Kurs i obuka - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini

Svi koji na neki način mogu da učestvuju u organizaciji rada akcionarskih društava bi trebalo da pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovana obuka i kurs - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini, a koja će držati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u prenošenju teorijskih znanja i potrebnih praktičnih veština u okviru naznačene oblasti. To se, pre svega odnosi na osobe koje obavljaju pravne poslove u pomenutim tipovima organizacija, kao i na sekretare akcionarskih društava, bilo da su u pitanju ona zatvorenog ili otvorenog tipa. Podrazumeva se, naravno da navedenu eduakciju mogu da prate i sve osobe koje su iz poslovnih ili ličnih razloga zainteresovane za teme koje su predviđene za obradu tokom sprovođenja datog programa.

Pre nego što počnu da pohađaju časove, kandidati moraju da prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje za obuku, koje može da se obavi u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, kojih ima više od 20 na području Republike Srbije, preko telefona ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Tom prilikom je potrebno da dotična osoba saopšti ili dostavi ovlašćenom službeniku svoje lične podatke, odnosno datum rođenja, ime, prezime i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koristi. Nakon toga sledi zvanični upis na edukaciju, koji se uvek sprovodi u nekoj poslovnici organizatora i gde je obavezno lično prisusutvo prijavljenih. Takođe je potrebno da pomenutom prilikom nadležnom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju, o čijoj će sadržini, kao i o ostalim pojedinostima date procedure svi polaznici biti na vreme obavešteni.

Prilikom upisa, kandidati će biti zamoljeni da navedu na koji način žele da pohađaju nastavu. Mogu se, između ostalog opredeliti za klasični tip časova, na koje će morati da, u naznačenim terminima dolaze u određenu poslovnicu pomenute institucije. S druge strane, oni koji se odluče za online seminar - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini, imaće obavezu da pre početka sprovođenja programa na svoj kompjuter instaliraju poseban tip softvera, što je prilično jednostavan postupak, te će verovatno uspeti da ga obave bez ičije pomoći. No, ako se ne snađu najbolje, mogu svakako da računaju na tehničku podršku koju će im pružiti eksperti u svakom predstavništvu organizatora.


Bilo za koji od navedenih oblika praćenja nastave da se odluče, pojedinačni polaznici mogu da rade u grupi i zajednički postižu predviđene rezultate i ciljeve. Veličina grupe je vrlo precizno definisana, te tako ona ne može da počne sa radom dok se najmanje četiri osobe ne prijave za ovaj princip delovanja. Sa manjim brojem kandidata bilo bi teško organizovati dovoljno bogatu i aktivnu interakciju koja predstavlja glavnu karakteristiku grupne edukacije. Pravilima je takođe definisano da istovremeno nastavu ne može pratiti više od osmoro prijavljenih, jer bi se tada stvorila jedna haotična atmosfera u kojoj pojedinci ne bi mogli dovoljno da dođu do izražaja i usvoje potrebna znanja. Svi članovi grupe moraju imati jednak tretman, prava i obaveze, a s obzirom na njihovu brojnost nije moguće napraviti takav raspored rada koji će svima istovremeno da odgovara. Zbog toga je precizirano da će datum početka obuke, termine i ritam sprovođenja predavanja da odredi isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Onima koji žele da rade u društvu, ali im ne prija izrazito dinamična grupna atmosfera namenjen je poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini, kada jedan profesor podučava dvoje kandidata. Omogućeno im je i da se između sebe dogovore koji im termini i učestalost održavanja predavanja najviše odgovaraju, te kada bi želeli da edukacija startuje, a zatim da to saopšte svom predavaču i ovlašćenom predstavniku organizatora. Ukoliko se i ovi učesnici u obrazovnom procesu sa tim saglase, dotični polaznici će moći da se edukuju prema rasporedu koji će najmanje poremetiti njihov ustaljeni dnevni ritam.

Polaznici koji se odluče za individualni način rada imaće tu privilegiju da budu jedini kojima će ovlašćeni predavač držati časove. Takođe će moći da rezultate postižu sopstvenim ritmom, postavljaju pitanja, komentarišu i diskutuju, te iznose mišljenja o konkretnoj temi. Na taj način će proširivati i produbljivati svoja znanja, a istovremeno dobijati povratnu informaciju od nadležnog stručnjaka o ispravnosti svojih stavova i eventualnim oblastima na kojima još treba da porade. Osim toga, dobiće priliku da napomenu kada bi želeli da edukacija startuje, kao i koje vreme i ritam im najviše odgovara za održavanje časova. Sa tim predlogom, naravno moraju da se saglase ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije, jer bez toga on ne može postati validan.

Kada se rukovodstvo određenog preduzeća obrati ovlašćenom predstavniku institucije organizatora sa željom da tamošnji zaposleni pohađaju pomenuta predavanja, organizuje se korporativna obuka i kurs - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini, koji polaznici mogu da prate preko interneta, kao i uživo. Valja, međutim istaći da klasični tip časova ovde ne mora da se održava isključivo u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, već ih je moguće sprovoditi i u okviru same kompanije gde rade kandidati, kao i na svakom drugom mestu koje nudi uslove za neometani tok nastavnog procesa. Vreme kada će edukacija da počne, termine i ritam održavanja časova utvrdiće zajednički kordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i osoba koja zvanično reprezentuje konkretnu kompaniju.Plan i program za seminar - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini

Imajući u vidu da čitav sistem rada skupštine akcionara zavisi od načina delovanja pojedinih lica, vrlo je bitno definisati precizna pravila po kojima se taj postupak odvija. Tako će svi prisutni na predavanjima koja uključuje kurs i obuka - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini biti upoznati sa oblicima ovih reprezentovanja. Predavači će najpre informisati kandidate o zastupanju preku punomoćnika, te s tim u vezi napomenuti da akcionar svakako ima prava da lično učestvuje u radu skupštine, ali da može i da na osnovu punomoćja za to ovlasti određeno lice, što obuhvata i glasanje u njegovo ime. Osim toga, istaći će da broj punomoćnika koje akcionar može da ovlasti nije ograničen, te da oni imaju jednaka prava za učešće u radu skupštine kao i osoba koja ih je za to ovlastila. Nadležni stručnjaci će objasniti polaznicima i da postoje situacije kada jedan akcionar na osnovu istih akcija ovlasti više zastupnika, te će tada akcionarsko društvo da imenuje onoga koji na punomoćju za glasanje ima najkasniji datum. Uz to će istaći da punomoćje izdato od strane fizičkog lica mora da bude overeno na način definisan zakonskim regulativama kojima se uređuje ta oblast.

Profesori će naglasiti da punomoćnik akcionara može da bude svako poslovno sposobno lice, bilo ono fizičko ili pravno. Takođe će istaći da se u toj funkciji ne može naći kontrolni akcionar društva, direktor ili član nadzornog odbora društva, zaposelni u društvu, te njegov revizor ili zaposlen u organizaciji koja vrši reviziju društva. Polaznici će saznati i da se statutom ili poslovnikom skupštine može predvideti da je neophodno u određenom roku dostaviti kopiju punomoćja društvu, te da je punomoćnik dužan da postupa u skladu sa uputstvima i nalozima za ostvarivanje prava glasa ukoliko su oni naznačeni u punomoćju, dok u suprotnom treba da postupa u najboljem interesu akcionara. Kada zasedanje skupštine bude završeno, zastupnik je dužan da akcionara obavesti o svojim postupcima i odgovoran je za eventualnu štetu koju mu nanese svojim načinom glasanja. Ovalašćeni stručnjaci će objasniti i da se pravo glasa, u situaciji kada je punomoćnik pravno lice, vrši preko zakonskog zastupnika tog subjekta ili nekog drugog za to ovlašćenog lica.

Dok se odvija obuka i kurs - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini, prisutni će saznati sve i o posebnom pravilu za punomoćnike koje predlaže društvo. Predavači će objasniti da je obavezno za svako od lica predloženih u pozivu za sednicu, a kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, navesti sve činjenice i bitne napomene za utvrđivanje sukoba interesa. Takođe će istaći da se o eventualnom postojanju sukoba interesa moraju odmah obavestiti izvršni i nadzorni odbor, ako se društvom upravlja dvodomno, to jest odbor direktora u ostalim situacijama.

U daljem toku edukacije biće reči o posebnim pravilima vezanim za banke koje vode zbirne ili kastodi račune, odnosno one koji se tiču hartija od vrednosti. Tako će profesori navesti da se takva banka, ukoliko se ona u jedinstvenoj evidenciji vodi kao akcionar, tretira kao punomoćnik za glasanje u odnosu na klijente za čiji račun deluje. U tu svrhu je obavezno da, prilikom pristupanja na zasedanje skupštine, podnese pisano punomoćje za glasanje, to jest važeći nalog za zastupanje. Ono može da bude popunjeno u celosti, ali i da obuhvata samo određene elemente i izave, u zavisnosti od konkretne potrebe. Prisutni će, takođe biti obavešteni i da banka može da obavlja glasanje u ime svakog od svojih klijenata zasebno, te da ona, u slučaju da nije izdato uputstvo za glasanje od starne klijenta, može da glasa samo prema predlogu koji je sama dala klijentu ili u skladu sa predlozima odbora direktora društva, to jest nadzornog odbora, u slučaju da se njime upravlja prema dvodomnom principu.

Nadležni stručnjaci koji vode seminar - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini obavestiće prisutne i da je pomenuta banka obavezna da najmanje jednom u godinu dana svoje klijente informiše o mogućnosti da punomoćje za glasanje koje su joj dali opozovu ili izmene. Takođe im mora omogućiti upotrebu formulara za izdavanje naloga za zastupanje, koji mogu biti i u elektronskoj formi. Kandidati će saznati da prema odredbama Zakona o privrednim društvima banka ima obavezu da tri godine od dana kada je sednica održana čuva kopije svih naloga za zastupanje i ovlašćenja za glasanje, bilo da su oni izdati u papirnoj ili elektronskoj formi. U toku naznačenog vremenskog intervala, ona je dužna da na zahtev akcionara u čije je ime istupala izda pisanu potvrdu o tome da li je postupala onako kako je u ovlašćenju navedeno, to jest prema uputstvima koja su data u punomoćju. Profesori će, pored toga naglasiti da je banka dužna i da poštuje sve obaveze koje su propisane zakonskim regulativama ili odlukama Komisije za hartije od vrednosti, a koje se tiču postupanja na sednicama skupštine akcionara.

Kada se sprovođenje naznačenog programa okonča, svi polaznici će vrlo dobro razumeti način funkcionisanja ovlašćenih zastupnika akcionara, načine njihovog angažovanja i obaveze koje s tim u vezi imaju. Moći će valjano da pripremaju liste osoba koje učestvuju na zasedanjima skupštine i valjano sprovode ostale postupke koji se na te sednice i rad ovog organa odnose.

Na kom mestu i kada se održava kurs i obuka - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini?

Ukoliko se na pomenutu edukaciju prijave radnici neke kompanije za čije je poslovanje bitno da poznaju materiju koja se u okviru naznačenog programa obrađuje, sprovodi se korporativna obuka i kurs - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini. Kandidati koji se opredele za klasične časove moći će da se obučavaju u namenskim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, ali i u svom radnom okruženju, te na svakom drugom mestu gde za to postoje kvalitetniji tehnički uslovi. Bilo da nastavu prate uživo ili preko interneta, što je takođe moguće, ovi polaznici će raditi prema rasporedu koji budu sporazumno definisali ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Osobe koje su na kurs prijavljene u statusu fizičkih lica moći će, takođe da odaberu između online i klasičnog pristupa, s tim da će uživo nastavu moći da prate isključivo u prostorijama najbliže poslovnice organizatora, gde će dolaziti u naznačenim terminima. Oni koji se opredele za online edukaciju moći će da se obučavaju sa bilo kog mesta koje im za to odgovara, budući da će u tu svrhu koristiti svoj računar. Stoga je neophodno da, pre početka časova na njega samostalno instaliraju specijalnu vrstu softvera. U slučaju da se tokom naznačenog postupka suoče sa nekim problemima ili budu imali dodatnih pitanja u vezi sa tim, mogu se obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu navedene institucije i tamo dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Mesto na kome će se edukovati kandidati koji se opredele za individualni seminar - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini zavisiće od toga hoće li predavanja da prate preko interneta ili na standardni način. Oni će moći da napreduju u skladu sa svojim sposobnostima i dosledno ostvaruju unapred postavljene ciljeve. Vrlo je važno napomenuti da konkretni polaznici ne primaju samo gotova znanja od svog profesora, već naprotiv bivaju sve vreme podsticani da postavljaju pitanja, komentarišu, osporavaju, diskutuju, jednom rečju da iznose svoje mišljenje i na taj način proširuje svoje znanje o konkretnoj temi. Imaće mogućnost i da napomenu kada im odgovara da nastava počne, te u kojim terminima i koliko često bi želeli da imaju časove. Ako se sa tim saglasi ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, pomenuti raspored će postati zvaničan i koristiće se sve do kraja sprovođenja programa.

Poluindividualni model nastave namenjen je osobama koje žele da se edukuju u paru, to jest da časove prate zajedno sa još jednim kandidatom. Oni, takođe mogu da se najpre međusobno dogovore o vremenu i učestalosti održavanja predavanja koji će najlakše uklopiti u svoj životni ritam, te da navedu kada bi želeli da obuka počne. O tome će se zatim konsultovati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije i tako napraviti raspored rada koji će odgovarati zahtevima svakog od njih.

Pojedinačni kandidati imaju priliku i da se obučavaju zajedno sa još nekoliko drugih osoba, to jest da njihov izbor bude grupni kurs i obuka - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini. Oni, međutim moraju da budu upozoreni da će ponekad biti potrebno da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira, budući da je za to neophodno najmanje četiri prijavljena polaznika. Takođe će biti informisan i da ni u jednom slučaju neće moći da utiču na svoj raspored rada, pošto će sve pojedinosti obrazovnog procesa, što će reći datum startovanja programa, termine i učestalost održavanja časova da odredi isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a sami polaznici će morati da ga se striktno pridržavaju sve vreme trajanje kursa. Treba reći i da je pravilima vrlo strogo definisana maksimalna veličina grupe, koja podrazumeva osmoro kandidata, jer bi u suprotnom kvalitet edukacije mogao da bude doveden u pitanje.

Kako se sprovodi obuka i kurs - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini?

Pojedinačnim polaznicima ponuđena je mogućnost da nastavu prate na standardni način ili preko interneta. Oni koji se opredele za online seminar - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini moraće da, pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što će verovatno moći da urade bez ičije pomoći. No, ukoliko se ne snađu najbolje ili im budu potrebna dodatna uputstva, mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u svakoj poslovnici organizatora. Oni koji budu radili na klasični način dolaziće u utvrđenim terminima u najbližu poslovnicu organizatora i tamo pratiti predavanja.

Nezavisno od toga da li se obučavaju klasično ili online, kandidati će moći da rade u grupi sa još nekoliko drugih osoba, ako im to bude odgovaralo. Treba ipak napomenuti da je veličina grupe određena strogim pravilima i da obuhvata minimalno 4, a najviše 8 osoba. Taj broj je procenjen kao optimalan za uspostavljanje kvalitetne interakcije i omogućavanje svakom pojedincu da stekne odgovarajuća znanja. Vreme i ritam održavanja predavanja za članove grupe, kao i datum početka edukacije utvrdiće isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a sami polaznici na to neće moći ni na koji način da utiču.

Postoji i mogućnost da se za ove kandidate organizuje poluindividualni kurs i obuka - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini, koji zajedno prati dvoje polaznika. Oni će, međutim moći da, u dogovoru sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom navedene institucije utvrde raspored rada koji će svima njima odgovarati, te tako kroz edukaciju proći sa manje opterećenja i usklađivanja svojih obaveza.

U ponudi je takođe i individualni način rada, kod koga ovlašćeni profesor podučava samo jednu osobu. Ona može da u najvećoj mogućoj meri edukacija prilagodi svojim potrebama i napredak ostvaruje prema sopstvenom tempu. Tokom obrazovnog procesa, dobijaće i informacije o ispravnosti svojih stavova, uz sva potrebna objašnjanja, te će tako učvrstiti svoje kompetencije. Imaće priliku i da definiše vreme kada će obuka početi, ali i termine i ritam sprovođenja časova, naravno uz saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Kada pridavanja žele da pohađaju zaposleni u nekom preduzeću sprovodi se korporativna obuka i kurs - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini, koja može da se prati preko interneta ili na uobičajen način, kada časovi ne moraju da se drže isključivo u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora, već i u okviru same kompanije gde rade polaznici, kao i na svakoj drugoj lokaciji na kojoj postoje tehnički uslovi za neometano odvijanje nastave i učešće u njoj. Kompletan raspored rada za ove kandidate definisaće sporazumno ovlašćeni predstavnik njihove kompanije, kao i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Koliko traje stručni seminar - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini?

Preciznim pravilima definisano je da će navedena edukacija trajati 8 školskih časova, što zapravo iznosi 360 minuta. Predavanje će se u vidu dvočasa držati u toku 4 dana, te će čitav program trajati 4 puta po 90 minuta.

Kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini, kao i oni koji se opredele za poluindividualni način rada imaće isti broj časova, ali će njihov raspored zavisiti od dogovora koji postignu sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, te se on može bitno razlikovati od pomenutog.

Osobe za koje se sprovodi korporativna edukacija, takođe će raditi u toku 360 minuta, ali tempo njihovog delovanja ne mora biti isti kao što je naznačeno, jer će ga odrediti sporazumno ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Pomenuti raspored rada validan je, zapravo isključivo za one čiji izbor bude grupna obuka i kurs - saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini, budući da ovde o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o zastupanju akcionara u skupštini"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje