Kurs i obuka - Saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada

Nadležni u kompanijama, preduzećima, zdravstvenim ustanovama i ostalim pravnim licima koja se tretiraju kao generatori posebnih tokova otpada nevedeni su kao osobe za koje je kreirana stručna obuka i kurs - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada. Ova edukacije je vrlo korisna i za operatere i skupljače posebnih tokova otpada, kao i za one koji se bave njihovim recikliranjem. Podrazumeva se da su dobrodošli i svi ostali koji, bilo iz ličnih ili poslovnih razloga žele da saznaju nešto više o navedenoj oblasti.

Osobe koje bi želele da pohađaju pomenuti seminar moraju se najpre prijaviti ovlašćenom licu i navesti mu svoje lične podatke, tačnije rečeno ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih informacija u vezi sa edukacijom. Sve to mogu da obave u bilo kom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili, pak slanjem poruke naznačenog sadržaja na mejl adresu organizatora. Kada se završi registracija prijavljenih, organizovaće se upis na kurs, kome su svi kandidati obavezni da lično prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Zvanični spisi koje u tu svrhu treba da pribave i donesu biće im svakako na vreme navedeni, kako bi mogli da se adekvatno pripreme za upisnu proceduru.

Svi koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica imaće priliku da predavanja pohađaju uživo i da na časove, u utvrđeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije. Za njih takođe može da se organizuje online kurs i obuka - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada, ali su za ovaj pristup obavezni da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog računara, na koji će morati da blagovremeno instaliraju i poseban namenski softver. Ovaj postupak nije težak i većina kandidata može da ga obavi samostalno, ali je svakako za one koji u tome ne budu uspeli obezbeđena stručna pomoć informatičara u svakoj poslovnici organizatora.


Bilo da se njihova nastava odvija u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da rade nezavisno od ostalih, to jest da pohađaju individualnu nastavu i budu jedini sa kojima će ovlašćeni stručnjak raditi tokom navedenog obrazovnog procesa. Takvim vidom delovanja moći će da maksimalno način izlaganja gradiva i ispunjavanje odgovarajućih zahteva prilagode svojim sposobnostima, predznanju i brzini kojom uče, a kroz aktivnu komunikaciju sa profesorom biće u prilici da iznose svoje mišljenje, diskutuje u vezi sa konkretnom temom, ali i da pitaju sve što im ne bude jasno. Predavač će, zahvaljujući interakciji sa prijavljenim steći uvid u napredak koji je ovaj ostvario pa će, ukoliko za tim bude potrebe moći i da sprovede određene korekcije u svom pristupu kako bi kandidatu omogućio da u potpunosti savlada predviđeno gradivo. Budući da osobe koje odaberu ovaj tip edukacije nemaju kome da se prilagođavaju tokom obrazovnog procesa, biće slobodne da navedu kog datuma im odgovara da počnu sa obukom, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Taj predlog će moći da bude zvanično usvojen samo ukoliko sa njime budu u potpunosti saglasni ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Ako oni budu smatrali da se nešto u željenom rasporedu mora promeniti, u svakom slučaju će voditi računa o željama datog polaznika i trudiće se da što veći broj njih bude ispunjen u finalnoj verziji rasporeda.

Bogata i raznovrsna ponuda organizatora obuhvata i poluindividualni seminar - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada, kada predavanjima zajedno prisustvuje dvoje kandidata. Oni rade kao partneri, oboje podjednako dolaze do izražaja u obrazovnom procesu i zajednički usvajaju predviđena znanja i veštine. Među polaznicima svakako treba da postoji spremnost za uspostavljanje kvalitetne dvosmerne komunikacije, jer će i na taj način proširivati svoje znanje i sticati određene kompetencije. S obzirom na to da ovde u nastavi učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je ispuniti većinu želja prijavljenih koje se tiču rasporeda po kome će se odvijati obuka. Oni će, dakle prvo da se međusobno da se usaglase i izjasne u vezi sa terminima i učestalošću održavanja časova i sa datumom za startovanje celokupnog programa koji im najviše odgovaraju, a zatim će konačni oblika rasporeda napraviti zajedno sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije.

Grupna nastava osmišljena je kao zajednički rad najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Taj broj je procenjen kao najpogodniji za organizovanje kvalitetne interakcije među članovima grupe, u koju će svako od njih dobiti priliku da se iskaže i ostvari predvidjeni napredak. Kandidati međusobno sarađuju, upoznaju se i solidarišu, a jedno drugom predstavljaju značajni oslonac u obrazovnom radu. Kako je potrebno da svi oni budu apsolutno ravnopravni, doneta je odluka da neće moći da učestvuju u odlučivanju vezanom za raspored rada, jer se pretpostavlja da bi svako od njih imao različite zahteve koji se na to odnose. Vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova odrediće dakle isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, a polaznici u vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore niti nove zahteve, jer se jednom usvojeni plan delovanja neće menjati do kraja seminara.U slučaju da su za ovu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekoj firmi, biće organizovana korporativna obuka i kurs - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada. Polaznici tada mogu da se obučavaju preko interneta, ali i da predavanja prate uživo i to u moderno opremljenim prostorijama njima najbližeg predstavništvoa navedene institucije, u svom radnom okruženju, kao i na svakoj drugoj lokaciji na kojoj postoje tehničke mogućnosti za adekvatno odvijanje obrazovnog procesa. Termine održavanja časova, tempo kojim će se raditi i vreme početka kompletnog programa sporazumno će odrediti lice koje je ovlašćeno od strane konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Čime se tačno bavi kurs i obuka - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada?

Upravljanje otpadom je delatnost od javnog značaja kojom se štiti i unapređuje životna sredina i zdravlje ljudi. Svi koji budu pratili stručni seminar - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada biće obavešteni da je zakonska regulativa koja u našoj zemlji uređuje ovu oblast harmonizovana sa zakonodavstvom Evropske Unije i obuhvata Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o upravljanju otpadom, različite zakone o zaštiti prirode, voda, vazduha, zemljišta, kao i druge regulative koje uređuju specifične oblasti zaštite životne sredine. Među mnogobrojnim pravilnicima i uredbama, podzakonskim aktima koji bliže uređuju pojedine oblasti zaštite životne sredine, za privredne subjekte i pravna lica čija je delatnost proizvodnja ili uvoz mašina, uređaja, aparata, rezervnih delova, maziva i sredstava za održavanje naročito je vazno poznavanje i poštovanje zakonskih obaveza i odgovornosti koje slede iz Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju tokovi otpada. Oni takođe treba da budu upoznati sa obrascem dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjih izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, kao i sa visinom i načinom obračunavanja i plaćanja naknade.

Nadležni stručnjaci će na časovima objasniti da ova uredba, dugačkog naziva, definiše pojam i značenje posebnih tokova otpada kao kretanje određenih otpadnih uređaja, delova i materijala, od mesta nastanka, preko skupljanja, transportovanja, tretiranja, do odlaganja na deponiju. Polaznici će saznati da se među takve otpade, nastale posle upotrebe proizvoda i završetkom njihovog životnog ciklusa ubrajaju gume od motornih vozila, proizvodi koji sadrže azbest, baterije i akumulatori, ulja (mineralna, sintetička i jestiva), električni i elektronski proizvodi koji koriste napon niži od 1000V naizmenične ili 1500V jednosmerne struje, ali i motorna vozila i njihovi odbačeni delovi (osim teških kamiona i autobusa).

Na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada biće reči i o obavezama proizvođača ili uvoznika proizvoda koji postaju posebni tokovi otpada. Tako će se prisutni upoznati sa vođenjem dnevne evidencije o vrsti i količini proizvedenih ili uvezenih proizvoda, sa izradom i slanjem godišnjeg izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine, te sa plaćanjem propisane naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada.

Ovlašćeni profesori će napomenuti da Zakon o upravljanju otpadom, članovima označenim brojevima od 47 do 58 okvirno propisuje način postupanja sa posebnim tokovima otpada, recimo baterijama i akumulatorima, fluorescentnim cevima koje sadrže živu, transformatorskim uljima ili proizvodima koji sadrže titan dioksid. Takođe će istaći da je za svaku pojedinačnu vrstu posebnih tokova otpada ministar doneo pravilnik koji bliže opisuje postupak upravljanja otpadom i monitoring životne sredine na lokaciji tretmana i odlaganja.

Kandidatima će biti objašnjeno da se opasni i neopasni otpad reciklira, to jest prerađuje u proizvod ili materijale koji se koriste kao sirovine za proizvode prvobitne ili druge namene, pri čemu se reciklažom ne smatra prerađivanje otpada u materijale koji se koriste kao gorivo ili one za prekrivanje deponija. Predavači će naznačiti i da postrojenja za tretman opasnog otpada metodama fizičko - hemijskog, biološkog ili termičkog tretiranja smanjuju opasne karakteristike takvog otpada. Prisutnima će biti predstavljene i rekilažne tehnologije, koje se razlikuju u zavisnosti od sirovine koja se dobija ili sekundarne sirovine koja se prerađuje, a najčešći postupci su razvrstavanje (primarna i sekundarna selekcija), usitnjavanje, mlevenje, rastvaranje ili topljenje, zatim odvajanje delova, taloženje, te uklanjanje rastvarača ili dodatnih materijala.

Dok traje kurs i obuka - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada profesori će se osvrnuti i na efekte recikliranja, te objasniti da se oni ogledaju u ekonomskoj koristi, štednji energije, otvaranju novih radnih mesta, smanjenju otpada, kao i u očuvanju resursa i zaštiti životne sredine. Organizovano skupljanje otpada radi reciklaže smanjuje zagađenje, jer samo odvojeno sakupljeni otpad može da se reciklira, što znači da je primarna selekcija otpada osnovni uslov za reciklažu, a time i za smanjivanje degradacije životne sredine koja nastaje odlaganjem otpada. Predavači će napomenuti da pojedini materijali ne mogu da se ponovo vrate u proizvodni proces i koriste za dobijanje energije spaljivanjem, ali strategija organizovanog recikliranja otpadnih materijala podrazumeva da se primenom novih tehnologija i nereciklabilni materijali prerade do maksimalno mogućeg stepena iskorišćenja.

Kandidati će saznati da reciklaža posebnih tokova otpada u Srbiji nije na svetskom nivou, ali da svake godine beleži napredak, naročito kod recikliranja olovnih akumulatora, vozila, nešto manje kod guma (dobijanje toplotne energije u cementarama), dok su najlošiji rezultati u pogledu recikliranja električnih i elektronskih uređaja i baterija. Otpadna ulja se uglavnom koriste za dobijanje toplotne energije termičkom obradom, odnosno spaljivanjem.

Nadležni stručnjaci će pre kraja edukacije napomenuti polaznicima da je najjednostavnije i ekonomski najisplativije reciklirati sekundarne sirovine izdvojene iz ambalažnog otpada (reciklabilne vrste otpada), na primer papir, staklenu, aluminijumsku, plastičnu, kompozitnu i gvozdenu ambalažu. Količine ovih materijala koje se postupcima reciklaže dobiju u Republici Srbiji iznose preko 400 hiljada tona godišnje. Takođe će prisutnima navesti i neke primere iz prakse, kako bi im omogućili sveobuhvatni uvid u oblast kojom se bavi ovaj seminar.

Kada i na kojoj lokaciji se održava seminar - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada?

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni u statusu radnika određenog preduzeća edukovaće se prema rasporedu koji su za njih zajedno napravili zvanični reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Korporativna obuka i kurs - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada može da se prati preko interneta u bilo kom prostoru koji polaznici odaberu ili, pak uživo, kada će oni biti u mogućnosti da dolaze na časove u najbliže predstavništvo navedene institucije, ali i da rade u odgovarajućem prostoru svoje kompanije, kao i na svakoj drugoj lokaciji na kojoj je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni postupak.

Pojedinačni kandidati imaju isto priliku da se edukuju preko interneta, no za taj pristup moraju da se blagovremeno pripreme, odnosno da na svoje računare instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Za ovaj postupak dobiće sva potrebna uputstva i smernice, pa se veruje da će moći samostalno da ga obave, a ako se ne budu snašli i bude im potrebna stručna pomoć, svakako mogu da računaju na članove ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici pomenute institucije. Ovim polaznicima na raspolaganju je i klasična nastava, ali će tada na časove biti obavezni da, prema definisanom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, gde će raditi u prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje su opremljene prema savremenim obrazovnim standardima.

Oni koji se edukuju pojedinačno i imaju potrebu da raspored rada maksimalno usklade sa svojim drugim obavezama mogu da traže da se za njih organizuje individualni kurs i obuka - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada. Budući da će biti jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom ovog obrazovnog procesa, kandidati će moći da navedu koji im termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju, kao i u koje vreme bi želeli da počnu sa nastavom. Da bih raspored koji su naveli počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga u potpunosti odobriti ovlašćeni profesor i osoba koja zvanično predstavlja instituciju organizatora.

Istu mogućnost da značajno utiču na raspored po kome će se seminar odvijati i prilagode ga svom načinu života imaće i dvoje polaznika koji budu pohađali poluindividualnu nastavu. Oni će, dakle prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije da se dogovore u vezi sa vremenom startovanja celokupnog programa, kao i oko termina i ritma održavanja časova. Tako će napraviti raspored kojim će svi učesnici u obrazovnom procesu biti maksimalno zadovoljni.

Kandidati koji se, međutim odluče za grupni seminar - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada biće obavezni da se prilagode terminima za sprovođenje predavanja koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Takođe će morati da prihvate definisani tempo rada i datum za početak obuke i u vezi sa tim neće moći da iznose bilo kakvim svoje zahteve niti da plan delovanja prilagođavaju svom načinu života. Treba napomenuti i da na ovaj način nastavu može da prati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata, jer je ta veličina grupe ocenjena kao optimalna za odvijanje kvalitetne interakcije među polaznicima i odgovarajući napredak svakog od njih.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada?

Svi koji će nastavu pratiti kao pojedinci imaju priliku da biraju između standardne i online edukacije. Ukoliko njihov izbor bude klasični kurs i obuka - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada, biće obavezni da na predavanja, u utvrđenim terminima dolaze u njima najbliže predstavništvo organizatora. U slučaju da se odluče za nastavu preko interneta, moći će da sami odrede mesto na kome će raditi, s obzirom na to da će predavanja pratiti pomoću svojih kompjutera. Ipak, da bi to ostvarili, moraju na njih prethodno da instaliraju specijalni tip softvera, a ako ovaj postupak ne uspeju da obave samostalno, mogu da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Bilo za koji od pomenutih tipova edukacije da se opredele, ovi kandidati mogu časove da pohađaju potpuno odvojeno od ostalih, odnosno da rade u skladu sa principima individualne nastave. Tada će imati punu pažnju i posvećenost ovlašćenog stručnjaka i moći da sa njim uspostave aktivnu komunikaciju, da postavljaju pitanja o onome što im nije jasno, traže objašnjenja za eventualne sporne pojmove i da, uopšteno govoreći razgovaraju i diskutuju u vezi sa temama koje se obrađuju. Svi koji odaberu ovakav pristup biće u mogućnosti i da se dobro organizuju i program prođu sa manje stresa i opterećenja, pošto će im biti data šansa da definišu termine i učestalost održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njihov ustaljeni ritam, kao i da odrede datum početka seminara. Za sve ove pojedinosti obrazovnog procesa moraće, međutim da dobiju zvaničnu saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika pomenute obrazovne institucije kako bi mogli da edukaciju prate prema rasporedu koji su sami napravili.

Ovi polaznici na raspolaganju imaju i poluindividualni seminar - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada, tačnije mogućnost da predavanja pohađaju zajedno sa još jednim kolegom. U pitanju je, zapravo bazični vid grupnog obrazovnog rada, kada dvoje kandidata imaju šansu da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji dogovore u vezi sa svim pojedinostima obrazovnog procesa, te tako utvrde termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka obuke koji će im svima odgovarati.

Za grupnu nastavu biće zainteresovani svi kojima prija rad u dinamičnom okruženju i kroz aktivan komunikacijski proces. Tada časove zajedno pohađa najmanje četvoro, a maksimum osmoro kandidata, a kako nije moguće svima njima istovremeno udovoljiti kada je raspored rada u pitanju, termine održavanja časova, datum početka obuke i tempo kojim će se raditi odrediće isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Zaposlenima u nekoj kompaniji namenjena je korporativna obuka i kurs - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada, a polaznici imaju mogućnost da predavanja prate online, ali i da na klasične časove dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, da se edukuju u svom radnom okruženju i na svakom drugom mestu na kome je moguće sprovesti i pratiti predavanja na kvalitetan način. Datum početka njihovog rada, vreme i učestalost održavanja predavanja u dogovoru će definisati osoba koju je ovlastilo konkretno preduzeće i zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada?

Prema planu organizatora, ova edukacija će ukupno trajati 360 minuta, to jest 8 školskih časova, a tokom 4 dana će se održavati dvočasi u trajanju od 90 minuta.

Ovaj tempo rada primenjuje se, međutim samo u situacijama kada se sprovodi grupni seminar - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada, pošto tada termine i učestalost održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, dok sami članovi grupe na to nemaju nikakvog uticaja.

Individualna i poluindividualna nastava takođe ukupno traju po 360 minuta, ali tu će kandidati u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora, te će tako utvrditi raspored koji će im najviše odgovarati.

Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada treba reći da ona isto obuhvata 8 školskih časova, ali da termine i učestalost njihovog sprovođenja zajedno određuju ovlašćeni predstavnik firme čiji radnici pohađaju seminar i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, te tako taj raspored rada može biti značajno drugačiji od navedenog.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako su regulisani posebni tokovi otpada"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje