Kurs i obuka - Saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti

Doktori, sestre i ostali medicinski radnici trebalo bi svakako da pohađaju stručni seminar - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti, tokom koga će dobiti mnoge informacije bitne za njihovu profesiju. Ciljnu grupu ovog kursa predstavljaju i oni koji se bave pravom, prvenstveno sudije i advokati, a preporuka je da naznačenim predavanjima prisustvuju i zaposleni u osiguravajućim društvima. Pored pomenutih, u program mogu da se uključe i svi koje ova tema zanima, bilo iz ličnih ili profesionalnih motiva.

Kada su za ovaj obrazovni program zainteresovani radnici određene firme, biće im ponuđena korporativna nastava, koju mogu da prate na klasičan način ili preko interneta. Ako se opredele za prvu varijantu, moći će da na časove dolaze u odgovarajuću poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da se edukuju u okviru svoje kompanije, te na svakom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Vreme početka njihovog seminara, termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije i lice koje je odredila konkretna firma.

Osobe koje će predavanja da pohađaju pojedinačno takođe imaju na raspolaganju klasičnu nastavu, kada će na časove prema definisanom rasporedu dolaziti u najbližu poslovnicu navedene institucije. Osim toga, njihov izbor može da bude i online obuka i kurs - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti. U takvoj situaciji časove će pohađati preko interneta, a obavezne su da u tom cilju prethodno na svoje računare instaliraju tačno određenu vrstu softvera, bez koga neće moći da se edukuju na ovakav način. U pitanju je jedan jednostavan informatički zadatak koji većina polaznika može da obavi samostalno, bez ikakvih problema, no ukoliko se neko od njih tom prilikom susretne sa nekim teškoćama ili bude želeo nešto da pita, svakako se može obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu navedene institucije.


Bilo za koju od pomenutih opcija da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da prate nastavu nezavisno od ostalih, to jest da se odluče za individualni seminar. Tada predavač, iako podučava samo jednog polaznika nije glavni i jedini nosilac obrazovnog procesa, već on sve vreme nastoji da kandidata uključi u komunikaciju, da ga podstakne da postavlja pitanja, osporava ili se saglašava sa iznetim činjenicama i da, uopšteno govoreći iznosi mišljenje o konkretnoj temi. Zahvaljujući takvoj interakciji, profesor može jasno da sagleda kakav je napredak prijavljeni ostvario, te da ako je potrebno nešto izmeni u svom pristupu kako bi mu omogućio da u potpunosti ovlada kreditnom problematikom i stekne znanje koje će moći valjano da primeni u praksi. Svako ko odabere ovaj tip edukacije moći će i da od svog predavača dobija povratne informacije o ispravnosti mišljenja i stavova, pa će ako bude potrebe takođe moći da sprovede neke korekcije u načinu svog rada, kako bi u predviđenom vremenskom intervalu postigao sve što se od njega očekuje. Pored toga, može da istakne kog datuma mu tačno odgovara da počne sa obukom, kao i kojim danima i koliko često bi želeo da ima predavanja. Čitav program će moći da prođe prema rasporedu koji je naveo, ukoliko se sa njim u potpunosti saglasi njegov profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Izbor polaznika koji ne žele da rade samostalno, ali ni u društvu većeg broja ljudi može da bude poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti. U toj situaciji ovlašćeni stručnjak radi sa dvoje kandidata i nastoji da oni u nastavi funkcionišu kao partneri, da zajedno usvajaju predviđena znanja i veštine, međusobno se pomažu i upućuju. Takav tandemski tip edukacije značajno povećava motivaciju kod prijavljenih i oni brzo i lako savlađuju sve što je predviđeno ovim seminarom. Dodatnu prednost predstavlja činjenica da mogu da se jedno sa drugim usaglase oko termina i ritma održavanja časova, kao i vremena početka kursa koji bi im najviše odgovarali, a da zatim zajedno sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije utvrde finalnu verziju rasporeda kojom će svi učesnici biti zadovoljni.

Grupna nastava namenjena je licima koja žele da se edukuju u dinamičnoj i vrlo aktivnoj atmosferi. Kod ovakvog pristupa akcenat je stavljen na socijalni element učenja, budući da kandidati putem međusobne interakcije i saradnje postižu predviđene ciljeve. Bitan preduslov kvalitetnog funkcionisanja grupe predstavlja njena veličina, pa tako ona može početi sa radom tek kada se prijavi minimalni broj  polaznika. Sa manjim brojem ljudi nema nikakvog smisla organizovati grupnu obuku, pošto ih ne bi bilo dovoljno za razvijanje bogate i kvalitetne interakcije koja predstavlja i osnovu ovog procesa. S obzirom na to da je potrebno sve kandidate svrstati u isti rad, to jest sprečiti da neko od njih bude povlašćen u odnosu na ostale, nikome neće biti dozvoljeno da postavlja određene zahteve vezane za raspored po kome će se raditi. Termine održavanja časova, tempo rada i vreme početka kursa odrediće koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a polaznici će morati da taj raspored prihvate i pridržavaju ga se do kraja sprovođenja programa.

Osobe koje bi želele da isprate stručni seminar - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti moraju se najpre za to prijaviti. Za to je potrebno da nadležnom službeniku navedu svoje lične podatke, odnosno prezime i ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Pomenuti postupak mogu da obave elektronskim putem, preko telefona ili, jednostavno dolaskom u neku od poslovnica naznačene institucije. Nakon toga biće organizovan upis na kurs, a prijavljenima će biti istaknuto da ovoj proceduri moraju lično da prisustvuju i da donesu i predaju ovlašćenom licu određena dokumenta, koja će im pre toga biti tačno navedena.Koje oblasti proučava obuka i kurs - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti?

Jedan od oblika osiguranja od profesionalne odgovornosti, koje nude pojedina osiguravajuća društva, je osiguranje od lekarske greške i lekarske odgovornosti. Svi prisutni na predavanjima koja uključuje kurs i obuka - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti biće obavešteni da je ovakav oblik osiguranja koristan i za medicinare, ali i za korisnike njihovih usluga. Ipak, profesori će istaći da ono u našoj zemlji nije u potpunosti regulisan zakonskim aktima koji uređuju zdravstvenu delatnost, te da se zbog toga ljudi suočavaju sa nizom problema.

Objasniće, stoga prisutnima da ugovor o osiguranju od odgovornosti nudi osiguraniku osiguravajuću zaštitu za odštetne zahteve koje bi naručioci usluga mogli da podnesu u slučaju stručne greške osiguranika prilikom vršenja delatnosti za koju je registrovan i za koju na osnovu zakona odgovara. Kandidati će saznati da, međutim greška lekara nije strogo definisana i da oko tog pojma postoje sporenja među pravnicima i doktorima, a jedno od opšte prihvaćenih značenja pojma lekarske greške je da je to svako postupanje protivno pravilima medicinske struke i nepoštovanje zakonitosti koje su usvojene kao medicinski standard. No, nadležni stručnjaci će ovde ukazati na još jedan problem, odnosno na činjenicu da ni medicinski standardi nisu jedinstveno utvrđeni, tako da greške mogu da se tretiraju kao prave i neoprostive, to jest one koje su posledica nepridržavanja opšteutvrđenih načela medicine ili da budu definisane kao oprostive omaške, nastale usled nesavršenosti nauke i čoveka.

Osobe koje budu pratile specijalizovani seminar - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti biće informisane da, u slučajevima sudskih sporova i tužbi na osnovu odštetnog zahteva sudovi odluku o tome šta su medicinski standardi donose na osnovu mišljenja veštaka, stručnih za medicinu i procenjuju ne samo da li se lekar pridržavao standarda, nego i da li je postupao sa dužnom pažnjom. Predavači će napomenuti da greška lekara može da se načini i u domenima dijagnostike, tehnike izvođenja intervencije ili operacije, taktici lečenja, u organizaciji, vođenju medicinske dokumentacije, kao i u ponašanju medicinskog osoblja.

Obavestiće prisutne da osiguranje od lekarske odgovornosti, ponuđeno od strane domaćih i inostranih osiguravajućih društava, u svojim opštim uslovima podrazumeva osiguranje od grešaka koje su učinili medicinski radnici na poliklinikama, u privatnoj praksi, prilikom pružanja prve pomoći i na neki drugi način koji je u skladu sa zakonom. Opšti uslovi posebnog pisanog ugovora o osiguranju mogu da predvide pokrivanje štete od odgovornosti direktora i rukovodilaca bolnica i odeljenja, nastalih zbog izdavanja radnih naloga lekarima i nelekarskom osoblju. Polaznici će saznati i da se osiguranje ugovara sa gornjom granicom  naknade štete koja pokriva troškove lečenja, sahrane, izgubljenu zaradu, uništene stvari, te naknadu troškova postupka. S druge strane, isključenje iz osiguranja podrazumeva slučajeve prilikom kojih osiguranik ne ostvaruje svoja prava po ugovoru o osigurnju, recimo ako je štetu učinio namerno ili je delovala viša sila, a konkretni slučajevi isključenja iz osiguranja se određuju elementima ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

Pre no što se završi obuka i kurs - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti, kandidatima će biti naznačeno da se u drugim zemljama pribegava različitim modelima navedenog tipa osiguranja. Klasični sistem, sa modelom osiguranja lekara od profesionalne odgovornosti, podrazumeva dokazivanje subjektivne odgovornosti lekara i definisanje stepena krivice, kroz duge i skupe sudske procese. Profesori će se osvrnuti i na skandinavski model, koji je usmeren na osiguranje pacijenata od medicinskih grešaka kroz sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, kojim se pokrivaju i štete nastale prilikom korišćenja medicinskih usluga. Po ovom modelu se odgovornost lekara ne utvrđuje u postupku isplate odštete pacijentu, već je to drugi, nezavistan postupak. Upoznaće prisutne i sa kombinovanim sistemom, koji se primenjuje u Francuskoj i u nekim slučajevima utvrđuje krivicu lekara, a šteta se uglavnom isplaćuje na osnovu odgovornosti lekara bez krivice (non - fault).

Na predavanjima će biti reči i o praksi u SAD - ma, koja se u vezi sa osiguranjem od lekarske odgovornosti razlukuje u određenim državama, ali je u većini obavezna i premije osiguranja zavise od vrste lekarske greške, specijalnosti lekara, što znači da neurohirurzi, ortopedi, akušeri i ginekolozi plaćaju najviše, ali su uslovljene i iskustvom i lokacijom bolnice u kojoj rade ovi medicinski stručnjaci.

Pred kraj seminara, polaznici će biti pozvani da se uključe u diskusiju i iznesu svoje predloge vezane za najbolji sistem konkretne vrste osiguranja.

Gde i u koje vreme se odvija kurs i obuka - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti?

Kandidati koji su zaposleni u nekoj firmi i žele da isprate ovi obrazovni program pohađaće korporativnu seminar - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti. Mesto sa koga će pratiti nastavu zavisiće od toga da li se odluče za klasične ili časove preko interneta. U prvom slučaju dolaziće na predavanja u najbliže predstavništvo organizatora, a imaće mogućnost i da se edukuju u određenom prostoru svoje kompanije, kao i svuda gde postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje nastave. Termine njihovih časova, vreme početka kursa i generalni tempo delovanja zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik naznačene institucije i osoba koja istupa u ime konkretnog preduzeća.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao pojedinci takođe će moći da prate klasična predavanja, ali isključivo u određenoj poslovnici organizatora. Imaju mogućnost i da odaberu online edukaciju, za koju će međutim biti obavezne da se unapred pripreme, tačnije da na svoje računare instaliraju namenski softver. Nadležni stručnjaci će im za ovaj postupak dati potrebna uputstva i smernice, a ako ne budu uspeli samostalno da ga obave, mogu bilo kog dana tokom radnog vremena da se obrate za pomoć IT stručnjacima u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Polaznici za koje se bude sprovodila individualna obuka i kurs - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti dolaziće na klasične časove u najbližu poslovnicu organizatora ili će se edukovati online, u prostoru koji im bude za to najviše odgovarao. U oba slučaja biće slobodni da navedu datum za početak seminara, termine i ritam održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njihov način života i ispunjavanje ostalih obaveza. Ako za to dobiju saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika navedene obrazovne institucije, moći će da čitav program prođu prema rasporedu koji su sami napravili.

Oba polaznika koji budu pohađali poluindividualnu nastavu takođe će imati mogućnost da uživo prate predavanja u određenom predstavništvu organizatora, ali i da se obučavaju online, na mestu koje smatraju da je za to najpogodnije. Biće i u prilici da raspored po kome će raditi maksimalno prilagode svojim potrebama, odnosno da naznače vreme početka kursa, termine održavanja časova i tempo delovanja koji će najmanje poremetiti njihovu ustaljenu rutinu. Da bi međutim taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, mora biti odobren od strane nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora.

Izbor polaznika koji žele da rade u društvu više ljudi svakako će biti grupni kurs i obuka - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti. Tada predavanja zajedno pohađa minimum četvoro, a najviše osmoro prijavljenih koji će svi zajedno na klasične časove dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora ili će nastavu pratiti online, na mestu koje sami odaberu. Ni u jednoj opciji, međutim neće im biti omogućeno da utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava. Taj posao će odraditi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu naznačene institucije i definisati datum početka edukacije, vreme i učestalost održavanja časova.

Kako je organizovan stručni seminar - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti?

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica mogu da prate predavanja preko interneta, a za njih takođe može da se sprovede i klasična obuka i kurs - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti. U prvoj varijanti nastavu će pratiti preko interneta, koristeći svoje kompjutere i upravo su iz tog razloga obavezne da na njih blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera. Ako ovaj postupak ne budu mogli da obave samostalno, mogu da svakako računaju na pomoć i tehničku podršku koju će im pružiti informatičari u svakoj poslovnici organizatora. S druge strane, na standardna predavanja dolaziće u određeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora.

Kako na klasičan način, tako i preko interneta predavanja mogu da prate polaznici koji se odluče za individualnu edukaciju. Oni će biti u prilici da željene rezultate postižu tempom koji im odgovara, budući da tokom obrazovnog procesa neće imati kome da se prilagođavaju. Ovde, zapravo nadležni predavač izlaze predviđeno gradivo, a zatim ga zajedno sa dotičnim kandidatom tumači i komentariše, te se tako razvija aktivna komunikacija tokom koje se takođe proširuju znanja i stiču nove veštine. Nakon svake etape u radu, profesor komentariše postignuća polaznika, daje mu savete i ohrabruje ga da nastavi sa usavršavanjem. Svi koji se opredele za ovaj pristup moći će da maksimalno utiču na pravljenje rasporeda po kome će se odvijati edukacija. Naznačiće vreme početka kursa, termine održavanja časova i ritam rada koji će se najbolje uklopiti u način života koji vode i dužnosti koje moraju da ispunjavaju. Da bi zaista mogli da rade prema ovom planu, moraće da dobiju pristanak stručnjaka koji vodi edukaciju i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora.

Raznovrsna ponuda navedene obrazovne institucije uključuje i mogućnost da se za pojedinačne polaznike sprovede poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti. Tada, dakle kandidati po dvoje pohađaju časove i funkcionišu kao tandem tokom nastave, a takođe kroz međusobnu i interakciju sa svojim profesorom mogu da razmenjuju ideje, iskustva i informacije, te da i na taj način proširuju svoje kompetencije vezane za datu oblast. Uz to im je pružena prilika da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora dogovore oko svih pojedinosti koje se odnose na obrazovni proces. Tako će napraviti raspored koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu odgovarati i bez velikih stresova i opterećenja proći ovaj program.

Grupna nastava organizovana je malo drugačije nego prethodna dva pristupa, a to se najpre odnosi na način pravljenja rasporeda časova. Ovde je, naime predviđeno da vreme sprovođenja predavanja i njihovu učestalost, kao i termin početka edukacije odredi isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a da članovi grupe moraju da ga prihvate i prilagode mu se, uz manje ili veće ustupke. Na taj način svi kandidati će biti stavljeni u isti položaj i niko od njih neće moći da raspored rada prilagođava svojim potrebama. Da bi ih grupa mogla valjano da funkcioniše mora biti određene veličine, tako da u vezi sa tim postoje stroga pravila koja se moraju poštovati. Dakle, predviđeno je da grupna nastava može biti sprovedena za najmanje četvoro, a maksimalno osmoro prijavljenih.

Kada se organizatoru nastave obrati rukovodstvo neke firme i izrazi želju da tamošnji radnici isprate ovaj obrazovni program, biće im ponuđen korporativni seminar - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti. Dotični polaznici mogu da predavanja prate preko interneta, ali i uživo, kada će moći da biraju između nekoliko mesta za pohađanje ovakvih časova. Dakle, biće u mogućnosti da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, da se obučavaju u okviru svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu gde je moguće kvalitetno održati i pratiti predavanja. Raspored po kome će oni raditi, to jest termine i ritam održavanja časova i vreme početka kursa zajedno će definisati koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i lice koje istupa u ime konkretnog preduzeća.

Koliko će da traje obuka i kurs - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti?

Polaznici za koje se bude organizovao korporativni kurs i obuka - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti, ali neće imati obavezno raditi po takvom rasporedu. Vreme i učestalost održavanja njihovih predavanja zajedno će da odrede ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i zvanični reprezent firme za koju rade.

Individualna i poluindividualna nastava takođe će trajati isti fond časova, ali će tada kandidati moći da vreme održavanja časova i tempo njihovog sprovođenja odrede zajedno sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u datoj obrazovnoj instituciji. Tako će napraviti raspored kojim će svi učesnici u obrazovnom procesu biti zadovoljni.

Naznačeni raspored rada validan je zapravo jedino kada je u pitanju grupni seminar - saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti, pošto tada sve pojedinosti vezane za obrazovni proces utvrđuje jedino koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a članovi grupe na to ne mogu da utiču svojim zahtevima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o osiguranju od lekarske odgovornosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje