Kurs i obuka - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu

Rukovodioci i menadžeri različitih sektora, posebno oni koji se bave ljudskim resursima označeni su kao ciljna grupa za koju je kreiran stručni seminar - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu. Znanja i veštine koje će steći tokom ove edukacije pomoći će im da oforme kvalitetan tim i oko sebe okupe osobe koje će dati svoj maksimum. Preporučljivo je i da navedenu obuku pohađaju zaposleni u različitim tipovima kompanija i organizacija, nezavisno od toga da li one pripadaju privatnom ili javnom sektoru, a poglavito oni koji rade u prodaji, marketingu i administraciji, ali naravno i sve osobe voljne da ostvare razvoj na ličnom i profesionalnom planu. Bilo bi vrlo korisno da kroz naznačeni program prođu i mladi ljudi koji tek počinju svoju poslovnu karijeru, jer će im to pomoći da prošire svoje kompetencije i ostvare uspeh u poslu kojim žele da se bave.

Zainteresovani za navedeni kurs moraju da se za to prijave nadležnom licu u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem poruke na mejl adresu organizatora. Tada je potrebno da navedu svoje lične podatke, odnosno ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Kada se završi ova procedura, biće organizovan upis na edukaciju kome svi prijavljeni moraju da prisustvuju jer je tada potrebno da ovlašćenom službeniku predaju određena dokumenta. Sve potrebne informacije, uključujući vreme i mesto odvijanja upisne procedure, kao i tačan spisak potrebne dokumentacije kandidatima će biti na vreme dostavljene.

Prilikom upisa od njih će se zahtevati da se izjasne i u vezi sa načinom pohađanja nastave, te će tako pojedinačni polaznici moći da traže da se za njih sprovede klasična obuka i kurs - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu. Tada će na časove morati da dolaze prema definisanom rasporedu u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije i tamo prate nastavu u prijatnom ambijentu, uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. U drugom slučaju, predavanja će pohađati preko interneta, ali će u tu svrhu morati da na svoje računare blagovremeno instaliraju posebnu vrstu softvera, što predstavlja prilično jednostavan zadatak. Kandidati će za to dobiti sva potrebna uputstva, a ako ne budu uspeli da instaliranje obave samostalno, mogu svakako da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u svakom predstavništvu organizatora.


Kada se odluče između ova dva tipa nastave, pojedinačni polaznici treba da navedu da li časove žele da prate pojedinačno, u paru ili u grupi. Oni koji se opredele za individualni pristup radiće, dakle odvojeno od ostalih, te će imati priliku da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima i ostvare vrlo blisku i aktivnu komunikaciju sa svojim predavačem. Moći će da mu postavljaju pitanja, iznose svoje mišljenje u vezi sa temom koja se obrađuje i od njega dobijaju povratnu informaciju o ispravnosti svojih stavova, kao i savete za dalje usavršavanje. Osim toga, biće im omogućeno da navedu kada bi želeli da edukacija startuje, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov način života. Ukoliko se sa tim saglasi nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, konkretni raspored će biti zvanično prihvaćen i po njemu će se sprovoditi nastava sve vreme trajanja obuke.

U slučaju da se polaznici opredele za rad u paru, sprovešće se poluindividualni kurs i obuka - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu. Tada, dakle profesor istovremeno radi sa dvoje kandidata i sa njima uspostavlja kvalitetnu interakciju, pa oni napreduju ne samo prateći predavanja nadležnog stručnjaka, već i kroz međusobnu komunikaciju i razmenu mišljenja i iskustava. Takođe mogu da se sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, te tako zajednički utvrde datum kada će nastava početi, kao i kojim danima i u koje vreme će se održavati časovi.

Grupna nastava sprovodi se prema drugačijim pravilima u odnosu na prethodno pomenute, a to se pre svega ogleda u činjenici da polaznici koji odaberu ovakav model rada neće moći da na bilo koji način utiču na datum početka obuke, kao ni na vreme i učestalost održavanja predavanja. Sve te detalje će unapred odrediti koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije, a od članova grupe se očekuje da mu se maksimalno prilagode. Treba takođe napomenuti da je veličina grupe vrlo precizno definisana, pa tako ona ne može početi sa radom bez najmanje četvoro kandidata, dok u njenom sastavu ne sme biti ni više od njih osmoro, kako bi se očuvao kvalitet obrazovnog delovanja.

Ukoliko se na ovu nastavu prijave radnici nekog preduzeća, organizovaće se korporativni seminar - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu i to kako na klasični način, tako i online. Polaznici koji budu želeli da časove prate uživo moći će to da rade u najbližem predstavništvu pomenute institucije, ali i u svom radnom okruženju, te na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. O karakteristikama koje odabrana lokacija treba da poseduje na vrijeme će biti informisan zvanični predstavnik njihove kompanije, a on će imati zadatak i da sa koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora utvrdi termin za početak nastave, vreme i ritam održavanja časova.Čime se bavi obuka i kurs - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu?

Svaki čovek odgovarajućim ponašanjem reaguje na sredinu u kojoj se nalazi, te je primarni zadatak uspešnog menadžera da na pravi način oblikuje i usmeri postupke zaposlenih. Da bi se to postiglo, potrebno je najpre da bude upoznat sa različitim tipovima ličnosti i njihovim specifičnim reakcijama na odgovarajuće okruženje, te će obuka i kurs - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu početi upravo detaljnom obradom ove teme. Predavači će u vezi sa tim napomenuti da je glavni zadatak upravljačkog kadra da integriše racionalni i emotivni segment ponašanja pojedinaca, u cilju postizanja odgovarajućih rezultata. Istaći će i da je zaposlenima neophodno pružiti motiv da podrže organizaciju i deluju u njenu, ali i u sopstvenu korist. Objasniće da se faktori koji utiču na organizaciono ponašanje mogu podeliti na dve kategorije. U prvu spadaju generičke osobine koje utiču na socijalizaciju i samospoznaju i na koje pojedinci imaju malo uticaja, budući da ovde spadaju pol, godine, seksualna orjentacija, rasa, etnička pripadnost i slično. Druga obuhvata karakteristike koje osoba stiče tokom života i na koje može da utiče, a gde se misli na obrazovanje, radno iskustvo, religiozna uverenja, način ponašanja, porodični status i tome srodne odrednice.

Stručnjaci koji vode edukaciju objasniće prisutnima i da su međuljudski odnosi i uloge koje pojedinci obavljaju unutar jedne organizacije u velikoj meri uslovljeni osobinama konkretnih ličnosti. Napomenuće i da je to jedan dvosmerni proces, budući da ličnost definiše odnose u koje je uključena, ali se i sama razvija na određen način usled interakcije sa drugima. Da bi u potpunosti mogli da objasne ponašanje pojedinaca unutar jednog organizovanog sistema, predavači će prisutnima predstaviti sklonosti i načine delovanja nekoliko različitih tipova ličnosti, te će objasniti da se, prema jednom tumačenju one mogu podeliti na tri osnovna tipa. Kod narcističkog je akcenat stavljen na samoodbranu, te takve osobe nije lako uplašiti pošto su veoma nezavisne. Opsesivni tip ima izraženo samopouzdanje i to su odgovorni ljudi sa razvijenim smislom za komunikaciju, dok treći tip odlikuje težnja da budu voljeni i prihvaćeni od svoje okoline. Predavači će navesti još nekoliko vidova podela ljudi i upoznati kandidate sa njihovim karakterističnim ponašanjem u organizovanom okruženju, te predstaviti određene primere iz realnog poslovanja.

Govoreći o tipologijama ličnosti, profesori će svima koji pohađaju seminar - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu objasniti da nijedna od njih ne obuhvata sve psihološke karakteristike niti omogućava da se zaposleni na sasvim precizan način razvrstaju u određene tipove. One više upućuju na značajne kombinacije osobina koje se moraju uzeti u obzir pri formiranju određenih timova ili postavljanju određene osobe na neko radno mesto. U vezi sa tim govoriće o ekstrovertnim i introvertnim osobama, od kojih su prve zainteresovane za svoje okruženje, lako uspostavljaju kontakte i prilagođavaju se socijalnoj sredini, dok su druge sklone samoanalizi i maštanju, okrenute sebi, uzdržane u pogledu ispoljavanja osećanja i teže uspostavljaju kontakte sa drugima. Biće reči i o tipovima karaktera, te o temperamentu, kao bitnom elementu za formiranje ponašanja pojedinca, koji se uglavnom određuje kao kolerični, sangvinični, flegmatični i melanholični.

Na narednim časovima prisutni će se upoznati sa najčešće korišćenim metodama za procenu ličnosti, pa će nadležni stručnjaci govoriti o introspekciji, posmatranju sa ili bez korišćenja instrumenata, korelacionim istraživanjima, eksperimentima i studijama slučaja, te objasniti kandidatima kako se svaki od ovih postupaka izvodi i koje su njihove mane i prednosti. Posebna će se pažnja obratiti na upotrebu instrumenata samoprocene u cilju poboljšanja komunikacije između rukovodilaca i zaposlenih, ali i interakcije između samih radnika, te u postupku rešavanja spornih pitanja i sutuacija, a samim tim i u svrhu unapređenja sistema rukovođenja i liderstva.

Svi prisutni na časovima koje uključuje obuka i kurs - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu dobiće i informacije vezane za načine upravljanja konfliktima u odnosu na različite tipove ličnosti. Tako će saznati kako se odgovarajuće osobine ličnosti mogu iskoristiti, pre svega u pokušaju izbegavanja sukoba unutar jedne organizacije, preispitivanju stavova učesnika u konfliktu, argumentovanom uticaju na učesnike da odustanu od sukoba, te u sprečavanju širenja konflikta na druge osobe. Profesori će ovde takođe govoriti o načinima nastanka konfliktnih situacija, faktorima koji do njih dovode, te o vidovima reagovanja određenih tipova ličnosti u pomenutim prilikama. Osvrnuće se i na njihove psihološke potrebe, te uputiti prisutne u mogućnost prepoznavanja i sprečavanja potencijalnog konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti.

Predavači će, osim pomenutog objasniti i na koji način konkretni tipovi ličnosti reaguju na promene, što predstavlja važan faktor za njihovo uklapanje u određene timove i rad sa drugim osobama. U vezi sa tim istaći će da rezultati sprovedenih istraživanja ukazuju na postojanje osoba sa određenim karakteristikama koje se znatno teže prilagođavaju promenama od ostalih, a tu recimo spadaju oni koji se odlikuju dogmatizmom i netolerancijom prema neizvesnosti. S druge strane, oni koji su ekstrovertni, savesni, prijatni i otvoreni za nova iskustva lakše prolaze kroz period prilagođavanja novonastalim situacijama.

U završnom delu obuke govoriće se o reakcijama na stres u odnosu na pojedine lične karakteristike osoba koje su zaposlene u određenoj organizaciji, što svakako može da utiče na uspešnost poslovanja. Tako će prisutnima biti omogućeno da u velikoj meri unaprede veštine rukovođenja, lakše se suočavaju sa poslovnim izazovima i odrede prave osobe za odgovarajuće uloge u timu i postignu željene rezultate. Takođe će biti osposobljeni da se u tom domenu koriste stečenim znanjima iz drugih naučnih oblasti, koje mogu u velikoj meri da pomognu u organizaciji timskog rada i pojedinačnom delovanju određenih osoba u okviru jedne organizacije.

U koje vreme i gde se odvija kurs i obuka - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu?

Zaposleni u nekoj kompaniji koji budu pohađali navedenu edukaciju radiće prema rasporedu koji budu odredili ovlašćeni reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Oni će, dakle definisati kada će početi seminar - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu, kao i vreme i učestalost održavanja časova, bilo da kandidati rade na klasični način ili online. Osobe koje se opredele za standardnu nastavu neće morati isključivo da se obučavaju u prostorijama određenog predstavništva pomenute institucije, već će njihova predavanja moći da se sprovedu i u samoj firmi za koju rade, kao i na svakom drugom mestu gde ima tehničkih uslova za odvijanje nastavnog procesa.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica takođe će moći da časove prate uživo, te da u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Osim toga, biće im omogućeno da se edukuju preko interneta, ali će za to morati da, pre početka predavanja na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, koji će im upravo i omogućiti da se obučavaju na ovakav način. Ukoliko se ne snađu najbolje i pomenuti postupak ne uspeju da obave samostalno, svakako se mogu obratiti IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, prijavljeni mogu da se obučavaju zajedno sa još nekoliko drugih kolega, ukoliko njihov izbor bude grupna obuka i kurs - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu. Tada će morati da se pridržavaju rasporeda koji unapred bude odredio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije i neće moći uopšte da iznose svoje zahteve u vezi sa vremenom i ritmom održavanja časova, kao ni sa datumom startovanja programa. Ponekad će morati izvesno vreme da sačekaju dok se grupa ne formira, jer je za to neophodno najmanje četvoro prijavljenih, a pravilima je određeno i da u okviru jedne grupe ne sme biti više od osmoro polaznika.

Ukoliko polaznici nastavu pohađaju u paru, odnosno prema principima poluindividualne obuke, imaće priliku da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se edukovati. Radi se o tome da će im biti omogućeno da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovore oko svih detalja organizacije obrazovnog procesa, te tako odrede termin za početak programa, vreme i ritam sprovođenja časova koji će svima da odgovara.

Osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu takođe će moći da, pre početka nastave navedu kada im odgovara da edukacija počne da se sprovodi, te koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili sa njihovim ostalim obavezama. U vezi sa tim će morati da se konsultuju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom navedene institucije, budući da svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti sa tim saglasni. Na taj način će se bolje organizovati i sa manje stresa i opterećenja proći kroz pomenuti obrazovni program. Takođe će imati priliku da sa svojim profesorom ostvare kvalitetnu i blisku komunikaciju, da mu postavljaju pitanja i diskutuju o konkretnoj temi, ali i da napreduju u skladu sa svojim sposobnostima, budući da neće imati kome da se prilagođavaju tokom sprovođenja nastave.

Kako je organizovan seminar - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu?

Za pojedinačne polaznike organizator je obezbedio mogućnost održavanja grupne, poluindividualne i individualne nastave. Oni koji budu želeli da rade sa još nekoliko drugih polaznika mogu tražiti da se za njih sprovede grupna obuka i kurs - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu, kada će se edukovati zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih osoba. Oni će morati da se maksimalno prilagode rasporedu rada koji bude odredio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije i neće moći da odlučuju o datumu početka nastave, kao ni o terminima i ritmu održavanja časova.

Osobe koje budu odabrale poluindividualni pristup radiće zajedno sa još jednim kolegom, međusobno se pomagati i podržavati, ali i dogovarati u vezi sa vremenom početka nastave i oko termina i učestalosti održavanja predavanja. U te pregovore će takođe morati da uključe i svog profesora i ovlašćenog koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, jer je potrebno da svi učesnici obrazovnog procesa rade na definisanju rasporeda kod ovakvog modela edukacije, kako bi se uvažile pojedinačne potrebe svakog od njih.

U slučaju da polaznici žele da rade odvojeno od ostalih, sprovešće se individualni kurs i obuka - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu. Tako će dobiti priliku da napreduju sopstvenim ritmom i nova znanja usvajaju na način koji im najviše odgovara. Celokupan tok edukacije biće maksimalno prilagođen dotičnom kandidatu, te će moći i da naznači kada bi želeo da program startuje, te koji termini i ritam održavanja časova mu najviše odgovaraju. Na taj način će obaveze vezane za ovu obuku lakše uklopiti u svoj ustaljeni dnevni ritam i znatno lakše proći kroz pomenuti program.

Za bilo koji od navedenih pristupa da se odluče, pojedinačni polaznici mogu da prate nastavu uživo, odnosno da na časove dolaze u savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora, prema utvrđenom rasporedu. Takođe mogu da predavanja pohađaju preko interneta, uz pomoć svojih računara, te su zbog toga obavezni da na njih pre toga instaliraju specijalni tip softvera. Za taj postupak dobiće sva potrebna uputstva, a u slučaju da ne uspeju da ga obave samostalno mogu da računaju na tehničku podršku ovlašćenih stručnjaka u bilo kom predstavništvu pomenute institucije.

Ako je potrebno edukovati radnike nekog preduzeća, sprovodi se korporativni seminar - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu, koji ovi polaznici mogu da prate uživo ili online. Ukoliko njihov izbor budu klasični časovi, mogu se edukovati u odgovarajućim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, ali i u svom radnom prostoru, te na svakom drugom mestu na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi. U svakom slučaju, datum startovanja edukacije, kao i termine i ritam održavanja časova odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade prijavljeni i koordinator za nastavu u okviru navedene obrazovne institucije.

Koliko traje obuka i kurs - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu?

Naznačeno je da će se ova edukacija sprovoditi kroz 8 školskih časova, odnosno u toku 360 minuta, te da će se tokom 4 dana održavati dvočasi u trajanju od po 90 minuta.

Pomenuti tempo delovanja biće primenjivan isključivo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu, pošto tada o terminima i ritmu sprovođenja predavanja odlučuje samo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Polaznici koji budu pratili korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali ne obavezno i njihov raspored, jer će to zavisiti od dogovora koji postignu zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u naznačenoj instituciji.

Osobe koje budu pohađale poluindividualni seminar - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu, kao i oni koji se budu edukovali pojedinačno takođe će imati nastavu u trajanju od 360 minuta, ali će se u vezi sa rasporedom rada sami kandidati dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje