Kurs i obuka - Saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu

Predstavnici svih društveno odgovornih industrijskih i privrednih subjekata označeni su kao osobe za koje je kreirana stručna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu. Ipak, treba naglasiti da bi ovu edukaciju neizostavno trebalo da pohađaju najpre ovlašćeni reprezenti onih subjekata koji stvaraju otpad i na tržište naše zemlje plasiraju proizvode koji se, nakon upotrebe mogu svrstati u posebne tokove otpada.

Svi koji su zainteresovani za navedeni obrazovni program treba, pre svega da izvrše prijavljivanje i da nadležnom licu navedu svoje lične podatke, to jest prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da urade u njima najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se upis na seminar, kome su svi oni dužni da lično prisustvuju i da tom prilikom ovlašćenom službeniku predaju određenu dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, mesto i predviđeni termin za odvijanje naznačene procedure kandidatima će biti na vreme saopšteni.

Oni koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica imaju priliku da rade online, ali za njih takođe može da se organizuje i klasični kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu. U prvoj varijanti, nastavu će pratiti preko interneta, koristeći svoje kompjutere, te su iz tog razloga obavezni da na njih instaliraju specijalni namenski softver, za što će dobiti sva potrebna uputstva i smernice. Polaznici koji to ne budu mogli da urade samostalno mogu svakog dana tokom radnog vremena da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu naznačene institucije. Kandidati koji budu uživo pratili predavanja biće obavezni da na njih u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, gde će se obučavati u prijatnom okruženju i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava.


Nezavisno od toga za koju se od prethodno pomenutih opcija odluče, ovi polaznici će moći da rade u grupi, zajedno sa još nekoliko drugih ljudi. Broj osoba koje na ovaj način mogu da prate predavanja je zapravo definisanom vrlo preciznim pravilima, jer je to bitan uslov za uspešno funkcionisanje grupe i kvalitetnu edukaciju. Dakle, svi koji odaberu ovaj pristup treba da znaju da će u nekim situacijama morati da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira. Da bi svi članovi grupe bili u potpunosti ravnopravni nikome neće biti omogućeno da raspored rada prilagođava svojim potrebama niti da u vezi sa tim ističe svoje zahteve. Vreme početka edukacije, termine održavanja časova i tempo kojim će se raditi odrediće isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a članovi grupe će biti obavezni da ga prihvate i slede do kraja sprovođenja programa.

Raznovrsna i bogata ponuda organizatora obuhvata i poluindividualni seminar - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu. Tada, naime ovlašćeni stručnjak podučava dvoje polaznika koji funkcionišu kao partneri, međusobno se pomažu, upućuju i podržavaju, ali i kroz komunikaciju razmenjuju ideje, mišljenja i iskustva, te i na taj način stiču nova znanja i proširuju kompetencije. Ovo je, zapravo bazični vid grupnog delovanja, gde svaki kandidat podjednako dolazi do izražaja, uči se da poštuje partnerove stavove i razvija toleranciju prema drugim osobama, što će mu svakako koristiti u funkcionisanju u realnim okolnostima. Ovi polaznici imaju priliku da značajno utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava. Oni će najpre jedno sa drugim da se dogovore i istaknu koji im termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju, kao i kog datuma bi želeli da program počne da se sprovodi. Ukoliko sa tim pojedinostima bude saglasan njihov profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, prijavljeni će dobiti priliku da čitavu obuku prođu prema planu koji su sami napravili.

Osobama koje smatraju da se najkvalitetniji obrazovni rezultati postižu samostalnim delovanjem namenjena je individualna edukacija, kada profesor podučava samo jednog kandidata. Stoga mu se tokom obrazovnog procesa u potpunosti posvećuje i može jasno da sagleda kakvo je njegovo predznanje, brzina kojom uči i, uopšte sposobnosti koje su bitne za postizanje odgovarajućeg napretka. Prema tim individualnim karakteristikama polaznika on će kreirati svoj predavači rad i tako mu omogućiti da predviđena znanja usvoji na njemu prihvatljiv način. Takođe će tokom komunikacije sa kandidatom dobijati brzu povratnu informaciju o učinku svoga rada, te će na tom polju u slučaju potrebe moći da izvrši neke korekcije. Posebnu pogodnost ovog pristupa predstavlja činjenica da se tok edukacije maksimalno prilagođava potrebama konkretnog polaznika, pa mu je omogućeno da navede datum početka obuke koji mu najviše pogoduje, kao i vreme i ritam održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njegovu ustaljenu rutinu. Da bi, međutim taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga najpre odobriti stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.Ukoliko ovu nastavu žele da prate radnici neke firme, organizator će im ponuditi da se za njih sprovede korporativna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu. Tada polaznici mogu takođe predavanja da prate online, ali i uživo, kada će biti u prilici da biraju između nekoliko lokacija za održavanje klasičnih časova. Nudi im se mogućnost da dolaze na predavanja u najbližu poslovnicu navedene institucije, da se edukuju u svom radnom okruženju, kao i na bilo kom drugom mestu koje smatraju pogodnim, ako tamo ima uslova za adekvatno sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme održavanja časova, tempo delovanja i datum početka seminara sporazumno će odrediti osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Čime se bavi kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu?

Otpad predstavlja svaku materiju ili predmete koje držalac namerava ili je neophodno da odbaci. Tako će svi koji budu pratili seminar - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu biti informisani da upravljanje otpadom radi očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine predstavlja delovanje od opšteg interesa, kojim se sprečava zagađenje voda, vazduha i zemljišta, kontrola i smanjivanje opasnosti po biljni i životinjski svet, zatim opasnosti od udesa, požara i eksplozija, kao i smanjenje nivoa buke i neprijatnih mirisa. Vlasnici, odnosno operateri otpada su dužni da ga klasifikuju na propisan način, koji je u skladu sa novim zakonskim rešenjima harmonizovanim sa zakonodavstvom Evropske Unije. Predavači će, takođe objasniti da se pod pojmom vlasnika podrazumeva fizičko ili pravno lice koje proizvodi ili posredno poseduje otpad. Načela prema kojima se upravlja otpadom vezana su za izbor najoptimalnije opcije za životnu sredinu, samodovoljnost (uspostavljanje mreže postrojenja za reciklažu, čime se omogućava da Republika Srbija bude samodovoljna u pogledu tretmana otpada), blizina i regionalni pristup upravljanja otpadom, kao i hijerarhija upravljanja otpadom, odgovornost i načela po kome “zagađivač plaća”. Ovlašćeni stručnjaci će istaći da je, prema tekstu Zakona otpad podeljen na komunalni (kućni otpad), komercijalni i industrijski, a klasifikacija je izvršena i prema katalogu Ministarstva za poslove zaštite životne sredine, prema poreklu i satavu otpada. Tim kategorijama se on razvrstava na opasan i neopasan, pa je dužnost vlasnika ili drugih držalaca da primeni pravilnik i postupa sa otpadom prema definisanim pravilima.

Na predavanjima koja obuhvata stručna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu profesori će upoznati kandidate sa osnovnim pravnim aktom koji reguliše ovu problematiku. Tako će se, dakle govoriti o odredbama Zakona o upravljanju otpadom, kojim je propisana obaveza vođenja dnevnih evidencija i godišnjeg izveštavanja o otpadu, a koja se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine. Polaznici će saznati da pomenuti Zakon definiše i posebne tokove otpada, na primer istrošene baterije i akumulatore, otpadno ulje, otpadne gume, otpad od električnih i eklektronskih uređaja, otpadna vozila, tako što je tačno određeno kretanje otpada od mesta nastajanja, preko mesta za sakupljanje, transportovanja i tretmana, do konačne lokacije za odlaganje, to jest deponije. Predavači će istaći da je upravljanje i izveštavanje o pojedinim vrstama tokova otpada zakonska obaveza vlasnika otpada. Podzakonski akt koji bliže objašnjava metodologiju pravljenja izveštaja o otpadu je Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu, koji se primenjuje od početka 2016. godine, te će i sa ovim pravnim aktom upoznati prisutne. S obzirom na to da je čest slučaj da popunjavanje računarskih aplikacija predstavlja problem za veliki broj privrednih subjekata koji imaju obavezu godišnjeg izveštavanja Agencije za zaštitu životne sredine, sa rokom do 31. marta za proteklu godinu, nadležni stručnjaci će ovom segmentu posvetiti posebnu pažnju tokom obuke.

S tim u vezi će objasniti da obaveza izveštavanja proizvođača otpada podrazumeva da svaki od njih, osim ako je u pitanju domaćinstvo vodi i čuva dnevnu evidenciju o vrsti, količini, poreklu, karakteru, klasi, sastavu, skladištenju, uvozu, izvozu, tretmanu, reciklaži i odlaganju otpada koji je nastao. Obrazac za dnevne evidencije ima oznaku DEO1 i Proizvođači otpada dostavljaju redovni godišnji izveštaj Agenciji na obrascu sa oznakom GIO1. Evidencije o prikupljenom komunalnom otpadu i o neuređenim deponijama vode jedinice lokalne samouprave i te podatke dostavljaju Agenciji, putem obrasca KOM1.

Pre no što se kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu privede kraju, polaznici će biti obavešteni i da operateri otpada na deponiji vode i čuvaju dnevnu evidenciju, obrazac DEO2 o preuzetim i odloženim količinama otpada, a imaju i obavezu da obezbede kontrolu i monitoring rada deponije. Redovni godišnji izveštaj koji operater deponije dostavlja Agenciji sadrži vrste i količine otpada i rezultate monitoringa rada deponije, na obrascu GIO2. Saznaće i da se svi obrasci popunjavaju u elektronskoj formi i da su kreirani u programu Mikrosoft Eksel, te da se Agenciji šalju elektronskom poštom, snimljeni na disk (CD ili DVD) i u papirnoj formi poštom, odštampani i overeni potpisom i pečatom. Bez obzira na vrstu ili agregatno stanje otpada, sve količine se izražavaju u tonama.

Tokom edukacije, nadležni stručnjaci će se osvrnuti i na naknadu za upravljanje posebnim tokovima otpada, te istaći da nju izmiruju proizvođači ili uvoznici guma za motorna vozila, mineralnih i sintetičkih ulja i maziva, baterija, akumulatora, priozvoda koji sadrže azbest, zatim motornih vozila, električnih i elektronskih uređaja, tačnije rečeno proizvoda koji posle roka upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovakvi privredni subjekti imaju obavezu izveštavanja Agencije za zaštitu životne sredine, na obrascima za dnevne i godišnje izveštaje. Oni se podnose u elektronskom obliku, unošenjem podataka u informacioni sistem, a godinji izveštaj i na odštampanom Obrascu broj 2.

Kada i na kojoj lokaciji se odvija seminar - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu?

Osobe koje su zaposlene u nekoj firmi i žele da pohađaju ovu edukaciju radiće prema rasporedu koji za njih budu napravili ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, nezavisno od toga da li se korporativna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu sprovodi na klasičan način ili preko interneta. Treba, ipak napomenuti da će oni koji odaberu standardni tip predavanja moći i da odrede mesto na kome će ih pratiti. Na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora, odgovarajući prostor u preduzeću za koje rade, kao i svako drugo mesto na kome se mogu kvalitetno održavati i pohađati časovi. Polaznici koji se opredele za nastavu preko interneta moći će sami da odrede mesto na kome će raditi, budući da će nastavu pratiti preko svojih računara.

Pojedinačni kandidati takođe imaju priliku da pohađaju standardne časove i da na njih, prema rasporedu koji bude utvrđen dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije. Uz to im se nudi mogućnost da se edukuju online, ali su u tom cilju obavezni da prethodno na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera, bez koga neće moći da pohađaju nastavu preko interneta. To je prilično jednostavan postupak i veruje se da većina prosečnih polaznika može da ga obavi samostalno, bez ikakvih problema. No, svi koji se tom prilikom suoče sa nekim teškoćama mogu svakako da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora, koji će im pružiti potrebnu tehničku podršku.

Pomenuti kandidati mogu da rade potpuno nezavisno od ostalih to jest da traže da se za njih organizuje individualni kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu. Tada će u najvećoj mogućoj meri raspored po kome će se odvijati edukacija moći da prilagode svojim potrebama i načinu života. Biće, zapravo slobodni da navedu datum koji im odgovara za početak kursa, termine i ritam održavanja časova koji bi ponajmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. Taj predlog razmotriće njihov profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji i, ako budu smatrali da je on prihvatljiv, proglasiće traženi raspored validnim, pa će kandidati moći da pohađaju nastavu prema planu koji su napravili.

Istu privilegiju da u velikoj meri utiču na vreme i ritam održavanja časova, kao i na termin za početak obuke imaće i dvoje polaznika koji se opredele za poluindividualnu nastavu. Oni će, dakle zajedno formirati raspored koji im najviše odgovara, a zatim će sa time upoznati svog predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora. Ukoliko ova službena lica to odobre, željeni raspored će biti proglašen zvaničnim i kandidati će moći da se mnogo lakše organizuju i obaveze vezane za ovaj kurs jednostavnije uklope u svoj način života i ostale dužnosti koje imaju.

Osobe koje budu pohađale grupni seminar - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu moraće, međutim da prihvate termine održavanja časova koje je odredio koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Takođe će biti obavezne da se prilagode naznačenom tempu rada i vremenu početka obuke koje je ovo službeno lice definisalo. U vezi sa tim neće moći da ulažu nikakve prigovore niti nove zahteve, jer se jednom utvrđeni raspored rada neće menjati do kraja sprovođenja programa.

Kako je organizovana obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu?

Svi koji će nastavu pohađati kao pojedinci imaju priliku da prate klasična predavanja i da na njih, u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije. Njihov izbor može biti i online kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu, za koji međutim moraju unapred da se pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Ako ovaj postupak ne budu mogli da obave samostalno i pored svih uputstava koji budu dobili, polaznici mogu da se obrate za pomoć IT stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora i tako efikasno i brzo reše svoj problem.

Bilo da nastavu prate uživo ili online, ovi kandidati mogu da rade u paru, to jest da odaberu poluindividualni nastavu. Tada je vrlo bitno da oni funkcionišu kao tandem i da su spremni da uspostave kvalitetnu međusobnu komunikaciju, ali i valjanu interakciju sa svojim profesorom. Na taj način će lako i brzo savladati predviđena znanja i produbiti poznavanje konkretne oblasti, a uz to će moći da se prilično lako organizuju, jer će im biti omogućeno da raspored rada značajno prilagode svojim potrebama. Najpre će međusobno, a potom i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom navedene institucije utvrditi termine i ritam održavanja časova, kao i datum početka obuke koji će svima da budu po volji.

Navedenim kandidatima se nudi i mogućnost da pohađaju individualni seminar - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu. Ovlašćeni profesor tada podučava samo jednog polaznika i vodi računa o njegovim mogućnostima i potrebama, te nastavu maksimalno tome prilagođava. Prijavljeni isto tako dobija priliku da navede kog datuma bi želeo da počne sa radom, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi se najbolje uklopili u njegovu ustaljenu rutinu. Taj raspored može početi zvanično da se primenjuje tek nakon što ga u potpunosti odobri nadležni profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Niko od kandidata, koji budu izabrali grupni vid nastave neće moći prilagodjavati raspored rada svojim potrebama, jer jednostavno nije moguće u tom smislu svima njima istovremeno udovoljiti. Stoga je odlučeno da će termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka obuke definisati koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Za radnike neke firme biće organizovana korporativna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu. Nastava će se ovde održavati na klasični način ili online, a osobe koje budu želele da uživo prate predavanja moći će da na njih dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, da rade u odgovarajućem prostoru svog preduzeća, kao i na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje valjani tehnički uslovi. Termine održavanja časova i njihovu učestalost, kao i vreme početka seminara za ove kandidate odrediće ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko će da traje kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu?

Za polaznike koji će pohađati grupni seminar - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu, pošto kod takvog modela edukacije sve pojedinosti obrazovnog procesa utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora, dok članovi grupe na to nemaju uticaja.

Korporativna nastava takođe će trajati isti broj časova, ali će tu vreme i učestalost održavanja časova zajedno da odrede osoba koju je ovlastila firma čiji radnici pohađaju obuku i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu, kao i polaznici koji budu radili u paru imaće isti fond časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovore sa nadležnim predavačem i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije, te tako mogu napraviti plan koji će biti drugačiji od navedenog.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje