Kurs i obuka - saznajte kako se zaključuje prodaja

Svim ambicioznim poslovnim ljudima, posebno onima koji žele da svoje prodajne i pregovaračke veštine dovedu do perfekcije namenjena je stručna obuka i kurs - saznajte kako se zaključuje prodaja. U ciljnu grupu navedene edukacije, pored samih prodavaca spadaju, dakle i menadžeri zaduženi za srodne sektore, kao i marketing stručnjaci, s obzirom na to da je oblast njihovog delovanja tesno povezana sa uspešnošću same prodaje. Svakako se preporučuje da ovaj program isprate i vlasnici ili oni koji se nalaze na rukovodećim pozicijama u svim komapanijama koje posluju sa ciljem da klijentima prodaju određenu robu ili usluge.

Ukoliko su za pomenuti program zainteresovani rukovodioci nekog preduzeća, te smatraju da bi za njihove zaposlene bilo korisno da mu se priključe sprovodi se korporativna nastava koju polaznici mogu da prate preko interneta, ali i na klasičan način. U slučaju da njihov izbor bude druga opcija, ne moraju da imaju časove isključivo u moderno opremljenim prostoru neke poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, već je moguće da se njihova nastava organizuje i u samom prostoru u kome rade, ali i na nekoj drugoj lokaciji koja im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima mogućnosti za neometani tok nastave. Raspored rada za ove kandidate, to jest datum kada će startovati njihova edukacija, termine i ritam održavanja predavanja sporazumno će odrediti koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i zvanični predstavnik konkretne firme.

Izbor pojedinačnih polaznika takođe može da bude online kurs i obuka - saznajte kako se zaključuje prodaje, kada časove prate preko interneta uz pomoć svojih računara. Upravo su zbog toga obavezni da, pre nego što nastava počne na njih instaliraju specijalni tip softvera, što će po svoj prilici većina njih uspeti da uradi samostalno, jer je u pitanju relativno lak postupak. Ukoliko se, međutim ne snađu najbolje ili budu imali nekih pitanja, mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima zaposlenim u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Oni koji se opredele za klasične časove imaće obavezu da dolaze u određenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora i tamo prate nastavu u prijatnom ambijentu i u prostoru koji je opremljen prema svim savremenim obrazovnim standardima.


Bilo da rade klasično ili online, ovi kandidati mogu da se odluče za individualni pristup i tako dobiju potpunu pažnju nadležnog predavača, budući da će se obučavati odvojeno od ostalih. Iako tako na prvi pogled izgleda, profesor nije glavni i jedini nosilac ovakvog obrazovnog procesa, već naprotiv dotični polaznik ostvaruje sa njim vrlo aktivnu komunikaciju i biva podstican da iznosi sopstveno mišljenje i ideje o konkretnoj temi, da diskutuje, postavlja pitanja i, ukoliko je potrebno traži dodatna objašnjenja. Na taj način predavač stiče jasnu sliku o napretku samo kandidata, te mu na kraju svake etape daje smernice za dalji rad i komentariše postignuto. Dodatnu pogodnost za ovakve polaznike predstavlja činjenica da mogu uz, naravno saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora da definišu vreme početka edukacije, kao i termine i učestalost sprovođenja časova.

Organizator je ponudio i mogućnost da se održi poluindividualni seminar - saznajte kako se zaključuje prodaja, kada nadležni stručnjak podučava dvoje polaznika. Oni imaju priliku da nove informacije usvajaju prateći predavanja svog profesora, ali i putem međusobne komunikacije, razmene mišljenja i iskustava. Takođe im je data prilika da navedu kada bi želeli da program počne da se sprovodi i koji bi im ritam i termini odvijanja časova najviše odgovarali. U vezi sa tim će se konsultovati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom navedene obrazovne institucije i svakako će se nastojati da se napravi raspored rada kojim će polazni, ali i ostali učesnici u obrazovnom procesu biti zadovoljni.

Oni koji žele da nastavu prate u društvu još nekoliko osoba mogu da odaberu grupni model rada, ali tada moraju biti upozoreni da će možda biti potrebno da izvesno vreme sačekaju dok se grupa ne formira. Neophodan uslov za to je prijava najmanje četvoro kandidata, a takođe je naznačeno da u jednoj grupi ne može biti više od njih osmoro. Ovaj broj polaznika smatra se optimalnim za uspostavljanje aktivne i bogate interakcije i dinamičnog rada u kome će svaki pojedinac moći da se iskaže i ostvari individualni napredak. Važno je napomenuti da ovi kandidati neće imati priliku da svojim zahtevima utiču na raspored rada, budući da će termine i učestalost sprovođenja predavanja, kao i datum za početak kompletnog programa da odredi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije.

Svi koje zanima specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako se zaključuje prodaja moraju se za to prijaviti nadležnom službeniku i navesti mu svoje lične podatke, koji obuhvataju ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovo mogu da obave u najbližem predstavništvu organizatora, putem telefona ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se zvanični upis na edukaciju kome su svi oni obavezni da lično prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju određenu dokumentaciju. O njenom tačnom sadržaju, te o terminu i mestu sprovođenja ove procedure svi kandidati će biti na vreme obavešteni.Koje oblasti proučava kurs i obuka - saznajte kako se zaključuje prodaja?

Iako se čini da prodaja predstavlja samo čin dobijanja određenih finansijskih sredstava za odgovarajuće usluge ili proizvode, u pitanju je zapravo složen skup međusobno povezanih aktivnosti koje se preduzimaju u cilju plasmana ponude jedne kompanije. Stoga će već na časovima kojim će početi specijalizovani seminar - saznajte kako se zaključuje prodaja, ovlašćeni stručnjaci govoriti o svim elementima koji utiču na taj akt. Uputiće prisutne u bitne faze prodajnog razgovora, kojim se korak po korak kupac vodi ka očekivanom ishodu, odnosno ka plaćanju za ono što prodavac nudi. Ipak, profesori će naglasiti da suština prodajnih veština nije jedino ostvarivanje prodaje, već zapravo uspostavljanje odnosa punog poverenja sa klijentima, jer je njihova odanost datoj firmi nešto što je održava u poslovnom svetu i najviše utiče na njen uspeh.

S tim u vezi predavači će prisutnima dati i najvažnije savete za uspešno ugovaranje prodaje, te će govoriti o načinima pridobijanja novih kupaca i važnosti zadržavanja starih, razradi mreže za prenošenje preporuka, o prikupljanju potrebnih podataka o klijentima, ali i o tehnikama vođenja prodajnog razgovora, koji direktno stremi zaključivanju ugovora. Polaznici će saznati da prilikom osmišljavanja komunikacije sa potencijalnim kupcem valja razmotriti koje su potrebe, interesi i želje konkretne mušterije, na koji način se oni najbolje mogu zadovoljiti, te izvesti zaključke o platežnoj sposobnosti klijenta i eventualnoj potrebi da mu se na adekvatan način pomogne u donošenju odluke o kupovini. Profesori će istaći da je nužno da prodavac u planiranju poteza uvek bude na korak ispred kupca, te da tako tačno zna kako da mu privuče pažnju, podstakne njegovo interesovanje i stvori želju za kupovinom. Osim toga, napomenuće i koje sve argumente treba da koristi prodavac kako bi se ovaj tip poslovnog razgovora okončao zaključenjem prodaje.

Na narednim časovima nadležni stručnjaci će se baviti tehnikama za realizaciju pomenutog plana, te će tako polaznici dok bude trajala obuka i kurs - saznajte kako se zaključuje prodaja biti najpre upoznati sa tehnikom koja nosi naziv „bodljikavo prase“ i primenjuje se u situaciji kada konkretni kupac na iznešenu ponudu daje neke svoje komentare ili nešto prigovara. On tim stavom može, zapravo da navodi svoje nepovoljno mišljenje o ponudi ili da pak traži dodatne informacije. Da bi prodavac otklonio sve nedoumice koje klijent ima, potrebno je da igra po pravilima, to jest da se koristi oprobanim metodama. Jedna od njih je i spomenuto „bodljikavo prase“, koje podrazumeva postavljanje odgovarajućeg pitanja na kupčevo pitanje, sa ciljem da se dobije na vremenu i od klijenta zatraži dodatno pojašnjavanje iznete primedbe. Tako prodavac može iz njegovog tumačenja da vrlo spontano dođe do najboljeg rešenja, a ostaje mu i dovoljno vremena da smisli što ubedljiviji odgovor.

U daljem toku nastave kandidati će se upoznati sa tehnikom zaključenja sa namernom greškom, koja se koristi za pridobijanje potencijalnog kupca, ali i da bi se nenametljivo ispitalo da li je on zainteresovan za još neke proizvode koji nisu striktno vezani za predmet date prodaje. Zatim će biti reči o tehnici sa preciznim usmeravanjem, koja funkcioniše po principu „ako ja, onda i ti“. Profesori će objasniti da klijent na taj način dobija utisak da se prodavac zauzima za njega i njegove interese, te da mu je zaista stalo da na pravi način zadovolji njegove potrebe. Dakle, radi se o tome da prodavac klijentu nudi odgovarajuće ustupke u zamenu za pravovremeno zaključivanje ugovora o prodaji, a svakako je nužno ponuditi nešto što zaista može da se realizuje.

Svi prisutni na časovima koje uključuje kurs i obuka - saznajte kako se zaključuje prodaja biće upućeni i u tehniku sa pozivom na viši autoritet, kojom se takođe stiče poverenje kupca, jer prodavac, uz obavezno konsultovanje nadležnih, nudi odgovarajuće ustupke, na koje klijent treba da uzvrati činom kupovine date robe. Zatim će profesori objasniti metodu zaključivanja prodaje sa sličnom situacijom, kada prodavac koristi preporuke zadovoljnih mušterija, ali se isključivo poziva na one koji spadaju u istu kategoriju kao i konkretni klijent. Tako će mu napomenuti da se određena mušterija našla u istovetnoj situaciji i svoje probleme rešila kupovinom proizvoda koji se nudi, čime će potencijalno navesti i aktuelnu mušteriju da učini isto.

Polaznici će biti upoznati i sa tehnikom zaključivanja svođenjem na apsurd, ali i sa situacijom kada kupac sam sebi prodaje. Tada je vrlo važno ne pritiskati potencijalnog klijenta i umesto kretanja razgovora ka pokazanom interesovanju od strane kupca, od njega se treba udaljavati. Predavači će objasniti da se ta tehnika naziva i negative reversing, te da se pokazala veoma uspešnom u zaključivanju prodaje. Prisutnima će biti predstavljene i još dve tehnike koje se koriste u zaključenju prodaje, to jest ona sa „ne“ i sa „stanjem u privredi“.

Nakon navedenog kursa, polaznici će posedovati znanja i veštine koje mogu odmah da koriste u praksi, te da uspešnost prodaje podignu na znatno viši nivo. Ovladaće svim tehnikama vođenja prodajnog procesa, koji dovodi do uspešnog završetka posla, a znaće i da na odgovarajući način steknu nove i zadrže lojalnost starih klijenata.

Kada i gde se odvija stručni seminar - saznajte kako se zaključuje prodaja?

Kandidati koji nastavu budu pohađali zajedno sa još nekoliko drugih polaznika imaće časove u terminima koje definiše koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene obrazovne institucije. Oni će takođe morati da se prilagode unapred određenoj dinamici rada, kao i da prihvate preciziran datum kada će početi grupna obuka i kurs - saznajte kako se zaključuje prodaja. Prijavljeni će u nekim situacijama morati i da sačekaju da se grupa formira, jer je za to neophodno da se za pomenuti pristup prijavi minimalno četiri osobe, dok ih ne sme biti me više od osmoro. Smatra se da bi u prisustvu manjeg ili većeg broja polaznika bilo nemoguće uspostaviti kvalitetnu interakciju i aktivnost u kojoj će se predviđeni rezultati ostvariti u odgovarajućem vremenskom periodu i omogućiti individualni napredak svakog člana grupe.

Nasuprot tome, polaznici koji se opredele za poluindividualni način pohađanja nastave moći će da se najpre međusobno, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju oko svega što se odnosi na organizaciju rada. Tako će da odrede termine i ritam sprovođenja predavanja, kao i datum za startovanje celokupnog programa koji će im svima odgovarati.

Pojedinačnim kandidatima je omogućeno i da zahtevaju da se za njih organizuje individualni kurs i obuka - saznajte kako se zaključuje prodaja, kada mogu da u velikoj meri tempo delovanja prilagode sopstvenim mogućnostima i potrebama. Biće im zapravo omogućeno da naznače kada bi želeli da počnu sa obukom i koji bi se termini i tempo rada najbolje uklopili u njihove ostale aktivnosti. Ukoliko to bude prihvatljivo ostalim učesnicima u obrazovnom procesu, odnosno stručnjaku koji vodi edukaciju i ovlašćenom koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, dotični raspored će postati validan i koristiće se sve vreme trajanja programa. ovi polaznici će moći i da svom predavaču postavljaju pitanja, traže objašnjenja, razgovaraju sa njim o konkretnoj temi i iznose svoje mišljenje i ideje, te da odmah dobiju potvrdu o ispravnosti svojih stavova, što je veoma bitno za napredovanje.

Nezavisno od toga da li ih nastavu prate pojedinačno, u paru ili u grupi, ovi kandidati mogu da se opredele za klasičnu edukaciju, to jest da dolaze na predavanja u utvrđenim terminima u određeno predstavništvo organizatora ili da, pak časove prate preko interneta. Za ovu online nastavu moraju, međutim prethodno da sprovedu određene pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju poseban tip softvera, za šta će im svakako biti pružena sva potrebna uputstva. Ukoliko se ne budu snašli ili im bude potrebna neka pomoć, svakako se mogu obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Ako se zvaničnom predstavniku pomenute obrazovne institucije obrati rukovodstvo ili zastupnik neke kompanije sa željom da tamošnji zaposleni pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativni seminar - saznajte kako se zaključuje prodaja, i to kako online, tako i na klasični način. Izbor modela rada zavisi od samih kandidata, a treba napomenuti da će oni koji se opredele za standardnu nastavu moći da se edukuju u prostorijama neke poslovnice organizatora, ali i u svom radnom okruženju, te na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Termine i učestalost sprovođenja predavanja, kao i vreme početka kompletnog programa zajednički će da odrede zvanični reprezent konkretne firme i osoba koja istupa u ime organizatora.

Na koji način se odvija obuka i kurs - saznajte kako se zaključuje prodaja?

Pojedinačnim polaznicima ponuđena je mogućnost da se za njih sprovodi klasični kurs i obuka - saznajte kako se zaključuje prodaja, ali i da nastavu prate preko interneta. Oni koji budu želeli da prate predavanja uživo moraće da u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo pomenute obrazovne institucije i tamo se obučavaju u vrlo prijatnoj atmosferi. Za nastavu preko interneta, međutim imaće obavezu da se blagovremeno pripreme, odnosno da na svoje računare instaliraju namenski softver, koji će im omogućiti da se edukuju upravo na ovakav način. U pitanju je jednostavan postupak za koji nisu potrebna posebna informatička znanja, te se smatra da većina kandidata može da ga obavi potpuno samostalno. Ipak je za one koji se ne budu snašli ili budu imali nekih pitanja u svakoj poslovnici organizatora obezbeđena odgovarajuća tehnička podrška.

Kako u standardnim, tako i u virtuelnim učionicama, nastavu mogu da prate polaznici koji budu želeli da rade samostalno, odnosno koji se opredele za individualni pristup. Nadležni predavač će tada biti fokusiran isključivo na dotičnog kandidata i moći da stekne jasnu predstavu o njegovim mogućnostima i brzini kojom uči, te o načinu na koji mu je najbolje prezentovati nove informacije. Tako će postići vrlo efikasno ostvarivanje zacrtanih ciljeva i svakako pružiti priliku prijavljenom da postavlja pitanja, diskutuje i iznosi svoje mišljenje o oblasti koja se obrađuje. Osobe koje se opredele za ovakav model nastave moći će u velikoj meri i da utiču na raspored po kome će se raditi, jer će im biti dozvoljeno da naznače koji im termini i ritam sprovođenja časova najviše odgovaraju i kada bi za njih bilo najbolje da počne edukacija. U vezi sa tim, naravno moraju da dobiju saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije, jer se mišljenja svih učesnika u obrazovnom procesu moraju uzeti u obzir.

Za kandidate koji žele da se obučavaju zajedno sa još jednom osobom sprovodi se poluindividualni seminar - saznajte kako se zaključuje prodaja, koji takođe nudi fleksibilan pristup kada je u pitanju raspored rada. To, naime znači da ovi polaznici mogu u vezi sa svim detaljima nastave da se konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te tako utanače termine i tempo rada koji će se uklopiti sa obavezama svakog od njih.

Rad u grupi odvija se prema posebnim pravilima koja se, pre svega odnose na način formiranja ovog skupa polaznika. Naime, primarni uslov za sprovođenje ovakvog modela edukacije je prijavljivanje najmanje četvoro polaznika, jer bez toga grupa ne može da se formira. Preciznim pravilima je takođe određeno da u jednoj grupi ne sme biti više od osmoro kandidata, jer bi tada mogao biti ugrožen kvalitet obrazovnog delovanja. Nijednom članu grupe neće biti omogućeno da u vezi sa rasporedom rada iznosi svoje zahteve, jer će termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka kompletne obuke da definiše koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Kada su na edukaciju prijavljeni radnici neke firme sprovodi se poseban tip nastave, odnosno korporativna obuka i kurs - saznajte kako se zaključuje prodaja. Ovi polaznici mogu da rade na standardni način, te da izaberu mesto na kome će se obučavati, to jest da naglase hoće li to biti savremeno opremljene prostorije neke poslovnice pomenute institucije, prostor u njihovoj kompaniji ili neka sasvim druga lokacija. Svakako je neophodno da na odabranom mestu postoje tehnički uslovi za kvalitetno sprovođenje nastave, a treba napomenuti da kandidati mogu časove da prate i preko interneta. U oba slučaja, datum kada će njihova obuka da počne, termine za održavanje časova i tempo rada uopšte odrediće u dogovoru zvanični predstavnik konkretne kompanije i osoba koja reprezentuje instituciju organizatora.

Koliko po planu traje kurs i obuka - saznajte kako se zaključuje prodaja?

Predviđeno je da ovlašćeni stručnjaci tokom odvijanja pomenutog programa održe ukupno 14 školskih časova i da se oni odvijaju u vidu dvočasa tokom 4 dana. To bi značilo da će polaznici biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada, međutim važi isključivo za grupni seminar - saznajte kako se zaključuje prodaja, s obzirom na to da je tada samo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora zadužen za definisanje termina i ritma sprovođenja časova.

Kandidati koji se opredele za poluindividualni i individualni pristup imaće isti broj časova, ali ne nužno i njihov raspored. Oni će se, naime u vezi sa početkom programa, vremenom i ritmom održavanja predavanja dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Isti broj časova predviđen je i za radnike u nekoj firmi za koje se sprovodi korporativna obuka i kurs - saznajte kako se zaključuje prodaja, međutim njihov raspored ne mora biti identičan naznačenom jer o tome odlučuju ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako se zaključuje prodaja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje