Kurs i obuka - Saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke

Osobe koje upravaljaju različitim mašinama navedene su kao grupa na koju je primarno usmerena stručna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke. Ovaj seminar je takođe namenjen i poslovođama, kao i svima koji imaju zadatak da rukovode određenim segmentima proizvodnog procesa. Korisna znanja i vredne informacije tokom nastave dobiće i predstavnici različitih stručnih službi, kao i eksperti angažovani za određene segmente proizvodnog procesa, ali i naravno svi koji su za ovu oblast zainteresovani iz ličnih ili profesionalnih razloga.

U situaciji kada nastavu žele da pohađaju radnici neke firme, sprovešće se korporativna edukacija i to kako na klasični način, tako i online. Polaznici koji budu želeli da predavanja prate uživo mogu da u tu svrhu dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da se obučavaju u svom radnom prostoru, kao i na bilo kom drugom mestu na kome postoje predviđeni tehnički uslovi za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti osoba koja istupa u ime konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Oni koji će časove pohađati pojedinačno mogu da rade takođe prema principima standardne edukacije i da u određenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Uz to im je na raspolaganju online kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke, kada će raditi preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Baš iz tog razloga moraju da na njih prethodno instaliraju specijalni tip softvera, za šta će od nadležnih stručnjaka dobiti sva potrebna uputstva i objašnjenja. Ukoliko i pored toga ne budu uspeli da instaliranje obave samostalno, mogu da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora, te tako brzo i efikasno reše svoj problem.


Kada odluče da li žele da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pomenuti kandidati treba da navedu i kakvo im socijalno okruženje tokom predavanja najviše odgovara. Oni koji najbolje funkcionišu u društvu većeg broja ljudi mogu da odaberu grupnu nastavu i da nova znanja usvajaju putem međusobne interakcije, razmene ideja, iskustava i mišljenja. Pošto se veruje da bi svi prijavljeni imali različite zahteve vezane za raspored po kome će se raditi, odlučeno je da termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka obuke odredi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije i da se taj raspored pre početka kursa saopšti kandidatima. Oni, dakle moraju da ga se pridržavaju i u vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore niti nove zahteve, jer oni neće biti uzimani u razmatranje.

Naznačenim polaznicima nudi se i prilika da pohađaju poluindividualni seminar - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke, to jest da rade u društvu još jedne osobe Tada je vrlo važno da profesor uspostavi i održi aktivnu komunikaciju sa kandidatima, ali i da podstiče njihovu međusobnu interakciju, koja je jednako korisna za proširivanje odgovarajućih kompetencija. Ovi polaznici takođe imaju priliku da u velikoj meri raspored po kome će se raditi usklade sa svojim načinom života i ostalim dužnostima koje treba da ispune. Najpre će jedno sa drugim da se usaglase i istaknu kojim danima i u koje tačno vreme im odgovara da imaju časove, kao i kada bi tačno želeli da nastava počne. Ako se sa tim pojedinostima obrazovnog procesa saglase njihov profesor i zvanični predstavnik institucije organizatora, one će biti proglašene validnim, pa će kandidati moći sve vreme da prate predavanja prema rasporedu koji su sami napravili.

Za osobe koje smatraju da se najkvalitetniji rezultati postižu samostalnim radom organizovaće se individualna nastava, kada nadležni stručnjak podučava samo jednog polaznika, te mu se, shodno tome maksimalno posvećuje i može jasno da sagleda kakve su njegove sposobnosti, predznanje i brzina kojom uči. U skladu sa tim osobinama osmisliće i organizovati svoj predavački rad, te tako omogućnosti prijavljenom da lako i brzo postigne planirane ciljeve. Posle svake etape, davaće kandidatu komentare vezane za postignuti napredak, upućivati ga u dalji rad i takođe naglasiti na čemu bi valjalo posebno da poradi u cilju kompletnog usavršavanja. Budući da se dotični polaznik obučava nezavisno od ostalih, može da pre početka edukacije istakne kakav bi mu raspored najviše odgovarao, odnosno da navede koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njegovu ustaljenu rutinu, te kog datuma bi bilo najbolje da program počne da se sprovodi. Da bi ovaj raspored počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga u potpunosti odobriti zvanični predstavnik pomenute institucije i ovlašćeni predavač. Ukoliko, međutim ova službena lica budu smatrala da je potrebno u njemu izmeniti neke detalje, svakako će se truditi da što veći broj želja konkretnog polaznika bude ispunjen u završnoj verziji rasporeda.

Svi koje interesuje stručna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke treba najpre da se prijave nadležnom službeniku i daju mu svoje lične podatke, odnosno prezime i ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak može da se obavi u svakoj poslovnici organizatora, preko telefona ili slanjem poruke navedenog sadržaja na mejl adresu naznačene institucije. Vrlo brzo zatim biće organizovan upis na seminar, kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju, a takođe će im biti naglašeno koja sve dokumenta u tu svrhu treba da pribave i tokom ovog postupka predaju ovlašćenom licu.Čime se tačno bavi kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke?

Razvoj industrijske proizvodnje u svim delovima sveta doveo je do velike konkurencije na tržištu, koja je uslovila promenu pristupa u oblasti upravljanja kvalitetom proizvoda. Stručnjaci koji vode seminar - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke objasniće prisutnima da su proizvođači prinuđeni da obezbede kvalitet ne samo prilikom izlaska na tržište, nego i tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda, da nude višegodišnju garanciju ispravnosti, kao i tehničku podršku putem internet stranica i centara za telefonske kontakte. Imperativ poboljšanja kvaliteta doveo je do razvoja metoda za upravljanje kvalitetom, smanjenja grešaka u proizvodnji, proizvodnje bez zaliha, promena u dizajnu proizvoda koje onemogućavaju greške i kvarove tokom upotrebe. S tim u vezi polaznici će biti obvešteni da japanski sitem Poka Yoke, kao deo Tojotine poslovne filozofije poznate pod imenom Lin, naročitu pažnju posvećuje izbegavanju nenamernih grešaka, na primer zaboravljanju, pogrešnom razumevanju radnih zadataka i sličnima koje su u procesu proizvodnje izazvane  ljudskim faktorom.

Profesori će uputiti kandidate u načelima Poka Yoke, koja se primenjuju sa ciljem ostvarivanja proizvodnje bez grešaka. Njima se predviđa da bi trebalo analizom greške otkriti uzrok, a ne posledice, a zatim greške sprečiti jednostavnim i jeftinim sredstvima, upravo u koraku proizvodnog procesa gde nastaju, te najzad smanjivati vreme od otkrivanja do potpunog uklanjanja greške primenom specifičnih korektivnih metoda. Tokom predavanja koja obuhvata obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke, predavači će istaći da se njegovom implementacijom postiže uspešno definisanje potencijalnih grašaka, uočavanje njihovih izvora, razvoj načina za sprečavanje grešaka, ali i izbor i testiranje rešenja i njihova primena. Polaznici će saznati da postoje sistemi kod kojih nije moguće u potpunosti sprečiti pojavu grešaka, pa je tada potrebno naći mehanizam koji greške odmah uočava i o tome obaveštava radnika koji upravlja mašinom ili procesom. Takvi senzorski mehanizmi najčešće analiziraju fizičke veličine proizvoda, oblik, boju, dimenzije, težinu, a prema načinu i funkciji merenja pomenuti senzori se dele na kontrolne (zaustavljaju proizvodnju kada uoče grešku) i senzore upozorenja (svetlosni ili zvučni signal koji i pre izrade nestandardnog proizvoda signalizira da je negde došlo do određenog odstupanja). Profesori će predočiti da kontrolni senzori primenjuju metode kontakta (mere odstupanje oblika i veličine), zatim metode fiksne vrednosti (kontrolišu postupke proizvodnje brojanjem radnih operacija ili komada delova koji se ugrađuju), te metode utvrđivanja redosleda (računar definiše tačan redosled izvođenja radnih operacija i upotrebljenih delova prilikom montaže proizvoda).

Dok traje kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke kandidatima će biti napomenuto da se sistemi kontrole proizvoda baziraju na definisanim standardima i specifikacijama proizvoda ili usluga. Standardi definišu pravila i karakteristike aktivnosti i njihovih rezultata, proizvoda ili usluga, radi postizanja optimalnog nivoa funkcionalnosti. Standardizovani proizvodi obezbeđuju kvalitet, bezbednost, pouzdanost, zamenljivost i očuvanje životne sredine.

Na časovima će biti reči i o određivanju i otklanjanju uzroka defekata, što se postiže promenama karakteristika proizvoda ili procesa u domenima dizajna proizvoda, alata za proizvodnju i proizvodnih procesa. Nadležni stručnjaci će objasniti da su defekti posledica ljudskih grešaka i da su defekti u proizvodnji njihova direktna posledica. Shodno tome će istaći da se suština sistema Poka Yoke ne ogleda u brojanju i otkrivanju defekata, nego u eliminaciji uzroka grešaka u proizvodnji. Na taj način se vreme i troškovi inspekcije i kontrole proizvodnje dovode faktički na nulu. Polaznici će, uz to saznati i da mehanizam Poka Yoke uređaja sprečava pravljenje grešaka ili čini greške očiglednima. Uobičajeni jeftini uređaji su vođice, trepćuća svetla, graničnici, brojači, liste za proveru. Promene dizajna proizvoda su efikasno rešenje za otlanjanje grešaka tokom instalacije i upotrebe, recimo kod priključaka na personalni ručunar, interfejsa, svaki konektor ima drugačiji oblik i boju, tako da je nenamerna greška kod povezivanja praktično nemoguća. Biće, takođe upućeni i u preduzimanje korektivnih akcija, koje može da izostane ako su odstupanja beznačajna, da se svodi na brze i jednostavne postupke usmerene na lociranje i korigivanje devijacija, ali i da obuhvata promenu i redizajniranje strategije i strukture sistema, te revidiranje standarda.

Gde i u koje vreme se odvija stručni seminar - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke?

Osobe koje su zaposlene u nekoj firmi i žele da pohađaju ovaj obrazovni program moći će da rade na klasični način ili preko interneta. Ukoliko se, dakle korporativna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke odvija uživo, polaznici će moći da biraju između nekoliko mesta za praćenje edukacije, a na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije određene poslovnice pomenute institucije, adekvatni prostor u kompaniji za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj postoje potrebni tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa. U slučaju da odaberu online seminar, moći će da sami odrede mesto na kome će pratiti nastavu, pošto će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. U svakom slučaju, moraće da poštuju raspored koji zajedno budu napravili koordinator u određenoj poslovnici organizatora i zvanični predstavnik njihovog preduzeća.

Oni koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica mogu takođe da pohađaju klasičnu nastavu i to u najbližoj poslovnici naznačene institucije, prema utvrđenom rasporedu. Pored toga, imaju opciju da se obučavaju preko interneta, ali za takav pristup moraju da se unapred pripreme i da na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Ako to ne budu mogli samostalno da urade, mogu da se svakoga dana za vreme radnih sati obrate članovima ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Kandidatima čiji izbor bude individualni kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke na raspolaganju je takođe klasična i online edukacija. U prvom slučaju, na časove će u utvrđenim terminima dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora, gde će raditi u moderno opremljenim prostorijama, uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Ako se, pak odluče za drugi tip predavanja, moći će da se obučavaju u bilo kom prostoru gde postoji stabilna internet konekcija. Bilo koju varijantu da odaberu, biće im omogućeno da slobodno navedu koji im termin za početak kursa najviše odgovara, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko se sa tim saglase njihov profesor i zvanični predstavnik pomenute institucije, raspored koji su kandidati napravili će biti zvanično usvojen, što će im znatno olakšati organizaciju i učiniti da pomenutu obuku prođu sa manje stresa i opterećenja.

Polaznici koji budu pohađali poluindividualnu nastavu radiće u paru zajedno sa još jednim kolegom i oboje dolaziti na klasične časove u određenu poslovnicu organizatora ili se edukovati preko interneta, u prostoru koji smatraju pogodnim. Takođe će biti u prilici da se dogovore i naznače koje im vreme i ritam sprovođenja predavanja najviše odgovaraju, kao i kog datuma bi želeli da počnu sa radom. No, da bi taj raspored počeo zvanično da se koristi, mora prethodno biti u potpunosti odobren od strane stručnjaka koji vodi edukaciju i osobe koja istupa u ime organizatora nastave.

Svi koji budu želeli da novo znanje usvajaju u društvu više osoba mogu da prate grupni seminar - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke, te da zajedno uživo prate predavanja u najbližoj poslovnici organizatora ili se obučavaju preko interneta, koristeći svoje kompjutere na mestu koje sami budu odredili. Ovi kandidati, kojih može da bude najmanje četvoro, a maksimum osmoro, moraju da prihvate raspored rada koji blagovremeno bude odredio zvanični predstavnik pomenute institucije i u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko vremena početka kompletnog programa neće moći da navode bilo kakve sopstvene zahteve niti da plan delovanja prilagođavaju svojim potrebama. Ovo pravilo uvedeno je iz prostog razloga što nije moguće svim članovima grupe u tom smislu istovremeno udovoljiti, pa je određeno da oni moraju da prihvate raspored koji im je sa strane nametnut, kako bi svi bili u ravnopravnom položaju.

Po kom principu se sprovodi obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke?

Polaznici koji će pojedinačno pohađati nastavu mogu da se opredele za standardni tip edukacije, a za njih može da se organizuje i online kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke. U prvom slučaju, njihova predavanja će se održavati u određenoj poslovnici pomenute institucije, prema definisanom rasporedu. Ako, pak odaberu drugu varijantu, nastavu će pratiti preko interneta, koristeći svoj kompjuter, a obavezni su da prethodno na njega instaliraju poseban namenski softver, bez koga neće biti moguća edukacija ovakvog tipa. Budući da je u pitanju prilično jednostavan informatički zadatak, veruje se da većina polaznika može da ga obavi samostalno, bez ikakvih problema, ali se svakako oni koji budu imali nekih teškoća mogu osloniti na pomoć informatičkih stručnjaka u svakoj poslovnici organizatora.

Bilo da rade na standardni način ili preko interneta, ovi kandidati mogu nastavu da prate nezavisno od ostalih i da način prezentovanja informacija i zadatke koje treba da obave maksimalno prilagode svom znanju i sposobnostima. S obzirom na to da profesor u ovom postupku radi samo sa jednim polaznikom, on može da ga u potpunosti upozna i uvidi kakav mu način rada najviše odgovara, te da sa time uskladi podučavanje i omogući mu da u potpunosti pronikne u datu problematiku. Svako ko odabere ovaj tip nastave biće u mogućnosti da se dobro organizuje i najverovatnije radi prema rasporedu koji sam bude napravio. Naznačiće koji mu datum za početak kursa najviše odgovara, kao i koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u način života koji vodi, a zatim će u vezi sa tim da se iskonsultuje sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora. Ako se oni budu saglasili sa predlogom koji je izneo, kandidat će dobiti priliku da nastavu prati prema planu koji je naveo, što će mo znatno olakšati rad i smanjiti opterećenje.

U okviru raznovrsne i bogate ponude organizatora nalazi se i poluindividualni seminar - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke. Tada predavanjima prisustvuje dvoje polaznika koji funkcionišu kao partneri i tokom obrazovnog procesa jednako dolaze do izražaja, zajedno ostvarujući željene rezultate. Takođe imaju priliku da raspored po kome će se raditi prilagode svojim ostalim potrebama, te će najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora moći da se dogovore oko svih pojedinosti nastavnog postupka i utvrde termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka obuke koji će im svima odgovarati.

Grupna nastava organizaciono se donekle razlikuje od prethodno pomenutih, a to se pre svega ogleda u načinu utvrđivanja rasporeda po kome će se odvijati edukacija. Ovde, naime vreme početka edukacije, termine i učestalost održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, dok sami članovi grupe na to ne mogu nikako da utiču.

U situaciji kada se rukovodstvo neke kompanije obrati organizatoru sa željom da njihovi radnici pohađaju ovu edukaciju sprovešće se korporativna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke. Tada polaznici mogu da rade preko interneta, a ukoliko se odluče za klasičnu nastavu, biće u prilici da biraju između nekoliko lokacija za njeno održavanje. Nude im se moderno opremljene prostorije određene poslovnice pomenute institucije, neki prostor u firmi za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome je moguće valjano sprovesti i pratiti nastavu. Vreme početka seminara, termine i učestalost održavanja predavanja ovde će zajedno odrediti osoba koju je imenovala konkretna kompanija i koordinator u okviru pomenute obrazovne institucije.

Koliko će da traje kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke?

Oni koji budu pohađali poluindividualni seminar - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke ili se edukovali individualno takođe će imati isti broj časova, ali ne obavezno i ovakav raspored, pošto će u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova moći da se dogovore sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije.

Polaznici koji se odluce na korporativnu obuku imaće isti broj časova, a vreme održavanja časova, kao i tempo kojim će se raditi zajedno će definisati ovlašćeni reprezent kompanije koja radnike upućuje na kurs i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke, sve pojedinosti obrazovnog procesa određuje jedino koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a članovi grupe moraju da se prilagode dobijenom rasporedu i slede ga do kraja seminara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje