Kurs i obuka - Šta je kineziotejping terapija

Apsolutno svi koji žele da se upoznaju sa ovom specifičnom terapijom, a koja tek počinje da se primenjuje i nailazi na odličan odziv, imaju pravo da pristupe nastavi, koju organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford. Dakle, ova obrazovne institucije ne zahteva da polaznici imaju nikakvo predznanje niti kvalifikacije, pa je u tom smislu svima namenjena specijalizovana obuka i kurs - šta je kineziotejping.

Vrlo je važno da napomenemo i to da će praktični deo nastave u većini gradova, u okviru kojih ova obrazovna institucija posluje, biti organizovan u saradnji sa specijalizovanim salonima, a podrazumeva se da će svaki polaznik o tome blagovremeno da bude obavešten.

Takođe moraju znati svi zainteresovani i da postoji mogućnost predavanja da pohađaju ili putem računara ili u prostorijama jedne od poslovnica, što znači da samostalno moraju odabrati koja im je opcija interesantnija u datom momentu. A s obzirom na to da se i klasična i onlajn nastava mogu organizovati na jedan od tri načina, to podrazumeva da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da odabere i kako će časove pohađati. Od opcija su mu na raspolaganju poluindividualni, individualni i grupni tip edukacije. Naravno da će nadležni u okviru konkretnog predstavništva informisati svakog pojedinačnog polaznika o osnovnim karakteristikama svih dostupnih vidova edukacija, kako bi oni mogli da odaberu upravo onaj koji će ostvariti sve njihove zahteve u tom trenutku.


Važno je napomenuti i to da u mnogim gradovima širom naše zemlje ova obrazovna institucija ima otvorene poslovnice, tako da u okviru svake od njih kandidati mogu na klasičan način nastavu da pohađaju.

A ako se za drugu opciju opredele, njihova je obaveza prvo da izaberu adekvatan prostor, u kome će boraviti dok online prate predavanja. Zapravo to znači da na toj lokaciji mora postojati propisana veza sa internetom, to jest da ne sme doći do ometanja za vreme trajanja nastave online. U obavezi će biti polaznici u tom slučaju i da koriste lični računar, s tim što moraju odabrati uređaj čije performanse su usklađene sa zahtevima institucije organizatora, a o čemu će svako od njih da bude obavešten na vreme. S obzirom na to da se nastava u tom slučaju organizuje uz korišćenje posebnog programa, to je obaveza svakog pojedinačno kandidata da njega instalira na konkretni računar. Međutim, iako je u pitanju relativno jednostavan postupak instaliranja softvera, biće ponuđena pomoć svakome kome bude potrebno, uzevši u obzir da u okviru svake poslovnice funkcioniše i sektor za pružanje tehničke podrške.

Nastava online i ona koja podrazumeva klasičan princip organizacije mogu biti održane i za jednog kandidata i za grupu njih, ali i za dvoje, uzevš u obzir da je u ponudi individualni seminar - šta je kineziotejping, zatim grupni i poluindividualni. A kako se sve te opcije nalaze u zvaničnoj ponudi navedene obrazovne institucije, potrebno je da prilikom vršenja prijave svaki kandidat izabere kako mu odgovara da pristupa predavanjima, posle čega će biti o svim detaljima obavešten.

Najjednostavnija pravila će biti primenjena kada je u pitanju individualni tip nastave, s tim što važe istovetna pravila i kada nastavu pohađa dvoje polaznika, to jest kada se organizuje poluindividualni kurs. Slobodu u odlučivanju o datumu početka nastave, terminima održavanja i trajanju imaju tada kandidati, uzevši u obzir da sve te detalje oni definišu sa predstavnicima institucije organizatora. A u praksi to znači da će koordinator za nastavu i profesor sa jednim ili sa dvoje polaznika u tom slučaju precizirati prvo datum početka, potom termine održavanja časova u konkretnom slučaju i na kraju njihov raspored. Samim tim što imaju obavezu da odrede i raspored predavanja, oni donose odluku i o tome koliko će ukupno trajati nastava u paru ili individualna.

Neophodno je da napomenemo i to da ova obrazovna institucija može izaći u susret zahtevima nadležnih u kompanijama, a koji imaju želju ili potrebu da svoje zaposlene upoznaju sa ovom temom. Moramo napomenuti i to da će prilikom organizacije korporativne nastave biti primenjena izuzetno fleksibilna pravila, to jest da će što je moguće bolje zahtevi klijenta tom prilikom biti ostvareni. Predviđeno je pravilnikom navedene obrazovne institucije da u tom slučaju klijent, odnosno vlasnik, direktor ili ovlašćeno lice dotične firme ima obavezu da sve u vezi sa organizacijom nastave za zaposlene definiše zajedno sa predstavnikom bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije. A pored toga što će oni definisati kog datuma bi trebalo korporativna obuka i kurs - šta je kineziotejping da počne, potrebno je da se usaglase i oko termina održavanja časova i oko trajanja nastave, to jest da definišu u skladu sa kakvom dinamikom će biti predavanja u konkretnom slučaju organizovana. Međutim, postoji jedno odstupanje u odnosu na edukaciju, koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni polaznici, a vezano je za mesto održavanja nastave. Naime, da bi bili ispunjeni zahtevi klijenta što je moguće bolje i više, biće dozvoljena promena u tom segmentu. Tako zaposlenima može biti dozvoljeno da predavanja pohađaju i u okviru kompanije, u kojoj rade, ali isključivo u slučaju da njihove nadležni ispoštuju pravila institucije organizatora, koja se tiču prostora. Zato i napominjemo da će klijent prethodno biti informisan od strane organizatora o tome šta sve mora da sadrži odabrani prostor, da bi nastava za zaposlene u njemu mogla kvalitetno da bude sprovedena. A nakon što sve to budu definisali, svi koji treba edukaciju u tom slučaju da pohađaju će biti obavešteni na propisani način.

Šta sve izučava stručna obuka i kurs - šta je kineziotejping?

Prva tema za kojom bi trebalo profesor da upozna polaznike ovog stručnog seminar jeste šta zapravo podrazumeva kineziotejping. A zatim će u skladu sa nastavnim programom, prema kome se organizuje specijalizovani kurs i obuka - šta je kineziotejping biti reči o čuvenom kiropraktičaru, odnosno akupunkturologu iz Japana, koji je i tvorac ove izuzetno interesantne i vrlo uspešne metode za lečenje.

S obzirom na to da je osnov ove tehnike vezan za elastične trake, koje bi trebalo stručnjak da lepi na površinu kože, to će najpre teoretski, a zatim i praktično svaki pojedinačni polaznik biti osposobljen da taj tretman u praksi bez ikakvih smetnji izvršava.

Između ostalog, polaznicima će biti objašnjeno i na koji način je Kenzo Kase osmislio ovaj tretman, odnosno na osnovu kakvih analiza je utvrđeno da lepljenjem elastičnih traka telo može da izleči samo sebe.

Sa osnovnim konceptima ove specifične metode će biti upoznati svaki kandidat, a pored toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - šta je kineziotejping u teorijskom delu omogući polaznicima da saznaju i na koje fiziološke sisteme lepljenje traka može da ima uticaj.

Svakako je važno da saznaju i kada moraju posebno voditi računa, odnosno u kojim stanjima je zabranjeno korišćenje traka i ove metode, to jest kada treba da budu posebno na oprezu.

S obzirom na to da postoje različiti tipovi ovih traka, to će prilikom teoretskog dela ove obuke biti predstavljene upravo one koje se najčešće koriste u praksi. Takođe će tom prilikom profesor objasniti i kada je najbolje koju od njih koristiti, a da bi efekat bio maksimalno pozitivan.

Važno je napomenuti i da u određenim slučajevima trake moraju biti na različite načine sečene, pa će i sa tim detaljima biti upoznat svako, ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - šta je kineziotejping.

A tokom teorijskog dela edukacije će sve to biti prezentovano, pa će zatim i profesor demonstrirati praktično sve to i pozvati polaznike da u tome učestvuju, kako bi stečena teoretska znanja upotpunili i kroz praksu.

Kada i gde se održava specijalizovani kurs i obuka - šta je kineziotejping?

Da bi bilo koje fizičko lice od strane nadležnih u okviru izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford moglo da bude informisano kako o lokaciji, na kojoj će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - šta je kineziotejping, tako isto i o terminima održavanja časova i o svim ostalim detaljima, mora odabrati jednu od ponuđenih opcija. Naime, stvar je u tome da ova specijalizovana obrazovna institucija pojedinačnim polaznicima nudi mogućnost da nastavu pohađaju kako na klasičan način, isto tako i putem računara. A i jedan i drugi tip edukacije mogu biti organizovani u formi grupne nastave, zatim poluindividualne i individualne.

Samim tim što pomenuta obrazovna institucija sve te opcije ima u zvaničnoj ponudi, a primenjuju se donekle drugačija pravila organizacije za svaki tip nastave, to je vrlo važno i da polaznik prilikom zvaničnog prijavljivanja i upisivanja navede nadležnima na koji način želi nastavu da pohađa i na kojoj lokaciji.

Ukoliko se odluči za opciju da predavanja pohađa na klasičan način, to automatski podrazumeva da mu odgovara da u prostorijama odabranog predstavništva institucije organizatora pristupa predavanjima. Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da se na više od čak 35 lokacija nalaze poslovnice pomenute obrazovne institucije, te ne bi trebalo nijednom kandidatu da bude problem da pronađe onu, koja mu je u tom trenutku najbliža i u okviru koje želi nastavu prema klasičnom principu da pohađa.

Svakako da je dostupna opcija i da pojedinačni polaznik stručni seminar - šta je kineziotejping pohađa online, a u tom slučaju se poštuju sve smernice koje se poštuju prilikom organizacije nastave na daljinu. Neophodno je da sopstveni kompjuter koristi svaki kandidat tom prilikom, s tim što odgovarajuće karakteristike taj uređaj mora imati. Prethodno će nadležni u okviru jedne od poslovnica obavestiti svakog pojedinačnog polaznika o tome koje performanse mora imati kompjuter, a dobiće jasne smernice i o tome kako bi trebalo da izvrši instalaciju namenskog softvera i to sasvim samostalno. Moramo napomenuti i to da uopšte nije kompleksan postupak instalacije programa, koji je namenjen praćenju nastave online. Iz tog razloga se i očekuje da samostalno svaki kandidat kroz taj postupak prođe. Naravno da će članovi IT odeljenja konkretne poslovnice odgovoriti na zahtev polaznika, a ukoliko naiđe na neki problem u toku instalacije programa. Istim tim stručnjacima ima pravo kandidat da se obrati i u slučaju da ima neku poteškoću dok predavanja bude pohađa na taj način.

Uzevši u obzir da se i klasična i online edukacija mogu organizovati na jedan od tri načina, to se i zahteva od svakog pojedinačnog polaznika da u momentu prijavljivanja navede da li mu odgovara grupni kurs i obuka - šta je kineziotejping ili poluindividualna, odnosno individualna nastava. A kada se po tom pitanju bude izjasnio, dobiće i sve neophodne informacije o principu održavanja časova i o svim ostalim detaljima.

Najjednostavnija pravila se primenjuju prilikom organizacije poluindividualne ili takozvane nastave u paru i individualne. Praktično govoreći, jedina razlika između ta dva tipa edukacije je vezana za broj kandidata, koji treba predavanja da pohađaju. Naime, kako joj i sam naziv kaže, nastava u paru ili poluindividualna podrazumeva da će dve osobe u isto vreme biti prisutne u toku predavanja. A individualni tip edukacije prati samo jedan kandidat. Kako se primenjuju istovetna pravila, to podrazumeva da će ili dvoje kandidata ili samo jedan biti u obavezi da definišu princip organizacije nastave direktno sa ovlašćenim licima izabrane poslovnice institucije organizatora. A u praksi to znači da će se oni sa nadležnim profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovoriti ne samo oko datuma početka individualne ili poluindividualne edukacije, nego i oko toga u kojim će terminima biti časovi organizovani. A uz to su u obavezi i da se dogovore oko toga koliko će ukupno trajati poluindividualna ili individualna obuka i kurs - šta je kineziotejping, pošto će precizirati i kakvom će dinamikom biti časovi organizovani.

Međutim, kada kandidat odluči da nastavu pohađa u društvu više osoba, to jest u formi grupne, prvo mora biti spreman da sačeka ostvarenje osnovnog zahteva za početak. Naime, stvar je u tome da je početak organizacije nastave u grupi uslovljen prijavljivanjem dovoljnog broja kandidata, a što je u ovom slučaju četvoro njih. Upravo toliko polaznika prvo imaju obavezu da prijavljivanje izvrše, da bi grupa bila formirana i da bi bio ostvaren osnovni zahtev za početak edukacije po tom principu. A zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije jasno definisano da najviše osmoro kandidata u tom slučaju imaju pravo da pohađaju predavanja u okviru ne grupe. Sve to će prilikom prijavljivanja biti objašnjeno kandidatima, budući da se od njih na prvom mestu očekuje da budu strpljivi, jer nadležni u konkretnoj poslovnici ne mogu da im daju precizne informacije o tome kog datuma će nastava početi. Zapravo jedina informacija koju oni mogu dobiti prilikom prijavljivanja je vezana za trajanje nastave u grupi, uzevši u obzir da nadležni u konkretnoj obrazovnoj instituciji to definišu ranije. A naknadno će svaki prijavljeni kandidat dobiti informacije o datumu početka edukacije, kao i o tome u kojim će terminima biti obavezan časove da pohađa. Inače sve te informacije će dobiti od nadležnih u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije, uzevši u obzir da njih definiše koordinator za nastavu. Kako se primenjuju naročito stroga pravila organizacije obuke za grupu polaznika, tako nije dozvoljeno vršenje apsolutno nikakvih promena, a na osnovu iznetih zahteva od strane članova jedne grupe.

Što se tiče korporativnog tipa edukacije, on može biti organizovan isključivo po zahtevu i to samo ovlašćenog predstavnika određene kompanije. U pitanju je specifičan tip edukacije, zato što isključivo prethodno definisani broj zaposlenih u tom preduzeću treba časove da pohađaju. Fleksibilna će pravila organizacije biti primenljivana u tom slučaju, pa se čak dozvoljava i izmena u vezi sa lokacijom održavanja nastave. Naime, ako klijent to bude smatrao potrebnim, može zahtevati da korporativni kurs i obuka - šta je kineziotejping bude održan i u okviru prostorija, koje se nalaze u samoj kompaniji. Pravila pomenute obrazovne institucije moraju u tom slučaju da budu u potpunosti ispoštovana, a prvenstveno sa aspekta opremljenosti odabranog prostora. Naime, da bi promena lokacije održavanja edukacije namenjene zaposlenima bila dozvoljena, neophodno je da klijent odabere prostor, u kome se nalazi sve što je potrebno za nesmetani rad. Svakako da će nadležno lice tog preduzeća dobiti precizne informacije o tome šta se mora naći u izabranom prostoru, a da bi zaposlenima bilo omogućeno da na svom radnom mestu predavanja pohađaju. Zatim će se predstavnik institucije organizatora i konkretnog preduzeća dogovoriti i oko detalja koji su vezani kako za datum početka korporativnog tipa nastave, odnosno za termine održavanja časova, tako isto i za njihov raspored. A uzevši u obzir da su u obavezi da se usaglase i oko dinamike, u skladu sa kojom će biti organizovana predavanja, to podrazumeva da će precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje korporativni tip nastave. Precizne informacije kako o svim ovim detaljima, tako isto o tome na kojoj se lokaciji predavanja da pohađaju, naknadno će da dobiju od nadležnih svi zaposleni.

Koliko će da traje specijalizovani seminar - šta je kineziotejping?

Isključivo kada je moguće da polaznik dobije informaciju o tome koliko će da traje ukupno stručni kurs i obuka - šta je kineziotejping jeste kada odluči da nastavu pohađa u formi grupne. Prilično je jednostavno objasniti zbog čega je to tako, kada se uzme u obzir činjenica da je predviđen takav princip organizacija nastave.

Naime, o tome će odluku zvanično da donesu nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, dok će tek kasnije biti obavešteni polaznici i o svim ostalim detaljima. Da budemo precizni, pošto u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije grupa od minimalno 4 osobe bude oformljena, koordinator za nastavu će da odredi tom početka i dinamiku sprovođenja časova, a tako isto i termine njihovog održavanja.

Ističemo da će 8 časova, koliko ih predviđa nastavni program ove edukacije, u tom slučaju da bude raspoređeno na pet dana. Posle formiranja grupe svaki polaznik će da dobije precizne informacije i o svim ostalim detaljima, a koje će u tom slučaju definisati ovlašćeno lice konkretnog predstavništva.

Svi oni kandidati koji se odluče za opciju da ovaj kurs pohađaju samostalno, imaju mogućnost na raspolaganju da detalje o rasporedu predavanja, pa samim tim i o trajanju nastave samostalno dogovore sa nadležnim profesorom, sa jedne strane i sa koordinatorom za nastavu, sa druge strane.

S obzirom na to da je ponudom obuhvaćena i takozvana poluindividualni obuka i kurs - šta je kineziotejping ili nastava u paru, to će prilikom organizacije da budu primenjena potpuno ista pravila kao i kada predavanja treba jedan polaznik da pohađa, to jest kada se organizuje individualni tip nastave. Upravo iz tog razloga i nije moguće ranije informisati polaznike o tome koliko će edukacija namenjena za dvoje polaznika da traje, jer će to oni zajedno odrediti dogovorom sa koordinatorom za nastavu odabranog predstavništva institucije organizatora i sa profesorom.

Po zahtevu klijenata ova obrazovna institucija može da organizuje i korporativni tip edukacije. Prethodno tačno određeni broj zaposlenih nekog preduzeća će u tom slučaju biti u obavezi predavanja da pohađaju. A svako od njih će naknadno da dobije preciznu informaciju kako o trajanju obuke, tako isto i o terminima održavanja časova, te o datumu početka nastave i o mestu, na kome će korporativni kurs da bude organizovan. Zapravo će sve te detalje definisati klijent i organizator, to jest ovlašćeni predstavnici zainteresovane kompanije i jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Šta je kineziotejping terapija"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje