Kurs i obuka - Saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo

Istaknuto je da pravnici koji deluju u oblasti farmacije svakako treba da pohađaju specijalizovani seminar - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo, ali da bi ovaj kurs valjalo da isprate i svi koji se, posredno ili neposredno bave pravom, a zainteresovani su za navedenu sferu. Osim pomenutih, kroz edukaciju bi trebalo da prođu i farmaceuti, drugi zdravstveni radnici, kao i svi zaposleni u apotekama, proizvodnji lekova, te članovi akvokatske komore.

Osobe koje interesuje navedena obuka treba da prvo izvrše prijavljivanje, što mogu da učine u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno u više od 20 gradova širom Srbije, preko telefona ili elektronskim putem. Da bi se prijavili, zainteresovani treba da službenom licu ostave svoje lične podatke, to jest prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih obaveštenja o kursu. Kada se završi registracija prijavljenih, biće organizovan upis na edukaciju, kome su svi polaznici obavezni da prisustvuju i da tom prilikom ovlašćenom službeniku predaju dokumentaciju, čiji će im sadržaj biti svakako na vreme tačno naveden.

Oni koji su zaposleni u nekoj firmi i žele da isprate ovaj obrazovni program mogu da traže da se za njih sprovede korporativna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo. Kandidati tada mogu predavanja da prate preko interneta, ali i uživo, kada će biti u prilici da biraju između nekoliko mesta za održavanje ovakvih klasičnih časova. Ako im odgovara, mogu, dakle na njih da dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, ali i da se obučavaju u okviru svog preduzeća, kao i na bilo kom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje nastave. Vreme početka programa, termine održavanja časova i njihov ritam zajedno će odrediti koordinator a za nastavu u instituciji organizatora i osoba koja je ovlašćena od strane konkretne firme.


Pojedinačni polaznici imaju isto priliku da pohađaju standardni tip predavanja, ali na njih moraju da dolaze isključivo u odgovarajuću poslovnicu organizatora, prema rasporedu koji bude utvrđen. Na raspolaganju imaju i online seminar, za koji međutim moraju da se blagovremeno pripreme, to jest da na svoje računare instaliraju specijalnu vrstu softvera. Taj postupak je prilično jednostavan i većina prosečnih kandidata uspeva da sve obavi bez ikakvih problema, ali je organizator za one koji se ne budu snašli obezbedio pomoć IT stručnjaka koji su zaposleni u svakom njegovom predstavništvu.

Kako uživo, tako i online nastavu mogu da prate polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo. Oni će, dakle da se edukuju odvojeno od ostalih i na taj način da dobiju potpunu pažnju i posvećenost nadležnog stručnjaka. Budući da nemaju kome da se prilagođavaju, moći će da napreduju u skladu sa svojim sposobnostima i predznanjem, te da rezultate ostvaruju sopstvenom brzinom. Osim toga, biće u prilici da aktivno komuniciraju sa svojim profesorom, pitaju sve što im nije jasno, izražavaju svoje mišljenje o temi koje se obrađuje, pa da i na taj način proširuju svoje kompetencije. Od predavača će nakon svake etape dobijati komentare o postignutim rezultatima, kao i uputstva za dalji rad, a takođe će imati jasan uvid u napredak koji su ostvarili i biće osposobljeni da stečena znanja primene u realnim okolnostima. Osobe koje se odluče za ovakav tip nastave moći će da se prilično dobro organizuju i da pomenuti obrazovni program prođu bez većih napora i opterećenja, budući da će im biti data prilika da navedu vreme početka kursa, termine i ritam održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njihov ustaljeni način života. Da bi, međutim mogli zaista da se edukuju u skladu sa traženim rasporedom, moraće za to da dobiju potpunu saglasnost ovlašćenog profesora i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora. Ukoliko ova službena lica budu, pak smatrala da je u raspored koji je kandidat tražio potrebno uneti neke izmene, svakako će nastojati da u njegovoj finalnoj verziji bude ispunjeno što više njegovih zahteva.

Pojedinačnim polaznicima nudi se i poluindividualna edukacija, kada dvoje ljudi zajedno pohađaju nastavu. Ovo je zapravo najjednostavniji vid grupnog delovanja, gde kandidati funkcionišu kao partneri, međusobno se pomažu i upućuju, te na taj način proces učenja čine zanimljivijim, lakšim i dinamičnijim. Oba člana tandema podjednako dolaze do izražaja, a među njima se uspostavlja i održava aktivna komunikacija, tokom koje mogu da razmenjuju ideje i iskustva i da tako proširuju svoja znanja. Dozvoljeno im je, pored toga da se međusobno dogovore i istaknu kog datuma im odgovara da seminar počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju predavanja. Taj predlog će razmotriti njihov profesor i ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije i, ukoliko budu smatrali da je prihvatljiv proglasiće traženi raspored zvaničnim i omogućiti polaznicima da rade tempom koji im odgovara.

Svi koji su prijavljeni kao fizička lica mogu da pohađaju i grupni seminar - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo, te da časovima prisustvuju zajedno sa još nekoliko drugih osoba. Veličina grupe je, zapravo vrlo precizno definisana kako bi ona valjano funkcionisala, pa tako ovaj tip nastave može startovati tek kada se za njega prijavi minimum četiri osobe.. Grupa, dakle deluje kao jedinstvena celina i svi njeni članovi moraju biti u potpunosti ravnopravni, te se stoga njihovi zahtevi vezani za raspored rada neće uzimati u obzir, budući da nije moguće napraviti plan delovanja u kome će biti ispunjene želje svih polaznika. Oni će biti obavezni da se pridržavaju termina održavanja časova, ritma rada i datuma za početak kursa koje bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije.Koje oblasti proučava kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo?

Farmaceuti zaposleni u javnim apotekama se u svom svakodnevnom radu susreću sa etičkim izazovima, tako da je pojam etike u kontekstu specifičnog profesionalnog ponašanja važan aspekt njihovog rada. Kako su farmacija i medicina delovi širokog područja zdravstvenog rada, polaznici će na časovima koje obuhvata kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo biti informisani da je moguće definisati da su principi medicinske etike istovremeno i principi farmaceutske etike. Profesori će objasniti da je pitanje kako postupiti u situacijama koje direktno mogu da utiču na dobrobit i prava drugih ljudi rešavano u skladu sa temeljnim principima medicinske etike, dobročinstvom, neškodljivošću, samosvešću i pravednosti. Farmaceutsko pravo se u prošlosti bavilo samo pitanjima uslova rada u farmaciji i pojmom leka, dok se danas u fokus zakona i pravilnika iz oblasti farmacije postavlja položaj korisnika lekova i farmaceutske usluge. Na taj način se aktuelizuju prava i dužnosti lica koja koriste lekove, kao i prava i dužnosti farmaceuta, koja se proširuju, a time se i povećava odgovornost farmaceuta u smislu profesionalnih dužnosti i kvalitetnog rada. Prisutnima će biti napomenuto da staleška odgovornost farmaceuta obuhvata čuvanje i izdavanje lekova, kao i savetovanje pacijenata.

Predavači će, takođe napomenuti da su, osim prihvaćenih strukovnih pravila, izvori farmaceutskog prava i međunarodne konvencije, standardi, preporuke i direktive evropske komisije, koje se primenjuju u zakonodavstvu Evropske Unije i harmonizovani su kroz domaće zakonodavstvo Republike Srbije.

Svima koji budu pratili stručni seminar - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo biće objašnjeno da autonomnost profesije farmaceuta i usluge koji pruža korisnicima lekova ponekad dovode do etičke dileme kako postupiti u situaciji kada je lekar prepisao očigledno neodgovarajuću terapiju, da li izdati lekove bez komentara ili intervenisati i upozoriti pacijenta na posledice ili se ipak obratiti lekaru.

Ovlašćeni stručnjaci će istaći da su pitanja koja se odnose na lekove, na njihovu primenu i klinička ispitivanja, na izdavanje i sam pojam leka definisana i pravno regulisana Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, usvojenim 2017. godine. Prava pacijenata, osim opštih koja su propisana Zakonom o pravima pacijenata (dostupnost zdravstvene zaštite, informacije, preventivne mere, kvalitet pružanja zdravstvene usluge, bezbednost, obaveštenje, slobodan izbor, drugo mišljenje, poverljivost, pristanak), u vezi sa uzimanjem lekova su regulisana Poveljom o pravima farmaceutskog pacijenta.

Polaznicima će biti napomenuto i da je savremeni zdravstveni sistem u razvijenim zemljama poslednjih godina farmaceutima dodelio nove uloge u praćenju propisivanja, u izdavanju i praćenju efikasnosti i bezbednosti terapije. To podrazumeva ravnopravne uloge lekara i farmaceuta za postizanje optimalnog lečenja pacijenta, kao zajedničkog krajnjeg cilja.

Dok traje obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo biće reči i o samomedikaciji, koja je u svetu veoma zastupljena. To je proces pri kome lice prepoznaje simptome svoje bolesti i u razgovoru sa farmaceutom dolazi do odgovarajuće terapije, čime se štedi novac i vreme, ali i se i farmaceut postavlja u centar zdravstvenog sistema. Predavači će objasniti da promene sistema rada farmaceuta orijentacijom ka bolesniku, a ne ka lekovima donose farmaceutima povećanu odgovornost, jer kao stručnjaci za lekove postaju neophodni članovi zdravstvenog tima, čiji su ciljevi promocija zdravlja, prevencije bolesti, individualni pristup bolesniku, te sprovođenje racionalne farmakoterapije. Farmaceuti su odgovorni i za identifikovanje faktora vezanih za bolesnike ili lekove, praćenje štetnih dejstava lekova, štetu od lekova sa nedostatkom, pružanje saveta i informacija o lekovima, kao i za povećanje stepena saradnje pacijenata sa zdravstvenim stručnjacima. Direktan pristup informacijama o upotrebi lekova u praksi omogućava farmaceutima da preuzmu važnu ulogu kod formiranja liste lekova, kliničkih i terapijskih protokola i njihovog primenjivanja u praksi, procenjivanja upotrebe lekova, prijavljivanja neželjenih efekata, ali i u savetovanju i obrazovanju bolesnika.

Kandidatima će takođe biti naznačeno da je kod štetnih lekova, kao i kod onih napravljenih po štetnoj recepturi potrebno razgraničiti odgovornosti koje imaju lekari i farmaceuti, a to se posebno odnosi na slučajeve odgovornosti kod kliničkog ispitivanja lekova koji su doveli do posledica i na odgovornosti zbog zaražene krvi i proizvoda od krvi.

U koje vreme i gde se odvija kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo?

Osobe koje su zaposlene u nekoj firmi i smatraju da je ovaj obrazovni program koristan za njih moći će da pohađaju korporativni seminar - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo. Mesto na kome će raditi zavisiće od toga da li se opredele za klasičnu ili online nastavu. U prvom slučaju moći će da dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, da rade u okviru svog preduzeća, ali i na svakom drugom mestu gde za sprovođenje nastave postoje potrebni tehnički uslovi. Ako se odluče za edukaciju preko interneta, moći će da nastavu prate sa bilo kog mesta koje im odgovara, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. Vreme početka njihove edukacije, termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije.

Pojedinačni kandidati mogu takođe da prate predavanja uživo i to isključivo u određenom predstavništvu organizatora. Uz to im se nudi prilika da rade preko interneta, ali za takav tip edukacije moraju da prethodno na svoje računare instaliraju tačno određeni tip softvera, za šta će im nadležni stručnjaci dati sva potrebna uputstva i smernice. Ukoliko ne budu mogli da instaliranje obave samostalno, mogu da se svakog dana tokom radnog vremena obrate nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora.

Osobe koje žele da termine održavanja časova, ritam rada i vreme početka edukacije u najvećoj mogućoj meri usklade sa svojim ostalim obavezama mogu da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo. Oni će, dakle navesti sve pomenute detalje obrazovnog procesa i utvrditi raspored koji bi najmanje poremetio njihov ustaljeni životni ritam. Ako za to dobiju saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora, moći će čitav program da prođu prema planu koji su sami napravili, što će im značajno olakšati organizaciju i omogućiti da bez većih problema prođu ovaj seminar.

Istu privilegiju da u velikoj meri utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava imaće i dvoje kandidata koji se odluče za poluindividualnu edukaciju. Oni će zajedno prisustvovati predavanjima i moći da prethodno napomenu kada bi im odgovaralo da edukacija startuje, te koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili sa njihovim ostalim obavezama. Da bi taj raspored postao validan, moraju ga najpre međutim u potpunosti odobriti nadležni profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Nasuprot tome, osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo biće obavezne da se prilagode rasporedu koji unapred bude odredio koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. U vezi sa vremenom i učestalošću održavanja časova, kao i oko datuma za početak seminara oni neće moći da iznose bilo kakve svoje zahteve niti da naknadno ulažu prigovore, jer se jednom utvrđeni raspored neće menjati do kraja sprovođenja programa. Na taj način svi članovi grupe bivaju stavljeni u isti položaj i obavezni su da se, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode dobijenom planu. Valja istaći i da na ovaj način predavanjima istovremeno može da prisustvuje minimum četvoro, ali ne više od osmoro polaznika, jer je taj broj ocenjen kao najpogodniji za uspostavljanje kvalitetne komunikacije među njima i odgovarajući individualni napredak.

Na koji način se sprovodi seminar - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo?

Svi koji nastavu pohađaju pojedinačno mogu da dolaze na klasične časove u najbližu poslovnicu organizatora, prema rasporedu koji bude zvanično utvrđen. Uz to im je na raspolaganju online obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo, kada će predavanja pratiti preko svojih računara. Baš iz tog razloga obavezni su da prethodno na njih instaliraju poseban namenski softver, bez koga neće moći da se edukuju preko interneta. U pitanju je jedan jednostavan informatički zadatak za koji se veruje da kandidati mogu da ga obave samostalno, no ako se u tome ne budu snašli mogu svakako da se obrate za pomoć stručnjacima u svakoj poslovnici naznačene institucije i tako efikasno reše svoj problem.

Bilo da žele da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu nastavu da prate nezavisno od ostalih, odnosno da se opredele za individualnu edukaciju. Iako se možda čini da je u ovom obrazovnom procesu kandidat prilično pasivan i da funkcioniše kao primalac gotovih znanja od predavača, u pitanju je jedan vrlo aktivni vid usvajanja znanja. Profesor, zapravo sve vreme nastoji da uvuče polaznika u komunikaciju, da ga podstakne da izražava svoje mišljenje i poveća radnu aktivnost, čime će takođe proširiti i produbiti svoje kompetencije. Budući da se radi samo sa jednim kandidatom, moguće je napraviti raspored koji će biti u potpunosti usklađen sa njegovim željama, kako bi mu se omogućilo da se dobro organizuje i bez većih stresova prođe ovaj obrazovni program. Prijavljeni će, dakle naznačiti vreme početka kursa koje bi mu najviše odgovarao, kao i termine i učestalost održavanja časova koji bi se najbolje uklopili u njegovu ustaljeni rutinu. Ako se sa tim saglasi stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, traženi raspored će postati validan i u skladu sa njim će se održavati predavanja tokom čitavog seminara.

U okviru raznovrsne ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo, kada dvoje kandidata zajedno pohađaju nastavu. Ovaj tandemski rad značajno povećava nivo njihove motivacije, a proces učenja čini dinamičnijim i lakšim, budući da se polaznici međusobno pomažu i podstiču na rad. Osim toga, omogućeno im je da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije dogovore oko svih detalja koji se odnose na obrazovni proces. Tako će, dakle zajedno odrediti vreme njegovog početka, termine održavanja časova i njihov ritam, pa će finalnom verzijom rasporeda svi biti zadovoljni.

Grupna nastava namenjena je osobama koje uživaju u dinamičnom okruženju i najbolje napreduju kada su u društvu drugih ljudi. To je jedan aktivan komunikacijski proces kroz koji polaznici stiču nova znanja i veštine, međusobno se upoznaju, sarađuju i pomažu. Da bi sve to funkcionisalo kako treba, grupa mora biti odgovarajuće veličine, te tako može početi sa radom sa minimum četvoro članova, ali ne sme da uključuje više od osmoro ljudi. Kako je nemoguće napraviti raspored rada koji će biti usklađen sa potrebama svakog polaznika, termine i ritam održavanja časova, kao i datum odrediće koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Svi članovi grupe će biti obavezni da se striktno pridržavaju rasporeda koji im bude zvanično saopšten i u vezi sa tim neće moći da ulažu naknadne prigovore.

Ukoliko ovu edukaciju žele da prate radnici određenog preduzeća biće im ponuđena mogućnost da pohađaju korporativni seminar - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo. Ako žele da predavanja prate online, radiće u bilo kom prostoru koji im odgovara, a u slučaju da se odluče za klasičnu nastavu, moći će da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, da se edukuju u okviru svoje firme, kao i na bilo kom drugom mestu gde je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Vreme održavanja predavanja, tempo delovanja i termin početka kursa zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko je planirano da traje obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo?

Za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo, o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije, a članovi grupe ni na koji način ne mogu da utiču na raspored po kome će se nastava odvijati.

Korporativna obuka trajaće isti broj časova, ali se tada raspored časova i tempo delovanja može razlikovati. O tome će, zapravo da se dogovore i formiraju raspored koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji i osoba koja istupa u ime firme čiji radnici pohađaju kurs.

Za individualni seminar - saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo, kao i za poluindividualnu nastavu takođe je predviđen isti fond časova, ali je tada polaznicima data mogućnost da se u vezi sa rasporedom dogovaraju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, kako bi utvrdili termine i ritam rada koji će im svima odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte šta podrazumeva farmaceutsko pravo"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje