Kurs i obuka - Saznajte kako se upravlja opasnim otpadom

Istaknuta je preporuka da nadležni u privrednim i industrijskim subjektima pohađaju stručna predavanja koja obuhvata specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom. Ova edukacija je, međutim primarno namenjena onim organizacijama koje, tokom proizvodnje stvaraju otpad potencijalno opasan za životnu sredinu, kao i za zdravlje i opstanak ljudi.

Svi koji su zainteresovani za pomenuti obrazovni program treba prvo da se prijave nadležnom službeniku i upoznaju ga sa svojim ličnim podacima, odnosno imenom, prezimenom, datumom rođenja i brojem kontakt telefona. Taj postupak mogu da obave u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na više od 20 lokacija širom Srbije, ali i preko telefona, te slanjem mejla odgovarajućeg sadržaja na adresu organizatora. Ubrzo zatim biće održan upis na edukaciju kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju određena dokumenta, koja će im prethodno biti svakako tačno navedena.

Oni koji će se edukovati kao pojedinci imaće priliku da pohađaju klasične časove u određenoj poslovnici navedene institucije, prema rasporedu koji budu dobili. Takođe, za njih može da se organizuje i online seminar - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom, kada će časove pohađati preko interneta, koristeći svoje kompjutere. Upravo su zbog toga dužni da prethodno na njih instaliraju specijalni tip softvera, što predstavlja prilično jednostavan postupak i smatra se da najveći broj kandidata može da ga obavi samostalno. Ipak, za one koji se ne budu snašli obezbeđena je tehnička podrška u svakom predstavništvu organizatora, koju će pružiti vrhunski informatički stručnjaci.


Pojedinačni polaznici mogu da biraju i svoje socijalno okruženje tokom nastave, pa tako oni koji budu želeli da imaju nepodeljenu pažnju nadležnog stručnjaka mogu da se opredele za individualnu edukaciju. U takvom okruženju profesor može način izlaganja gradiva i visinu zahteva koje postavlja polazniku da maksimalno prilagodi njegovim sposobnostima, brzini kojom uči i ostalim ličnim karakteristikama, što će svakako omogućiti kandidatu da jednostavno i brzo savlada predviđene obrazovne ciljeve i stekne znanje koje će lako moći da primeni u praksi. Svaki polaznik koji bude na ovaj način pohađao predavanja moći će da se dobro organizuje i da obaveze koje će mu nametnuti ova edukacija jednostavnije uklopi u svoj ustaljeni životni ritam. Biće mu, zapravo omogućeno da navede kog datuma bi želeo da počne sa radom, te kojim danima i u koliko sati mu najviše odgovara da ima predavanja. Da bi međutim, taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga u potpunosti odobriti stručnjak koji vodi kurs i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Ako se to ne desi i bude potrebno u željeni plan delovanja unositi određene izmene, svakako će se voditi računa da želje konkretnog polaznika budu u što većoj meri ispoštovane.

Pojedinačnim kandidatima nudi se i mogućnost da rade u paru, to jest da se za njih sprovede poluindividualni obuka i kurs - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom. Tada, dakle nadležni stručnjak podučava dvoje prijavljenih, podjednako im se posvećuje u obrazovnom procesu i nastoji da oni zajedno ostvaruju predviđene ciljeve edukacije, ali i da jedno drugom pomažu u učenju i nastavu čine zanimljivijom i dinamičnijom. Polaznicima će biti omogućeno da raspored po kome će raditi u velikoj meri prilagode svojim potrebama, jer će moći da navedu kada bi želeli da počnu sa nastavom, kao i kojim danima i koliko često im odgovara da imaju časove. Ukoliko se tim saglasi njihov profesor i ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije, željeni raspored će postati validan i prema njemu će se sprovoditi predavanja tokom čitavog programa.

Grupna nastava osmišljena je za pojedince koji žele da rade u društvu većeg broja ljudi. Ovde je, zapravo akcenat stavljen na socijalni element učenja, budući da kandidati koji ovaj pristup odaberu nova znanja usvajaju putem interakcije sa drugim, a i kroz kontinuiranu aktivnost. Da bi se to ostvarilo, grupa mora biti odgovarajuće veličine. Kako bi grupa funkcionisala kao jedinstvena celina i nijedan od njenih članova ne bi bio povlašćen u odnosu na ostale, odlučeno je da polaznici neće moći da utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati edukacija. Vreme početka kursa, termine i ritam održavanja časova odrediće koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a članovi grupe će morati da im se, uz manje ili veće ustupke prilagode i slede ih do kraja edukacije.

U slučaju da su za pomenuti program zainteresovani radnici određenog preduzeća, za njih će se sprovesti korporativni kurs i obuka - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom. Ovi polaznici biće u mogućnosti i da predavanja prate preko interneta, kao i uživo, kada će moći da biraju između nekoliko lokacija za njihovo održavanje. Nudi im se prilika da na časove dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije, ali i da, ako im to odgovara, rade u određenom prostoru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti i pratiti nastavu. Vreme početka edukacije, termine i učestalost održavanja časova u dogovoru će definisati osoba koja istupa u ime konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.Plan i program za seminar - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom

Industrijska proizvodnja, kao i većina ljudskih aktivnosti u nekom svom segmentu proizvodi i opasan otpad. Stručnjaci zaduženi za predavanja koja uključuje obuka i kurs - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom istaći će da je uticaj otpadnih materija na životnu sredinu i ljudsko zdravlje negativan i da ponekad može da izazove i ekološku katastrofu. Stoga je upravljanje opasnim otpadom predmet zakona, uredbi i tehničko - tehnoloških pravilnika koji imaju za cilj očuvanje i poboljšanje bezbednosti i zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine. Kandidati će biti obavešteni da opasni otpad može, po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija da značajno ugrozi zdravlje ljudi i životnu sredinu, čak i kada ima samo jednu od karakteristika koje su utvrđene posebnim propisima, a to se odnosi i na ambalažu u koju jeste ili je bio upakovan.

Profesori će objasniti da pravni i institucionalni okvir za upravljanje opasnim otpadom daju Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o upravljanju otpadom, Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada, te Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine. Napomenuće da se klasifikacija opasnog otpada vrši prema vrednostima koncentracije opasnih materija, koje ispitivanjem utvrđuje vlasnik ili operater, odnosno drugi držalac otpada, a na osnovu porekla, sastava i karakteristika navedenih u katalogu koji propisuje Ministar nadležan za očuvanje životne sredine. On, dakle utvrđuje listu domaćih standarda za katalog otpada, listu kategorija otpada (lista Q), listu kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu (lista Y), listu opasnih karakteristika otpada (lista H), listu komponenti zbog kojih se otpad smatra opasnim (lista C), zatim granične vrednosti koncentracija opasnih komponenti, liste postupaka i metode odlaganja i ponovnog iskorišćavanja otpada (liste D i R), vrste i sadržine obrazaca izveštaja o ispitivanjima otpada, kao i parametre za određivanje fizičko - hemijskih osobina otpada namenjenih za fizičko - hemijski ili termički tretman, te načine i postupke klasifikacije otpada. Na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom kandidati će biti informisani da klasifikacija opasnog otpada kao neopasnog može da se postigne tretmanom razređivanja ili mešanja, u cilju dobijanja manjih nivoa koncentracija opasnih materija od propisanih.

Osim toga, saznaće da se planiranje u upravljanju otpadom koji je klasifikovan kao opasan vrši planskim dokumentima kao što su Strategija upravljanja otpadom, programi prevencije stvaranja otpada, regionalni i lokalni planovi upravljanja otpadom, plan upravljanja otpadom u postrojenju za koje se izdaje integrisana dozvola, kao i radni plan postrojenja za upravljanje otpadom. Kod pravnog lica ili preduzetnika koji obavlja poslove na upravljanju opasnim otpadom potrebno je da kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad sa otpadom ima stečeno visoko obrazovanje, najmanje akademske studije prvog stepena tehničko - tehnološke, medicinske ili prirodno - matematičke struke, tri godine radnog iskustva i da nije krivično kažnjavano. 

Predavači će podvući da upravljanje opasnim otpadom, njegovo sakupljanje, razvrstavanje, pakovanje, skladištenje i tretman (fizički, hemijski, biološki, termički) ima prioritet u odnosu na druge kategorije otpada i vrši se samo u postrojenjima koja imaju dozvolu ministarstva za upravljanje opasnim otpadom. Podrazumeva se da se svi postupci vrše na način koji je siguran po zdravlje ljudi i bezbedan po životnu sredinu i u skladu je sa međunarodnim i harmonizovanim srpskim standardima. Recimo, zabranjeno je mešanje različitih kategorija opasnog otpada ili mešanje sa neopasnim ili razblaživanje radi ispuštanja u životnu sredinu. Stručnjaci će objasniti da je mešanje i razblaživanje opasnog otpada moguće izvoditi samo u postrojenjima za koja je izdata takva dozvola, uz primenu najboljih dostupnih tehnologija i pod nadzorom kvalifikovanih lica.

Osobe koje budu pohađale seminar - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom biće upućene i u njegov transport, odnosno utovar, prevoz i istovar van postrojenja. Saznaće, između ostalog da on može da se vrši u skladu sa dozvolom koju regulišu posebni propisi (ADR/RID/ADN), uz vođenje evidencije o svakom transportu i omogućavanje nadležnom inspektoru da izvrši nadzor nad vozilom, teretom i pratećom dokumentacijom. Kretanje opasnog otpada prati dokument, izdat na posebnom obrascu koji propisuje ministar, a koji sadrži podatke o prethodnom obaveštavanju koje proizvođač ili držalac šalje ministarstvu 48 sati pre početka kretanja, sa podacima o vlasniku, vrsti, količini i klasifikaciji otpada, vrsti prevoza, odredištu, potpisanom od strane proizvođača, odnosno vlasnika opasnog otpada.

Ovlašćeni stručnjaci će se osvrnuti i na dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman opasnog otpada, koje mogu da se izdaju pojedinačno ili da se za obavljanje više poslova izda integrisana dozvola. Izdavanje dozvola za upravljanje neopasnom otpadom je u nadležnosti jedinica lokaklne samouprave, a u slučaju opasnog otpada nadležno je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Dozvole se izdaju sa rokom važenja od 10 godina.

Na kraju edukacije, profesori će naglasiti da generatori opasnog otpada imaju obavezu izveštavanja Agencije za zaštitu životne sredine u formi dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja, na način i na obrascima (elektronskim i papirnim) koje propisuje nadležni ministar .

U koje vreme i gde se održava obuka i kurs - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom?

Osobe koje pomenutu edukaciju pohađaju u statusu radnika neke firme imaće predavanja u terminima koje zajednički budu odredili ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije. Ova službena lica definisaće i tempo delovanja, kao i termin početka kompletnog programa, bilo da se korporativni kurs i obuka - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom odvija na standardni način ili online. Valja, međutim napomenuti da kandidati koji odaberu klasične časove mogu da na njih dolaze u određenu poslovnicu navedene institucije, ali i da imaju predavanja u svom radnom okruženju, kao i na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje predviđeni tehnički uslovi.

Polaznici kojima je vrlo bitno da raspored rada usklade sa svojim potrebama i ustaljenim životnim ritmom mogu da odaberu individualnu nastavu i budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom navedenog obrazovnog procesa. Tada će, zapravo biti u situaciji da termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka kursa maksimalno prilagode sebi, jer će moći da istaknu koji im raspored najviše odgovara. Naravno, da bi mogli da pohađaju nastavu prema željenom planu, moraju najpre za to dobiti odobrenje ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije.

Oni koji budu nastavu pratili zajedno sa još jednim polaznikom, odnosno pohađali poluindividualni seminar - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom takođe će moći značajno da utiču na kreiranje rasporeda po kome će se sprovoditi edukacija. Prijavljeni će, naime prvo jedno sa drugim da se dogovore i naznače koji im termini i učestalost održavanja časova najviše pogoduju, te kog datuma bi hteli da počnu sa radom. Ako za to dobiju saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika pomenute institucije, moći će čitav program da prođu prema rasporedu koji su sami napravili.

Polaznici koji se, međutim opredele za grupnu obuku neće imati tu privilegiju da raspored rada usklađuju sa svojim potrebama. Biće obavezni, zapravo da prihvate termine za održavanje časova, vreme početka obuke i tempo delovanja koji unapred utvrdi zvanični predstavnik institucije organizatora. U vezi sa tim neće moći da ističu bilo kakve svoje zahteve niti da ulažu prigovore na određeni plan delovanja, jer se on neće menjati sve do kraja edukacije. Bitno je napomenuti da ovi kandidati ponekad moraju strpljivo da sačekaju dok se grupa ne oformi, to jest dok se za ovakav pristup ne prijavi minimalni broj polaznika. Pored toga, definisana je vrlo strogo i maksimalna veličina grupe.

Svi koji su prijavljeni kao fizička lica mogu, dakle da pohađaju online nastavu, ali uz to za njih može da se organizuje i klasična obuka i kurs - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom. Za prvi tip nastave moraće da se blagovremeno pripreme i da na svoje kompjutere instaliraju posebnu vrstu softvera, za šta će im nadležni stručnjaci dati sva potrebna uputstva i objašnjenja. Ako ni pored toga ne budu mogli da ovaj postupak obave samostalno, mogu da se svakog dana tokom radnog vremena obrate IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora i dobiju odgovarajuću tehničku podršku. Oni koji se, pak opredele za klasična predavanja moraće da na njih, u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, gde će se edukovati u vrlo prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim zahtevima savremenog obrazovanja.

Po kom principu se sprovodi kurs i obuka - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom?

U slučaju da ovaj obrazovni program žele da isprate radnici neke kompanije, organizator će im ponuditi korporativni seminar - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom. Oni će moći da predavanja prate preko interneta ili uživo, kada će im biti omogućeno da na časove dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije, ali i da se edukuju u okviru svoje firme, kao i u bilo kom prostoru koji smatraju odgovarajućim, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum početka obuke ovde će sporazumno odrediti zvanični reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Pojedinačni polaznici takođe imaju priliku da predavanja pohađaju uživo i da u tu svrhu dolaze u određenu poslovnicu naznačene institucije, prema rasporedu koji bude utvrđen. Na raspolaganju im je i online kurs, za koji moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog računara, ali i da na njega prethodno instaliraju poseban namenski softver. Taj informatički zadatak je prilično jednostavan i polaznici uglavnom uspevaju da ga samostalno obave bez ikakvih problema, ali ako se susretnu sa nekim teškoćama ili im budu potrebna dodatna objašnjenja svakako mogu da računaju na pomoć članova ekipe tehničke podrške u bilo kom predstavništvu organizatora.

Bilo da se opredele za rad u standardnim ili u virtuelnim učionicama ovi kandidati mogu da nastavu prate potpuno odvojeno od ostalih, to jest da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom. Budući da se ova nastava odvija prema principu „jedan na jedan“, to jest da ovlašćeni predavač podučava samo jednog polaznika može da se pomisli da je on u poziciji primaoca gotovih znanja od predavača i da je prilično pasivan tokom nastave. No, situacija je upravo suprotna, jer se kandidat sve vreme obuke podstiče na komunikaciju, ohrabruje se da postavlja pitanja, diskutuje u vezi sa temama koje se obrađuju i iznosi svoje mišljenje. Uz to će dobiti priliku da raspored rada u najvećoj meri uskladi sa svojim načinom života i ostalim obavezama koje ima, jer će moći da navede termin početka seminaram vreme i učestalost održavanja časova koji bi se najbolje uklopili u njegovu ustaljenu rutinu. Ako se sa tim predlogom saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, željeni raspored će početi zvanično da se primenjuje.

Poluindividualna nastava zamišljena je kao zajednički rad dvoje polaznika koji funkcionišu kao partneri u obrazovnom procesu, međusobno se pomažu i upućuju i tako olakšavaju postizanje predviđenih edukativnih ciljeva. Oni će takođe biti u prilici da iznesu kojim danima i u koje vreme bi želeli da imaju časove, kao i koji im termin za početak edukacije najviše odgovara. Da bi mogli da rade prema planu koji su naveli moraju, međutim za to da dobiju odobrenje svog predavača i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora.

Za one koji smatraju da najbolje funkcionišu u društvu više osoba kreiran je grupni kurs i obuka - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom, kada nastavu zajednički prati više polaznika. Sa toliko ljudi se može garantovati kvalitet obrazovnog rada, a kako se pretpostavlja da bi svako od polaznika imao različite zahteve vezane za raspored po kome će se odvijati nastava, odlučeno je da će termine i učestalost održavanja predavanja, kao i vreme početka kursa da odredi koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora. Sami kandidati na to neće moći da utiču svojim zahtevima i potrebama, već će biti obavezni da se prilagode i slede dobijeni plan delovanja.

Koliko je planirano da traje seminar - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom?

Za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom, pošto kod takvog tipa nastave sve pojedinosti utvrđuje isključivo koordinator u okviru pomenute obrazovne institucije, a članovi grupe ne mogu u vezi sa tim da iznose svoje zahteve.

Prema utvrđenom planu, korporativna nastava će takođe trajati isti broj časova, ali će tada vreme i ritam održavanja časova u dogovoru da odrede koordinator u datoj poslovnici organizatora i osoba koja istupa u ime kompanije čiji radnici pohađaju kurs.

Kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom, kao i individualna nastava predviđeno je isti fond časova, ali će u toj situaciji raspored po kome će se raditi zajedno da odrede kandidati, ovlašćeni profesor i zvanični predstavnik institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako se upravlja opasnim otpadom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje