Kurs i obuka - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha

Svim ljudima koji u okviru svojih kompanija rukovode većim brojem zaposlenih, kao i tim liderima namenjen je stručni kurs i obuka - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha. Takođe se preporučuje da pomenuti program isprate i HR menadžeri, ali i svi koji su, posredno ili neposredno, povezani sa sektorom ljudskih resursa. Ovaj seminar biće veoma koristan i za osobe koje se bave internim komunikacijama, menadžerima svih nivoa u organizacijama kako privatnog, tako i javnog sektora, te liderima koji vode zaposlene kroz tranzicione procese ili fazu restruktuiranja kompanije. Svakako su dobrodošli i svi koji žele da se usavršavaju i budu uspešniji u svom poslu, budući da će im informacije koje budu dobili tokom obuke u tome veoma pomoći.

Kako navedenu obuku pohađaju osobe različitih godina, potreba, profesija i načina života, organizator je ponudio nekoliko vidova praćenja nastave, kako bi svima maksimalno izašao u susret.

Zaposleni u određenoj kompaniji tako mogu predavanja da prate online, ali i da traže da se korporativna nastava održava na klasičan način. Tada će moći da, po sopstvenom izboru, dolaze na časove u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, da se obučavaju u prostoru svoje firme, ali i na svakoj drugoj lokaciji na kojoj ima uslova za neometano odvijanje predavanja. Vreme početka kursa, termine i ritam održavanja časova sporazumno će da odrede zvanični predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.


Pojedinačnim polaznicima takođe je omogućeno da časove prate preko interneta, tačnije da se za njih organizuje online seminar - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha. Tada su dužni da, pre nego što nastava počne na svoje kompjutere instaliraju namenski softver, što je zaista jednostavan postupak, te kandidati uglavnom uspevaju da ga obave samostalno. Ipak je za sve kojima bude potrebna stručna pomoć obezbeđena tehnička podrška u svakoj poslovnici navedene institucije. Pored toga, prijavljeni imaju i mogućnost da nastavu prate na standardni način, odnosno da na predavanja dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, prema dobijenom rasporedu.

Bilo da nastavu parte uživo ili online, ovi polaznici mogu da rade individualno i da ostvare efikasniji napredak, pošto će nadležni profesor biti fokusiran samo na njih i u potpunosti im se posvetiti. Uz to će imati priliku da mu postavljaju pitanja, razgovaraju o temi koja se obrađuje, kao i da iznose svoje mišljenje u vezi sa konkretnom oblašću. Ovaj pristup nudi kandidatima i prilično fleksibilan način određivanja rasporeda, pa će im biti ponuđeno da naznače kada bi želeli da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju časove. Sa tim predlogom moraju da se saglase stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, jer u suprotnom traženi raspored neće moći da postane zvanično prihvaćen.

U ponudi su, takođe i predavanja koja istovremeno prati dvoje polaznika. Poluindividualna obuka i kurs - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha pruža kandidatima priliku da sa svojim partnerom u obrazovnom radu ostvare vrlo blisku komunikaciju, te da bogate svoja znanja i kroz takvu razmenu mišljenja, iskustva i ideja. Omogućeno im je i da se sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora dogovaraju u vezi sa svim pojedinosima vezanim za sprovođenje nastave, te da tako preciziraju termine i tempo rada kojima će svi biti zadovoljni.

Oni koji budu želeli da se obučavaju u vrlo dinamičnoj atmosferi mogu da se opredele za grupni pristup i da predavanja prate zajedno sa još nekoliko polaznika. Veličina grupe je, naime definisana vrlo preciznim pravilima, te ona ne može početi sa radom bez najmanje četvoro kandidata. U cilju očuvanja kvaliteta interakcije i obrazovne delatnosti nije moguće ni da se u sastavu grupe nađe više od osmoro prijavljenih. Svi koji odaberu ovaj model edukacije moraće da se prilagode rasporedu rada koji unapred bude određen od strane koordinatora za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Osobe koje smatraju da bi stručni kurs i obuka - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha mogao da im bude od koristi treba najpre da se za to prijave i da ovlašćenom licu daju svoje lične podatke, tačnije ime i prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da obave u bilo kojoj poslovnici organizatora, pozivom telefonskog broja neke od njih, ali i slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl navedene institucije. Ubrzo zatim, sprovešće se i zvanični upis na eduakciju, kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da nadležnom službeniku tada predaju određenu dokumentaciju. Njen tačan sadržaj, mesto i vreme odvijanja navedene procedure svim kandidatima će biti na vreme saopšteni.Plan i program za seminar - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha

Prosperitet svake kompanije praktično se temelji na sadejstvu njenih članova, te je potrebno da se svi prisutni na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha najpre upoznaju sa elementima koje obuhvata proces valjanog funkcionisanja jedne firme. Predavači će istaći da se organizaciona kultura zapravo temelji na uspostavljanju homogenosti grupe i da se to postiže poštovanjem odgovarajućih pravila i normi, koje mogu biti formalne i neformalne. Objasniće da homogenizacija ni na koji načine ne ugrožava pojedinca niti dovodi u pitanje njegove individualne vrednosti, već oblikuje ponašanje zaposlenih, formuliše njihove reakcije i stvara zajedničke vrednosti. Korporativna kultura je, naime efikasan mehanizam za usmereno funkcionisanje većeg broja ljudi, čime se direktno ostvaruju poslovni uspesi. Ona se svakako ne formira za kratko vreme, već je potreban određeni period da odgovarajuća pravila postanu opšte prihvaćena, a kada se to dogodi svi zaposleni počinju da poštuju iste vrednosti, kako u međusobnim kontaktima, tako i u odnosima sa upravom i menadžerima.

U daljem toku edukacije profesori će govoriti o elementima korporativne kulture, te napomenuti da se oni najčešće dele na kognitivne i simboličke. U prve spadaju situacije i pojave koje imaju isto značenje za sve članove kompanije, odnosno značenje koje zaposleni pridaju spoljnim stimulansima, dok drugi nose i manifestuju ta zajednička značenja. Polaznici će takođe saznati da u kognitivne elemente, između ostalog spadaju stavovi, pretpostavke, uverenja, posvećenost, zajednička očekivanja, te ideologija, klima u kompaniji, norme, vrednosti, neformalna pravila, duh firme i vizija. Predavači će uz to navesti i neke od simboličkih elemenata, poput obrazaca komunikacije, modela ponašanja, običaja u organizaciji, načina obavljanja posla, kao i modela interakcija, prakse, jezika i žargona, tradicije i navika.

Na narednim časovima koje uključuje kurs i obuka - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha biće reči o simbolima organizacione kulture, pa će nadležni stručnjaci istaći da oni obuhvataju najpre vrednosti, norme uverenja i stavove na kojima zapravo počiva uspešnost jednog preduzeća. Tu, između ostalog spada stimulisanje takmičarskog duha, orjentisanost prema klijentima, upravljanje ciljevima i promenama, forsiranje timskog rada, učešće zaposlenih u upravljanju i slično. Prisutnima će zatim biti predstavljeni statusni simboli, kao prepoznatljiva obeležja korporativne kulture. Oni naime definišu položaj pojedinaca, ali i čitave organizacije u odnosu na druge i obuhvataju radno mesto određenih osoba, visinu plate, bonuse koje obezbeđuje kompanija, veličinu kancelarija, lokaciju sedišta firme, vozni park preduzeća i slično. Profesori će navesti da u simbole korporativne kulture spadaju i tradicija i istorija kompanije, odnosno ljudi koji su ostavili značajan trag u njenom poslovanju, kao i uspesi koje je konkretna firma od svog nastanka ostvarila. Za organizacionu kulturu značajni su i rituali i ceremonije, ali i jezik i žargon koji se u određenoj kompaniji koristi. Osom toga, prisutni će biti informisani da se u pomenute simbole ubraja i fizička okolina, to jest makro i mikro lokacija preduzeća, kao i nekih njegovih poslovnica.

Nakon toga, predavači će govoriti o posebnom načinu ponašanja menadžera u procesu rada, koji utiče na poslovne rezultate u jednoj organizaciji, te napomenuti da se takvi stilovi upravljanja uglavnom karakterišu kao autokratski, demokratski i liberalni. Za prvi je karakteristično odlučivanje od starne samo jedne osobe, koja planira sve poslovne aktivnosti, određuje zadatke zaposlenima i kontroliše njihovo sprovođenje. Demokratsko upravljanje, međutim podrazumeva uključivanje saradnika u proces donošenja odluka i podsticanje njihove inovativnosti i kreativnosti. Menadžeri koji neguju liberalni stil se minimalno uključuju u rad zaposlenih koji, s druge strane imaju visok stepen slobode, te mogu da definišu ciljeve i sredstva za njihovo ostvarivanje.

Svi koji budu pohađali specijalizovani seminar - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha upoznaće se i sa svim nivoima uticaja pomenutih odnosa u organizaciji na opštu klimu koja u njoj vlada. Biće im naznačeno da se, međutim organizaciona klima prevashodno odnosi na opažanje atmosfere koja vlada u kompaniji, to jest pokazuje kakvo je raspoloženje među članovima tima uzrokovala prihvaćena organizaciona kultura. Klima se, za razliku od korporativne kulture koja je zajednička za celu organizaciju, može razlikovati u pojedinim sektorima i od čoveka do čoveka, s obzirom na to da su i njihove osobine i shvatanja drugačiji. Nakon toga će predavači objašnjavati na koje je sve načine moguće izgraditi željenu kulturu u okviru organizacije. Biće reči o uspostavljanju adekvatnih socijalnih relacija među zaposlenima, njihovoj interakciji, kao i o odnosu sa nadređenima. Profesori će objasniti da je potrebno određeno vreme dok se na odgovarajući način ne formira ponašanje i ustanove navike zaposlenih, ali da će to dovesti do potpune usaglašenosti njihovih i stavova firme za koju rade, što će obezbediti uspešno funkcionisanje.

Polaznici će biti upoznati i sa pozitivnim uticajem razvijene korporativne kulture na konflikte unutar organizacije. U takvoj situaciji sukobi su, naime svedeni na minimum, budući da nema mnogo nepodudarnosti koje su vezane za obavljanje posla, a i svi radnici na određene pojave gledaju na isti način. Ovlašćeni stručnjaci će istaći i da organizaciona kultura predstavlja značajan faktor u motivisanju zaposlenih, pošto svaki pojedinac ima izraženu potrebu da negde pripada. Ona će biti zadovoljena identifikacijom pojedinaca sa organizacijom u kojoj rade, što je jedino moguće ukoliko je korporativna kultura na zadovoljavajućem nivou. Kandidati će takođe biti upućeni u razlike između organizacione kulture koja je usmerena na zaposlene, one koja je orjentisana na izazov i akciju, te one fokusirane na rutinu i sisteme. Između ostalog će im biti naznačeno da su u prvoj situaciji velika ovlašćenja data obučenim ljudima u kompaniji za koje se smatra da su sposobni da i kod ostalih zaposlenih razviju odgovarajuće kvalitete. Drugi tip organizacione kulture je vrlo dinamičan i fokus je stavljen na efikasno izvršavanje zadataka, na prosperitet i promene, dok se kultura okrenuta rutini i sistemima smatra nedovoljno produktivnom pošto se u svakoj situaciji postupa na osnovu prethodno definisanih pravila.

Zahvaljujući znanjima koja će steći tokom ove edukacije, kandidati će moći da ispravno odrede u kom pravcu treba da se razvija korporativna kultura u njihovom kompanijama, te da isplaniraju i sprovedu proces njene izgradnje.

Kada i gde se odvija obuka i kurs - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha?

Polaznici koji nastavu budu pohađali zajedno sa još nekoliko drugih osoba imaće časove u terminima koje odredi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora. Oni će takođe morati da se prilagode unapred određenoj dinamici rada, te da prihvate datum kada će početi grupni kurs i obuka - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha. U nekim situacijama moraće da sačekaju da se grupa formira, odnosno da se za pomenuti pristup prijavi najmanje četiri osobe. Predavanjima takođe ne sme da prisusutvuje ni više od osmoro kandidata, jer bi tada bilo vrlo teško uspostaviti kvalitetnu interakciju i aktivnost u kojoj će se predviđeni ciljevi ostvariti u odgovarajućem vremenskom periodu, a nezvesno je i da li će svaki član grupe u toj situaciji mogao da ostvari individualni napredak.

Nasuprot tome, osobe koje se opredele za poluindividualnu edukaciju moći će da se najpre međusobno, a zatim i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju oko svega što se tiče organizacije rada. Na taj način će da odrede vreme i učestalost sprovođenja časova, kao i datum za početak celokupnog programa koji će im svima odgovarati.

Pojedinačnim kandidatima koji žele da se edukuju odvojeno od ostalih namenjen je specijalizovani seminar - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha. Tada mogu da u velikoj meri tempo delovanja prilagode sopstvenim mogućnostima i potrebama, jer će im biti omogućeno da navedu kada bi želeli da počnu sa obukom, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihove ostale aktivnosti. Ako to bude prihvatljivo ostalim učesnicima u obrazovnom procesu, tačnije stručnjaku koji vodi edukaciju i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, traženi raspored će postati validan i koristiće se sve vreme trajanja programa. Tokom nastave, ovi polaznici će moći da svom predavaču postavljaju pitanja, traže objašnjenja, diskutuju sa njim o konkretnoj temi i iznose svoje ideje i mišljenje, ali i da odmah dobiju potvrdu o ispravnosti svojih stavova, što je veoma bitno za napredovanje.

Nezavisno od toga da li ih nastavu pohađaju pojedinačno, u paru ili u grupi, prijavljeni mogu da se opredele za klasičnu edukaciju, odnosno da u određeno vreme dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora ili da, pak predavanja prate preko interneta. Za online nastavu moraju, međutim unapred da se pripreme, tačnije da na svoje kompjutere instaliraju određenu vrstu softvera, za šta će dobiti sva potrebna uputstva. Ako se ne budu snašli ili im bude potrebna neka pomoć, mogu se obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Ukoliko se zvaničnom reprezentu pomenute obrazovne institucije obrati rukovodstvo ili ovlašćeni predstavnik neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativna obuka i kurs - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha, i to kako online, tako i na klasični način. Izbor modela rada zavisi od samih polaznika, ali će oni koji se opredele za standardnu nastavu moći da se edukuju u prostorijama odgovarajućeg predstavništva organizatora, u svom radnom okruženju, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Termine i ritam održavanja predavanja, kao i vreme početka kompletnog programa zajednički će da odrede osoba koju je imenovala konkretna firma i zvanični predstavnik organizatora.

Kako se sprovodi kurs i obuka - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha?

Polaznicima koji žele da nadležni predavač bude samo njima posvećen tokom edukacije namenjen je individualni seminar - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha, koji dotičnom kandidatu pruža priliku da napreduje sopstvenim ritmom i ostvari aktivnu komunikaciju sa svojim profesorom. Uz to, može da naznači kada bi mu odgovaralo da nastava startuje, te kojim danima i u koje vreme bi želeo da ima časove. Taj raspored, međutim ne može postati zvaničan, dok ga ne odobre ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, budući da se i oni smatraju aktivnim učesnicima obrazovnog procesa.

Kandidati kojima odgovara da se obučavaju u paru mogu da se opredele za poluindividualni pristup, kada će takođe imati mogućnost da znatno utiču na svoj raspored rada. Oni će se najpre međusobno usaglasiti oko termina za održavanje časova i tempa delovanja, te navesti kada bi želeli da obuka počne. Da bi taj raspored postao validan, moraju ga svakako prihvatiti ovlašćeni profesor i zvanični predstavnik organizatora.

U ponudi je takođe i grupni način rada, kada minimalno četvoro, a maksimalno osmoro prijavljenih zajedno prati nastavu. Niko od njih ipak neće dobiti priliku da odredi kada grupna obuka i kurs - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha počinje, kao ni kojim danima i koliko često će se održavati predavanja. Bilo bi, naime neizvodljivo napraviti raspored rada koji će svakom članu grupe da odgovara, pa je zbog toga odlučeno da će sve pojedinosti nastavnog toka da utvrdi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije. Od kandidata se očekuje da se striktno pridržavaju naznačenog plana delovanja i da u vezi sa tim ne pokušavaju da ulažu nikakve prigovore.

Nezavisno od toga za kakvo se socijalno okruženje tokom nastave opredele, pojedinačni polaznici mogu časove da prate uživo ili preko interneta. Svi koji odaberu klasični model rada dolaziće u određeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora i tamo pratiti predavanja, dok će ovi drugi, skloni modernim tendencijama, pre početka sprovođenja časova na svoj kompjuter morati da instaliraju specijalni tip softvera, kako bi mogli da se obučavaju online. Pomenuti postupak ne zahteva posebna informatička znanja i prilično je jednostavan, te većina prijavljenih uspeva samostalno da ga obavi, ali je svakako za one koji budu imali nekih problema prilikom instalitranja obezbeđena tehnička podrška u svakom predstavništvu navedene institucije.

Posebno se za zaposlene u nekoj kompaniji koji žele da pohađaju pomenutu edukaciju organizuje korporativni kurs i obuka - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha, koji tmože da se pohađa na klasični način ili preko interneta. Treba reći da polaznici koji budu želeli da uživo prate nastavu mogu da imaju predavanja u prostorijama najbližeg predstavništva naznačene institucije, ali i u svom radnom okruženju, te na svakoj drugoj lokaciji na kojoj postoje tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme kada će ovi kandidati početi da rade, kao i učestalost i termine njihovih predavanja odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Koliko traje seminar - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha?

Ukupan nastavni fond za ovu edukaciju obuhvata 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Planirano je da se dvočasi održavaju tokom 4 dana, što znači da će prijavljeni biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada aktuelan je samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka ikurs - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha, kada o svim detaljima nastave odlučuje samo ovlašćeni predstavnik organizatora.

Polaznici za koje se sprovodi korporativna nastava imaće edukaciju istog trajanja, ali ne obavezno i isti raspored, s obzirom na to da će o tome odlučivati zajedno zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Osobe za koje se organizuje individualni ili poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha, imaće takođe nastavu tokom 8 školskih časova, ali će moći da se u vezi sa rasporedom rada dogovaraju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u navedenoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje