Kurs i obuka - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate

Zbog sve komplikovanije situacije kada je u pitanju namirivanje određenih dugovanja preporučljivo je da predavanja koja obuhvata obuka i kurs - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate pohađaju zaposleni u javnim i komunalnim preduzećima. Bilo bi, takođe korisno da se sa informacijama koje će tokom nastave biti prezentovane upoznaju i radnici različitih privrednih društava, koji se u svom delovanju često sreću sa teškoćama prilikom naplaćivanja odgovarajućih potraživanja. Učešće u ovoj edukaciji treba, osim pomenutih da uzmu i oni koji rukovode ili rade u različitim finansijskim organizacijama, kao što su banke, osiguravajuća i brokersko - dilerska društva, odgovarajući fondovi i slične institucije.

Oni koji su zainteresovani za pohađanje navedenog seminara moraju da se za to na odgovarajući način prijave i nadležnom službeniku daju svoje lične podatke, koji obuhvataju prezime, ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave lično, u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, slanjem mejla na odgovarajuću adresu ili preko telefona. Kada se prijavljivanje završi, kandidati će biti zvanično obavešteni o tačnom datumu i mestu održavanja upisa, kome su svi obavezni lično da prisustvuju. Takođe će blagovremeno dobiti informacije i o konkretnim dokumentima koja, tom prilikom treba da predaju, kako bi ih u predviđenom roku pribavili.

Organizator nastave predvideo je nekoliko načina praćenja predavanja, kako bi zahtevima svih prijavljenih izašao u susret. Oni će tako prilikom upisa morati da se izjasne da li žele da časove pohađaju preko interneta ili na standardni način. Kandidati čiji izbor bude online kurs i obuka - saznajte sve u ulozi izvršitelja u postupku naplate moraju da, pre što nastava počne na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će najverovatnije uspeti da urade bez ičije pomoći, jer je reč o postupku koji ne zahteva posebna informatička znanja. Ali ukoliko naiđu na neke probleme, svakoga dana tokom radnog vremena mogu se obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.


Klasični tip časova zainteresovani polaznici moći će da prate u prostorijama odgovarajućeg predstavništva organizatora, gde su obavezni da dolaze prema utvrđenom rasporedu.

Bez obzira na to za koji se od prethodna dva načina pohađanja nastave opredele, kandidati imaju mogućnost da rade samostalno, u paru ili u grupi. Oni koji se odluče za prvu opciju imaće svu posvećenost nadležnog predavača, koji će ih svojim uputstvima i stručnom organizacijom rada sistematično voditi do ostvarivanja predviđenih ciljeva. Polaznici će svakako imati punu slobodu da, u toku edukacije pitaju svog profesora ono što im nije jasno, da traže dodatne informacije ili objašnjenja, a dobiće i priliku da definišu vreme i učestalost održavanja časova koji najviše pogoduju njihovom životnom ritmu, ali i da kažu kada bi želeli da kompletan program počne da se sprovodi. Sa tim predlogom svakako moraju biti saglasni njihov profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, budući da svi učesnici u obrazovnom procesu moraju da budu tretirani ravnopravno.

Ista mogućnost biće obezbeđena i za kandidate čiji izbor bude poluindividualni seminar -saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate, koji kao tandem prati dvoje prijavljenih. Među njima uvek treba da postoji spremnost za saradnju i ostvarivanje kvalitetne dvosmerne komunikacije u cilju usmeravanja i motivisanja tokom rada. Ovo je, zapravo najjednostavniji tip grupnog delovanja, kada partneri jedno drugom pomažu, međusobno se dopunjuju i razmenjuju stavove i iskustva.

U ponudi organizatora nalazi se i grupna edukacija, gde je posebno naglašen socijalni momenat rada. Polaznici se, dakle međusobno upoznaju, solidarišu jedno sa drugim i pomažu se tokom učenja. Vrlo je bitno među njima uspostaviti kvalitetnu interakciju, pošto se ovaj proces upravo bazira na ispoljavanju i uvažavanju stavova svih članova grupe, što zapravo doprinosi proširivanju i produbljivanjuznanja vezanih za konkretnu oblast. Zbog toga je vrlo bitno definisati veličinu grupe, kako bi se omogućilo kvalitetno delovanje, te je pravilima precizirano da ona može da ima minimalno četvoro, a maksimalno osmoro članova. Oni će raditi prema rasporedu koji bude utvrdio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, budući da im neće biti dozvoljeno da na bilo koji način utiču na određivanje datuma početka edukacije, kao i vremena i ritma održavanja časova. To pravo im je uskraćeno pošto se pretpostavlja da bi svaki član grupe imao različite zahteve kada je u pitanju plan delovanja, a jednostavno nije moguće svima izaći u susret u isto vreme, te se na ovaj način svi zapravo stavljaju u ravnopravni položaj.

Ukoliko je potrebno organizovati edukaciju za zaposlene u nekoj firmi, sprovodi se korporativna obuka i kurs - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate. Tada polaznici časove takođe mogu da prate preko interneta, kao i uživo, s tim što se ova klasični predavanja ne moraju obavezno držati u namenskim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, već je to moguće učiniti na bilo kom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetan tok obrazovnog procesa. Stoga će kandidati moći, dakle standardna predavanja da prate na pomenutoj lokaciji, na svom radnom mestu ili pak u nekom drugom okruženju koje sami odaberu. Termine i učestalost njihovih časova, kao i vreme kada će program da startuje sporazumno će utvrditi osoba koja zvanično predstavlja kompaniju u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate?

Jedno od najčešćih pitanja u savremenom poslovanju odnosi se upravo na namirivanje dugovanja, te će tako svi koji budu pratili specijalizovani seminar - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate najpre biti upoznati sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kojima se precizira delatnost ove samostalne pravničke profesije. Prisutnima će tako biti saopšteno da je predviđeno da javni izvršitelji rade u funkciji preduzetnika ili člana nekog ortačkog društva, koje čine isključivo osobe sa ovim zanimanjem. Predavači će, takođe napomenuti da broj javnih izvršitelja određuje ministar, te da je pravilo da jedan od njih dolazi na 25 hiljada stanovnika. Takođe će objasniti polaznicima na koji način se vrši naknada troškova koju imaju pomenuta službena lica, a posebno će se baviti pričom o Komori izvršitelja, koja deluje kao profesionalno udruženje. S tim u vezi napomenuće kandidatima da je reč o nedobitnoj organizaciji, koja se između ostalog brine da javni izvršitelji i osobe koje ih zamenjuju po zakonu i savesti obavljaju svoj posao. Takođe će istaći da se komora finansira sredstvima od članarine i upisnina koje plaćaju članovi, zatim sredstvima koja su dobijena nastavnom i izdavačkom delatnošću, koju takođe obavlja ili preko određenih poklona i donacija. Profesori će detaljno objasniti i način fukncionisanja ove organizacije, nabrojaće i opisati rad njenih pojedinačnih organa (skupštine, izvršnog odbora, nadzornog odbora, predsednika, disciplinskog tužioca i ostalih) i definisati ko obavlja kontrolu rada pomenutog udruženja.

Na narednim predavanjima koja uključuje obuka i kurs - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate ovlašćeni stručnjaci će predstaviti prisutnima način angažovanja javnih izvršitelja. Tako će najpre navesti uslove za njihovo imenovanje, koji između ostalog podrazumevaju da su ova lica diplomirala na nekom pravnom fakultetu, položila pravosudni, kao i ispit za javnog izvršitelja, da imaju najmanje dve godine radnog iskustva u pravnim poslovima, da se protiv njih ne vodi krivični postupak i slično. Zatim će kandidatima ukratko opisati program za polaganje ispita za obavljanje pomenutog posla, govoriće i o načinu provere znanja, vođenju evidencije o licima koja su stekla predviđenu licencu i o ostalim pojedinostima koje se tiču sticanja zvaničnog zvanja javnog izvršitelja. Takođe će napomenuti prisutnima da se pomenute ovlašćene osobe imenuju nakon javnog konkursa koji raspisuje ministar, a kojim rukovodi konkursna komisija. Osvrnuće se i na kriterijume za izbor kandidata, na polaganje zakletve, uslove koji treba da se ispune pre nego što dotični izvršitelj stupi na dužnost, a objasniće polaznicima i koji mogu da budu razlozi za prestanak delatnosti ovih osoba ili za njihovo razrešenje.

Govoreći o metodama rada izvršitelja, profesori će naglasiti da je zakonom određeno da oni donose rešenje o izvršenju na osnovu važećih dokumenata, određuju predmet i sredstvo izvršenja i u tom smislu preduzimaju odgovarajuće poteze. Ovi službenici su, takođe ovlašćeni za pribavljanje podataka o konkretnom dužniku, koji se razlikuju u zavisnosti od toga da li je reč o fizičkom, odnosno domaćem ili stranom pravnom licu. Profesori će uz to istaći da javni izvršitelj mora strogo da poštuje sudske odluke i zakonske odredbe, te da svaku radnju koju preduzme beleži u odgovarajuću evidenciju. Podrazumeva se da ima obavezu da strogo čuva podatke do kojih je, tokom obavljanja svog posla došao i ne koristi ih u nedozvoljene svrhe.

Dok traje kurs i obuka - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate, nadležni predavači će napomenuti prisutnima da naznačeni posao ne može da obavlja osoba koja ima neku javnu finkciju, koja radi u organima upravljanja ili nadzora privrednog društva, na poslovima obezbeđenja ili obavlja bilo koju delatnost koja je propisom Komore izvršitelja definisana kao nespojiva sa ovim zanimanjem. Osvrnuće se i na odgovornost za štetu, dužnost stručnog usavršavanja i obavetu redovnog izveštavanja Komore koju imaju javni izvršitelji, a posebno će se baviti zakonskim odredbama i aktima kojima je definisana visina naknade i davanje nagrada za njihov rad. Navodeći različite primere iz prakse, predavači će potom pojasniti kandidatima sve prednosti i nedostatke ovakvog zakonskog rešenja, te će oni moći jasno da sagledaju u kojoj meri i u kojim situacijama je opravdano angažovanje javnih izvršitelja.

U koje vreme i gde se održava stručni seminar - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate?

Svi koji su na ovu edukaciju prijavljeni u svojstvu fizičkih lica mogu, ukoliko to žele da nastavu pohađaju zajedno sa još nekoliko drugih polaznika. Ova grupna obuka i kurs - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate sprovodi se u terminima i tempom koji definiše koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije. On će, takođe precizirati i datum kada će kompletan program početi da se sprovodi, a sami kandidati na to neće moći ni na koji način da utiču. Naime, pošto u ovom obrazovnom procesu učestvuje veći broj osoba nemoguće je napraviti takav raspored u kome bi potrebe svih njih bile na isti način zadovoljene. Kada je reč o veličini grupe pravila su vrlo jasna i predviđaju da ona ne može da počne sa radom dok minimum četvoro polaznika ne bude zainteresovano za ovakav model nastave. Sa manjim brojem njih u grupi ne bi mogla da se ostvari bogata komunikacija i jedan dinamičan obrazovni proces, što je zapravo i osnovna karakteristika ovakvog pristupa. S druge strane, ukoliko zajedno nastavu prati više od osmoro polaznika ne bi bilo moguće valjano kontrolisati njihovu interakciju i omogućiti svima da u istoj meri dođu do izražaja i učestvuju u nastavi.

Oni koji ne vole da rade potpuno sami ali ni u tako aktivnom okruženju kakvo nudi grupno delovanje mogu da odaberu poluindividualni model edukacije, kada će časove pratiti zajedno sa još jednim kolegom. Nasuprot tome, osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate radiće samostalno, uz uputstva i sugestije ovlašćenog profesora što će im zaista omogućiti da steknu zavidan nivo samopouzdanja u vezi sa oblašću kojom se konkretna edukacija bavi. Takođe će moći realno da sagledaju koliko su postigli u ovom obrazovnom procesu, a nadležni predavač će na osnovu rezultata osobe koju podučava moći da modifikuje svoja predavanja i prilagodi ih konkretnoj situaciji i mogućnostima konkretnog kandidata. Bilo da časove pohađaju kao pojedinci ili kao partneri, polaznici imaju šansu da odrede kada će edukacija da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će se sprovoditi predavanja. Taj predlog će saopštiti svojim predavačima i koordinatoru za nastavu u datom predstavništvu organizatora, pa će ukoliko on bude prihvaćen moći da se obučavaju prema rasporedu koji će najlakše uklopiti u ispunjavanje svojih ostalih obaveza i standardne dnevne navike.

Pjedinačni polaznici, bez obzira na to koje socijalno okruženje odaberu moći će nastavu da prate preko interneta ili na klasičan način. Oni koji se odluče za prvu opciju, imaće obavezu da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što je zapravo vrlo jednostavan postupak za koji će na vreme dobiti sva uputstva. Ukoliko ne uspeju to samostalno da urade, postoji svakako mogućnost da potraže pomoć informatičkih stručnjaka koji čine ekipu tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Klasična predavanja sprovodiće se u savremeno opremljenom prostorijama određenog predstavništva pomenute institucije, gde će kandidati koji odaberu ovakav pristup dolaziti prema rasporedu koji budu dobili.

Ako ovu edukaciju žele da pohađaju zaposleni u određenoj kompaniji, biće organizovan poseban način rada određen kao korporativni seminar - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate. Raspored rada za ove polaznike, to jest termine i učestalost njihovih časova, kao i vreme startovanja kompletnog programa odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime konkretne firme. Važno je napomenuti da ova edukacija može da se prati online ili na standardni način, s tim što ovaj drugi model rada može da bude organizovan na bilo kom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Tako će kandidati moći da se biraju između prostorija najbliže poslovnice naznačene institucije, svog radnog prostora ili na neke treće lokacije koja im odgovara.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate?

Predavanja koje će stručnjaci držati u okviru ovog programa pojedinačni kandidati mogu da prate online ili uživo, s tim da klasični kurs i obuka - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate podrazumeva dolazak polaznika prema utvrđenom rasporedu u najbliže predstavništvo organizatora. Osobe koje budu želele drugu opciju imaće obavezu da obezbede korišćenje računara, stabilnu internet konekciju, ali i da na svoj kompjuter blagovremeno instaliraju specijalnu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da urade potpuno samostalno. Ipak, ukoliko se suoče sa nekim teškoćama ili im budu potrebna dodatna uputstva mogu se obratiti stručnim osobama koje u svakoj poslovnici pomenute institucije čine tim tehničke podrške.

Na iste načine, to jest klasično ili online nastavu mogu da prate i zaposleni u određenom preduzeću za koje se organizuje korporativni model delovanja. Oni, međutim standardna predavanja ne moraju da pohađaju isključivo u prijatnom ambijentu najbliže poslovnice pomenute institucije, već to mogu da čine i u okviru same firme za koju rade, kao i na nekoj lokaciji koju sami odaberu. Uslov koji se tom prilikom mora ispuniti odnosi se na tehničke karakteristike pomenutog prostora, koje moraju u potpunosti da budu prilagođene održavanju obrazovnog procesa. O svim osobinama prostora u kome će se raditi biće na vreme obavešten predstavnik konkretne kompanije, koji će takođe imati zadatak i da se sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovori u vezi sa datumom kada će početi edukacija, kao i oko vremena i učestalosti sprovođenja časova.

Kandidati koji treba da se edukuju kao pojedinci mogu da se odluče za poluindividualni seminar - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate i da rade u paru sa još jednim polaznikom. Njima je data mogućnost da se međusobno dogovore oko vremena i ritma održavanja predavanja, kao i oko datuma za startovanje programa i da o tome obaveste svog profesora i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Ako se ove nadležne osobe saglase sa njihovim predlogom, taj raspored će biti usvojen i zvanično će se koristiti do kraja edukacije.

Izbor onih koji žele da rade potpuno samostalno može da bude individualna nastava, kada ovlašćeni profesor zapravo drži časove samo jednom kandidatu. Tokom ovog procesa u najvećoj mogućoj meri uvažavaju se potrebe i mogućnosti samog polaznika, njegovo predznanje, kao i brzina usvajanja novih informacija, što zapravo omogućava njegovo efikasno napredovanje. Komunikacija između profesora i samog polaznika tokom edukacije je od neprocenjivog značaja, jer to nadležnom predavaču omogućava da sagleda jasno na čemu posebno treba da insistira kod osobe koju podučava i koje su to oblasti na kojima bi još trebalo da se poradi. Ovde je, takođe zastupljen fleksibilan raspored rada s obzirom na to da u obrazovnom procesu učestvuje mali broj osoba, te tako dotični kandidat takođe može da odredi kada će početi nastava, kao i kojim danima i u koliko sati će da se održavaju predavanja, a za sve to će naravno morati da dobije saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.

Izbor onih koji uživaju u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi tokom učenja treba da bude grupna obuka i kurs - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate, kada istovremeno predavanja prati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata. U takvoj interaktivnoj atmosferi svi polaznici jednako dolaze do izražaja, a sva je prilika da će na taj način i oni stidljivi biti podstaknuti da se aktiviraju i uzmu učešće u nastavi. Vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za startovanje kompletnog programa u ovom slučaju će da odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a od samih kandidata se očekuje da mu se prilagode i poštuju ga do kraja edukacije.

Koliko traje kurs i obuka - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate?

Detaljnim planom organizatora predviđeno je da ova edukacija traje 8 školskih časova, što preciznije iznosi 360 minuta. Takođe je precizirano da će se predavanja održavati u trajanju od 90 minuta, odnosno u vidu dvočasa i to u toku 4 dana.

Ovaj tempo rada važi zapravo isključivo za grupni seminar - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate, pošto tada jedino koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora donosi odluku o terminima i ritmu sprovođenja časova.

Osobe koje budu radile prema pravilima korporativne nastave takođe će imati isti broj časova, ali će oni da budu raspoređeni na način koji preciziraju koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora i zvanični reprezent kompanije u kojoj rade polaznici.

Kandidati čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate, kao i oni koji se budu edukovali pojedinačno takođe će raditi u toku 360 minuta, ali će moći da, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora utvrde raspored i tempo rada koji im svima najviše odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje