke, kao i prijem, čuvanje, skladištenje i izdavanje robe, evidentiranje nabavke, zaliha i ostalih bitnih podataka, te kontrolisanje i ispitivanje prispelih proizvoda. Takođe je u tu svrhu bitno odrediti načine reklamiranja nedostataka prispele robe, istraživanja nabavnog tržišta, koordinacije nabavke sa drugim delovima organizacije, kao i zaduživanja dokumenata, provere faktura i izdavanja naloga za plaćanje. Profesori će svima koji budu pohađali seminar - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama napomenuti da bi navedeni procesi trebalo da budu predmet reinženjeringa, ali da se često u praksi pokazivalo da je bolji način unapređivanja poslovnih postupaka u nabavci takozvani selektivni reinženjering, te će objasniti oblike njegovog sprovođenja.

Kandidati će takođe biti upućeni u softversku podršku, odnosno upotrebu informacionih tehnologija u procesu reinženjeringa, koja se ogleda u bazama podataka, to jest mogućenosti da određene informacije budu dostupne na što više mesta, zatim u vidu ekspertnih sistema i sistema za podršku odlučivanju, što olakšava pronalaženje relevantnih rešenja, te u obliku telekomunikacionih tehnologija, koje omogućavaju brz protok informacija kroz sve nivoe korporativne organizacije. U ovom delu biće reči i o mobilnim komunikacijama, koji posao izmeštaju i van kompanije zahvaljujući opštenju putem mejla, interneta ili telefona, te o satelitskoj tehnologiji, preko koje nadležni u određenoj kompaniji mogu da prate poslovne aktivnosti na bilo kom mestu u svetu i tako bolje organizuju i rukovode svojim delatnostima.

U praktičnom delu obuke, polaznicima će biti navedeni različiti primeri iz realnog poslovanja i ukazano na tipične greške koje se pojavljuju u organizaciji menadžmenta kvalitetom i procesu reinženjeringa. Biće im omogućeno i da postavljaju pitanja i iznose svoje ideje vezane za datu temu, te će tako kada se kurs završi biti u potpunosti kadri da izbegnu sve eventualne rizike u procesu nabavke i uspostave efikasnu saradnju sa isporučiocima baziranu na visokom nivou kvaliteta.

Gde i u koje vreme se odvija kurs i obuka - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama?

Osobe koje su na navedenu edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da odaberu klasičnu nastavu, te da na časove prema definisanom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo pomenute obrazovne institucije. Njihov izbor takođe može biti i online obuka i kurs - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama, kada predavanja prate preko interneta i sami određuju mesto na kome će se edukovati. U tu svrhu obavezni su da blagovremeno na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, za šta će dobiti sva potrebne uputstva. No, ako ne uspeju da to obave samostalno, svakako se mogu u bilo koje vreme tokom radnih dana obratiti IT stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Kandidati koji budu želeli da ovlašćeni stručnjak samo njima drži časove mogu da odaberu individualni pristup, kada će takođe moći da predavanja prate preko interneta i da sami definišu mesto na kome će raditi ili na klasičan način i da imaju nastavu u prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije. Oni će u svakom slučaju moći da tok edukacije maksimalno prilagode svojim sposobnostima i brzini usvajanja novih informacija, budući da neće imati kome da se prilagođavaju jer će se obučavati odvojeno od ostalih. Nadležni predavač će pratiti njihov rad, davati im sugestije i eventualno podvući oblasti na kojima treba još da se poradi, a takođe će ih podsticati da izražavaju svoje mišljenje, komentarišu i diskutuju u vezi sa konkretnom temom. Ovim polaznicima biće pružena prilika i da naznače kada bi želeli da obuka počne, te koji im termini i ritam rada najviše odgovaraju. Ako se sa tim saglase profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, dotični raspored će postati zvaničan i po njemu će se sprovoditi pomenuti obrazovni program.

Oni koji se budu obučavali u paru, to jest koji budu pohađali poluindividualni seminar - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama takođe će moći da rade sa bilo kog mesta koje im odgovara, ukoliko časove budu pratili preko interneta ili da zajedno sa svojim partnerom dolaze u savremeno opremljene prostorije određene poslovnice pomenute institucije i tamo pohađaju nastavu. U obe varijante će moći da u velikoj meri utiču na svoj raspored rada, budući da će se o svemu dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, te tako utvrditi datum startovanja edukacije, vreme i učestalost odvijanja predavanja koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu biti prihvatljivi.

Grupna nastava takođe može da se odvija na uobičajen način ili online, od čega će zavisiti i lokacija na kojoj će se dotični kandidati obučavati. Oni će predavanja pratiti u grupama od najmanje četiri, a maksimalno osam članova i uspostaviti, uz koordinaciju nadležnog predavača, vrlo aktivnu međusobnu komunikaciju u okviru koje će svako od njih ostvariti odgovarajući napredak i moći da iznese svoje mišljenje o konkretnoj temi. U takvoj atmosferi će čak i povučeniji pojedinci biti podstaknuti od strane onih aktivnijih da učestvuju u nastavi i da na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja. Ovi kandidati radiće u skladu sa terminima i tempom koji definiše isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i neće moći da postavljaju bilo kakve zahteve koji se na to odnose. Radi se o tome da je nemoguće napraviti plan delovanja koji će svim članovima grupe biti po volji, te će im stoga biti saopšten već gotov raspored kome će svakako morati da se prilagode.

Polaznici za koje se bude sprovodio korporativni kurs i obuka - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama radiće takođe na mestu koje im najviše odgovara, ukoliko časove budu pratili preko interneta, ali će moći da biraju između nekoliko opcija i ako se odluče za klasičnu nastavu. Tada su im na raspolaganju savremeno opremljene prostorije određene poslovnice pomenute institucije, odgovarajući prostor u samoj kompaniji za koju rade, kao i svaka druga lokacije koje im za to odgovara, a na kojoj ima mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastave. Ovi kandidati radiće prema rasporedu koji u dogovoru budu utvrdili zvanični reprezent nihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama?

Ukoliko pojedinačni polaznici žele da rade u grupi, moraće da poštuju raspored koji je za njih napravio koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Imajući u vidu činjenicu da, prema usvojenim pravilima, grupni seminar - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama istovremeno pohađa minimum četvoro, a najviše osmoro prijavljenih, nije moguće napraviti raspored u skladu sa zahtevima svakog od njih pojedinačno. Upravo zbog toga im nije omogućeno da naznače kad bi želeli da obuka startuje, kao ni u koliko sati i kojim danima je bilo najbolje da imaju predavanja.

Oni koji budu radili u skladu sa principima poluindividualne nastave pratiće predavanja zajedno sa još jednim kolegom i imati mogućnost da izlože svoje predloge u vezi sa rasporedom rada, odnosno da naznače kada im odgovara da obuka startuje, kao i koji bi se termini i učestalost održavanja predavanja najbolje uklopili u ispunjavanje ostalih obaveza koje imaju. Potrebno je, međutim da se sa tim saglase nadležni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, jer bez toga pomenuti raspored ne može postati validan.

Kandidati koji budu želeli da rade samostalno i da maksimalno utiču na organizaciju obrazovnog rada mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama. Budući da će se edukovati odvojeno od ostalih, dobiće priliku da navedu kada žele da imaju predavanja, koji bi im tempo rada najviše odgovarao, kao i da iznesu predlog vezan za datum početka kompletnog programa. U vezi sa tim će morati da se konsultuju i profesor koji vodi edukaciju, te ovlašćeni predstavnik organizatora, a nastojaće se svakako da se zahtevi prijavljenog što više uvaže i napravi se raspored koji će ponajmanje poremetiti njegov privatni i poslovni život.

Za bilo koju od pomenutih opcija da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da rade preko interneta, to jest da časove pohađaju online uz pomoć svojih računara. Zbog toga su obavezni da na njih pre toga instaliraju namenski softver, a ako to ne budu uspeli da urade samostalno svakako se mogu obratiti za pomoć nekome iz ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakom predstavništvu pomenute institucije. Oni koji odaberu klasične časove dolaziće u preciziranim terminima na predavanja u prostorije najbližeg predstavništva organizatora.

Kada rukovodstvo neke kompanije želi da tamošnji zaposleni pohađaju ovu edukaciju sprovodi se korporativna obuka i kurs - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama i časovi se održavaju kako preko interneta, tako i na standardni način. Oni koji se odluče za drugu variantu mogu da biraju mesto na kome će imati predavanja, a na raspolaganju su im prostorije određene poslovnice pomenute institucije, neki prostor u okviru kompanije za koju rade, kao i svaka lokacija na koji postoje odgovarajući tehnički uslovi za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Ovi kandidati radiće u skladu sa terminima i tempom koji budu zajednički definisali osoba koju je za to ovlastila njihova firma i zvanični predstavnik institucije organizatora.

Koliko traje seminar - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavci?

Detaljnim planom organizatora utvrđeno je da će se predavanja u okviru pomenute edukacije odvijati kroz 14 školskih časova, koji će se tokom 7 dana držati u formi dvočasa u trajanju po 90 minuta.

Osobe koje budu radile individualno, kao i kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama imaće takođe navedeni broj časova, ali njihov raspored može biti i drugačiji od pomenutog, jer će se oni u vezi sa tim dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Zaposleni u nekoj kompaniji koji budu pratili korporativnu nastavu takođe će imati edukaciju istog trajanja, ali će njihov raspored zavisiti od sporazuma koji postignu zvanični reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Gore navedeni tempo delovanja validan je zapravo isključivo kada je u pitanju grupna obuka i kurs - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama, budući da je tada za određivanje termina i ritma održavanja časova nadležan isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje