Kurs i obuka - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva

Najtoplije se preporučuje da svi građevinski inženjeri i tehničari budu upoznati sa temama koje obuhvata specijalizovani seminar - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva. U ciljnu grupu ove edukacije svakako spadaju i građevinski inspektori, nadzornici, šefovi gradilišta, izvođači radova i, naravno svi ostali koji obavljaju određene poslove vezane za pomenutu industrijsku granu.

Predviđeno je da se pre zvaničnog početka edukacije za sve zainteresovane najpre sprovede postupak prijavljivanja i to u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili elektronskim putem. Tada je potrebno da kandidati navedu svoje lične podatke, to jest ime i prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Nakon toga biće organizovana procedura upisa, kojoj su svi prijavljeni dužni lično da prisustvuju i da tom prilikom ovlašćenom službeniku predaju odgovarajuću dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i termin i mesto održavanja upisa polaznicima će biti na vreme saopšteni.

Oni koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica mogu da se odluče za klasične časove i da na njih, u utvrđeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Njihov izbor takođe može biti online obuka i kurs - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva, za šta će morati da se na odgovarajući način pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, bez koga neće moći da prate nastavu preko interneta. Za ovaj postupak dobiće sva potrebna uputstva i najverovatnije uspeti da ga obave samostalno, ali se svakako oni koji se sretnu se nekim teškoćama mogu obratiti informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu navedene institucije i dobiti traženu tehničku podršku.


Nezavisno od toga za koji se od pomenutih principa praćenja predavanja odluče, kandidati prijavljeni kao fizička lica mogu da se edukuju potpuno nezavisno od ostalih, te da dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog predavača. Dakle, individualna nastava odvija se prema principu „jedan na jedan“, što znači da ovlašćeni stručnjak podučava samo jednog polaznika i, shodno tome može da u potpunosti sagleda njegove sposobnosti, brzinu kojom uči, interesovanja i, generalno lične osobine i da u skladu sa tim osmisli predavački rad. Prijavljeni će takođe moći da navede datum koji mu najviše odgovara za početak kursa, kao i termine i učestalost održavanja predavanja koji će najmanje poremetiti njegovu ustaljenu rutinu. Ukoliko ti predlozi budu prihvatljivi ovlašćenom predavaču i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, traženi raspored će postati zvaničan i prema njemu će se održavati nastava sve vreme trajanja edukacije.

Poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva kreiran je kao zajednički rad dvoje polaznika. Oni tada funkcionišu kao pravi tandem, međusobno se pomažu i podržavaju i, svakako predstavljaju značajan oslonac jedno drugom u procesu učenja. Osim toga, uvežbavaju se i u ispoljavanju odgovarajućeg nivoa tolerancije prema mišljenju druge osobe, što će im svakako koristiti u realnim poslovnim okolnostima. Takođe mogu da se dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma početka obuke, pa da taj svoj predlog zatim iznesu nadležnom stručnjaku i osobi koja istupa u ime organizatora. Ako ova službena lica budu smatrala da traženi raspored može da se usvoji, proglasiće ga validnim i tako će kandidati moći da se obučavaju u skladu sa planom koji su naveli.

Oni koji žele da rade u društvu većeg broja ljudi mogu da traže da se za njih organizuje grupna obuka. Niko od kandidata koji se opredele za ovaj pristup neće, međutim moći da donosi odluke vezane za raspored po kome će se raditi, pošto će vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kompletnog programa da odredi koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, a od članova grupe očekuje se da se rasporedu koji budu dobili u potpunosti prilagode i slede ga do kraja seminara.Zaposleni u određenom preduzeću koji smatraju da bi pomenuta edukacija bila korisna za njih pratiće korporativni seminar - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva i to kako na klasični način, tako i preko interneta. Ukoliko se odluče za prvu opciju, moći će da biraju i mesto na kome će se obučavati, a na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije određene poslovnice pomenute institucije, adekvatni prostor u firmi za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj postoje zadovoljavajući tehnički uslovi za održavanje obrazovnog procesa. Datum početka obuke, vreme i učestalost održavanja časova sporazumno će odrediti osoba koju je za to imenovala njihova kompanija i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Šta proučava obuka i kurs - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva?

Jedna od osnovnih odlika građevinske delatnosti je visok rizik u pogledu mogućnosti povreda na radu i ugrožavanja sigurnosti zaposlenih u različitim pogledima. Na predavanjima kojima počinje kurs i obuka - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva nadležni predavači će istaći da, iz godine u godinu raste broj incidenata na gradilištima, a njihova težina i stalno povećavanje broja teških povreda na radu zahtevaju stalna unapređenja primena mera preventivne zaštite, upotrebu kvalitetnijih sredstava za kolektivnu i ličnu zaštitu na radu i striktnu primenu propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu (BZR). Napomenuće da je primarna karakteristika radnih procesa u građevinarstvu veliki broj radnika različitih stručnosti i specijalnosti, koji se u isto vreme nalaze na gradilištu i obavljaju svoje specifične poslove. Organizacija rada je, stoga veoma složena i to je osnovni uzrok povećanog rizika od povređivanja. Nažalost, analize i poboljšanja se vrše tek kada dođe do incidenta, a propusti su napravljeni još u fazi istraživanja, razvoja i projektovanja, samo što se posledice ispoljavaju u fazama gradnje, održavanja i korišćenja. Tako će prisutnima biti naznačeno da upravo upravljanje kvalitetom i rizicima, obezbeđivanje zaposlenima bezbednijih i humanijih uslova rada povećava kvalitet proizvoda i usluga.

Kandidati će saznati i da je oblast BZR regulisana mnogobrojnim zakonima i podzakonskim propisima, uredbama i tehničkim pravilnicima koji regulišu prava i obaveze poslodavaca, zaposlenih, specijalizovanih agencija i državnih organa. Oni će se upoznati sa Zakonom o BZR, kao krovnim propisom koji reguliše ovu oblast, zatim sa Zakonom o radu, koji definiše zaključivanje kolektivnih ugovora o radu između poslodavaca, radnika i njihovih reprezentativnih sindikata, zaštitu radnika koji pripadaju rizičnim kategorijama - trudnice, porodilje, invalidi, kao i radna mesta sa skraćenim radnim vremenom zbog povećanog rizika. Biće reči i o Zakonu o zdravstvenom i penzijskom osiguranju, kojim su regulisana prava zaposlenih u slučajevima povrede na radu i pojave profesionalnih bolesti, te o Zakonu o planirnju i izgradnji, koji tretira bezbednost objekta, kao i mere zaštite u zavisnosti od njegove vrste.

Osobe koje budu pohađale stručni seminar - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva biće upućene i u ostalu pravnu regulativu vezanu za datu oblast, a to je Pravilnik o preventivnim merama za BZR i uslovima za radno mesto, Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju spasavanja u slučajevima nezgoda na radu, zatim Uredba o privremenim i pokretnim gradilištima, Pravilnik o opštim merama zaštite od opasnog dejstva električne struje na objektima i radnim prostorijama na gradilištu, kao i Pravilnik o vršenju periodičnih lekarskih pregleda.

Predavači će objasniti da su sredstva za ličnu zaštitu na radu predmet Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi (LZO). To je svaka vrsta opreme, sredstava, uređaja ili pribora koju korisnik nosi ili drži zbog sopstvene zaštite od opasnosti po zdravlje i bezbednost, a nalazi se u jednoj od tri kategorije. Polaznici će biti informisani da prva kategorija obuhvata jednostavna zaštitna sredstva za koja korisnik samostalno može da proceni nivo zaštite od minimalnih rizika (baštenske i gumene rukavice, kecelje, sezonska odeća i obuća za zimsko vreme). Treća kategorija obuhvata zahtevna zaštitna sredstva koja su namenjena zaštiti od smrtnih opasnosti (jonizujuća zračenja, temperature preko 100C ili ispod -50C), aparate za zaštitu od tečnih aerosola i otrovnih ili nadražujućih gasova, opremu koja se koristi kao izolacija pri radu sa električnim instalacijama visokog napona, kao i onu za rad na visini. Profesori će predstaviti i drugu kategoriju, takozvanu običnu opremu, koja obuhvata sve ono što nije uključeno u prvu i treću grupu. Takođe će naznačiti da sva oprema LZO podleže istim zahtevima za kvalitet proizvodnje i karakteristike materijala, koji moraju da budu pogodni za higijenu i zdravlje korisnika, udobni, efikasni, laki i čvrsti, kao i dodatnim zahtevima po pitanju propuštanja ili upijanja vodene pare prilikom znojenja. Ona mora da omogućavanja maksimalno vidno polje i da ima jasno obeležen rok trajanja ukoliko je podložna starenju. LZO koja je namenjena za BZR u građevinarstvu trebalo bi da ispunjava i zahteve za zaštitu od mehaničkih udara predmeta koji padaju ili sa kojima se radnik sudara, od klizanja po podlozi, padova sa visine, mehaničkih vibracija, prigušenja buke, kao i od drugih mehaničkih povreda guljenjem, ubadanjem, zasecanjem i uštinućima. Polaznici će saznati da se, prema vrsti zaštite LZO deli na onu za zaštitu sluha, za oči, za zaštitu od pada sa visine, za zaštitu glave, zaštitnu odeću, opremu za disanje, za zaštitu nogu i stopala, ruku i šaka, za opasnosti koje su u vezi sa električnom strujom i odeću koja je uočljiva sa velike daljine.

Dok traje obuka i kurs - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva, nadležni stručnjaci će objasniti da propisi za BZR na gradilištima definišu i dužnosti poslodavaca i zaposlenih, te bezbednosne mere koje moraju da se primene prilikom organizacije gradilišta i tokom gradnje. Napomenuće i da svi radnici zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom moraju bar jednom godišnje da prođu lekarski pregled, te da se posebne mere preduzimaju na gradilištima u cilju zaštite od izbijanja požara, njegovog gašenja i evakuacije ljudi. Prisutnima će biti istaknuto da stepeništa moraju da budu obezbeđena zaštitnom ogradom, da je prolaz ispod mašina koje podižu teret zabranjen, a energetske instalacije treba da budu izvedene i obezbeđene u skladu sa propisima o zaštiti od požara.

Ostali pravilnici koji se bave uređenjem i obeležavanjem gradilišta preciziraju i da mesta za slaganje materijala moraju da budu uredna, a material pregledno složen, radna mesta tokom rada moraju da budu dobro osvetljena i provetrena, opasne lokacije sa instalacijama visokog napona vidno obeležene, a svi prolazi i prometni putevi prohodni i bez ikakvih prepreka. Nadležni stručnjaci će informisati polaznike i da je za radove koji traju duže od sedam dana neophodno inspekciji rada, uz prijavu gradilišta dostaviti i Elaborat o uređenju gradilišta (EUG). Prema tom dokumentu se gradilište priprema, održava i koristi za izvođenje radova. Prisutni će saznati i šta sve EUG sadrži i kako se proverava da li je konkretno gradilište usklađeno sa ovim propisima.

Kada i gde se održava kurs i obuka - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva?

Osobe koje budu pohađale nastavu kao pojedinci, a žele da u velikoj meri učestvuju u donošenju odluka vezanih za organizaciju rada mogu da odaberu individualni seminar - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva. Kako se ovde polaznici obučavaju odvojeno od ostalih, biće im omogućeno da naznače kada bi želeli da kurs počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi im najviše odgovaralo da imaju časove. Taj predlog će zatim razmotriti ovlašćeni profesor i osoba koja zvanično predstavlja instituciju organizatora i, ukoliko budu smatrali da je on prihvatljiv proglasiće željeni plan delovanja zvaničnim, što će prijavljenima svakako omogućiti da lakše prođu pomenuti program i nove obaveze uklope u svoj ustaljeni životni ritam.

Oni koji se opredele za poluindividualnu nastavu moći će, takođe da se prvo sa svojim partnerom, a zatim i sa predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore oko svih detalja vezanih za nastavni proces. Oni će, dakle tako zajedno da odluče kada će on startovati i odrediće termine i ritam sprovođenja predavanja, kako bi zvanični raspored bio prilagođen potrebama svih učesnika u edukaciji.

Nasuprot tome, kandidati čiji izbor bude grupna obuka i kurs - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva biće obavezni da prihvate termin početka nastave koji bude odredio koordinator u naznačenoj obrazovnoj instituciji. Takođe će morati da se prilagode definisanim terminima za održavanje časova i utvrđenom tempu delovanja koje će propisati ovo službeno lice. U vezi sa tim neće moći da ističu bilo kakve primedbe niti nove zahteve, jer se jednom utvrđeni raspored neće menjati.

Nezavisno od toga da li nastavu prate u grupi, u paru ili odvojeno od ostalih, kandidati dakle mogu da na klasične časove, u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Na raspolaganju im je i online edukacija za koju, međutim moraju da na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Ovaj postupak zaista nije komplikovan i veruje se da većina prosečnih polaznika može da to uradi samostalno, ali je svakako organizator za one koji se ne snađu obezbedio stručnu pomoć koju će pružiti informatičari u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Kandidati za koje se bude sprovodio korporativni kurs i obuka - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva pratiće nastavu u skladu sa terminima koje budu zajedno odredili ovlašćeni reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Oni će definisati i tempo delovanja, kao i datum početka nastave, bilo da se polaznici opredele za klasični ili online rad. Ukoliko prijavljeni budu želeli da časove prate uživo, ne moraju samo da imaju nastavu u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice navedene institucije, već mogu da traže da se njihova edukacija održi u okviru firme za koju rade, ali i na bilo kom drugom mestu koje smatraju pogodnim, a gde ima uslova za odvijanje obrazovnog procesa.

Kako se sprovodi seminar - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva?

Pojedinačni polaznici mogu da predavanja prate preko interneta ili da njihov izbor bude klasična obuka i kurs - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva. Za prvu opciju moraće da se blagovremeno pripreme, odnosno da na svoj kompjuter samostalno instaliraju namenski softver, a ako u tome ne uspeju mogu da računaju na pomoć članova ekipe tehničke podrške u svakoj poslovnici navedene institucije. Klasična predavanja pratiće, međutim u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije, prema usvojenom rasporedu.

Oni koji budu želeli da se edukuju sa još nekoliko drugih ljudi, pohađaće grupnu nastavu, kod koje je predviđeno da datum početka obrazovnog procesa, vreme i učestalost održavanja časova odredi isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Da bi grupa mogla valjano da funkcioniše, njena veličina definisana je vrlo strogim pravilima, te tako kandidati ponekad moraju da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne oformi.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva, kada nadležni profesor podučava dvoje kandidata. Oni će biti u mogućnosti da se sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom navedene institucije dogovaraju oko svih detalja koji se tiču organizacije nastave, pa da tako zajedno odrede datum početka kursa, te kojim danima i u koliko sati će se održati predavanja.

Kod individualne edukacije nadležni profesor podučava samo jednog polaznika i omogućava mu da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruje sistematično. Posle svake etape, ovlašćeni stručnjak će komentarisati postignuto, davati preporuke za dalji rad i ohrabrivati kandidata, koji će s druge strane imati jasan uvid u rezultate koje je ostvario. Takođe će biti u prilici da u tok nastave maksimalno prilagodi svojim potrebama, pošto će mu biti omogućeno da navede kada želi da obuka počne, kao i kojim danima i u koliko sati mu najviše odgovara da ima časove. Naravno, da bi taj raspored postao validan, moraju ga odobriti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Ukoliko rukovodstvo određene kompanije smatra da je za tamošnje radnike korisno pohađanje ovog programa, organizator može da sprovede korporativni seminar - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva. Tada se časovi pohađaju na klasični način i to u prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u okviru kompanije koja svoje radnike upućuje na edukaciju, ali i na svakom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući uslovi. Kandidatima je na raspolaganju i online nastava, a u svakom slučaju datum početka programa, vreme i učestalost održavanja predavanja odrediće osoba koju je zato imenovala njihova kompanija i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko traje obuka i kurs - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva?

Za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva, termine i učestalost održavanja časova, kao i ostale detalje vezane za nastavu određuje isključivo koordinator u određenoj poslovnici naznačene institucije.

Oni koji budu pohađali korporativnu obuku imaće isti fond časova, ali će tada raspored zajedno da naprave osoba koja istupa u ime njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Osobe koje budu pohađale poluindividualni seminar - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva, kao i oni koji budu radili prema principima individualne nastave imaće isti broj časova, ali će u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom naznačene obrazovne institucije moći da utvrde raspored koji im najviše odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje