Kurs i obuka - Saznajte sve o javnim nabavkama električne energije

Svi koji u pojedinačnim kompanijama obavljaju poslove vezane za zvanično pribavljanje energenata, potrebnih za neometan tok procesa rada označeni su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije. Podrazumeva se da predavanja eminentnih stručnjaka, obuhvaćena navedenom edukacijom treba da prate i oni koji, u okviru firmi licenciranih snabdevača imaju zadatak da pripreme ponude za učešće na određenim tenderima, ali i osobe čiji je posao da procene troškove za snabdevanje električnom energijom, kroz izradu odgovarajućih analiza i sprovođenje planiranja. Teme koje su predviđene za obradu tokom nastave bez sumnje se tiču i pojedinaca čije je radno angažovanje usmereno na upravljanje energijom, a to su zapravo oni koji se bave energetskim menadžmentom.

Pre nego što počne pomenuta obuka, sprovešće se prijavljivanje kandidata i registrovati njihova imena, prezimena, datumi rođenja i brojevi mobilnih i fiksnih telefona. U tu svrhu, zainteresovani će morati da se lično pojave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, da telefonom kontaktiraju tamošnjeg ovlašćenog službenika ili da pošalju poruku sa naznačenim podacima na mejl adresu navedene obrazovne institucije. Kada se završi prijavljivanje, polaznici će ubrzo biti obavešteni o tačnom datumu upisa, koji se uvek sprovodi u određenom predstavništvu organizatora. Ovoj proceduri svi kandidati moraju lično da prisusutvuju i da tada predaju odgovarajuću dokumentaciju, čija će im sadržina na vreme biti najavljena.

Za osobe koje rade u nekoj firmi, a zainteresovane su za praćenje datog obrazovnog programa biće organizovan korporativni kurs i obuka - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije. Tada se predavanja održavaju u terminima i ritmu koji sporazumno odredi ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije oragnizatora. Oni će takođe da preciziraju i datum kada će početi ova edukacija, koju inače kandidati mogu da prate preko interneta, ali i uživo. Valja napomenuti i to da klasični časovi ne moraju da se sprovode samo u okviru određenog predstvništva organizatora, već je moguće da se polaznici edukuju u svom radnom prostoru, ali i na drugim mestima. Uslov koji u tom smislu mora da bude ispunjen odnosi se na karakteristike odgovarajuće lokacije, koja treba u potpunosti da omogući neometani tok nastavnog procesa.


Oni koji su na seminar prijavljeni kao pojedinci mogu, ukoliko to žele predavanja da pohađaju zajedno sa još nekoliko osoba. Preciznije rečeno, grupna nastava podrazumeva skup od najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika koji istovremeno prisustvuju časovima i zajednički ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Oni se međusobno upoznaju, solidarišu, pomažu i na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja. Budući da je predviđeno da grupa deluje kao celina, nijedan njen član se ne sme izdvajati i dobiti povlašćen tretman u odnosu a ostale. Stoga kandidatima koji odaberu ovakav pristup neće biti omogućeno da sami određuju termine i učestalost održavanja časova, te vreme početka sprovođenja edukacije. S obzirom na to da je nemoguće napraviti takav raspored koji će svima biti u potpunosti po volji, polaznici će morati strogo da se pridržavaju onog koji za njihovu obuku napravi ovlašćeni koordinator za nastavu u datom predsravništvu organizatora.

Kandidati čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije radiće partnerski zajedno sa još jednim polaznikom. Oni će pratiti izlaganja ovlašćenog stručnjaka, a zatim o tome sa njim diskutovati, ali i međusobno razmenjivati mišljenja i iskustva. Tako će proces učenja učiniti zanimljivijim i na lakši način usvajati nova znanja, a imaće i priliku da se kako između sebe, tako i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije usaglase oko termina za održavanje časova, njihovog ritma i datuma kada bi nastava trebalo da počne. Tako će biti napravljen raspored koji svima odgovara, te će polaznici moći da nove obaveze lakše uklope sa svojom dnevnom rutinom i drugim angažovanjima.

Ista pogodnost biće obezbeđena i onima koji samostalno pohađaju predavanja, to jest rade prema poluindividualnom principu, kada praktično ovlašćeni predavač podučava samo jednog kandidata. Ovaj pristup je maksimalno prilagođen samom polazniku, procenjuju se njegove sposobnosti i brzina usvajanja novih sadržaja, te se u skladu sa tim vodi i čitav obrazovni proces.

Bez obzira na to da li su se polaznici opredelili da rade grupno, u paru ili samostalno, ponuđena im je opcija praćenja predavanja preko interneta, ali i uživo, prema standardnim principima nastave. Oni koji odaberu online seminar - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije imaće obavezu da, pre no što časovi počnu da se održavaju na svoj računar samostalno instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Za ovaj postupak će im biti na vreme upućena sva potrebna uputstva, a ako se ne snađu i budu želeli neku pomoć mogu se svakog radnog dana obratiti IT stručnjacima, zaposlenim u svakoh poslovnici navedene obrazovne institucije.

Kandidati koji se opredele za klasična predavanja, pratiće edukaciju uživo i to u najbližem predstavništvu organizatora. Imaće obavezu da tamo dolaze u terminima koji su utvrđeni rasporedom, a časove će pohađati u prostorijama koje su maksimalno prilagođene zahtevima savremenog obrazovanja, što znači da su odgovarajućih dimenzija i veoma moderno opremljene.Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije?

Osim otvaranja tržišta električne energije, u Republici Srbiji počela je da se sprovodi i liberalizacija prodaje i kupovine prirodnog gasa, te će o svim pojedinostima ovog postupka biti obavešteni polaznici već na uvodnim predavanjiam koja obuhvata specijalizovana obuka i kurs - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije. Najradikalnija ekonomska promena, nakon stvaranja jedinstvenog tržišta u okviru Evropske Unije je, naime upravo liberalizacija trgovine energentima, koja se u realnom okruženju suočava sa mnogim izazovima. Ona zapravo podrazumeva da građani mogu da odaberu snabdevača strujom ili gasom, kao što su to veliki potrošači i ranije činili. Imajući u vidu činjenicu da su u oblasti elektroprivrede interesi proizvođača, države i potrošača često veoma protvrečni, ovlašćeni predavači će na sledećim časovima govoriti o položaju kupca energenata u ovoj vrsti trgovine, ali i o posebnim uslovima koji su predviđeni za snabdevanje.

Tokom narednih predavanja prisutnima će biti protumačeni članovi Zakona o javnim nabavkama, koji se odnose na delatnost u oblasti energetike, a posebna pažnja biće posvećena izboru dobavljača struje ili gasa i ograničenjima koje u tom smislu predviđa ova regulativa. Ovlašćeni stručnjaci će se osvrnuti i na pojedine posebnosti koje su povezane sa nabavkom energenata, te će s tim u vezi prisutnima pojasniti šta se, recimo podrazumeva pod uslovom uzajamnosti, jednakim ponudama, pravilima za javnu nabavku male vrednosti i postupcima snabdevanja energentima kod kojih se ne primenjuje pomenuti Zakon. Navodeći primere iz prakse, takođe će uputiti kandidate u pozitivan i negativan uticaj koji na postupak javne nabavke u ovom sektoru može imati zainteresovanost ili nezainteresovanost ponuđača.

Dok se bude odvijao seminar - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije polaznici će, putem sagledavanja odgovarajućih realnih situacija saznati i kako se sprovodi kvalitetno planiranje, koje treba da prethodi svakom dobro organizovanom postupku pribavljanja dobara finansiranih iz budžeta. Zatim će im osvedočeni stručnjaci za ovu oblast demonstrirati kako se obavlja postupak javne nabavke električne energije, uz istovremeno objašnjavanje svih odrednica zakonske regulative koja definiše ovaj proces. Svakako će, u cilju boljeg razumevanja biti navedeni i različiti primeri iz konkretnog poslovanja, a polaznici će biti podstaknuti da u vezi sa ovom temom diskutuju i iznesu svoje mišljenje i stavove. Zatim će im biti predstavljen Ugovor o snabdevanju električnom energijom, koji predstavlja krajnji cilj sprovođenja javne nabavke, te će kroz analizu pojedinačnih elemenata ovog zvaničnog dokumenta i navođenje konkretnih realnih primera, prisutni shvatiti na šta je potrebno posebno obratiti pažnju kod zaključivanja jednog takvog sporazuma.

Ovlašćeni predavači će se u daljem radu osvrnuti i na procenu uslova predviđenih prethodno navedenim ugovorom u odnosu na stanje u regularnom tržišnom snabdevanju, a takođe će upoznati prisutne sa načinom obračunavanja utrošene energije, shodno odredbama konkretnog sporazuma. U tom smislu će biti navedeni odgovarajući primeri i prikazan postupak obračuna pojedinačnih stavki koje su obuhvaćene obračunatom realizacijom, a zatim će biti reči i o važnosti adekvatnog planiranja, definisanja i kontrole ukupne potrošenje struje. Kandidati će čuti i neke korisne predloge za uspostavljanje odgovarajućeg sistema sprovođenja ovih postupaka, te će tako u potpunosti shvatiti koncept izračunavanja utroška ovog energenta.

Kada se kurs i obuka - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije bude završio, svi prisutni će imati sasvim jasnu sliku o položaju svoje kompanije na ovom tržištu, a shvatiće i način njegovog funkcionisanja, budući da su im detaljno analizirani pojedinačni učesnici i njihov međusobni odnos u ovom procesu. Upoznavši se sa načinom sprovođenja liberalizacije prodaje i kupovine energenata, kandidati će biti u prilici da tačno odrede mogućnosti koje ovo pravilo nudi njihovoj kompaniji, ali će biti osposobljeni i da razumeju i primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o javnim nabavkama, koje se odnose na oblast energetike. U svetlu novih saznanja, biće u prilici da sagledaju eventualne greške koje su na polju tržišta energenata eventualno ranije činili, te da sada koriste metode koje će im omogućiti efikasnije poslovanje.

Kada i na kom mestu se odvija obuka i kurs - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije?

Ukoliko određeni kandidati žele da pohađaju predavanja zajedno sa još nekoliko drugih osoba, u dinamičnom i veoma podsticajnom okruženju mogu da se odluče za grupni seminar - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije. Oni će časove pratiti u terminima i ritmu koji bude odredio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i neće imati mogućnost da na bilo koji način na to utiču. S obzirom na to da je nemoguće udovoljiti svim članovima grupe u isto vreme, pošto svako od njih ima različite dnevne navike biće im napomenuto da se rasporeda koji budu dobili moraju pridržavati do kraja edukacije. Treba, takođe istaći da grupni tip nastave na može startovati ukoliko se najmanje črtvoro polaznika nije odlučilo za taj pristup, pošto bi sa manje osoba bilo nemoguće ostvariti raznovrsnu interakciju, nužnu za zajednički način sticanja znanja. Uz to je pravilima definisano da jedna grupa ne može imati više od 8 članova, jer bi u tim uslovima bilo vrlo teško posvetiti dovoljno vremena svakom polazniku i omogućiti da se on na predviđen način istakne u procesu učenja.

Osobe koje budu želele da se edukuju pojedinačno imaće mogućnost da same odrede vreme startovanja pomenutog programa, kao i termine i učestalost održavanja časova. Uslov da taj raspored počne da se zvanično primenjuje je da ga prihvati ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Tako će angažovanje koje iziskuje navedeni seminar u najmanjoj mogućoj meri poremetiti ostale obaveze koje dotični polaznik treba da ispuni, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Osim tog preimućstva, biće mu obezbeđena i potpuna posvećenost profesora, kao i prilika da dobije dodatna objašnjenja i tumačenja ukoliko to bude potrebno. U veoma bogatoj i raznolikoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije, koji je predviđeno da zajedno pohađaju dvoje polaznika. Oni će raditi kao tandem, međusobno se pomagati, podsticati i, zahvaljujući vrlo živoj komunikaciji kako između sebe, tako i sa nadležnim stručnjakom koji vodi edukaciju lako i brzo postići predviđene ciljeve. Kandidati koji se opredele da predavanja prate u paru, takođe će moći da, u dogovoru sa svojim partnerom, profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora preciziraju vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum startovanja datog programa.

Kada nastavu treba da pohađaju zaposleni u određenoj kompaniji, sprovodi se korporativni seminar koji se odvija u skladu sa dogovorom između osobe koja reprezentuje konkrtnu firmu i koordinatora u naznačenoj obrazovnoj instituciji. Ova dva službena lica će, dakle da preciziraju termine u kojima će se časovi održavati, vreme startovanja edukacije, kao i generalni tempo delovanja. Polaznicima je na raspolaganju standardni oblik praćenja predavanja, ali i rad preko interneta, s tim što treba naglasiti da oni koji se odluče za klasične časove mogu da odaberu mesto na kome će se oni sprovoditi. Tako je kandidatima na raspolaganju prostor u okviru najbližeg predstavništva organizatora, odgovarajuće prostorije u samoj kompaniji za koju rade, ali i neka druga lokacija na kojoj je moguće održavati predavanja na kvalitetan način, u skladu sa svim savremenim principima.

Važno je, takođe istaći da izbor onih koji se prijavljuju kao fizička lica može da bude online obuka i kurs - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije, ali i praćenje predavanja uživo. Svi koji se budu odlučili da rade preko interneta, moraće da se za to na odgovarajući način pripreme. Od nadležnih stručnjaka dobiće, naime sve smernice kako bi samostalno mogli da instaliraju na svoj kompjuter poseban tip softvera, koji će im omogućiti kvalitetno pohađanje časova. Ukoliko budu imali nekih problema, mogu da kontaktiraju odgovarajuću poslovnicu organizatora i da od nekog člana tima tehičke podrške dobiju svu potrebnu pomoć.

Predavanja koja će se sprovoditi na klasični način zainteresovani polaznici mogu da prate u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, gde će dolaziti u skladu sa utvrđenom satnicom.

Na koji način se sprovodi stručni seminar - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije?

Kada predviđena predavanja treba da pohađaju radnici nekog preduzeća, deluje se na specifičan način, budući da korporativni kurs i obuka - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije, u klasičnom obliku može da se održava na bilo kom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Naime, polaznici mogu da dolaze u namenske prostorije nekog predstavništva organizatora, da nastavu prate u samoj komapaniji za koju rade, tokom, pre ili posle radnog vremena, te u pauzi za ručak, ali i da se edukuju na bilo kojoj lokaciji koja im odgovara, pod uslovom da je tamo moguće sprovoditi obuku u skladu sa utvrđenim obrazovnim standardima. Treba dodati i da je ovaj vid nastave moguće pohađati i preko interneta, kao i da će celokupan raspored delovanja, odnosno vreme kada će početi da se sprovodi dotični program, te termine i ritam održavanja časova definisati sporazumno koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i ovlašćeni predstavnik firme u kojoj rade kandidati.

Ostalim polaznicima, koji su pojedinačno upisani se takođe nudi da predavanja prate ili uživo ili online. Standardni vid edukacije podrazumeva frontalne časove koje će ovlašćeni stručnjaci držati prema utvrđenom rasporedu, u odgovarajućim prostorijama određene poslovnice organizatora. Edukacija preko interneta obavezuje polaznika da na svoj računar blagovremeno instalira namenski softver, što bi trebalo da bude prilično jednostavan zadatak. Ipak, ukoliko se ne snađe i bude mu potrebna pomoć, može se obratiti informatičkim stručnjacima koji rade u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Za kandidate zainteresovane za samostalno delovanje biće sprovedena individualna obuka i kurs - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije, gde uprkos uvreženom mišljenju ovlašćeni predavač nije jedini i glavni nosilac obrazovnog procesa. Činjenica je da on prezentuje, tumači i demonstrira predviđeno gradivo, ali zatim podstiče i ohrabruje polaznika da komentariše, postavlja pitanja, kao i da ako želi opovrgava ono što je rečeno. Profesor, dakle nastoji da u svakom slučaju sistematično ostvaruje unapred određene ciljeve edukacije, istovremeno ulažući trud da nastavni tok maksimalno prilagodi ličnosti, predznanju, iskustvu i mogućnostima dotičnog kandidata.

Osobe koje su takođe sklone mirnijem okruženju, ali ipak ne bi želele da rade potpuno samostalno mogu da se opredele za poluindividualni pristup, koji im omogućava da časove pohađaju u paru, odnosno da sa još jednim kandidatom deluju kao tandem. Ovakav model edukacije pruža priliku da polaznici usvajaju nova znanja ne samo direktno od nadležnog profesora, već i od svog partnera, budući da se insistira na njihovoj međusobnoj komunikaciji i sučeljavanju mišljenja. Polaznici dopunjuju i koriguju jedan drugog, raspravljaju o obrađenim temama i uče da budu tolerantni, čak i onda kada im stavovi o konkretnim pitanjima nisu jedinstveni. Bilo da rade u paru ili pojedinačno, kandidati imaju mogućnost da sami odrede kada će početi edukacija, kao i kojim danima i u koliko sati će se sprovoditi predavanja. Ovaj raspored će, međutim početi da se zvanično primenjuje samo ako ga prihvate koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora i ovlašćeni predavač.

Institucija koja sprovodi pomenuti obrazovni program može polaznicima da ponudi i grupni seminar - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije, koji će istovremeno pohađati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Procenjeno je da je taj broj optimalan kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje grupe i bila pružena prilika svakom njenom članu da učestvuje u radu. Pošto grupa mora da se tretira kao celina i nijedan kandidat koji ovako pohađa predavanja ne sme biti na bilo koji način favorizovan, odlučeno je da će celokupan plan rada odrediti isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. On će precizirati kada će tačno kurs da startuje, ali i u kojim terminima i koliko često će da se održavaju predavanja, a od polaznika se očekuje da taj raspored slede do kraja edukacije. Svi zahtevi za promenom tempa delovanja biće odbijeni, s obzirom na to da zaista nije moguće istovremeno izaći u susret svima koji čine konkretnu grupu.

Koliko po planu traje kurs i obuka - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije?

Predavanja koja će stručnjaci održati kandidatima u okviru navedenog obrazovnog procesa trajaće ukupno 360 minuta, što zapravo iznosi 8 školskih časova. Ona će se sprovoditi u formi dvočasa, odnosno po 90 minuta i to u toku 4 dana.

Ovaj tempo rada je, međutim validan samo kada je u pitanju grupna obuka i kurs - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije, pošto tada o vremenu i ritmu održavanja časova odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik organizatora.

Osobe koje budu predavanja pohađale poluindividualno ili individualno takođe će imati 8 školskih časova, ali ih mogu shodno svojim potrebama, a u dogovoru sa profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora rasporediti na drugi način.

Predviđeni nastavni fond imaće i korporativni seminar - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije, a termini i učestalost odvijanja predavanja mogu biti isti ili drugačiji nego što je navedeno, što će zavisiti od dogovora između zvaničnog predstavnika firme u kojoj rade polaznici i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o javnim nabavkama električne energije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje