Kurs i obuka - Saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji, posredno ili neposredno učestvuju u proizvodnom procesu pohađaju specijalizovani seminar - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje. Ovaj program svakako mogu da isprate i osobe koje su, kako iz ličnih, tako i iz profesionalnih razloga zainteresovane za navedenu oblast i žele da u tom domenu steknu nova saznanja.

Osobe koje žele da pohađaju ovaj kurs moraju prvo da izvrše prijavljivanje i da ovlašćenom licu navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. Sve to mogu da urade lično, u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, koji su smeštene na više od 20 lokacija u našoj zemlji, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Kada se završi prijavljivanje, polaznici će biti pozvani da dođu na upis, kome moraju lično da prisustvuju, a biće im i saopšteno koja dokumenta u tu svrhu treba da pribave i prilikom ove procedure ih predaju ovlašćenom licu.

Svi koji su na edukaciju prijavljeni kao pojedinci imaju mogućnost da pohađaju klasične časove u njima najbližoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. Tamo će raditi u prijatnom okruženju i u prostorijama opremljenim prema svim zahtevima savremene nastave. Izbor ovih kandidata takođe može biti i online obuka i kurs - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje, kada će predavanja pratiti preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Upravo iz tog razloga moraju prethodno na njih da instaliraju namenski softver, što predstavlja jedan jednostavan postupak i većina polaznika uspeva da ga obavi bez ikakvih problema. Ipak, za one koji to ne budu mogli samostalno da urade obezbeđena je pomoć IT stručnjaka, kojima se dotični kandidati mogu obratiti u bilo kojoj poslovnici organizatora.


Bilo da se odluče za edukaciju u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da rade samostalno, to jest da budu jedini koje će nadležni stručnjak podučavati tokom naznačenog obrazovnog procesa. Tada će biti u prilici da definisane ciljeve kursa postižu tempom koji im odgovara, budući da će se individualna nastava maksimalno prilagođavati karakteristikama, predznanju i sposobnostima samog kandidata. Biće mu takođe pružena prilika da aktivno komunicira sa svojim profesorom, da pita sve što mu nije jasno i sa njim razgovora u vezi sa temom koja se obrađuje. Na taj način će i sam predavač dobijati povratnu informaciju o učinku svoga rada, pa će ukoliko bude bilo potrebe u tom smislu moći nešto da promeni i da omogući prijavljenom da lako i brzo ostvari željeni napredak. Kako kandidat koji odabere ovaj pristup nema kome da se prilagođava tokom nastave, moći će da naznači koji mu datum odgovara za početak obuke, kao i kojim tačno danima i u koliko sati bi želeo da ima časove. Taj raspored, međutim može početi zvanično da se primenjuje tek nakon što u potpunosti bude odobren od strane nadležnog profesora i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije.

Polaznicima koji se obučavaju pojedinačno ponuđen je i poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje, kada zapravo profesor radi sa dvoje kandidata. Oni jedno drugome pomažu tokom obrazovnog procesa, sarađuju međusobno i razmenjuju ideje, mišljenja i iskustva, pa i na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja. Ovaj pristup pokazao se veoma efikasnim u usvajanju praktičnih veština, a kandidati u međusobnoj interakciji razvijaju i toleranciju prema različitim stavovima, što će im biti dragoceno u realnom poslovnom okruženju. Pored toga, imaju priliku da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije dogovaraju oko svih detalja vezanih za nastavu. Na taj način će zajedno da odrede vreme početka seminara, termine i učestalost održavanja časova koji će biti usklađeni sa željama svih učesnika.

Za grupnu nastavu opredeliće se oni kandidati kojima prija rad u dinamičnom okruženju i putem kontakta sa drugima. Ovde je akcenat stavljen na socijalni aspekt učenja, pošto se na interakcije među članovima grupe, kao i na njihovoj komunikaciji sa predavačem temelji sticanje novih znanja i veština. Da bi se ovaj tip edukacije odvijao na pravi način, grupa mora biti odgovarajuće veličine. Budući da nije moguće napraviti raspored koji će svim članovima grupe istovremeno da odgovara, odlučeno je da oni u vezi sa tim neće moći da postavljaju svoje zahteve niti da daju određene predloge, već će morati da se prilagode terminima i ritmu održavanja časova, kao i vremenu početka kursa koje bude odredio ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.U slučaju da ovaj obrazovni program zanima zaposlene u nekoj firmi, organizator će im ponuditi da pohađaju korporativni seminar - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje i to kako na klasičan način, tako i preko interneta. Polaznici koji se odluče za standardni tip edukacije biće u prilici da biraju između nekoliko lokacija za sprovođenje takvih časova. Nude im se moderno opremljene prostorije odgovarajuće poslovnice pomenute institucije, adekvatni prostor u okviru njihove kompanije, kao i svako drugo mesto na kome je moguće kvalitetno održati i pratiti obrazovni proces. Termine odvijanja predavanja, tempo rada i datum početka programa zajedno će utvrditi ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u naznačenoj obrazovnoj instituciji.

Kojim oblastima se bavi obuka i kurs - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje?

Do druge polovine prošlog veka oličenje uspešnog upravljanja proizvodnjom i optimalne organizacije rada bila je američka auto industrija, prvenstveno u kompanijama Ford i Dženeral motors. No, kako će na predavanjima koja uključuje kurs i obuka - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje napomenuti ovlašćeni stručnjaci, osamdesetih godina se na svetskoj sceni pojavila nova poslovna filozofija kojom je japanska kompanija Tojota za vrlo kratko vreme prevazišla konkurenciju na svim poljima. Suštinu japanske organizacije poslovnih sistema, koja je primenljiva i na poljima drugih delatnosti, recimo uslužnih i zdravstvenih, zapadni stručnjaci su definisali pojmom Lin (Lean). Polaznicima će biti objašnjeno da ta reč označava nešto vitko ili tanko, a njen smisao u ovom slučaju ukazuje na štedljivu ili škrtu poslovnu filozofiju. Nasuprot masovnoj industrijskoj proizvodnji velikih serija zadovoljavajućeg kvaliteta finalnog proizvoda, sa malo razlika između modela, velikim zalihama i niskim troškovima, Lin pristup karakterišu male serije, velika varijabilnost proizvoda, male količine zaliha, fleksibilna proizvodnja, ali i visok kvalitet finalnih proizvoda. Nadležni profesori će objasniti kako se implementacijom Lin proizvodne filozofije skraćuje vreme od narudžbine kupca do isporuke proizvoda ili usluge i eliminišu svi izvori gubitaka i rasipanja u poslovnom procesu. To ustvari znači da vrstu, kvalitet i količinu proizvoda ili usluge direktno diktira tržište.

Oni koji budu pratili stručni seminar - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje biće upoznati i sa izvorima gubitaka, koji su podeljeni u sedam grupa. U vezi sa tim, predavači će govoriti o prekomernoj proizvodnji, to jest o proizvodima koji ne mogu da se plasiraju, kao i o nepotrebnoj dokumentaciji i administraciji, zatim o predugačkim transportnim linijama i o čekanju zbog zastoja. Osvrnuće se i na prekomerne pokrete u toku rada, preteranu obrada proizvoda, kao posledicu loših mašina ili neodgovarajućeg dizajna, te na greške u radu, takozvani škart i zalihe koje se stvaraju. Kandidati će biti informisani da metode i alati koje primenjuje Lin poslovna filozofija uključuju Kaizen, koji podrazumeva svakodnevna mala poboljšanja u svakom pogledu, Kanban, odnosno upravljanje zalihama, Andon, SMED (sistem promene alata na mašinama), Poka - yoke, to jest uklanjanje grešaka iz procesa, 5S (pet japanskih reči koje počinju slovom S i označavaju sortiranje, čišćenje, red, standardizaciju i samodisciplinu), kao i ćelijski raspored.

Jednom od osnovnih alata, ćelijskoj proizvodnji, podeljenoj na procese koji se obavljaju timski u radnim ćelijama biće posvećen značajni deo kursa. Prisutnima će biti objašnjeno da ona obezbeđuje važan princip toka jednog komada, te da se njene prednosti, u odnosu na klasični tip proizvodnje na principu velike serije ogledaju u uštedi vremena, budući da je tok jednog komada kretanje proizvoda kroz ceo proizvodni proces, po jedna jedinica u jednom trenutku, prema taktu koji utvrđuje potreba kupaca. Kod proizvodnje u velikim serijama uvek dolazi do nagomilavanja proizvoda koji na nekim mestima čekaju u redu za obradu, delovi se ne kreću ka sledećem procesu dok se ne završi obrada kompletnog lota i u tim zastojima se nepotrebno gubi vreme, a time i povećavaju troškovi. Što je serija veća, više jedinica se ne pomera, čekajući između pojedinih koraka proizvodnog procesa, što uslovljava i veća rasipanja. Profesori će naglasiti da se poboljšanja do kojih dolazi primenom modela ćelijske proizvodnje ogledaju u efikasnosti (do 50% kraće vreme finalizacije proizvoda), fleksibilnosti (kupac dobija ono što traži) i efikasnijem upravljanju varijacijama proizvoda (jedna varijanta - jedna ćelija).

Dok se održava obuka i kurs - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje, polaznici će saznati da se postavljanje opreme za rad i zaposlenih jedne proizvodne ćelije najčešće vrši u obliku slova “U”, u cilju kompletiranja proizvodnje familije delova ili kompleta usluga. Da bi se pravilno postavila linija sa pojedinačnim tokom proizvoda neophodno je da se u isti proizvodni prostor - ćeliju postavi sva različita oprema koja je potrebna za proizvodnju ili pružanje usluge. U tako uspostavljenom pojedinačnom toku radnog procesa proizvodi jednostavno prelaze sa jedne opreme na drugu, duž proizvodne linije, izbegavaju poseban transport i protiču bez kašnjenja u doziranju.

Ovlašćeni stručnjaci će napomenuti i da su operacije koje se organizuju u ćelijskoj proizvodnji namenjene različitim proizvodima, tako da velike organizacije sa raznovrsnim proizvodima izgrađuju različite radne ćelije za pojedinačne tokove procesa. Objasniće i da u modelu ćelijske proizvodnje mogu da se koriste tehnike poznate pod nazivom “Push” (sistem povlačenja), te da one označavaju filozofiju proizvodnje prema potrebama i narudžbinama kupaca (just in time - “baš na vreme”), a ne proizvodnju za zalihe iz kojih se roba “gura” prema kupcima.

Kada i na kom mestu se održava kurs i obuka - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje?

Osobe koje rade u nekoj firmi i žele da pohađaju ovaj obrazovni program radiće prema rasporedu koji za njih zajednički naprave zvanični reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Treba istaći da korporativni kurs i obuka - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje može da se prati ili preko interneta ili uživo, te da prijavljeni mogu da na klasične časove dolaze u određenu poslovnicu navedene institucije, ali i da rade u svom radnom prostoru, kao i na svakom mestu na kome za to postoje odgovarajuće tehničke mogućnosti. Ukoliko se, pak opredele za online nastavu, sami će odrediti mesto na kome će raditi, pošto će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere.

Oni koji će pojedinačno pratiti predavanja mogu da se obučavaju na standardni način, ali će tada na časove morati da dolazi isključivo u najbližu poslovnicu organizatora. Uz to imaju na raspolaganju online kurs, za koji međutim moraju da se pripreme i da na svoje računare instaliraju tačno određenu vrstu softvera, bez koga neće moći da prate nastavu preko interneta. Ovaj postupak nije težak i većina polaznika uspeva da ga uradi samostalno, a za one koji se ne snađu obezbeđena je tehnička podrška, koju će pružiti informatičari u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Kandidati koji žele da se dobro organizuju i da raspored po kome će raditi maksimalno uklope u svoje ostale obaveze i dnevnu rutinu mogu da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje. Oni će, dakle moći da navedu kog datuma im odgovara da nastava startuje, kao i kada i koliko često bi želeli da imaju predavanja. Ako se sa tim rasporedom saglasi njihov profesor i zvanični predstavnik naznačene institucije, on će postati validan i to će polaznicima omogućiti da sa znatno manje opterećenja i stresa prođu ovaj program.

Mogućnost da značajno utiču na raspored po kome će se odvijati nastava imaće i dvoje polaznika koji budu pratili poluindividualnu nastavu. Oni će prvo jedno sa drugim da se dogovore i odrede termine i ritam održavanja časova, te vreme startovanja obuke koji im najviše odgovaraju, a zatim će u vezi sa tim morati da se iskonsultuju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Ukoliko se ova službena lica sa predloženim rasporedom saglase, on će postati zvaničan i u skladu sa njim će se odvijati nastava sve vreme trajanja programa.

Polaznici čiji izbor međutim bude grupni kurs i obuka - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje moraće da prihvate raspored koji unapred bude napravio koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. U vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma startovanja celokupnog programa oni neće moći da donose bilo kakve odluke niti da ističu svoje zahteve, jer je naprosto nemoguće napraviti plan delovanja kojim će svi članovi grupe biti zadovoljni. Kandidati koji izaberu ovaj pristup treba takođe da znaju da će u nekim situacijama morati da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana, odnosno dok se za to ne prijave najmanje četiri osobe. Pored toga, u cilju kvalitetnog funkcionisanja grupe u njenom sastavu ne sme da bude više od osmoro polaznika.

Kako je organizovan seminar - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje?

Ako rukovodstvo neke kompanije smatra da bi tamošnji radnici trebalo da isprate navedeni obrazovni program, za njih će se sprovesti korporativna obuka i kurs - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje. Polaznici tada mogu da rade na klasični način i da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, da se edukuju u okviru svog preduzeća, kao i na nekom drugom mestu koje im odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Takođe im se nudi prilika da predavanja prate preko interneta, a u svakom slučaju moraće da poštuju termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka seminara koje u dogovoru budu definisali zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije i osoba koju je za to ovlastila njihova firma.

Pojedinačni kandidati imaće priliku i da odrede broj osoba sa kojima će zajedno pratiti predavanja. Oni koji budu želeli da rade u paru moći će da pohađaju poluindividualnu nastavu i da zajedno sa svojim partnerom postižu predviđene ciljeve edukacije. Prijavljeni će zajedničkim radom proces učenja učiniti zanimljivijim i dinamičniji, a takođe će pomagati jedno drugom, međusobno se savetovati i upućivati. Osim toga, dobiće priliku i da navedu koje im vreme početka kursa najviše odgovara, kojim danima i koliko često žele da imaju časove. Ako se sa predloženim rasporedom saglasi njihov predavač i zvanični predstavnik organizatora, polaznici će do kraja edukacije raditi prema planu koji su sami napravili.

Izbor onih koji žele da rade u društvu većeg broja ljudi može da bude grupni kurs i obuka - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje. Određen je tačan broj polaznika, ocenjen kao najpogodniji za organizovanje kvalitetne interakcije u okviru grupe, tokom koje će svaki kandidat dobiti priliku da se iskaže i da usvoji predviđena znanja i veštine. Da bi grupa funkcionisala kao jedinstvena celina, svi njeni članovi moraju biti ravnopravni, pa tako nikome neće biti dozvoljeno da u vezi sa rasporedom iznosi svoje zahteve. Polaznici će, naime morati da prihvate termine i učestalost održavanja predavanja, kao i datum startovanja edukacije koje bude definisao koordinator za nastavu u instituciji organizatora. U vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore, jer se jednom usvojeni plan delovanja neće menjati do kraja obuke.

Za one koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom organizovaće se individualna nastava, prema principu „jedan na jedan“, što znači da će nadležni stručnjak podučavati samo jednog kandidata. On će, stoga moći da napreduje sopstvenom brzinom, budući da će se tokom obrazovnog procesa voditi računa o njegovim sposobnostima i predznanju, te će se način izlaganja gradiva i zadaci tome prilagođavati. Svaki polaznik koji bude radio na ovakav način moći će da se dobro organizuje i raspored po kome će se odvijati nastava u velikoj meri uskladi sa svojim načinom života i ostalim obavezama koje ima. Biće, naime slobodan da naznači vreme koje mu odgovara za početak obrazovnog procesa, kao i najpogodnije termine održavanja časova i tempo delovanja koji bi se bio usklađen sa njegovom rutinom. Taj predlog će razmotriti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora i, ako budu smatrali da je on odgovarajući proglasiće traženi raspored zvanični. U slučaju da u njega bude potrebno uneti određene izmene, svakako će se voditi računa o željama i potrebama konkretnog polaznika i nastojaće se da što veći broj njih u finalnoj verziji rasporeda bude ispunjen.

Nezavisno od toga da li nastavu prate pojedinačno, u grupi ili u paru, ovi kandidati dakle mogu da pohađaju klasični seminar - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje i da na časove, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Takođe mogu da se obučavaju i preko interneta, ali za to moraju da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Za ovaj postupak dobiće sva potrebna uputstva i objašnjenja, a u slučaju da ne uspeju da to obave samostalno, mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici navedene institucije.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje?

Za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje, pošto u takvoj situaciji sve detalje obrazovnog procesa određuje isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a članovi grupe na to ne mogu uopšte da utiču svojim zahtevima.

Polaznici korporativne nastave takođe će imati isti fond časova, ali će tu termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka obuke da zajedno odrede ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koju je ovlastila firma čiji radnici pohađaju kurs.

Kada je u pitanju poluindividualni seminar - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje i nastava koja se pohađa individualno predviđen je isti fond časova, ali će ovde vreme i ritam održavanja predavanja u dogovoru sa svojim profesorima i zvaničnim predstavnikom organizatora da odrede sami polaznici, kako bi raspored rada maksimalno prilagodili svojim potrebama.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje