Kurs i obuka - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka

Sve osobe koje se nalaze na rukovodećim položajima u ortačkim, komanditnim, akcionarskim ili društvima sa ograničenom odgovornošću označene su kao ciljna grupa na koju je usmerena specijalizovana obuka i kurs - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka. Pored toga, izneta je preporuka da navedenu edukaciju pohađaju i preduzetnici, nezavisno od toga na koju je privrednu delatnost usmeren njihov rad. Generalno govoreći, upoznavanje sa temama koje pomenuti program obuhvata biće izuzetno korisno za sve one koji u okviru svojih radnih obaveza treba da odlučuju o poslovnim potezima koji će doprineti uspehu konkretne komapanije i ostvarivanju profita.

U slučaju da naznačeni seminar žele da isprate radnici određene firme, organizovaće se poseban tip nastave, poznat kao korporativna. Tada polaznici mogu da pohađaju predavanja na uobičajen način, ali i preko interneta, uz napomenu da klasični časovi ne moraju obavezno da se sprovode samo u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Oni se, zapravo mogu odvijati i u okviru same kompanije za koju rade kandidati, ali i na bilo kom mestu koje njima odgovara ukoliko tamo ima zadovoljavajućih tehničkih uslova za kvalitetno podučavanje i praćenje predavanja. Datum početka sprovođenja programa, kao i vreme i ritam održavanja predavanja zajednički će odrediti koordinator za nastavu u instituciji organizatora i zvanični predstavnik konkretne firme.

Polaznici koji će se obučavati pojedinačno imaju takođe priliku da rade na standardni način i da na nastavu, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije. Osim toga, njihov izbor može da bude online kurs i obuka - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka, kada će predavanja pratiti preko svojih kompjutera. Da bi se edukovali na ovakav način potrebno je da pre početka sprovođenja programa na svoje računare instaliraju specijalni tip softvera, što će po svoj prilici moći da urade bez ičije pomoći jer je reč o jednom jednostavnom postupku, za koji nije neophodno posebno iskustvo u informatici. Ipak, treba istaći da će za sve one koji se ne snađu biti obezbeđena tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora, kojih ima više od 20 na području Republike Srbije.


Nezavisno od toga da li će nastavu pratiti uživo ili online, kandidati koji žele da rade u društvu više osoba mogu da se uključe u grupnu edukaciju, koja će im omogućiti da se obučavaju u vrlo dinamičnoj i aktivnoj atmosferi. Predviđeno je da grupa može da profunkcioniše tek kada bude imala minimum 4 člana, jer sa manjim brojem osoba nije moguće uspostaviti kvalitetnu interakciju, koja upravo predstavlja zaštitni znak ovog modela nastave. Takođe je definisano da časovima zajedno ne može prisustvovati više od osmoro polaznika, budući da bi tada bilo teško svim članovima grupe dati priliku da se na odgovarajući način iskažu u obrazovnom procesu i usvoje predviđena znanja. Oni koji se opredele za ovakav način rada treba da znaju da neće imati mogućnost da traže da se časovi odvijaju u terminima i ritmom koji njima odgovara, niti da navedu kada bi želeli da počnu sa obukom. Za sve te pojedinosti biće zadužen isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, pa će tako svi kandidati biti stavljeni u isti položaj i moraće, uz manja ili veća odricanja da se prilagođavaju rasporedu koji im bude saopšten.

Polaznici za koje se organizuje individualni seminar - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka radiće odvojeno od ostalih, a pažnja nadležnog stručnjaka će biti samo na njih usmerena. Kod ovakvog modela edukacije, predavač izlaže gradivo, daje potrebna tumačenja i navodi odgovarajuće primere, a nakon toga od kandidata traži da iznese svoje mišljenje o prezentovanim informacijama. Tako profesor stiče jasnu sliku o njegovom predznanju, mogućnostima, interesovanjima i brzini kojom usvaja nova znanja. Upravo će mu to pomoći da osmisliti svoj predavački rad, omogućiti polazniku da napreduje sopstvenim tempom i ostvari predviđene obrazovne ciljeve. Osobe koje se budu edukovale na ovakav način moći će lakše da se organizuju i da, bez mnogo odricanja uklope termine i učestalost održavanja časova, te datum startovanje programa u ispunjavanje svojih ostalih obaveza, pošto će im biti omogućeno da predlože raspored rada koji im najviše odgovara. No, budući da plan delovanja mora biti prihvatljiv za sve učesnike u nastavnom procesu, on mora biti odobren i od strane nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Isto tako tok svoje edukacije mogu da osmisle i kandidati koji se opredele za poluindividualni, to jest rad u paru. Oni će se najpre međusobno, a zatim i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom navedene institucije dogovoriti oko datuma za startovanje programa, kao i u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova i tako moći da angažovanje vezano za ovaj kurs lakše uklope u dotadašnju dnevnu rutinu. Pored toga će dobiti i priliku da ostvare blisku saradnju sa stručnjakom koji ih obučava, ali i da proširuju svoje kompetencije kroz dijalog sa svojim partnerom, međusobnu razmenu mišljenja i iskustva, te putem sučeljavanja stavova i ideja vezanih za konkretnu temu.

Oni koje zanima stručna obuka i kurs - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka moraju da se najpre prijave ovlašćenom licu i saopšte mu svoje lične podatke, tačnije ime i prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi dodatnog informisanja. Pomenuti postupak mogu da obave u najbližoj poslovnici organizatora, elektronskim putem, odnosno slanjem mejla sa navedenim podacima na odgovarajuću adresu ili, jednostavno preko telefona. Malo posle toga, sprovešće se zvanični upis na seminar u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije, kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i predaju nadležnom službeniku potrebnu dokumentaciju. O tačnom vremenu odvijanja ove procedure i zvaničnim spisima koje u tu svrhu treba prikupiti svi polaznici će biti na vreme obavešteni.Šta proučava kurs i obuka - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka?

Da bi se kandidati osposobili za preduzimanje odgovarajućih koraka koji će im obezbediti uspeh u biznisu, predavači će ih, kad počne seminar - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka upoznati sa ciljevima poslovanja kompanija. S tim u vezi biće reči o maksimiziranju profita, problemu sukoba interesa, konceptu ekonomskog profita, a govoriće se i o odlučivanju pod ograničenjima. Na narednim časovima ovlašćeni stručnjaci će predstaviti prisutnima matematičke metode izražavanja ekonomskih i poslovnih relacija, te će pre svega objasniti kako se izrađuju tabele (engl. spreadsheets), koje se koriste u analitičke svrhe. Profesori će napomenuti da se one upotrebljavaju kada između ekonomskih podataka postoje jednostavne relacije, dok je u suprotnom potrebno primeniti soficistiranije metode. Kandidati će, između ostalog saznati da se ekonomski koncepti na najjednostavniji način izražavaju ustanovljavanjem funkcionalne relacije unutar osnovnog modela. Predavači će se osvrnuti i na aplikaciju linearne i kvadratne funkcije u ekonomiji, kao i na primenu izvoda funkcije u analizama optimizacije.

U daljem toku edukacije polaznici će se upoznati sa primenom statističke analize u praksi, a biće reči i o korišćenju analize ekonomske zavisnosti, te će u okviru toga profesori objasniti da se mere centralne tendencije najčešće koriste u deskriptivnoj statistici, te da one ukazuju na vrednost oko koje se grupišu rezultati uzorka. Zatim će predstaviti kandidatima mod, medijanu, aritmetičku, harmonijsku i geomertijsku sredinu, a onda prezentovati korišćenje disperzije i regresione analize u svakodnevnom poslu menadžera. Na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka profesori će predstaviti teorijske koncepte ponude i tražnje, a posebno će se obraditi tema vezana za poslovno, odnosno menadžersko predviđanje. Predavači će napomenuti da je u tom smislu potrebno odrediti pravilan smer budućih događaja, te osigurati da razlike između predviđenog i stvarnog budu što manje. Nadležni stručnjaci će stoga objasniti kandidatima kako predviđanje može da bude tačnije, te koje je metode u tom cilju preporučljivo koristiti, a zatim će se osvrnuti na analizu troškova. Tako će prisutnima detaljno definisati pojam troškova, a zatim će se baviti njihovim značajem i napomenuti da se on može procenjivati sa aspekta makroekonomije, ekonomije preduzeća i mikroekonomije, te objasniti svaki od njih. Nakon toga će se polaznici upoznati sa podelom troškova i analizom davanja koja se odnose na rad, sredstva za rad, predmet rada, te direktnih, indirektnih, fiksnih, varijabilnih i ostalih troškova.

Kandidatima će tokom nastave biti predstavljen i matematički model linearnog programiranja, te će saznati da on treba da sadrži linearnu finkciju cilja, linearna ograničenja i dopustiv skup rešenja. Biće upućeni i u primenu pomenutog modela u rešavanju ekonomskih problema i za adekvatnu analizu poslovnih prilika. Dok se odvija kurs i obuka - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka prisutni će biti upoznati i sa politikom cena, kao sistemom tržišnih, institucionalnih, pravnih i organizacionih elemenata u kome se formiraju cene. Polaznicima će detaljno biti objašnjen pojam marže u poslovnom svetu, a nakon toga će se predavači baviti identifikacijom rizika, kvantifikovanjem i donošenjem odluka. Prisutnima će, uz to biti definisano šta znači informatička podrška u procesu odlučivanja, te će oni, nakon ove edukacije biti sposobni da svoje zadatke obavljaju uspešnije i u donošenju odluka koriste potrebne matematičke i statističke metode.

Na kom mestu i kada se odvija seminar - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka?

Mesto na kome će se odvijati nastava za kandidate koji se opredele za grupni način rada zavisiće od toga da li oni žele da časove pohađaju na klasični način ili preko interneta. U oba slučaja polaznici će se obučavati prema rasporedu koji bude napravio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i ni na koji način neće moći da utiču na datum kada će početi grupna obuka i kurs - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka, kao ni na termine i učestalost odvijanja predavanja. Opravdano se, naime pretpostavlja da bi svaki član grupe imao različite zahteve kada je u pitanju plan delovanja, a nije moguće svima izaći u susret, te se tako kandidati moraju prilagoditi rasporedu koji je već unapred određen. Predviđeno je da nastavu na ovaj način zajedno može da prati maksimalno osmoro prijavljenih, ali ih takođe ne sme biti manje od četvoro, pošto tada ne bi bilo moguće ispuniti predviđene kriterijume za kvalitetan obrazovni rad.

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica imaće časove u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice navedene institucije, ukoliko se opredele za klasičnu edukaciju ili će predavanja pratiti sa lokacije koja im odgovara, u slučaju da izaberu online seminar. Suprotno principu po kome se pravi raspored za grupu, kandidatima koji budu pohađali individualnu nastavu biće data prilika da sami odrede tempo delovanja koji će najmanje uticati na njihovu ustaljenu dnevnu rutinu. Moći će, naime da uz saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu organizatora, preciziraju termine i ritam sprovođenja časova, ali i datum kada će celokupni program da počne. Uz to će imati mogućnost da uspostave vrlo kvalitetnu komunikaciju sa svojim profesorom i u znatnoj meri odvijanje edukacije usklade sa svojim predznanjem, sposobnostima i brzinom učenja, budući da neće imati kome da se prilagođavaju.

Lokacija na kojoj će predavanja pratiti kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka zavisiće od toga da li žele da nastavu pohađaju uživo ili online. Oni će, međutim svakako biti u prilici da organizuju obrazovni rad shodno svojim potrebama, pa će se prvo zajednički odrediti kada je najbolje da edukacija startuje, te koji im termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju. Onda će sa tim upoznati svog profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora pa će, ukoliko oni smatraju da je predloženi raspored prihvatljiv, on moći da se primenjuje do kraja programa. Rad u paru će omogućiti kandidatima da se pripreme za saradnju koju će sa svojim kolegama i strankama ostvarivati u realnom okruženju, pošto će svaki od njih moći slobodno da iznosi svoje mišljenje, ali da istovremeno bude tolerantan i da uvažava drugačija viđenja.

Pojedinačni, grupni, kao i rad u paru mogu da budu organizovani na klasični način, kao i online. Prva opcija podrazumeva da će polaznici na predavanja u određeno vreme morati da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, dok će oni koji se odluče za rad preko interneta moći nastavu da prate u udobnosti svog doma, na radnom mestu ili tamo gde im bude najzgodnije. Pre toga će, međutim na svoj kompjuter morati da instaliraju posebnu vrstu softvera, što će najverovatnije uspeti da urade potpuno samostalno. Kandidati koji budu imali nekih teškoća tokom ovog postupka, mogu da se obrate informatičkim stručnjacima, u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Posebni model edukacije, to jest korporativni seminar - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka, kreiran je za radnike određenog preduzeća koji su zainteresovani za pomenuti program. Oni časove mogu da pohađaju online ili uživo, s tim što klasična nastava može da bude organizovana u bilo kom prostoru gde za to postoje zadovoljavajući tehnički uslovi. To mogu biti prostorije nekog predstavništva pomenute institucije, određeno mesto u kompaniji za koju rade prijavljeni, ali ostale lokacije koje oni odaberu, ukoliko ispunjavaju naznačene kriterijume. Za raspored rada pobrinuće se osoba koju je konkretna firma ovlastila da je zvanično predstavlja i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, te će oni sporazumno da definišu datum početka nastave, ali i termine održavanja predavanja i uopšteni tempo delovanja.

Kako je organizovana obuka i kurs - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka?

Osobama koje žele apsolutnu posvećenost ovlašćenog stručnjaka tokom edukacije namenjen je individualni kurs i obuka - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka. Kod ovakvog pristupa predavanja se odvijaju po principu „jedan na jedan“, ali kandidat svakako nema pasivnu receptorsku poziciju, već mu se daje prilika da, nakon što sasluša predavanja komentariše izloženu materiju, postavlja pitanja, izražava saglasnost ili osporava. Na taj način profesor brzo dobija povratnu informaciju o napretku konkretnog polaznika, koji sa druge strane jasno može da sagleda svoj rad, te da shvati u kojim oblastima se slabije snalazi i poradi na njima. Budući da je ovaj model edukacije maksimalno usmeren na potrebe samog kandidata, biće mu data prilika da se izjasni u vezi sa vremenom održavanja predavanja, datumom za startovanje kompletnog programa i uopštenim tempom rada. Sa tim predlogom će svakako morati da se saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, pošto su i oni učesnici obrzovnog procesa.

Isto tako će svoj raspored moći da organizuju i oni koji se opredele za poluindividualni model nastave, kada dvoje polaznika zajedno pohađaju časove, međusobno se usmeravaju i pomažu. Prijavljeni imaju i priliku da u najvećoj mogućoj meri simuliraju situacije iz stvarnog okruženja, jer će vrlo često biti u prilici da pred drugom osobom zastupaju svoje mišljenje, pa je posebno važno da se nauče toleranciji i uvažavanju.

Za polaznike koji vole da rade u dinamičnom okruženju i kroz interakciju sa drugima kreiran je grupni seminar - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka, koji se sprovodi prema jasno određenim pravilima. Da bi grupa mogla da funkcioniše, neophodno je da se minimum četvoro kandidata prijavi za ovakav tip edukacije, te je u određenim prilikama potrebno sačekati izvesno vreme dok se ovaj uslov ne ispuni. Procenjeno je, zapravo da se sa manjim brojem osoba ne može ostvariti bogata i raznovrsna komunikacija između članova grupe, što i predstavlja glavnu karakteristiku pomenutog pristupa. S druge strane, bilo bi vrlo teško sprovesti kvalitetnu edukaciju ako u grupi ima više od osmoro polaznika, jer tada ne bi svi članovi mogli da se na adekvatan način istaknu u obrazovnom procesu. Raspored časova za grupnu nastavu odrediće zvanični predstavnik naznačene obrazovne institucije, a od kandidata se očekuje da ga prihvate i slede do kraja obuke. Ovo pravilo se primenjuje jer u navedenim uslovima nije moguće napraviti plan delovanja koji bi odgovarao svim članovima grupe, pa tako niko od njih neće moći da iznosi zahteve koji se tiču termina i ritma odvijanja nastave, te datuma za početak edukacije.

Za radnike u određenim firmama sprovodi se korporativni seminar, koji oni mogu da pohađaju preko interneta ili uživo, s tim da postoji mogućnost da se klasična predavanja održavaju u namenskim prostorijama nekog predstavništva organizatora, u okviru same kompanije za koju rade polaznici, ali i na svakoj drugoj lokaciji na kojoj ima uslova za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Za definisanje termina i ritma sprovođenja časova, kao i vremena kada će ovaj program početi da se odvija biće zaduženi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije i zvanični predstavnik konkretne firme.

Bez obzira na to da li rade pojedinačno, u grupi ili u paru, pojedinačnim kandidatima je takođe omogućeno da časove prate preko interneta ili na uobičajen način. Ako njihov izbor bude online obuka i kurs - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka, moraće da pre početka nastave na svoje kompjutere instaliraju namenski softver koji će im omogućiti da predavanja prate na ovaj način. U slučaju da ovaj postupak ne uspeju da obave samostalno, svakako će moći da dobiju odgovarajuću tehničku podršku, za šta će biti dovoljno da se obrate nadležnom službeniku u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije i biće upućeni na IT stručnjake koji tamo rade.

Ako polaznici budu želeli da se obučavaju u skladu sa klasičnim principom, biće obavezni da u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i da tamo, u savremeno opremljenim prostorijama pohađaju predavanja osvedočenih stručnjaka.

Koliko traje kurs i obuka - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka?

Prema planu organizatora, pomenuta edukacija traje 10 školskih časova, tačnije 450 minuta, a nastava će se u vidu dvočasa odvijati tokom 5 dana.

Kandidati koji budu pohađali individualni seminar - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka, kao i oni koji se budu obučavali u paru imaće isto 10 časova, ali oni ne moraju nužno da budu raspoređeni kao što je navedeno. O tome će odlučivati sami polaznici, uz obaveznu saglasnost svog profesora i zvaničnog predstavnika organizatora.

Osobe za koje se organizuje korporativna nastava takođe će se pratiti nastavu tokom pomenutih 450 minuta, ali će raspored po kome će se sprovoditi predavanja zajednički da odrede ovlašćeni reprezent kompanije u kojoj rade i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene institucije.

Navedeni tempo rada važi, naime samo za kandidate čiji izbor bude bila grupna obuka i kurs - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka, pošto u tom slučaju o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje