Kurs i obuka - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija

Veruje se da je veoma korisno da sve osobe koje zauzimaju menadžerske pozicije u privrednim društvima prisusutvuju predavanjima koja uključuje stručna obuka i kurs - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija. Takođe je preporučljivo da ovom edukacijom budu obuhvaćeni i komercijalni i finansijski eksperti, kao i pravnici zaposleni u privrednim društvima, ali i tamošnji inženjeri angažovani za administriranje ugovorenih poslova. Pomenuti obrazovni program bi svakako bio zanimljiv i advokatima, a uz to i investicionim konsultantima bilo da rade u privatnim ili državnim kompanijama.

Treba istaći da se naznačeni seminar može pohađati preko interneta, ali i na standardni način. Pojedinačni kandidati koji se opredele za klasične časove moraće da, prema definisanom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i tamo, u prostorijama koje su opremljene prema svim standardima savremene nastave prate frontalna predavanja vrhunskih stručnjaka za datu oblast. Oni koji budu želeli da rade online, treba da poseduju naravno računar, stabilnu vezu sa internetom, ali i da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera za šta će, svakako dobiti sva uputstva. Većina polaznika ovaj postupak uspe da obavi samostalno, ali se svi oni koji tom prilikom budu imali nekih teškoća ili budu želeli nešto da pitaju mogu obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene obrazovne institucije.

Istu mogućnost da rade preko interneta ili na uobičajen način imaće i polaznici za koje se sprovodi korporativni kurs i obuka - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija, a koji su zaposleni u nekom preduzeću za čije su poslovanje bitne informacije koje nudi pomenuta edukacija. Ukoliko se kandidati opredele za pohađanje klasičnih časova, moći će da dolaze u određenim terminima u najbližu poslovnicu organizatora, da se obučavaju na svom radnom mestu ili da sami odrede lokaciju na kojoj će se nastava odvijati. Bitno je jedino da tamo postoje tehnički uslovi za neometano održavanje predavanja i aktivno učešće polaznika u obrazovnom radu. Datum kada će ovaj seminar da počne, te vreme i učestalost održavanja časova odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik navedene institucije i osoba koju je zvanično imenovala kompanija u kojoj su zaposleni kandidati.


Bitno je samo naglasiti da svi koji su zainteresovani za pomenutu edukaciju moraju na predviđeni način da izvrše prijavljivanje. U tu svrhu mogu da dođu u najbliže predstavništvo organizatora, pošalju mejl ili pozovu telefonom i saopšte nadležnoj osobi svoje ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Vrlo brzo nakon toga, prijavljeni će biti zvanično obavešteni gde i kada treba da dođu kako bi se upisali na obuku i koja je dokumenta potrebno da tom prilikom predaju ovlašenom službeniku. Svima će biti naglašeno da je tokom ove procedure obavezno lično prisusutvo kandidata.

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni kao pojedinci, bez obzira na to da li rade online ili na klasičan način mogu da odaberu individualni seminar - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija, koji se odvija prema principu „jedan na jedan“. To znači da profesor podučava samo jednog kandidata, u potpunosti mu se posvećuje i nastoji da predavanja i ritam rada maksimalno prilagodi njegovom predznanju, sposobnostima i brzini usvajanja novih informacija. S druge strane, konkretni polaznik može da predavaču postavlja pitanja o onome što ne razume, da iznosi svoje mišljenje u vezi sa temom koja se obrađuje, ali i da komentariše i slobodno diskutuje sa ovlašćenim stručnjakom, čime svakako produbljuje svoje poznavanje dotične oblasti. Osim toga, ovaj način rada omogućava kandidatu da precizira kada mu odgovara da edukacija počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima predavanja. Ipak, da bi taj raspored počeo zvanično da se koristi, neophodno je da prethodno bude prihvaćen od strane nadležnog profesora i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora.

Oni koji ne žele da rade pojedinačno, mogu da se odluče za poluindividualni pristup, kada predavač podučava dvoje polaznika. Oni funkcionišu kao tandem, podstiču i pomažu jedno drugo, diskutuju i razmenjuju mišljenja o konkretnoj temi. Takođe mogu da predlože vreme i učestalost odvijanja časova, te termin za startovanje obuke, koji naravno pre zvaničnog prijavljivanja treba da odobre nadležni, to jest ovlašćeni predstavnik naznačene obrazovne institucije i stručnjak koji vodi edukaciju.U ponudi organizatora nalazi se i grupna obuka i kurs - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija, kada više kandidata istovremeno prate predavanja. Oni koji odaberu ovakav pristup treba da znaju da je u određenim prilikama potrebno sačekati izvesno vreme dok se grupa ne formira, pošto je za to neophodno da minimalno četvoro polaznika bude zainteresovano za ovakav vid nastave. Takođe je određeno da grupa ne može imati više od 8 članova, jer bi tada bila onemogućena njihova kvalitetna interakcija, u kojoj bi opet svaki pojedinac mogao da se na odgovarajući način istakne i usvoji nova znanja i veštine. Neophodno je da svi koji čine grupu budu potpuno ravnopravni, te im tako neće biti omogućeno da određuju kada će edukacija da počne niti kojim danima i u koje vreme će se odvijati predavanja. Sve pojedinosti obrazovnog procesa preciziraće, naime koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije, a od kandidata se očekuje da im se maksimalno prilagode i poštuju utvrđene termine.

Šta tačno izučava kurs i obuka - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija?

Veoma je važno da vlasnici akcija i zaposleni u akcionarskim društvima poznaju prava koja aktuelne zakonske regulative daju većinskim i manjinskim akcionarima. Stoga će, da bi se detaljno razmotrilo jedno od najvažnijih pitanja funkcionisanja akcionarskih društava, specijalizovani seminar - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija početi upravo pojašnjenjem pravne prirode ovog postupka i njegove praktične primene. Predavači će tako objasniti polaznicima da je u pravu Republike Srbije prinudni otkup akcija regulisan Zakonom o privrednim društvima, a napomenuće i da se pomenutim postupkom većinskom akcionaru omogućava tendeciozno isključivanje ostalih manjinskih akcionara. Polaznici će takođe saznati da postoje različiti pristupi po pitanju utvrđivanja pravne prirode insituta prinudnog otkupa akcija. U tom smislu, još jednu otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da u pomenutom postupku učestvuje veći broj subjekata, to jest otkupilac, akcionari čije se akcije uračunavaju otkupiocu, kao i manjinski akcionari društva.

Prisutni će na daljim predavanjima biti upoznati sa kategorijom otkupioca u postupku prinudnog otkupa akcija, te će im biti naznačeno da to može da bude fizičko ili pravno lice koje ispunjava zakonom definisani cenzus. Predavači će objasniti da, prema našim zakonima pomenuti uslov ispunjava lice koje ima akcije u iznosu od najmanje 90 odsto od osnovnog kapitala društva i koje ima najmanje 90 odsto glasova akcionara u čijem posedu se nalaze obične akcije.

Svi prisutni na časovima koje uključuje obuka i kurs - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija biće upoznati i sa kategorijom preostalih akcionara, te će saznati da je, shodno zakonskoj formulaciji upravo na njih usmeren pomenuti postupak. Profesori će objasniti da nije moguće izvesti selektivni prinudni otkup, koji bi obuhvatio samo neke od akcionara, ali da ipak pojam preostalih akcionara ne obuhvata one čije se akcije uračunavaju otkupiocu, to jest one koji predstavljaju povezana lica sa otkupiocem, pošto se njihove akcije tretiraju kao one koje ima otkupilac. Na predavanjima će biti istaknuto i da se pomenuto pravilo odnosi samo na lica koja su sa otkupiocem povezana najmanje godinu dana pre trenutka donošenja odluke o prinudnom otkupu, a ukoliko taj uslov nije ispunjen dotični subjekti imaju isti tretman kao i ostali akcionari. Ovlašćeni stručnjaci će, takođe istaći da naši zakoni iz kategorije preostalih akcionara isključuju i one čije su akcije stavljene pod zalogu ili su blokirane na neki drugi način, te kao takve ne mogu biti predmet prinudnog otkupa. Ova regulativa zapravo omogućava manjinskim akcionarima da spreče prinudni otkup, ukoliko se to protivi njihovim interesima, budući da nakon sazivanja skupštine i davanja zvaničnog obaveštenja akcionarima o pokretanju naznačenog postupka, oni u roku od 21 ili 30 dana mogu da opterete svoje akcije zalogom i tako onemoguće njihov otkup.

U daljem toku edukacije kandidati će biti upoznati i sa zloupotrebama prava na prinudni otkup akcija, te će saznati da odluka o sprovođenju ovog postupka ne podleže sadržinskoj kontroli. To znači da ona ne zahteva stvarno pravno opravdanje niti otkrivanje motiva otkupioca. No, dok traje kurs i obuka - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija prisutnima će biti ukazano i na neke nedopuštene situacije kada dolazi do zloupotrebe prava, pa će tako biti reči o prolaznom sticanju akcija, promeni pravne forme, zajmu akcija, povećanju osnovnog kapitala uz isključenje prava na prioritetni upis akcija nove emisije, tačnije rečeno o okolnostima kada otkupilac svoju dobit ostvaruje na nepošten način. Polaznici će saznati da se zloupotreba prava na prinudni otkup akcija može ostvariti i promenom pravne forme, budući da se pomenuti postupak može odvijati samo u okviru akcionarskog društva.

Pre no što se završi ova edukacija kandidati će biti upoznati i sa samim sprovođenjem postupka prinudnog otkupa akcija. Takođe će im biti navedeni i uslovi pod kojima se on odvija, a to su volja većinskog akcionara i odluka skupštine društva, prostale akcije u proporciji u kapitalu do najviše 10 odsto i isplatna cena. Nadležni stručnjaci će napomenuti i da se cena po kojoj se vrši prinudni otkup akcija određuje procenom na osnovu primenljivih metoda procene kapitala.

Nakon edukacije svi kandidati će u potpunosti upoznati i razumeti način obavljanja prinudnog otkupa akcija, a kroz interaktivnu diskusiju će sagledati i potencijalne probleme koji tom prilikom mogu da se jave, kao i načine za njihovo konstruktivno rešavanje.

Gde i u kojim terminima se sprovodi stručni seminar - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija?

Lokacija na kojoj će nastavu da prate pojedinačni polaznici zavisiće od modela rada za koji se budu opredelili. Tako će oni čiji izbor bude klasična obuka i kurs - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija morati da dolaze na časove u najbližu poslovnicu navedene institucije i tamo se edukuju u savremeno opremljenim prostorijama, prema rasporedu koji budu dobili. Oni koji se odluče za online predavanja, moći će da se obučavaju sa bilo kog mesta koje im odgovara, s obzirom na to da će nastavu da prate preko interneta. U tu svrhu je neophodno da na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera, što će po svoj prilici uspeti da urade bez ičije pomoći, jer je u pitanju veoma jednostavan postupak. Ipak, svi koji budu imali nekih problema prilikom izvođenja pomenutog zadatka mogu svakoga dana tokom radnog vremena da potraže pomoć informatičkih stručnjaka u ma kom predstavništvu organizatora.

Mesto na kome će se edukovati kandidati koji se opredele za individualni pristup zavisiće, naravno od toga hoće li časove pratiti uživo ili online. U svakom slučaju kod ovog tipa nastave, gde nadležni stručnjak podučava samo jednog polaznika omogućeno je uspostavljanje njihove veoma aktivne komunikacije, što predstavlja odličan preduslov za ostvarivanje izuzetnih obrazovnih rezultata. Na taj način profesor dobija brzu povratnu informaciju o znanju konkretnog kandidata, te može da koriguje i poboljša nastavni proces. Tokom čitave edukacije veoma se vodi računa o potrebama i mogućnostima samog polaznika, o njegovom nivou predznanja i, uopšte o osobinama njegove ličnosti, te se nastoji da mu se potrebne informacije prezentuju tako da može što brže i lakše da ih usvoji i primeni u realnim okolnostima. Takođe mu je omogućeno da navede kada bi tačno želeo da seminar počne, te kojim danima i u koliko sati bi mu odgovaralo da ima časove. Ukoliko je taj raspored prihvatljiv za nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, on će biti usvojen i po njemu će se raditi do kraja sprovođenja programa.

Budući da i poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija, koji je takođe u ponudi organizatora uključuje relativno mali broj osoba, moguće je napraviti raspored koji će svima odgovarati. Stoga će se polaznici sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom naznačene obrazovne institucije dogovoriti kada će nastava da startuje, te koji će biti termini i ritam održavanja predavanja. Ovaj oblik rada podrazumeva da jedan predavač obučava dvoje kandidata, izlaže gradivo, upoznaje prisutne sa temom, upućuje ih u pojedinosti i praktičnu primenu znanja, a zatim ih podstiče da diskutuju o konkretnim pitanjima. Na taj način polaznici uče ne samo od nadležnog stručnjaka, već i jedno od drugoga, sučeljavajući stavove i razmenjujući iskustva.

Grupnu nastavu koja se odvija na klasičan način zainteresovani kandidati pohađaju u namenskim prostorijama određene poslovnice organizatora, a ukoliko rade preko interneta obučavaju se sa mesta koje sami odaberu. Pravilima je vrlo precizno definisana veličina grupe, jer je to neophodno za njeno valjano funkcionisanje. Tako se zajedno može edukovati minimalno četvoro, ali ne više od osmoro kandidata koji u nastavi funkcionišu kao celina i tako ostvaruju predviđeni napredak. Ovlašćeni stručnjak koordinira njihovom komunikacijom, usmerava ih, upućuje i nastoji da svakom pojedincu omogući da se iskaže i usvoji potrebna znanja. Svi članovi grupe imaju ista prava i iste obaveze, pa niko od njih ne sme biti privilegovan u odnosu na ostale. Stoga im neće biti dozvoljeno da naznače datum za početak obuke niti vreme i učestalost odvijanja predavanja koji im pogoduju, jer se pretpostavlja da bi svako od njih imao različite zahteve po tom pitanju. Sve detalje obrazovnog procesa utvrdiće, stoga koordinator za nastvau u datom predstavništu organizatora, a polaznici će mu se, uz manje ili veće ustupke prilagoditi i striktno ga se pridržavati.

Kada su za nastavu zainteresovani zaposleni u određenom preduzeću sprovodi se korporativni seminar - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija, koji takođe kandidati mogu da prate uživo ili online. Specifičnost ovog oblika rada ogleda se u tome što klasični tip časova može da se odvija kako u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije, tako i u okviru same kompanije za koju rade polaznici, ali i na svakom drugom mestu gde postoje adekvatni tehnički uslovi za ovakav obrazovni rad. Termin za startovanje edukacije, kao i vreme i ritam održavanja predavanja preciziraće zajedno ovlašćeni predstavnik dotične firme i koodinator za nstavu u okviru institucije organizatora.

Po kom principu se odvija obuka i kurs - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija?

Za sve kandidate koji žele da rade u dinamičnom i izrazito aktivnom okruženju može da se organizuje grupni kurs i obuka - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija, kada nastavu zajedno prati najmanje četvoro polaznika. Da bi grupa ostvarila predviđene ciljeve, u njenom sastavu, međutim ne bi smelo da bude više od 8 osoba, jer bi tada bilo veoma teško uspostaviti među njima valjanu interakciju, a istovremeno svima dati dovoljno prostora i vremena za lično napredovanje. Nijedan član grupe neće moći da precizira datum početka obuke, kao ni vreme i učestalost održavanja časova, jer nije moguće istovremeno ispuniti zahteve svakog od njih. Zbog toga isključivo pravo da odredi pomenute nastavne pojedinosti imaće koordinator u okviru institucije organizatora, a polaznici će do kraja kursa da rade prema tako utvrđenom planu.

Oni koji, međutim odaberu poluindividualnu edukaciju imaće mogućnost da se sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore oko vremena početka nastave, te termina i ritma održavanja časova. Dvoje polaznika koji se na ovaj način edukuju predstavljaće jedno drugom podršku i oslonac tokom čitavog obrazovnog procesa, ali i naučiti da ispoljavaju toleranciju i poštuju tuđe stavove.

Kandidati koji se opredele za individualni seminar - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija takođe će moći da traže da nastava počne određenog datuma, te da navedu vreme i ritam sprovođenja predavanja koje će najlakše uklopiti u svoju dnevnu rutinu i ostale navike i obaveze. No, da bi taj raspored postao validan neophodno je da ga prethodno odobri koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije i profesor koji vodi edukaciju. Kod ovakvog modela rada, dotični polaznik prati izlaganja stručnjaka, a zatim može da pita, komentariše, osporava, diskutuje, to jest da ostvari aktivnu komunikaciju sa svojim predavačem i tako postigne odgovarajuće rezultate.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se opredele, pojedinačni kandidati mogu da se obučavaju na standardni način ili preko interneta. Ukoliko se odluče za klasične časove, moraće da prema utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, dok ih online edukacija obavezuje da, pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Ovaj postupak je prilično jednostavan, te se pretpostavlja da većina polaznika može da ga obavi bez ičije pomoći, ali je u svakom slučaju za sve koji se ne snađu najbolje obezbeđena tehnička podrška u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Radnicima određenog preduzeća namenjena je korporativna obuka i kurs - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija, koja ako se sprovodi u klasičnom obliku, može biti organizovana u najbližem predstavništvu naznačene institucije, u radnom prostoru kandidata ili bilo na kojoj lokaciji koja pogoduje kvalitetnom odvijanju nastave. Datum kada će seminar da počne, kao i termine i učestalost odvijanja predavanja, kako klasičnih, tako i online odrediće sporazumno koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i ovlašćeni predstavnik dotične firme.

Koliko će da traje kurs i obuka - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija?

Pravilima je predviđeno da se naznačena edukacija odvija kroz 8 školskih časova, to jest da traje ukupno 360 minuta. Takođe je planirano da se dvočasi drže u toku 4 dana, što bi značilo da će kandidati biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Ovaj raspored rada validan je, međutim samo za grupni seminar - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija, s obzirom na to da tada samo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora može da utvrdi termine i učestalost odvijanja predavanja, a sami kandidati na to nemaju nikakvog uticaja.

Oni koji budu radili prema poluindividualnom i individualnom principu imaće, takođe 8 školskih časova, ali će oni biti raspoređeni u skladu sa zahtevima samih polaznika, uz naravno odobrenje od strane nadležnog predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora.

Osobe koje rade u nekoj firmi, a za koje se sprovodi korporativna obuka i kurs - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija imaće edukaciju koja će isto trajati 360 minuta, no njihov raspored rada može, ali i ne mora da bude ovakav kao što je naznačeno. To će, naime zavisiti od dogovora koji postignu koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije i ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade kandidati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o prinudnom otkupu akcija"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje