Kurs i obuka - Saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina

Predstavnici nadležnih inspekcijskih organa, kao i lica koja su u okviru odgovarajućih organizacija zadužena za bezbednost i zdravlja na radu označeni su kao osobe kojima je namenjena specijalizovana obuka i kurs - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina. Predavanja koja će, dok se odvija navedeni program držati vrhunski stručnjaci za datu oblast namenjena su i proizvođačima, distributerima i uvoznicima mašina, ali i onima koji su određeni kao njihovi indirektni korisnici. Tu spadaju predstavnici trgovinskih lanaca i odgovarajućih udruženja, kao i osobe koje su zaposlene u službama za marketing, prodaju i nabavku mašina.

Pre početka seminara, od kandidata će biti zatraženo da se izjasne u vezi sa načinom pohađanja nastave, budući da je organizator na tom polju ponudio nekoliko mogućnosti.

Pojedinačni polaznici imaju priliku da predavanja prate uživo i da na njih, u određeno vreme dolaze na u odgovarajuću poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Za njih, osim toga može da se organizuje i online nastava, kada će se edukovati preko interneta, koristeći svoje kompjutere. Iz tog razloga će morati da, pre no što počnu da se održavaju časovi na računare instaliraju tačno određeni tip softvera, što će većina njih uspeti da uradi bez ičije pomoći, jer je u pitanju jedan jednostavan informatički zadatak. Ukoliko se neko ne bude snašao ili u vezi s tim bude imao nekih pitanja, svakako može da se obrati članovima ekipe tehničke podrške u bilo kom predstavništvu navedene institucije.


Ovi kandidati imaće priliku da nastavu prate u društvu više ljudi, u paru ili nezavisno od ostalih, a pojedinci čiji izbor bude grupni kurs i obuka - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina radiće u vrlo aktivnom i dinamičnom okruženju i nova znanja usvajati putem interakcije kako sa svojim profesorom, tako i sa ostalim članovima grupe. Broj osoba koje mogu da na ovaj način istovremeno prisusutvuju časovima određen je vrlo strogim pravilima i njihovo poštovanje je neophodno kako bi se osigurao visok kvalitet edukacije. Niko od njih neće biti u prilici da, na temelju svojih želja i potreba definiše termine u kojima će se održavati predavanja, ritam rada, kao ni datum za startovanje celokupnog programa. Sve te pojedinosti će utvrditi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a prijavljeni će morati da im se prilagode i pridržavaju ih do se kraja obuke.

Oni koji odaberu poluindividualnu nastavu pohađaće časove zajedno sa još jednom osobom i moći da se međusobno pomažu, sarađuju i budu jedno drugom podrška u procesu učenja. Svoje vidike proširivaće i kroz razmenu ideja, mišljenja i iskustava vezanih za teme koje će se obrađivati tokom kursa, a biće im omogućeno da u značajnoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija. Najpre će se, dakle između sebe, a zatim sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovarati oko svega što se odnosi na tok obrazovnog procesa. Tako će zajednički odrediti vreme početka programa, termine i učestalost održavanja predavanja, te sa manje opterećenja i stresa proći ovaj kurs.

Polaznicima koji budu tražili da se edukuju odvojeno od ostalih biće omogućeno da prate individualni seminar - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina i da tok edukacije maksimalno prilagode svojim potrebama. Budući da neće imati kome da se prilagođavaju u obrazovnom procesu, napredovaće sopstvenom brzinom i kroz aktivnu komunikaciju sa svojim profesorom proširivati svoja znanja, postavljajući mu pitanja, tražeći objašnjenja i diskutujući o datim temama. Osim toga, biće im dozvoljeno da donose odluke vezane za raspored po kome će se raditi, te će u vezi sa terminima za održavanje časova moći da se dogovaraju sa stručnjakom koji vodi obuku i ovlašćenim predstavnikom organizatora. Takođe će zajednički odrediti vreme početka edukacije, ali i tempo kojim će se odvijati kurs.Ukoliko su za pomenuti obrazovni program zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, ponudiće im se da pohađaju korporativnu nastavu, bilo online bilo na uobičajeni način. Treba napomenuti da će kandidati klasična predavanja moći da prate u prostorijama najbližeg predstavništva navedene institucije, ali i da se, ako to žele obučavaju u svom radnom okruženju, te na svakoj drugoj lokaciji gde za to ima odgovarajućih tehničkih uslova. Vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kompletnog programa u dogovoru će da odrede zvanični predstavnik firme koja svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Svi koje interesuje stručna obuka i kurs - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina treba najpre da se za to prijave ovlašćenom službeniku naznačene institucije, koji će da zavede njihovo prezime i ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave u svakoj poslovnici organizatora, elektronskim putem ili preko telefona. Nakon toga će biti pozvani na zvanični upis, kome moraju lično da prisustvuju i da nadležnom licu predaju potrebna dokumenta. Sva ona će im, naravno blagovremeno biti tačno navedena, a biće na vreme obavešteni i o ostalim važnim detaljima vezanim za naznačenu proceduru.

Koje oblasti proučava kurs i obuka - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina?

Osobe koje smatraju da bi trebalo da prošire svoja znanja vezana za naznačenu oblast pohađaće seminar - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina i biti, pre svega informisane da je pomenuti zvanični dokument, čija primena je počela krajem 2016. godine donet je na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. Nadležni predavači će objasniti da se Pravilnik bavi propisivanjem tehničkih zahteva za proizvode i njihove usaglašenosti sa propisima, zatim postupcima za ocenjivanje usaglašenosti, oznakama za potvrđivanje usaglašenosti, obavezama isporučilaca i vlasnika proizvoda koji su u upotrebi ili se stavljaju u promet, kao i stranim ispravama o usaglašenosti i vršenjem nadzora nad sprovođenjem zakona. Polaznici će saznati da su navedeni Zakon i Pravilnik doneti u skladu sa Direktivom Evropske Komisije (2009/127/EZ), kojom se reguliše usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za bezbednost i zdravlje korisnika, u pogledu zaštite imovine i životne sredine. Profesori će istaći da samo takav proizvod može da bude obeležen znakom CE, koji nije garancija visokog kvaliteta, nego se odnosi na usaglašenost sa zahtevima vezanim za bezbednost i zdravlje.

Na časovima će biti objašnjeno da se pomenuti Pravilnik odnosi na mašine, zamenljivu opremu, bezbednosne komponente, užad, lance, zamenljive prenosnike snage i na delimično završene mašine. On se ne primenjuje na traktore, motorna vozila i njihove prikolice, koje su obuhvaćene posebnim propisima, transportna sredstva vazdušnog, vodenog i železničkog saobraćaja, vojne i policijske mašine, rudarske mašine i opremu, kao ni na laboratorijske mašine, oružje, električne i elektronske proizvode. Svi prisutni na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina biće obavešteni da se ovim dokumentom propisuju zahtevi kojima se postiže zaštita zdravlja i bezbednosti i koji se uzimaju kao bitni prilikom projektovanja i izrade mašina, zatim zahtevi koji moraju da se ispune kod stavljanja proizvoda na tržište ili u upotrebu, sadržina tehničke dokumentacije i deklaracije o usaglašenosti, postupci ocenjivanja usaglašenosti i zahtevi koje telo (organizacija, institucija) mora da ispunjava da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti, ali i načini označavanja i znakovi usaglašenosti.

Nadležni stručnjaci će napomenuti da, u skladu sa Pravilnikom i Direktivom Evropske Unije za stavljanje mašine na tržište, proizvođač mora da obezbedi da mašina bude izgrađena tako da ispunjava bitne zahteve za bezbednost i zdravlje korisnika, da obezbedi tehničku dokumentaciju za gotovu ili delimično završenu mašinu (opšti opis mašine, sklopni crtež, sertifikate, detaljne crteže i proračune bitne za ocenjivanje usaglašenosti, uputstvo, deklaracije o usaglašenosti mašine i drugih proizvoda ugrađenih u mašinu), te da sprovodi postupke za ocenu usaglašenosti, izdaje deklaraciju o usaglašenosti i stavlja na mašinu znak koji to potvrđuje.

Kandidati će biti upućeni i u činjenicu da postupci ocenjivanja usaglašenosti mašina i delimično završenih mašina, propisani članovima 8 i 9 Pravilnika, omogućuju proizvođaču da izabere odgovarajući postupak u skladu sa vrstom mašine i bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost navedenim u prilozima Pravilnika. Takvi zahtevi tretiraju tehničke parametre po pitanju, recimo materijala, osvetljenja, ergonomije, radnog položaja, upravljačkih uređaja, pokretanja, zatim otkaza napajanjem energije, temperature, buke, vibracija, požara i eksplozije, kao i emisije štetnih materija i zračenja.

Dok traje kurs i obuka - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina biće reči i o Potvrdi o usaglašenosti mašine, dokumentu koji izdaje Imenovano telo na osnovu ocene usaglašenosti donete pregledom tehničke dokumentacije i Deklaracije o usaglašenosti, dostavljene od strane proizvođača, predstavnika ili uvoznika, i to za alatne mašine sa elektromotorima naizmenične struje (napona max 250V) koje su proizvedene u inostranstvu. Predavači će govoriti i o srpskom znaku o usaglašenosti koji se, na osnovu Potvrde stavlja na mašinu i ima oblik jednakostraničnog trougla sastavljenog od tri stilizovana slova A. Istaći će da se on stavlja na mašine proizvedene u Srbiji, a na uvozne proizvode koji su usaglašeni sa domaćim propisima se stavlja pored oznake CE ili, ako to nije moguće, na ambalažu i na dokumentaciju koja prati mašinu prilikom isporuke.

Polaznicima će biti naznačeno da se tehnička dokumentacija za mašine, koja je izrađena u skladu sa zahtevima bitnim za zdravlje i bezbednost na radu, sačinjava prema principima Priloga 7 Pravilnika o bezbednosti mašina. Oni nalažu da dokumentacija obuhvata konstrukcionu dokumentaciju (opise, crteže, deklaracije, sertifikate), interne mere proizvođača, kojima se obezbeđuje da serijska proizvodnja bude usaglašena sa merama iz Pravilnika, te rezultate istraživanja i ispitivanja komponenti koje se ugrađuju u mašinu. Profesori će naznačiti da ona mora da bude sačinjena na srpskom jeziku ili na nekom službenom jeziku Evropske Unije sa prevodom na jezik razumljiv organima tržišnog nadzora i mora da bude dostupna najmanje 10 godina od datuma proizvodnje mašine ili od datuma poslednjeg proizvedenog primerka u serijskoj proizvodnji.

Gde i u koje vreme se odvija seminar - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina?

Za zaposlene u određenoj firmi koje zanima ovaj obrazovni program biće organizovana korporativna obuka i kurs - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina, a lokacija na kojoj će raditi biće uslovljena njihovim izborom između klasične ili online nastave. U prvoj varijanti, za to im se nudi nekoliko mesta, odnosno savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, adekvatni prostor u njihovom preduzeću, ali i bilo koja druga lokacija pogodna za sprovođenje nastavnog procesa. Predavanja preko interneta polaznici će pratiti sa mesta koje sami odrede, pošto će to činiti preko svojih računara. U svakom slučaju moraće da se pridržavaju rasporeda koji zajedno budu napravili zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Oni koje kurs pohađaju kao fizička lica takođe mogu da rade preko interneta, ali će za to morati da se pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju specijalnu vrstu softvera. Za to će dobiti sva potrebna, a ako ne budu uspeli da zadatak obave samostalno, mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka, koji rade u svakoj poslovnici naznačene institucije. Osim toga mogu da izaberu i klasičnu nastavu, te da na časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili.

Kako na klasični način, tako i online predavanja mogu da prate osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina. U prvoj varijanti dolaziće na nastavu u najbližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije, dok će za rad preko interneta sami odabrati mesto na kome će raditi. Svakako će, međutim dobiti priliku da maksimalno utiču na organizaciju nastave, pošto će im biti omogućeno da navedu termine održavanja časova koji im najviše odgovaraju, datum za početak edukacije i generalni tempo delovanja. Njihov predlog proći razmatranje nadležnog profesora i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i, ako oni budu smatrali da je traženi raspored pogodan proglasiće ga validnim.

Kandidati koji budu radili prema poluindividualnom modelu pohađaće časove zajedno sa još jednim kolegom i to u najbližem predstavništvu organizatora, ukoliko se odluče za klasičnu nastavu, dok će se, ako odaberu online edukaciju obučavati preko svojih kompjutera, u prostoru koji smatraju odgovarajućim. Takođe će moći da se najpre između sebe, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom navedene institucije dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima koej se tiču organizacije nastave. Tako će zajedno precizirati datum početka kursa, kao i vreme i tempo održavanja časova.

Kada je u pitanju grupni seminar - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina, svi kandidati će zajedno dolaziti na predavanja u najbližu poslovnicu organizatora, ako nastavu žele da parte uživo, a u slučaju da je njihov izbor online edukacija, radiće sa mesta koje sami odaberu, obučavajući se preko svojih kompjutera. Ni u jednoj varijanti neće moći da utiču na vreme i ritam održavanja časova, kao ni na termin početka programa, jer će sve to unapred da odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Kako je veličina grupe vrlo bitan faktor za njeno uspešno delovanje, ona ne može da počne sa radom dok ne bude imala minimum četiri člana, a u njenom sastavu ne može da bude ni više od osmoro ljudi.

Kako je organizovana obuka i kurs - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina?

Za osobe koje rade u nekoj kompaniji i nalaze da pomenuta eduakcija može da im koristi biće organizovan korporativni kurs i obuka - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina, na klasični način ili online. Polaznici koji se opredele za prvi tip nastave moći će, po sopstvenom izboru da na časove dolaze u najbližu poslovnicu naznačene obrazovne institucije, ali i da traže da se predavanja održavaju u odgovarajućem prostoru njihovog preduzeća, te na svakom drugom mestu koje smatraju pogodnim i gde za to postoje potrebni tehnički uslovi. Raspored rada za ove kandidate, odnosno termin početka sprovođenja programa, vreme i ritam odvijanja nastave zajedno će odrediti zvanični predstavnik institucije organizatora i osoba koja istupa u ime konkretne firme.

Individualni polaznici takođe mogu takođe da rade na standardni način i da na časove, u skladu sa rasporedom koji bude utvrđen dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Nudi im se i online kurs, to jest praćenje predavanja preko interneta, za šta će međutim morati da na svoj kompjuter instaliraju namenski softvera. To je jedan jednostavan postupak koji će većina kandidata bez sumnje uspeti da obavi samostalno, a za one koji se ne snađu obezbeđena je stručna pomoć u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Bilo za koju od pomenutih varijanti da se odluče, pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate sasvim odvojeno od ostalih, tačnije da pohađaju individualni seminar - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina. U takvoj situaciji nadležni stručnjak podučava samo jednog kandidata, pa može da stekne vrlo precizan uvid u njegove mogućnosti, predznanje i brzinu kojom usvaja nove informacije i da u skladu sa tim osmisli i organizuje svoja predavanja. Polaznik može da napreduje tempom koji mu najviše odgovara, a budući da nema kome da se prilagođava, ima mogućnost da istakne kada mu odgovara da ovaj obrazovni program startuje, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolji uklopili u njegovu ustaljenu rutinu i ostale obaveze koje ima. U vezi sa tim moraće, međutim da se konsultuje sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora, budući da i oni predstavljaju aktivne učesnike u obrazovnom procesu. Ukoliko pomenuta službena lica budu saglasna sa predlozima polaznika, on će moći da pohađa nastavu prema rasporedu koji je tražio, što će mu bez sumnje omogućiti da se lakše organizuje i bez većih problema prođe ovu obuku.

Poluindividualna nastava osmišljena je za osobe koje žele da rade u društvu, ali samo jednog kandidata. To tačnije znači da nadležni stručnjak podučava dvoje polaznika, te ih podstiče na međusobnu saradnju, uzajamno pomaganje, upućivanje i sučeljavanje stavova. Tokom nastave oba člana tandema podjednako dolaze do izražaja, a uz to im je dozvoljeno da predlože termine i ritam rada, kao i datum kada bi želeli da počnu sa edukacijom. U vezi sa tim, međutim moraju da se dogovore sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, jer samo ako svi budu saglasni sa predloženim rasporedom, on će biti zvanično usvojen i prema njemu će se održavati časovi tokom čitavog programa.

Oni koji najbolje funkcionišu u dinamičnoj atmosferi i napreduju kroz kontinuiranu komunikaciju i interakciju mogu da traže da se za njih sprovede grupna obuka i kurs - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina. Niko od osoba koje budu radile prema ovom modelu neće, međutim moći da na osnovu svojih potreba traži da se časovi održavaju u određenim terminima niti da na bilo koji način utiče na vreme početka edukacije i tempo rada kojim će se odvijati nastava. Sve te pojedinosti utvrdiće koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a od članova grupe se očekuje da im se, uz manje ili veće ustupke sasvim prilagode i strogo ih se pridržavaju do kraja programa.

Koliko će da traje kurs i obuka - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina?

Za one koji budu pohađali grupni seminar - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina, sve detalje obrazovnog procesa određuje isključivo zvanični reprezent institucije organizatora, dok kandidati na to ne mogu ni na koji način da utiču.

Polaznici koji budu pohađali korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali ne nužno i identičan raspored. U vezi sa terminima i ritmom održavanja njihovih predavanja dogovaraće se, zapravo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije i osoba koja istupa u ime kompanije čiji radnici pohađaju edukaciju.

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina, kao i oni koji predavanja budu pratili u paru imaće takođe isti broj časova, ali će oko rasporeda po kome će se raditi moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije, kako bi utvrdili onaj koji će svima odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje