Kurs i obuka - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja

Svi nosioci procesa međunarodne trgovinske razmene proizvoda predstavljaju ciljnu grupu na koju je usmeren stručni kurs i obuka – saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja, ali će možda najveću korist od ove edukacije da imaju pojedinci i kompanije koje se bave izvozom i uvozom robe. Špediterske firme ili fizička lica, zadužena za pripremanje celokupne dokumentacije za carinjenje, takođe mogu na pomenutom seminaru steći potrebna znanja i veštine, neophodne za uspešno obavljanje posle. Predavanja koja će voditi osvedočeni stručnjaci namenjena su i svima čija je delatnost, u okviru carinskog postupka usmerena na transport proizvoda, kao i onima koji su zaduženi za obezbeđivanje odgovarajućeg skladištenja robe. Navedena nastava će koristiti i osiguravajućim kompanijama, raznim uslužnim firmama koje se bave istraživanjem tržišta i marketingom, carinskim zastupnicima i, uopšte svima koji imaju neku ulogu u prometu između različitih zemalja.

Obrazovna institucija koja sprovodi pomenutu edukaciju u prilici je da za zaposlene u nekoj kompaniji, koji žele da pohađaju predavanja obezbedi korporativni kurs, u okviru koga plan rada utvrđuje ovlašćeni predstavnik date firme u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Oni će, dakle precizirati termine časova i njihovu učestalost, kao i vreme početka obuke, a definisaće i da li će se predavanja, u skladu sa željama kandidata držati uživo ili preko interneta. Klasičan način rada podrazumeva časove koji se sprovode u odgovarajućim prostorijama poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i na ma kom drugom mestu koje poseduje karakteristike neophodne za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa.

Za one koji se na edukaciju prijavljuju kao fizička lica obezbeđena je grupna obuka i kurs - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja, koja će biti sprovođena u skladu sa rasporedom određenim od strane koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora. Da bi grupa uopšte počela da funkcioniše, najmanje četvoro, a opet ne više od osmoro polaznika mora da se opredeli za ovakav način rada. Ovlašćeni službenik će ih zatim obavestiti kada tačno predavanja počinju, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi, a članovi grupe su dužni da se strogo pridržavaju plana koji im je dostavljen. Naglašeno je pravilo da se kod ovakvog modela rada neće uzimati u obzir pojedinačni zahtevi kandidata, kada je reč o utvrđenim terminima sprovođenja edukacije, te će oni morati da mu prilagode svoje ostale obaveze.


Zainteresovanima za individualnu i poluindividualnu nastavu organizator takođe može da izađe u susret, s obzirom na to da je moguće da jedan profesor predaje samo jednom, odnosno dvoma kandidatima, te da im bude maksimalno posvećen i edukaciju prilagodi njihovom ritmu. Značajna prednost opisanih pristupa ogleda se i u mogućnosti da polaznik sam precizira datum kada će nastava da počne, ali i termine održavanja časova i uopšte tempo kojim će se odvijati obrazovni proces. Ukoliko se sa tim predlogom saglasi nadležni profesor i koordinator u odgovarajućoj poslovnici organizatora, raspored će biti usvojen pa obuka neće bitno remetiti dnevnu rutinu kandidata.

Sva tri navedena tipa praćenja nastave mogu da se sprovode klasično, u vidu standardnih predavanja koja će se održavati u adekvatno uređenim prostorijama nekog predstavništva naznačene obrazovne institucije.

Polaznici koji su, međutim zainteresovani za rad preko interneta, mogu da odaberu online seminar - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja, te da edukaciju prate pomoću svojih računara. Treba ipak naglasiti da će oni imati obavezu da, pre početka nastave instaliraju posebnu vrstu softvera, što će najverovatnije uspeti da obave potpuno samostalno. U slučaju da se nešto iskomplikuje, kandidati se mogu obratiti ekipi informatičkih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici organizatora i dobiti potreban savet ili ekspertsku pomoć.

Osobe koje žele da pohađaju pomenutu obuku mogu da se za to prijave u najbližem predstavništvu navedene institucije, a u slučaju da im to ne odgovara, svoje podatke koji uključuju prezime, ime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona, mogu da dostave mejlom ili, što je još jednostavnije da to učine putem telefona. Vrlo brzo nakon završenog prijavljivanja, polaznici će biti informisani o tačnom datumu upisa, koji se sprovodi u određenom predstavništvu organizatora i kome prijavljeni imaju obavezu da lično prisustvuju. Takođe će blagovremeno biti obavešteni i o sadržini dokumentacije koju je potrebno da, tom prilikom predaju nadležnom službeniku.Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja?

Da bi se osobe, koje pohađaju pomenutu edukaciju postepeno uvele u specifičan tip aktivnosti u toku carinskog postupka, a koje imaju za cilj davanje određenih povlastica, predavači će na prvom predavanju koje uključuje obuka i kurs - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja govoriti o vrstama ovog procesa. Kako je Carinskim zakonom Republike Srbije predviđeno da za robu koja se uvozi u našu zemlju mogu da se daju određene povlastice, bilo u pogledu odloženog plaćanja ili povraćaja predviđenih dažbina, većina kompanija i fizičkih lica koji se bave uvozno – izvoznim poslovima zainteresovana je za ovaj postupak aktivnog oplemenjivanja. Na taj način se, uz znatno smanjenje troškova uvezena roba obrađuje i, u formi novih proizvoda stavlja u postupak izvoza iz naše zemlje, što dovodi do mogućnosti da se i ulaganja u biznis znatno smanje.

U daljem toku predavanja, profesori će kandidate upoznati sa načinom podnošenja zahteva za pomenuti postupak, koji se predaje u pisanom obliku, prema utvrđenom obrascu. Biće im detaljno objašnjeni i sve pojedinosti ovog zakonom definisanog procesa, počev od toga kome i kada se podnosi pomenuti zahtev, koji sve podaci i na koji tačno način moraju biti navedeni, sve do određenih dokumenata koja je, u tu svrhu potrebno prikupiti. Polaznicima će biti predočene i specifične situacije kada određeni carinski organ može da odobri podnošenje navedenog zahteva u vidu deklaracije ili elektronskim putem.

Svi koji budu pohađali seminar - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja dobiće od svojih predavača uputstva o korektnom vođenju evidencije i odgovarajućim normativima, a biće im predstavljeni i ekonomski uslovi koji moraju, za tačno određeni tip robe da budu ispunjeni u cilju dobijanja odobrenja za pomenute olakšice u procesu carinjenja. Ovlašćeni stručnjaci će, takođe precizirati i rokove koji su zakonom definisani, a odnose se na izvoz ili ponovni izvoz robe ili važenje odobrenja, a biće reči i o takozvanom objedinjavanju rokova, koje može da odobri carinski organ, ukoliko to zahteva lice ili firma koja poseduje odgovarajuće odobrenje.

Poseban deo edukacije baviće se detaljima samog stavljanja robe u postupak aktivnog oplemenjivanja, te će polaznicima biti objašnjeno koju sve dokumentaciju, u tu svrhu treba da dostave carinskim organima i šta će se tom prilikom tačno kontrolisati. Biće, takođe i reči o tome kako se završava pomenuti postupak i šta je sve potrebno da bi se za određenu robu odredio novi carinski dozvoljeni čin ili upotreba. Polaznici će saznati i na koji način se utvrđuje visina carinskog duga i koji će biti važeći kurs za njegovo izračunavanje, a predavači će ih, takođe uputiti u situacije kada se, uz pomenuto dugovanje obračunava i kompezaciona kamata i objasniti načine na koji se njena visina određuje.

Kada kurs i obuka - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja bude završen, svi kandidati će, bez sumnje biti sposobni da u praksi iskoriste prednosti koje ponenuti postupak može da obezbedi, budući da će naučiti kako da zahtevaju odobrenje za njegovo korišćenje, te kako da ga pravilno sprovode. Polaznici će zahvaljujući ovoj edukaciji moći da sasvim samostalno pribave odgovarajuću dokumentaciju i popune zahteve koji su potrebni da bi dobili dozvolu za navedene olakšice u carinskom postupku.

Kada i na kom mestu je predviđeno da se održava seminar - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja?

Organizator ove edukacije predvideo je mogućnost da profesori, ukoliko je to izbor polaznika rade samo sa jednim od njih, pa tako individualna obuka i kurs - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja može da se prilagodi željama i potrebama pojedinačnih polaznika. Njima je, naime dozvoljeno da počnu sa nastavom i predavanja pohađaju u ritmu i terminima koje sami budu odredili, pod uslovom da to prihvati nadležni predavač, ali i koordinator u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Isto važi i za poluindividualni seminar, s tim što će tu časove zajedno pohađati dva kandidata, koji se moraju i međusobno dogovoriti oko rasporeda predavanja.

Grupni rad podrazumeva pravilo da isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora određuje vreme kada edukacija počinje, kao i termine sprovođenja časova i njihovu učestalost, a kandidati nemaju na ove pojedinosti nastavnog procesa ni malo uticaja. Da bi grupa počela da funkcioniše, neophodno je da se minimum četvoro prijavljenih zainteresuje za ovakav princip obrazovnog delovanja, dok sa druge strane grupa ne može da ima više od 8 članova. Pomenuti broj je, naime procenjen kao optimalan za kvalitetno praćenje predavanja, budući da je nužno obezbediti svakom polazniku dovoljno kako prostora, tako i vremena za usvajanje novih znanja.

Bilo da se kandidati opredele da predavanja pohađaju u paru, grupno ili pojedinačno, mogu nastavu da prate u standardnom obliku, tako što će u određeno vreme dolaziti u neko predstavništvo organizatora, te tamo pohađati časove u adekvatno i savremeno opremljenim prostorijama.

U ponudi je, takođe i online kurs i obuka - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja, koji polaznici prate preko interneta. Važno je naglasiti da svi oni koji se opredele za ovakav način rada, moraju da obezbede stabilnu internet konekciju, ali i da na svoj kompjuter blagovremeno instaliraju namenski softver, kako bi bili u mogućnosti da pohađaju časove. Ovaj postupak zaista nije posebno komplikovan i većina prijavljenih uspe da ga obavi bez ičije pomoći, ali je za sve one koji se suoče sa nekim problemima u svakoj poslovnici organizatora obezbeđena tehnička podrška.

U vrlo bogatoj ponudi pomenute obrazovne institucije nalazi se i korporativni tip nastave, namenjen zaposlenima u nekoj kompaniji, koji se održava prema rasporedu napravljenom od strane koordinatora u konkretnom predstavništvu organizatora i osobe koju je zvanično ovlastila data firma. Ova dva službena lica će se, dakle dogovoriti oko datuma kada edukacija startuje, kao i u vezi sa vremenom održavanja časova i njihovim ritmom, a uz to će precizirati i hoće li polaznici predavanja pratiti uživo ili online. Bitno je napomenuti da klasičan tip časova može da bude održan kako u prostorijama neke od poslovnica pomenute institucije, tako i u onima koje se nalaze u zgradi kompanije čiji se radnici obučavaju, ali i na bilo kojoj drugoj lokaciji, ukoliko su zadovoljeni neophodni tehnički uslovi.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja?

Predavanja stručnjaka u okviru pomenute edukacije polaznici mogu da prate preko interneta, odnosno online, uz uslov da poseduju sopstveni računar na koji su pre početka sprovođenja nastave instalirali tačno određeni tip softvera. Svi koji ovaj postupak ne budu uspeli da obave samostalno, mogu se lično ili telefonom obratiti informatičkim stručnjacima koji rade u svakom predstavništvu organizatora.

Stručni seminar - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja sprovodi se takođe i uživo, a u odgovarajućim prostorijama neke poslovnice navedene obrazovne institucije, gde kandidati dolaze na časove prema utvrđenom rasporedu.

Osobe koje vole da rade samostalno mogu da odaberu individualnu edukaciju, tokom koje će imati apsolutnu posvećenost predavača, a moguće je da zatraže i poluindividualni princip održavanja predavanja, kada časove pohađaju po dvoje. Osnovna pogodnost opisanih modela ogleda se u velikoj fleksibilnosti plana delovanja, budući da je kandidatima dozvoljeno da preciziraju datum početka nastavnog procesa, kao i termine i učestalost časova koji najmanje remete njihove poslovne i privatne obaveze. Potrebno je, svakako da se sa tim predlogom saglasi nadležni profesor, ali i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, pošto se mora uvažiti mišljenje svih učesnika u seminaru.

Ni malo slobode u određivanju vremena za startovanje edukacije, niti termina časova i njihovog ritma kandidatima ne ostavlja grupna obuka i kurs - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja, budući da raspored rada ovde isključivo određuje ovlašćeni službenik u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Polaznicima koji se odluče za ovakav tip predavanja mora biti napomenuto da će možda morati da sačekaju da se dovoljan broj osoba prijavi za grupnu nastavu, budući da je pravilima predviđeno da ih mora biti minimum četvoro, a maksimum osmoro.

Korporativni seminar, jedan od modela rada koje nudi organizator osmišljen za radnike određene kompanije koji su prijavljeni za ovaj obrazovni proces. On takođe može da se sprovodi kako online, tako i klasično u prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, na radnom mestu polaznika ili na nekoj drugoj lokaciji koju oni sami odaberu. Važno je samo da konkretni prostor zadovoljava uslove predviđene za odvijanje nastave, budući da se profesorima i kandidatima svakako mora omogućiti kvalitetan rad.

Koliko traje stručni kurs i obuka - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja?

Nastavnim planom je precizirano da se pomenuta edukacija sprovodi kroz 8 predavanja, od kojih svako traje po 45 minuta. Takođe je definisano da se časovi koje uključuje seminar - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja održavaju 4 dana i to po 90 minuta, to jest u trajanju 2 školska časa.

Ovakav program je, međutim validan isključivo za grupnu nastavu, kod koje vreme održavanja predavanja, njihov ritam, te datum početka obrazovnog procesa određuje koordinator u datom predstavništvu naznačene institucije. Polaznici, pak nemaju nikakvog uticaja na raspored rada i svi članovi grupe, kojih može da bude najmanje 4, a najviše 8 obavezni su da slede preciziranu dinamiku edukacije.

Ista će, naravno da bude dužina nastavnog toka koji obuhvata specijalizovana korporativna obuka i kurs - saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja, s tim što pomenutih 8 časova može, a ne mora da bude raspoređeno na sasvim drugačiji način. To će zapravo da zavisi od dogovora između osobe koja zvanično predstavlja firmu, u kojoj rade polaznici i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Na koji način će planiranih 8 časova da bude podeljeno kod individualne i poluindividualne nastave zavisiće od samih kandidata, budući da oni mogu da odrede vreme početka edukacije, ali i termine sprovođenja časova i njihovu učestalost. Sa tim rasporedom je, svakako neophodno da se saglasi profesor koji drži predavanja i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje