Kurs i obuka - Saznajte sve o špageti dijagramu

Naznačeno je da sve osobe koje u procesu proizvodnje obavljaju određene delatnosti treba da pohađaju predavanja koja će, dok traje obuka i kurs - saznajte sve o špageti dijagramu držati vrhunski stručnjaci iz pomenute oblasti. Ovaj seminar namenjen je isto tako i onima koji su zaposleni u zdravstvu, imajući u vidu činjenicu da se bavi temama i nudi znanja koja i njima mogu biti vrlo korisna i interesantna.

Svi koji žele da prate naznačenu edukaciju moraju prvo da izvrše prijavljivanje i ovlašćenom licu navedu svoje prezime i ime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani u cilju naknadnih obaveštenja u vezi sa nastavom. U tu svrhu mogu da dođu u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da prijavljivanje obave preko telefona, kao i elektronskim putem. Vrlo brzo zatim biće pozvani da dođu na upis na kurs, koji se uvek održava u određenom predstavništvu organizatora, a polaznici će takođe dobiti informacije vezane za dokumenta koja za tu priliku treba da prikupe. Uz to će biti istaknuto da ovoj proceduri moraju lično da prisustvuju i da tada naznačene zvanične spise predaju ovlašćenom službeniku.

Oni koji su na nastavu prijavljeni kao pojedinci mogu da predavanja prate na standardni način, a njihov izbor isto može da bude i online kurs i obuka - saznajte sve o špageti dijagramu. U prvoj varijanti na časove će dolaziti u najbližu poslovnicu naznačene obrazovne institucije, prema rasporedu koji bude utvrđen, dok će, ako odaberu drugu opciju moći da se edukuju u bilo kom prostoru gde postoji stabilna internet konekcija. U tom cilju biće obavezni i da prethodno na svoj kompjuter instaliraju poseban namenski softver, a za to će od ovlašćenih stručnjaka dobiti sva potrebna uputstva i smernice. U slučaju da se ne snađu ili se suoče sa nekim teškoćama tokom ovog postupka, mogu da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u svakoj poslovnici organizatora.


Bilo za koju od prethodno naznačenih opcija da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da nastavu prate samostalno, to jest da izaberu individualnu obuku. U takvoj situaciji polaznik prati izlaganja nadležnog predavača, ali takođe u nastavi može vrlo aktivno da učestvuje, da postavlja pitanja, traži objašnjenja i saglašava se ili osporava informacije koje je čuo. Zahvaljujući takvoj interakciji, profesor će jasno videti koliko je polaznik napredovao, te će ako bude potrebe u tom smislu moći da sprovede određene korekcije u svom predavačkom radu, kako bi mu omogućio da u potpunosti savlada predviđena znanja i veštine. Inače će se tokom ovakvog tipa edukacije veoma voditi računa o ličnosti samo kandidata i nastava će se tome maksimalno prilagođavati. Dodatnu pogodnost ovakvog pristupa predstavlja i način organizacije rada, pošto će zapravo kandidat moći da navede kog datuma mu odgovara da počne sa nastavom, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima časove. Da bi, međutim mogao da radi prema rasporedu koji je naveo, taj plan delovanja mora biti u potpunosti odobren od strane ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora.

Osobe koje ne žele da se obučavaju potpuno samostalno, ali ni u društvu više ljudi mogu da pohađaju poluindividualni seminar - saznajte sve o špageti dijagramu. Tada, zapravo ovlašćeni predavač podučava dvoje kandidata, među kojima je potrebno uspostaviti aktivnu komunikaciju i omogućiti im da i na taj način stiču nova znanja putem razmene iskustava i ideja. Ovi polaznici funkcionišu kao partneri, zajedno ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve pomažući jedno drugom i olakšavajući proces učenja. Takođe im je omogućeno da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima koje su vezane za obrazovni proces. Tako će, dakle da utvrde vreme početka edukacije, termine i ritam održavanja časova kojim će svi učesnici u obuci biti zadovoljni.

U ponudi organizatora nalazi se i grupna nastava, kada je predviđeno da predavanjima istovremeno prisustvuje minimalno četvoro, a najviše osmoro polaznika. Taj broj osoba procenjen je kao optimalan za kvalitetnu organizaciju nastave, gde će kandidati putem bogate interakcije moći da ostvaruju individualni napredak. Pošto grupa deluje kao jedinstvena celina, neophodno je da svi njeni članovi budu u istom položaju, to jest da niko ne bude povlašćen u odnosu na ostale. Zbog toga će vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kursa da utvrdi isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, a članovi grupe na to neće moći da utiču svojim zahtevima. Biće potrebno da prihvate raspored koji budu dobili i striktno ga se pridržavaju do kraja seminara, jer on neće biti podložan izmenama bez obzira na to da li ili ne odgovara polaznicima.Ukoliko su za ovaj program zainteresovani zaposleni u određenom preduzeću, organizator će ponuditi da se za njih sprovede korporativna obuka i kurs - saznajte sve o špageti dijagramu. Ovi kandidati mogu da predavanja prate preko interneta ili, pak da se edukuju na klasični način u poslovnicama navedene institucije, ali i u okviru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu na kome postoje potrebni tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Zvanični predstavnik organizatora na vreme će obavestiti reprezenta konkretne kompanije o uslovima koje je potrebno da ispuni odabrana lokacija, a ova dva službena lica će takođe precizirati datum početka nastave, kao i vreme i učestalost održavanja predavanja.

Čime se tačno bavi kurs i obuka - saznajte sve o špageti dijagramu?

Konačni cilj svih aktivnosti u organizaciji rada, sistema proizvodnje ili pružanja usluga, prema japanskoj poslovnoj filozofiji Lin je smanjenje troškova proizvodnje uz istovremeno poboljšanje radnih uslova, povećanje zadovoljstva radnika i potpune usmerenosti proizvoda ili usluga ka zahtevima i očekivanjima kupaca i krajnjih korisnika. Osobe koje budu pohađale specijalizovani seminar - saznajte sve o špageti dijagramu biće obaveštene da se, u svrhu ispunjavanja takvih zadataka koriste različiti alati i tehnike, kao što su Kaizen, Kanban, Hejunka, Smed, a među njima je i takozvani špageti dijagram. Radi se o grafičkom načinu prikazivanja, odnosno crtežu kojim se detaljno predstavljaju fizički tokovi i rastojanja koja prelaze subjekti i objekti uključeni u radne procese. Nadležni profesori će objasniti da na taj način mogu da se analiziraju kretanja radnika i materijala u industrijskoj proizvodnji ili, recimo, prilikom pružanja usluga u zdravstvenim ustanovama. Napomenuće da je ime ove tehnike nastalo zbog sličnosti kontinualnih linija dijagrama kretanja sa izgledom kuvanih špageta, koje su isprepletane u tanjiru. Prisutni će saznati i da suvišni pokreti podrazumevaju sva kretanja koja ne doprinose dodavanju vrednosti proizvodu, te da se to, na primer odnosi na podizanja alata i sirovina sa poda, traženja predmeta koji nemaju tačno određena mesta, te odlaganje predmeta na udaljena mesta. Uzrok takvoj vrsti gubitaka su loše dizajnirani procesi, nedostatak standardizovanih procedura zbog koji se posao ne obavlja uvek isto i pojavljuju se suvišni pokreti, ali i loš raspored proizvodnih punktova ili radnih prostorija u jednom procesu ili proizvodnoj oblasti. Predavači će istaći da kod procesa u radu zdravstvenih ustanova naročito veliki uticaj na pojavu svih vrsta gubitaka i nepotrebnih pokreta, takozvanih šetanja, imaju neorganizovanost i gužva koja nastaje na “uskim grlima”.

Na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - saznajte sve o špageti dijagramu polaznicima će biti predstavljeni koraci koji se preduzimaju za kreiranja jednog takvog prikaza. Oni počinju odlukom o tome šta se posmatra, to jest da li je u pitanju oprema, osoblje, tokovi proizvodnje ili pružanja usluga. Moguće je istovremeno analizirati veći broj faktora, te pored opreme, osoblja i proizvodnje, uključiti još i kupce, primaoce usluga, kao i spoljne saradnike. Na primer, u zdravstvu se analiziraju radni procesi u laboratorijama koje uzimaju i obrađuju uzorke krvi, urina, vrše različita merenja i snimanja. Progesori će navesti i da se sledeći korak odnosi na crtanje izgleda radnog prostora (lejaut), zatim crtanje raznobojnih linija koje predstavljaju kretanje radnika, osoblja, kupaca, pacijenata, materijala i proizvoda po radnom prostoru.

Biće reči i o analizi linija kretanja, čime mogu da se identifikuju sve oblasti sa nepotrebnim kretanjem. Timovi koje rade na poboljšanju procesa mogu, naime lako da vide na dijagramu koji način može da približi određene tačke na postojećim putanjama, smanji dužine pređenog puta i time optimizuje tok u smislu skraćivanja potrebnog vremena i fizičkog opterećenja zaposlenih. Pomoću špageti dijagrama jednostavno se otkrivaju prevelike razdaljine kretanja između ključnih tačaka i neefikasni rasporedi mašina, materijala ili radnih tačaka u procesu.

Dok traje kurs i obuka - saznajte sve o špageti dijagramu govoriće se i o osnovnim koracima za izbacivanje suvišnih kretanja. Oni obuhvataju uklanjanje svih predmeta koji nisu potrebni, približavanje operateru onih koji su mu potrebni (alati, materijali), zatim prilagođavanje radnih procesa radu pri čemu se koriste obe ruke i time smanjuje broj nepotrebnih pokreta (kao što se prilikom kucanja po tastaturi koriste obe ruke, za razliku od načina pisanja olovkom), te konačno obraćanje pažnje na ergonomiju i bezbednost. Nadležni stručnjaci će napomenuti da bi poboljšanje rasporeda i izbacivanje nepotrebnih kretanja trebalo da na finalnom špageti dijagramu prikaže minimizirana počinjanja i zaustavljanja, čekanja, te smanjena rastojanja. Takođe će istaći da je određivanje optimalnog rasporeda odeljenja i radnih tokova u zdravstvenim ustanovama najlakše izvesti kroz špageti dijagram, čime će biti predstavljena kretanja osoblja i pacijenata. Na taj način će se takođe prikazati i izvori problema i rasipanja u procesu, ali i olakšati odluke koje se odnose na promenu rasporeda odeljenja. Recimo, priručnu apoteku treba postaviti na centralno mesto u objektu ili je postaviti neposredno do odeljenja intenzivne nege.

Kandidati će takođe saznati da određivanje linije kretanja u procesu, na osnovu optimizovanog špageti dijagrama dovodi do grafičke predstave pri kojoj su tokovi, prikazani raznobojnim linijama, postali kontinualni, direktni i efikasni.

U kojim terminima i gde se odvija seminar - saznajte sve o špageti dijagramu?

Oni koji rade u nekoj firmi i smatraju da bi pomenuta edukacija bila korisna za njih obučavaće se prema rasporedu koji zajednički budu napravili zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Dakle, ova službena lica će odrediti kada počinje korporativna obuka i kurs - saznajte sve o špageti dijagramu, ali i kojim danima i koliko često će da se održavaju časovi. Dotični kandidati mogu da se edukuju online, kada će moći da biraju mesto na kome će raditi, a takođe im se nudi i klasična nastava na koju mogu da dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, ali i da rade u svom radnom okruženju, te na svakom drugom mestu na kome za to postoje predviđeni tehnički uslovi.

Pojedinačni polaznici takođe imaju priliku da pohađaju online kurs, ali za to moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera. Pored toga, na njega će morati prethodno da instaliraju tačno određeni tip softvera, što predstavlja jedan prilično jednostavan zadatak, pa se veruje da većina prijavljenih može samostalno da ga obavi. No, kandidati koji se u tome ne budu snašli ne treba da brinu, pošto svakoga dana tokom radnog vremena mogu da dobiju tehničku podršku od strane IT stručnjaka u bilo kojoj poslovnici organizatora. Ovim polaznicima na raspolaganju je i standardni tip nastave, kada će na časove u određeno vreme dolaziti u najbližu poslovnicu pomenute institucije i raditi u prijatnom okruženju, koristeći sva savremena obrazovna sredstva.

Osobe kojima je zbog lične organizacije veoma važno da raspored po kome će pohađati nastavu maksimalno prilagode svom načinu života mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka - saznajte sve o špageti dijagramu. U takvoj situaciji, naime sam kandidat je slobodan da navede kog datuma mu najviše odgovara da počne sa radom, kao i koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njegovu ustaljeni rutinu i način života. Dati predlog razmotriće njegov predavač i zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije i, ukoliko budu smatrali da je on odgovarajući proglasiće ga validnim, te će polaznik moći da čitav program prođe prema planu koji je sam napravio. U slučaju da je potrebno u navedeni raspored uneti neke izmene, nadležni će svakako voditi računa da njegova finalna verzija što je moguće više odgovara željama konkretnog polaznika.

Istu mogućnost da značajno utiču na raspored po kome će se raditi imaće i dvoje kandidata koji budu odabrali poluindividualnu nastavu. Oni će prvo međusobno da se dogovore i istaknu vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kursa koji bi im najviše odgovarali, a zatim će taj raspored morati da pregledaju i odobre nadležni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Bez njihove saglasnosti, naime on ne može postati validan, pošto je potrebno da sa navedenim pojedinostima obrazovnog procesa budu saglasni svi koji u njemu učestvuju.

Kandidati koji budu, međutim pohađali grupni seminar - saznajte sve o špageti dijagramu biće obavezni da prihvate termin početka kursa, vreme i učestalost održavanja časova koje unapred bude odredio zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije. Nijedan član grupe u vezi sa rasporedom neće moći da postavlja neke svoje zahteve, pošto je nemoguće svima u isto vreme udovoljiti, a potrebno je da grupa deluje kao jedinstvena celina i da svi koji učestvuju u ovakvom načinu rada budu apsolutno ravnopravni.

Po kom principu je organizovana obuka i kurs - saznajte sve o špageti dijagramu?

Svi koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da pohađaju klasičnu nastavu i da na časove, u utvrđeno vreme dolaze u prostorije najbliže poslovnice organizatora. Za njih takođe može da se sprovede i online kurs i obuka - saznajte sve o špageti dijagramu. Takav pristup od polaznika zahteva da se unapred pripreme, to jest da na svoje računare blagovremeno instaliraju specijalnu vrstu softvera, bez koje neće moći da se edukuju preko interneta. Smatra se da svaki prosečni kandidat može da obavi ovaj zadatak, jer on zaista nije težak, no ako neko od njih bude imao određenih problema može svakako da računa na pomoć članova ekipe tehničke podrške u svakoj poslovnici organizatora.

Kada polaznik bude odlučio da li mu više odgovara online ili klasična nastava, imaće obavezu i da se opredeli između grupnog, poluindividualnog i individualnog načina pohađanja predavanja. Ukoliko bude želeo da se edukuje u grupi, biće u prilici da predavanja prati zajedno sa još najmanje troje, a najviše sedmoro drugih osoba. To bi značilo da će polaznici koji odaberu ovaj pristup ponekad morati da sačekaju dok se grupa ne oformi, to jest dok se ne ispuni osnovni uslov koji se odnosi na minimalni broj polaznika. Takođe treba da znaju da ni na koji način neće moći da utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava, jer će vreme početka edukacije, termine i učestalost održavanja časova unapred da odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a na članovima grupe je da se nadalje tog rasporeda pridržavaju dok traje pomenuti program.

Polaznici koji se opredele za rad u paru, odnosno za poluindividualni seminar - saznajte sve o špageti dijagramu pohađaće časove prema rasporedu koji budu sami napravili i za koji budu dobili saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. Ako termini i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka kursa koji oni budu naveli ne budu smatrali odgovarajućim, pomenuta službena lica će raspored u određenom smislu promeniti, ali će svakako nastojati da se želje polaznika što više ostvare. Ovi kandidati takođe će zajedno ostvarivati predviđene ciljeve i jedno drugom predstavljati značajan oslonac i podršku u obrazovnom radu.

Osobama koje smatraju da se najkvalitetniji napredak postiže samostalnim delovanjem namenjena je individualna edukacija, kada nadležni profesor radi samo sa jednim polaznikom, te mu se tokom obrazovnog procesa u potpunosti posvećuje i može da uvidi njegove lične karakteristike, prema kojima će oblikovati svoj predavački rad. Takav pristup omogućiće kandidatu da lako i brzo napreduje, ali i da ima jasan uvid u rezultate koji je postigao. Biće takođe u prilici i da tempo delovanja maksimalno prilagodi svom životnom ritmu, pošto će moći da navede kog datuma želi da počne sa radom, te kojim danima i koliko često mu odgovara da ima predavanja. Pre nego što taj raspored počne zvanično da se koristi, mora međutim biti u potpunosti odobren od strane nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu organizatora, pošto su i oni punopravni učesnici obrazovnog procesa.

Radnicima neke firme koji su zainteresovani za ovaj obrazovni program namenjena je korporativna obuka i kurs - saznajte sve o špageti dijagramu, koja može da se pohađa na klasičan način ili preko interneta. Oni koji budu želeli da uživo prate predavanja moći će da u tu svrhu dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, ali i da se edukuju u adekvatrom prostoru svoje kompanije, kao i na svakoj drugoj lokaciji gde ima mogućnosti da se kvalitetno sprovede obrazovni proces. Datum početka njihovog kursa, termine i učestalost održavanja časova u dogovoru će definisati ovlašćeni predstavnik date firme i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Koliko po planu traje kurs i obuka - saznajte sve o špageti dijagramu?

Za polaznike koji budu pohađali grupni seminar - saznajte sve o špageti dijagramu, termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka edukacije određuje jedino koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora, dok sami članovi grupe o tome uopšte ne mogu da odlučuju niti da postavljaju neke zahteve na tom planu.

Korporativna nastava takođe traje isti broj časova, ali tada raspored rada određuju zajedno koordinator za nastavu u instituciji organizatora i ovlašćeni predstavnik konkretne firme, te tako on može biti i drugačiji od ovoga koji je naveden.

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - saznajte sve o špageti dijagramu, kao i oni koji budu pohađali poluindividualnu nastavu imaju isti fond časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute obrazovne institucije, pa će tako utvrditi termine i ritam održavanja predavanja koji će im maksimalno odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o špageti dijagramu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje