Kurs i obuka - saznajte sve o paketu MS Project

Građevinski inženjeri, nezavisno od toga da li rade u kompanijama privatnog ili državnog sektora predstavljaju osobe kojima je prvenstveno namenjena specijalizovana obuka i kurs - saznajte sve o paketu MS Project. Takođe je izneta najtoplija preporuka da se sa temama koje je predviđeno da obuhvati ova edukacija upoznaju i sva stručna lica koja, direktno ili indirektno, učestvuju u realizaciji investicija, kao i u izradi i sprovođenju investicionih planova, ali i u kontroli i analizi projekata u građevinarstvu.

Pre nego što počnu da se održavaju stručna predavanja koja uključuje pomenuti seminar, zainteresovani će morati da prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje za edukaciju, koje može da se obavi u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno na više od 20 lokacija širom Srbije, ali i preko telefona, te slanjem mejla odgovarajućeg sadržaja na adresu organizatora. Tada je potrebno da interesenti navedu svoje lične podatke, tačnije prezime, ime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Kada se završi registracija kandidata, oni će biti pozvani da dođu na upis i da tom prilikom nadležnom licu predaju odgovarajuća dokumenta. Istaknuto je da ovoj proceduri svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju, a zvanični spisi koje je potrebno da podnesu biće im svakako na vreme navedeni.

Osobe koje žele da nastavu pohađaju u statusu pojedinaca mogu da se edukuju na klasični način, kada će imati obavezu da na časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, sledeći raspored koji budu dobili. Njihov izbor takođe može biti online kurs i obuka - saznajte sve o paketu MS Project, gde će predavanja pratiti preko interneta koristeći u tu svrhu svoje računare. Baš zbog toga moraju na njih, pre početka obuke da instaliraju tačno određeni tip softvera, što predstavlja jedan relativno lak informatički zadatak i kandidati uglavnom uspevaju da ga samostalno obave. Ipak, kako uvek bude nekog ko se ne snađe ili želi nešto da pita, organizator je obezbedio mogućnost kontaktiranja IT stručnjaka u svakoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.


Nezavisno od toga da li se odluče za rad u standardnim ili u virtuelnim učionicama, pojedinačni polaznici mogu da se edukuju potpuno nezavisno od ostalih, odnosno da pohađaju individualnu obuku. Tada je celokupan proces usvajanja znanja i prezentovanja informacija prilagođen konkretnom kandidatu i uzimaju se u obzir njegove sposobnosti, brzina kojom uči i predznanje koje poseduje u vezi sa datom temom. Profesor sa njim komunicira tokom nastave, podstiče ga na izražavanje mišljenja, osporavanje ili saglašavanje, kao i na postavljanje pitanja u vezi sa svime što nije dovoljno jasno. Nakon svake etape, nadležni stručnjak takođe komentariše postignute rezultate, ohrabruje polaznika i daje mu uputstva za dalji rad. Kako nema kome da se prilagođava, prijavljeni ima šansu da raspored po kome će se odvijati predavanja maksimalno prilagodi svojim potrebama, pa će moći da naznači kada mu odgovara da kurs počne, kao i koji termini i učestalost održavanja časova će se najbolje uklopiti u njegovu dnevnu rutinu. Da bi, međutim taj plan delovanja počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga najpre prihvatiti nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, pošto se i oni tretiraju kao aktivni učesnici u obrazovnom procesu.

Bogata ponuda organizatora obuhvata i poluindividualni seminar - saznajte sve o paketu MS Project, odnosno nastavu koju zajedno prati dvoje kandidata. Oni na edukaciji funkcionišu kao tandem i trebalo bi da pokazuju spremnost za saradnju i uspostavljanje aktivne dvosmerne komunikacije tokom koje će se dopunjavati i razmenjivati ideje i mišljenja. Ovo je, zapravo najjednostavniji vid grupnog delovanja gde oba polaznika podjednako dolaze do izražaja, a takođe pomenutih model obuke predstavlja odličan trening za podizanje nivoa tolerancije prema tuđem mišljenju. S obzirom na to da i kod naznačenog pristupa relativno mali broj osoba učestvuje u nastavi, moguće je izaći u susret željama polaznika vezanim za vreme i ritam održavanja časova, kao i datum kada će kurs da počne. U vezi sa svim pomenutim detaljima oni će se dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, pa tako napraviti raspored rada koji će im svima u potpunosti odgovarati.

Onima koji uživaju u zajedničkom učenju, odnosno u društvu više osoba namenjena je grupna nastava, za koju je precizno definisa minimalni i maksimalni broj polaznika. U prisustvu manjeg broja osoba bilo bi, naime nemoguće uspostaviti dovoljno bogatu interakciju među članovima grupe i ostvariti punu aktivnost svakog od njih. Bitno je napomenuti da niko od polaznika koji se opredele za ovaj model rada neće moći da, na osnovu svojih potreba traži da se časovi održavaju u određenim terminima, niti da na bilo koji način utiče na datum startovanje celokupnog programa i tempo delovanja uopšte. Sve pomenute pojedinosti utvrdiće isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, a od članova grupe se očekuje da im se, uz manje ili veće ustupke, u potpunosti prilagode i striktno ih se pridržavaju do kraja seminara.Kada nastavu žele da pohađaju radnici neke firme sprovodi se korporativna obuka i kurs - saznajte sve o paketu MS Project. Ovi polaznici nastavu mogu da prate preko interneta, ali i da rade na klasični način i to u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u odgovarajućem prostoru kompanije u kojoj su zaposleni, kao i na svakom drugom mestu koje izaberu, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Bilo za koju varijantu da se opredele, moraće da se pridržavaju rasporeda koji zajednički budu odredili ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Tačnije rečeno, ova dva službena lica definisaće datum kada počinje program, kao i dane i tačno vreme sprovođenja predavanja.

Šta tačno izučava kurs i obuka - saznajte sve o paketu MS Project?

Neminovno je da svi koji se bave izvođenjem investicionih projekata i realizovanjem investicija u građevinskim poslovima koriste računar u svakodnevnom radu, šalju elektronska pisma, fakture, predmere i predračune i da kao sastavni deo svog posla koriste programe iz paketa Microsoft Office, kao što su: Word, Excel, Outlook, Access i Power point. Međutim, bilo bi veoma dobro da navedene osobe pohađaju seminar - saznajte sve o paketu MS Project i upoznaju se sa softverskim rešenjem kreiranim takođe od starne Microsoft - a, koje uključuje i aplikativni program MS Projekt. Predavači će, između ostalog napomenuti da je u pitanju softveru predviđen za mrežno planiranje, kontrolu i analizu projekata, radnih sati troškova materijala i sve ostale parametre koji se tiču veličine investicija i troškova realizacije.

Prva tema sa kojom će se prisutni upoznati odnosi se na osnove tehnike mrežnog planiranja, koja se bazira na grafičkom predstavljanju etapa i koraka u planiranju toka realizacije određenog projekta. Ovlašćeni stručnjaci će ih tako uputiti u mogućnost povezivanja pojedinih aktivnosti, praćenje njhovih međuzavisnosti formiranjem mrežnog dijagrama i jednostavno uključivanje računara u posao proračunavanja i analiziranja svih situacija koje potencijalno mogu da se dese, naročito po pitanju rokova i kašnjenja u realizaciji pojedinih etapa projekta. Nakon toga će se kandidati upoznati sa programom MS Project u okviru, te će im najpre biti predstavljen početni ekran softvera, gde će uvežbavati rad na podešavanju početnih parametara uz pomoć „čarobnjaka za vođenje kroz projekat” (Project guide wizard). Dok traje obuka i kurs - saznajte sve o paketu MS Project, profesori će objasniti da se u vodiču kroz projekat vidi prikaz sistema menija i podešavaju se mnogobrojni parametri, kao što su kalendari, ograničenja, aktivnosti, te će objasniti prisutnima kako se pomoću specifičnih veza formira mreža, dodaju resursi i troškovi i tako izgrađuje struktura koja omogućava sortiranje, kodiranje, filtriranje, proračune i analizu. Napomenuće da proračuni, povezivanje aktivnosti i određivanje tipova veza (npr. kraj jedne za početak druge ili istovremeni početak obe ili obavezan istovremeni završetak nekih aktivnosti) mogu da budu automatski, a mogu da se rade i ručno, tačnije korak po korak. Za analizu troškova su relevantne cene redovnog i prekovremenog rada, kalendar radnih aktivnosti, nedelje, praznici, letnje i zimsko radno vreme, vremenska rezerva (u danima ili satima) za pojedine faze, kao i ostali podaci koji se unose na početku postavljanja kompjuterske podrške za određeni projekat.

Predavači će, takođe navesti i odgovarajuće primere iz prakse koji obuhvataju unošenje svih potrebnih podataka, analiziranje structure plana, predviđanje vremenske rezerve i optimizaciju plana. Pre no što se završi kurs i obuka - saznajte sve o paketu MS Project, polaznici će biti informisani da se uneti podaci mogu ovde prikazati na više načina, od kojih se najčešće koristi prikaz u formi kalendara i prikaz u formi mrežnog dijagrama. Jedan od najvažnijih prikaza je radni list sa resursima (Resurce Sheet), koji obuhvata tri vrste troškova - materijalne, radne (mašine, radnici i sve troškove vezane za ograničene resurse izražene prema jedinici vremena, po satu rada) i posebne vrste troškova. Profesori će takođe navesti da standardni set izveštaja uključuje one koji su filtrirani i sortirani prema tipu aktivnosti ili bilo kom parametru koji je potreban za praćenje i analizu resursa. Istaći će da je najpogodnije izabrati prikaz izveštaja u formi histograma, koji pokazuje izabrani resurs za sve aktivnosti iz projekta. Za tako formirane grupe resursa, sa zbirnim podacima lako se vrši, ručno ili automatski, optimizacija, to jest ravnanje (leveling) resursa konkretnog baznog plana. Na taj način se u okviru jednog projekta može formirati do jedanaest baznih mrežnih planova.

Tokom edukacije, kandidati će saznati da se praćenje realizacije investicionog projekta vrši upotrebom funkcije za „pogled” Tracking Gantt, kojim se prikazuje gantogram sa baznim i tekućim stanjem projekta, iskazano u procentima realizovanosti. Biće im naznačeno da štampani izveštaji, koje MS Projekt generiše mogu da prikažu realizaciju na nivou celog projekta, grupe i pojedinačnih aktivnosti. Predavači će objasniti i da je svaki od raspoloživih pogleda moguće odštampati kao tabelarni ili dijagramski izveštaj, a standardni set generisanih izveštaja obuhvata šest osnovnih kategorija. To su pregled, tekuće aktivnosti, troškovi, poslovi, prekovremeni rad i izveštaji koji se posebno zahtevaju kombinovanjem pojedinih podataka.

U koje vreme i gde se održava seminar - saznajte sve o paketu MS Project?

Za osobe koje su zaposlene u nekom preduzeću i smatraju da bi im iskoristila znanja koja nudi pomenuta edukacija kreirana je korporativna obuka i kurs - saznajte sve o paketu MS Project. Tada se nastava odvija u skladu sa rasporedom osmišljenim od strane zvaničnog predstavnika kompanije u kojoj rade polaznici i koordinatora u određenom predstavništvu organizatora. Dakle, prijavljeni su obavezni da se pridržavaju definisanih termina i ritma održavanja predavanja, kao i vremena početka seminara, bez obzira da li časove prate na klasični način ili preko interneta. Treba napomenuti i da oni koji budu želeli da uživo pohađaju nastavu mogu da biraju između nekoliko lokacija, a na raspolaganju su im prostorije najbliže poslovnice naznačene institucije, odgovarajući prostor u preduzeću za koje rade, kao i svako drugo mesto koje pogoduje valjanom sprovođenju seminara.

Pojedinačnim polaznicima takođe je na raspolaganju klasična nastava koja se, prema utvrđenom rasporedu sprovodi u najbližoj poslovnici organizatora. Tamo su svi koji odaberu ovaj pristup obavezni da dolaze i prate predavanja stručnjaka u vrlo prijatnom ambijentu i u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim savremenim obrazovnim standardima. Oni mogu da se opredele i za online rad, kada će časove pratiti preko interneta, ali su u tu svrhu obavezni da sprovedu odgovarajuće pripreme. Od njih se, najmanje očekuje da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, za šta će im biti data sva potrebna uputstva. Ako se i pored toga ne budu snašli, mogu svakako da računaju na tehničku podršku informatičkih stručnjaka u svakom predstavništvu navedene institucije.

Osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica mogu da traže da se za njih organizuje grupni kurs i obuka - saznajte sve o paketu MS Project. Tada će morati da se prilagode rasporedu rada koji im bude saopšten, odnosno da prihvate termine održavanja časova, datum početka seminara i tempo delovanja koji bude odredio koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora. Osim toga će imati obavezu da u nekim situacijama sačekaju izvesno vreme, dok se grupa ne oformi.

Oni koji žele da nastavu prate u društvu samo jedne osobe mogu da odaberu poluindividualni pristup i da značajno utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava. Tačnije rečeno, biće im omogućeno da se u vezi sa terminom početka obuke, vremenom i ritmom održavanja predavanja dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, te tako utvrde raspored kojim će svi biti zadovoljni.

Kandidati koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom mogu da pohađaju individualni seminar - saznajte sve o paketu MS Project. Budućih da ovde profesor podučava samo jednu osobu, moguće je maksimalno ispoštovati njene zahteve vezane za raspored po kome će se edukacija odvijati. Stoga će polaznik biti zamoljen da navede kada bi želeo da počne sa obukom, te kojim danima i u koliko sati mu najviše odgovara da ima časove. Taj predlog razmotriće nadležni stručnjak i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije i, ako oni budu našli da je on prihvatljiv, traženi raspored će početi zvanično da se primenjuje. To će, naravno omogućiti kandidatu da se lakše organizuje i da nove obaveze lakše uklopi u svoj standardni način života i ostale dužnosti koje treba da ispuni.

Po kom principu se sprovodi obuka i kurs - saznajte sve o paketu MS Project?

Pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate preko interneta, ali takođe njihov izbor može da bude i klasični kurs i obuka - saznajte sve o paketu MS Project. U prvom slučaju, časove će pohađati online, preko svojih kompjutera na koje su, upravo iz tog razloga dužni da instaliraju specijalni tip softvera. U pitanju je prilično jednostavan postupak koji najveći broj kandidata uspeva da obavi bez ičije pomoći, ali im je svakako na raspolaganju tehnička podrška koju mogu dobiti u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije. Ako se polaznici opredele za drugu opciju, dolaziće na časove u utvrđenim terminima u najbližu poslovnicu organizatora, gde će raditi u odgovarajućim prostorijama i u jednom vrlo prijatnom okruženju.

Bilo za koju od pomenutih opcija da se odluče, kandidati mogu da časove pohađaju u skladu sa principima individualne edukacije, odnosno da samostalno savlađuju sadržaje uz uputstva i koordiniranje od strane nadležnog stručnjaka. Ovaj model kursa značajno osamostaljuje polaznike i pruža im visok nivo samopouzdanja, što je veoma značajno za funkcionisanje u realnim okolnostima. Prijavljeni može jasno da sagleda koliko je postigao, a proces učenja je bitno olakšan činjenicom da ovde mogu da se uzmu u obzir sve lične osobine konkretnog kandidata i da im se način rada u najvećoj mogućoj meri prilagodi. Između ostalog, polaznik će moći da naznači kada mu odgovara da počne sa obukom, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi najmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu. Ako se sa tim predlogom saglasi ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije, ovaj raspored će postati validan i primenjivaće se sve vreme trajanja obuke.

Osobe koje žele da rade u paru pohađaće poluindividualni seminar - saznajte sve o paketu MS Project. Tada svaki član ovog tandema podjednako dolazi do izražaja, iznosi svoje mišljenje i poštuje stavove kolege sa kojim prati edukaciju. Kandidati podstiču jedno drugo na rad i koriguju svoje stavove prema potrebi, a u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja, kao i oko datuma za početak nastave mogu da se dogovore sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Oni koji žele da se edukuju u vrlo dinamičnoj i aktivnoj atmosferi mogu izabrati grupnu nastavu. Tačno je definisan broj osoba procenjen kao najpogodniji za uspostavljanje kvalitetne i bogate interakcije tokom koje će grupa zajednički ostvarivati predviđene obrazovne ciljeve. Na taj način će svaki član dobiti mogućnost da se iskaže u nastavi i da ostvari željeni napredak. Niko od kandidata, međutim neće moći da odlučuje u vezi sa rasporedom rada, već će vreme i ritam održavanja časova, te termin početka kompletnog programa da utvrdi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije.

Za zaposlene u određenoj firmi koji imaju želju da se upoznaju sa temama obuhvaćenim ovim seminarom organizovaće se korporativna obuka i kurs - saznajte sve o paketu MS Project i to kako na klasični način, tako i online. Osobe koje budu želele da predavanja prate uživo moći će da u tu svrhu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora ili, pak da traže da se njihovi časovi održavaju u okviru firme za koju rade, te na bilo kom drugom mestu koje smatraju odgovarajućim, ako tamo ima tehničkih uslova za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. U svakom slučaju moraće da poštuju termine za sprovođenje predavanja, datum početka kursa i, generalno tempo delovanja koji će zajednički da definišu zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Koliko po planu traje kurs i obuka - saznajte sve o paketu MS Project?

Za kandidate koji budu izaberu grupni seminar - saznajte sve o paketu MS Project, termine i učestalost održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a članovi grupe na to ni na koji način ne mogu da utiču.

Osobe za koje se bude organizovala korporativna nastava takođe će raditi isti broj časova, ali će njihov raspored da zajednički ustanove osoba koju je za to ovlastila data kompanija i zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Polaznicima čiji izbor bude individualna obuka i kurs - saznajte sve o paketu MS Project, kao i oni koji budu predavanja pratili prema poluindividualnom principu će biti omogućeno da se u vezi sa terminima održavanja časova i ritmom rada uopšte dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o paketu MS Project"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje