Kurs i obuka - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja

Osobe koje obavljaju određene poslove u organizacionim celinama vezanim za informaciono - komunikacione tehnologije označene su kao ciljna grupa za stručni seminar - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja. Pomenuta obuka biće posebno korisna za one koji se, direktno ili indirektno bave bezbednošću informaciono - komunikacione tehnologije u okviru banaka, privatnih i javnih preduzeća, ali i u institucijama državne uprave.

Ukoliko neko želi da pohađa pomenutu edukaciju, treba da najpre izvrši prijavljivanje, a taj postupak može da obavi u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, tačnije na više od 20 lokacija širom naše zemlje, ali i preko telefona, te elektronskim putem. Svakako je potrebno da se ovom prilikom naznače lični podaci osobe koja se prijavljuje, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji može da bude kontaktirana u cilju davanja daljih informacija. Nakon toga, pristupiće se sprovođenju upisne procedure, kojoj su svi prijavljeni obavezni lično da prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju određenu dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i datum i mesto sprovođenja upisnog postupka svim polaznicima će biti na vreme navedeni.

Oni koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da predavanja prate na klasični način, a osim toga, njihov izbor može biti online obuka i kurs - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja. U prvoj varijanti dolaziće na časove u najbliže predstavništvo navedene institucije, prema rasporedu koji budu dobili, dok će u drugoj opciji moći da sami biraju mesto na kome će se obučavati, pošto će časove pohađati preko interneta koristeći svoj računar. Svakako da je za to obavezno da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera, a da uz to na njega blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera. Za ovaj postupak biće im data sva potrebna uputstva i smernice kako bi mogli da ga obave samostalno, no ako u tome ne budu uspeli, mogu se obratiti za pomoć IT stručnjacima zaposlenim u svakoj poslovnici organizatora.


Bilo da rade na standardni način ili online, ovi kandidati imaju mogućnost da nastavu prate nezavisno od ostalih, odnosno da se obučavaju prema principima individualne edukacije. U toj situaciji nadležni profesor usmeren je samo na jednog polaznika, te može vrlo jasno da sagleda kakve su njegove mogućnosti, lične osobine, interesovanja, predznanje, kao i brzina kojom usvaja nove informacije. Na osnovu tih kriterijuma će osmisliti i voditi svoj predavački rad, kako bi omogućio kandidatu da lako i brzo ostvari predviđene rezultate, a naravno da će i zahtevi koji se pred njega postavljaju biti u skladu sa njegovim sposobnostima, kako bi mogao da na njih adekvatno odgovori. Prijavljeni će, takođe imati vrlo jasnu sliku o napretku koji je postigao i moći će da deluje tempom koji mu najviše odgovara, što će mu omogućiti da sa manje opterećenja prođe kroz pomenuti program. Tome će doprineti i činjenica da u velikoj meri može da utiče i na samu organizaciju nastave, tačnije na datum njenog početka, vreme i ritam održavanja časova, budući da će biti podstaknut da navede svoje želje vezane za raspored rada. Ukoliko se sa tim predlozima budu saglasili nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, željeni plan će biti zvanično usvojen i prema njemu će se odvijati nastava sve vreme trajanja edukacije.

Polaznici koji ne žele da rade odvojeno od ostalih, a opet ni u društvu većeg broja ljudi mogu da traže da se za njih sprovede poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja. Ovaj pristup pokazao se vrlo uspešnim za usvajanje novih znanja, a posebno za praktičnu obuku, jer su dvoje kandidata usmereni jedno na drugo, međusobno se pomažu i upućuju, te tako čini lakšim i ostvarivanje zadatih ciljeva. Među njima dolazi do sučeljavanje stavova, razmena ideja i iskustava, što takođe doprinosi proširivanju kompetencija vezanih za datu oblast, a samim tim i adekvatnog napredovanja. Kako i u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je ispoštovati njihove zahteve vezane za organizaciju rada, te će tako polaznici biti podstaknuti da se prvo jedno sa drugim dogovore i izjasne u vezi sa terminom početka edukacije, vremenom i ritmom održavanja časova. Njihov predlog će zatim razmotri nadležni predavač i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a ako budu smatrali da je on odgovarajući, proglasiće traženi raspored zvaničnim.

Kandidati koji, pak najbolje napreduju u neprestanoj interakciji sa drugima i u aktivnoj i dinamičnoj atmosferi mogu da odaberu grupnu edukaciju i da tada predavanjima prisustvuju zajedno sa više polaznika. Minimalni i maksimalni broj polaznika je tačno definsan. Taj broj je procenjen kao optimalan za uspostavljanje vrlo kvalitetne komunikacije među članovima grupe, tokom koje će svako od njih dobiti priliku da iskaže svoje mišljenje i ostvari predvidjeni napredak. Kako se opravdano pretpostavlja da bi svaki kandidat imao različite zahteve koji se odnose na vreme održavanja časova, datum početka obuke i tempo rada uopšte, doneta je odluka da niko od njih neće moći da učestvuje u utvrđivanju rasporeda po kome će se raditi. Sve naznačene pojedinosti i plan delovanja utvrdiće, dakle ovlašćeni koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije.



Ukoliko se ovlašćenom predstavniku institucije organizatora obrati rukovodstvo ili reprezent neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativni seminar - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja. I u takvoj situaciji polaznici mogu da biraju između klasične i online nastave, a svi koji odaberu prvu varijantu imaće mogućnost da, prema sopstvenim željama pohađaju časove u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u svom radnom okruženju ili na bilo kom drugom mestu na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. U svakom slučaju, termin početka njihovog seminara, vreme i ritam održavanja časova zajedno će odrediti osoba koju je za to imenovala firma koja svoje radnike upućuje na edukaciju i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Koje oblasti izučava obuka i kurs - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja?

Svaki prekid u odvijanju poslovanja organizaciji uzrokuje nemerljive finansijske gubitke, a osim njih i druge štete, kao što je gubitak pozicija na tržištu, gubitak kredibiliteta kod poslovnih partnera i kupaca i gubitak ugleda kompanije. Svi prisutni na časovima koje uključuje obuka i kurs - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja biće informisani da se BCM, odnosno Business Continuity Management, bavi planiranjem reakcije u slučajevima prirodnih katastrofa, zemljotresa, poplava, elementarnih nepogoda, uništenja ili oštećenja energetskih ili računarskih mreža ili bilo kakvih događaja koji uzrokuju prekid poslovanja, a u cilju uspostavljanja normalnog poslovanja u najkraćem mogućem roku.

Ovlašćeni stručnjaci će upoznati polaznike sa izradom smernica za BCM, koje zapravo obuhvataju korake koje bi, u skladu sa ranije usvojenim planom, trebalo preduzimati u kriznim situacijama. No, u skladu sa potrebama i zahtevima ciljne poslovne funkcije, moguće je i prihvatljivo da pojedini koraci budu izostavljeni ili da se menjaju tokom primene. Kandidati će saznati da su osnovne smernice date u vidu preporuka i međunarodnih standarda ISO 22301, kao i nacionalnog standarda SRPS ISO 22301. Ispunjenjem ovih zahteva doprinosise, dakle zaštiti od incidenata, smanjenju verovatnoće pojave incidenata, pripremi za incidente i oporavku u slučaju da se incidenti dogode.

Osobe koje budu pohađale seminar - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja biće upućene u izradu i usvajanje metodologije za analizu poslovnog uticaja, u takozvanu BIA - Business Impact Analysis. Ona razdvaja poslovne uticaje koji su presudni, kritični ili hitni za poslovanje od onih koji to nisu, a pojedine funkcije mogu biti zakonski diktirane kao kritične, dok za neke troškovi oporavka u slučaju incidenta ili nesreće prevazilaze dobit, te se takva poslovna funkcija klasifikuje kao nekritična. Predavači će napomenuti da analiza poslovnog uticaja za svaku kritičnu funkciju prikazuje, zapravo poslovne i tehničke uslove za njeno vraćanje u prihvatljivo stanje. Pored toga će objasniti da se sprovođenje BIA odvija u deset koraka, među kojima su najvažniji utvrđivanje cilja (RPO) i vremena (RTO) oporavka, analiziranje resursa i mogućnosti oporavka minimalnog nivoa servisa u zavisnosti od resursa, određivanje pragova rizika koji mogu da se tolerišu kombinovanjem podataka iz prva dva koraka za različite moguće nesrećne situacije, kao i kreiranje segmenta ublažavanja rizika, recimo povećanjem nekog resursa.

Zatim će biti reči o kreiranju plana kontinuiteta poslovanja, takozvanom BCP - u (Business Continuity Plan), koji obuhvata nekoliko osnovnih koraka. To je, dakle analiza pretnji, lista primarnih zadataka potrebnih za održavanje aktivnosti organizacije, olakšano kontaktiranje sa menadžmentom organizacije, plan evakuacije osoblja u slučaju katastrofe, informisanje osoblja o mestu sigurnosnih kopija baza podataka, kao i saradnja svih subjekata u organizaciji.

Pre no što se završi obuka i kurs - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja, prisutnima će biti objašnjeno kreiranje plana opravka od katastrofe, takozvani Disaster Recovery Plan (DRP), kojim se opisuje kako brzo i efikasno nastaviti sa poslovnim aktivnostima posle katastrofe. On podrazumeva analizu BIA, da bi se utvrdilo koje su poslovne funkcije najkritičnije i šta se zahteva od IT sektora za obnavljanje neophodnih funkcija i nastavak poslovanja, kako na licu mesta, tako i na udaljenim lokacijama. Profesori će istaći da svi zaposleni moraju da budu upoznati sa DRP – om, kao i da je za njegovu kvalitetnu primenu potrebna efikasna komunikacija. Plan sadrži rezervnu kopiju svih baza podataka, na udaljenom mestu ili serveru, ali i plan oporavka na drugim lokacijama.

Nadležni stručnjaci će se baviti i implementacijom BCP i DRP rešenja, koja podrazumeva da se planovi redovno testiraju, da se osoblje obučava i da se sve pojave dokumentuju i analiziraju na propisan način pre nego što eventualno dođe do stvarne katastrofe. U tom smislu je naročito važno da se IT servisima i bazama podataka može pristupati i sa drugih lokacija. Polaznici će saznati i da se često za izradu plana testiranja i analizu rešenja angažuju i specijalizovani konsultanti, da bi se na vreme uočili detalji koji mogu da se dorade tokom testiranja.

Gde i u koje vreme se odvija kurs i obuka - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja?

Lokacija na kojoj će nastavu pratiti osobe koje se edukuju u statusu zaposlenih u određenom preduzeću zavisiće od toga da li se korporativni kurs i obuka - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja sprovodi na standardni način ili online. U prvom slučaju, kandidati će imati mogućnost da biraju između nekoliko mesta, a to su moderno opremljene prostorije određene poslovnice organizatora, odgovarajući prostor u samoj firmi za koju rade, kao i bilo koja druga lokacija koju oni smatraju pogodnom, ukoliko tamo ima tehničkih uslova za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Oni koji budu želeli da se edukuju preko interneta moći će da to učine u bilo kom prostoru, budući da će nastavu pratiti preko svojih kompjutera. Bilo za koju od pomenutih opcija da se odluče, kandidati će početi sa obukom onog datuma koji odredi ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, koji će takođe precizirati kojim danima i u koliko sati će se držati predavanja.

Pojedinačni polaznici koji budu želeli da rade samostalno i da, shodno tome dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog predavača mogu da odaberu individualni pristup i da, takođe predavanja prate preko interneta ili uživo. U prvoj opciji moći će, naravno da sami biraju mesto na kome će raditi, dok će u drugoj varijanti biti obavezni da, u skladu sa rasporedom koji budu dobili dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. U svakom slučaju dobiće priliku da naznače kada im odgovara da program počne da se sprovodi, kojim danima i koliko često bi želeli da imaju časove. Njihov predlog će razmotriti nadležni profesor i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije i utvrditi definitivni raspored rada, a svakako će učiniti sve što je u njihovoj moći da se zahtevi konkretnog polaznika maksimalno ispoštuju i omogući mu se da radi u skladu sa planom koji je naveo.

Polaznicima koji žele da rade u paru namenjena je poluindividualna obuka i kurs - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja. Oni takođe mogu da na klasična predavanja zajedno dolaze u najbližu poslovnicu organizatora ili, pak da online edukaciju pohađaju u prostoru koji sami odaberu. Dobiće i priliku da se prvo jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom navedene institucije dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima vezanim za organizaciju rada. Na taj način će odrediti vreme početka obrazovnog procesa, termine i učestalost održavanja časova koji će svim učesnicima u najvećoj mogućoj meri biti po volji.

Oni koji odaberu grupnu nastavu dolaziće u određeno vreme na časove u odgovarajuću poslovnicu navedene institucije, ukoliko se odluče za klasičnu nastavu ili će sami birati mesto za rad preko interneta, ako to bude njihov izbor. Svi članovi grupe su podjednako uključeni u nastavu, a treba da znaju da će ponekad morati da sačekaju dok grupa ne bude formirana. Niko od polaznika neće moći da utiče na formiranje rasporeda po kome će se raditi. Termin početka obuke, vreme i učestalost održavanja časova utvrdiće, naime reprezent pomenute obrazovne institucije, a od prijavljenih se očekuje da se dobijenog rasporeda striktno pridržavaju sve vreme trajanja edukacije.

Nezavisno od toga da li nastavu prate pojedinačno, u grupi ili u paru, osobe prijavljene kao fizička lica, dakle mogu da rade na klasični način i da na časove dolaze u određeno predstavništvo organizatora. Njihov izbor takođe može biti online kurs i obuka - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja, za šta moraju adekvatno da se pripreme. Potrebno je, zapravo da pre početka predavanja na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera, što je prilično jednostavan informatički zadatak, pa se veruje da većina prosečnih kandidata može da ga obavi potpuno samostalno. No, organizator je za one kojima to ne pođe za rukom obezbedio stručnu pomoć, koju će pružiti članovi ekipe tehničke podrške u bilo kom predstavništvu naznačene institucije.

Kako se sprovodi seminar - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja?

Kandidati koji žele da predavanja prate u društvu mogu da traže da se za njih organizuje grupna obuka i kurs - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja. Kako se ovde nastava organizuje za osobe različitih godina, profesija, predznanja i ličnih osobina, nije moguće svima udovoljiti kada je raspored rada u pitanju. Stoga kandidati neće biti u prilici da u vezi sa time donose bilo kakve odluke, već će morati da prihvate datum početka obrazovnog programa, termine i učestalost održavanja časova koje odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije.

Nasuprot tome, oni koji budu radili prema individualnom principu imaće mogućnost da u najvećoj meri učestvuju u donošenju odluka vezanim za raspored po kome će se odvijati nastava. Oni će, zapravo da navedu kada im odgovara da obuka počne, kojim danima i u koje vreme bi želeli da imaju časove, a ako taj predlog podrže ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, polaznik će biti u prilici da radi u skladu sa planom koji je naveo. Pored toga, moći će da u aktivnoj komunikaciji sa svojim predavačem diskutuje o konkretnoj temi, postavlja pitanja o onome što mu nije jasno i iznosi svoje mišljenje.

Vreme održavanja časova, datum početka edukacije i ritam rada uopšte moći će da, uz saglasnost svog profesora i zvaničnog predstavnika organizatora, odrede i kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja. U takvoj situaciji ovlašćeni stručnjak će podučavati dvoje polaznika i nastojati da organizuje i održi njihovu međusobnu komunikaciju, kako bi lakše i brže ostvarili predviđene obrazovne ciljeve. Takav način rada će seminar učiniti znatno dinamičnijim i interesantnijim, a pored toga će omogućiti prijavljenima da se uče toleranciji prema drugoj osobi i uvažavaju tuđe mišljenje, uz naravno postojano zastupanje sopstvenih stavova. To će im pomoći da se bolje snađu u realnim poslovnim okolnostima što će, uz usvojena znanja i veštine, doprineti povećanju opšteg poslovnog uspeha.

Bilo da rade nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi, pojedinačni polaznici mogu da pohađaju klasična predavanja u najbližem predstavništvu organizatora, prema utvrđenom rasporedu. Ako se, pak opredele za online edukaciju, moraće da prethodno na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, koji će im omogućiti da nastavu prate preko interneta. Ukoliko to ne budu uspeli samostalno da urade i pored svih uputstava koja im budu data, moći će da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate informatičkim stručnjacima koji su zaposleni u svakom predstavništvu pomenute institucije i tako dobiju odgovarajuću tehničku podršku.

Ako su za edukaciju zainteresovani radnici određene firme, sprovešće se korporativni seminar - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja i to bilo na klasični način, bilo online. Osobe koje budu želele da predavanja prate uživo neće morati da na časove isključivo dolaze u određeno predstavništvo organizatora već će, ukoliko to budu želeli moći da imaju predavanja i u samoj firmi za koju rade, kao i na nekoj drugoj lokaciji, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno održavanje obrazovnog procesa. Raspored po kome će raditi, tačnije rečeno datum početka obuke, vreme i ritam održavanja časova sporazumno će odrediti ovlašćeni reprezent njihove kompanije i osoba koja predstavlja instituciju organizatora.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja?

Za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja, važi pravilo da termine i ritam održavanja časova utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Osobe koje budu radile u skladu sa principima individualne ili poluindividualne nastave imaće obuku istog trajanja, ali će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora i tako utvrde termine i ritam održavanja časova i datum početka kursa koji će im svima odgovarati.

Za polaznike koji budu pohađali korporativnu seminar - saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja ukupan fond časova će biti isti, ali će njihov raspored zajednički odrediti ovlašćeni predstavnik firme koja svoje zaposlene upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o upravljanju kontinuitetom poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje