Kurs i obuka - šta je korporativna bezbednost

Svi koji u okviru izvršnog menadžmenta neke kompanije imaju određenu funkciju, odnosno osobe kojima su u konkretnim institucijama i organizacijama dodeljene rukovodeće uloge naznačene su kao one kojima je primarno namenjen stručni kurs i obuka - šta je korporativna bezbednost. Navedena eduakcija bi trebalo da uključi i pojedince koji se nalaze na čelu pravnih sektora u firmama, kao i menadžere i rukovodioce u službama zaduženim za zaštitu podataka i bezbednost konkretne organizacije. Svakako je preporučljivo da stručna predavanja koja će u okviru ovog programa da drže osvedočeni eksperti prate i svi koji u odgovarajućim pravnim licima obavljaju poslove vezane za zaštitu integriteta.

Osobe koje su zainteresovane za naznačeni seminar, bilo da će nastavu pratiti kao pojedinci ili radnici neke kompanije, imaju obavezu da se prijave nadležnom službeniku i da mu saopšte ili dostave svoje liče podatke. Oni treba da obuhvataju ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Postupak prijavljivanja mogu da obave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, a takođe im je omogućeno da to učine preko telefona ili slanjem poruke sa traženim podacima na mejl adresu organizatora. Kada se završi registracija zainteresovanih, sprovešće se zvanični upis na edukaciju, kome su svi prijavljeni obavezni da prisustvuju. O tačnoj lokaciji i terminu odvijanja ove procedure svi kandidati će biti na vreme obavešteni, a biće im napomenuto i koja dokumenta u tom cilju treba da pribave i tokom upisa ih predaju ovlašćenom licu.

Pre nego što počne nastava, upisani će morati da navedu i na koji način žele da pohađaju predavanja. Organizator je obezbedio zaista veliki izbor različitih mogućnosti, te će sasvim sigurno svaki polaznik pronaći ono što mu najviše odgovara.


Osobe koje su prijavljene u statusu fizičkih lica imaju opciju da rade na standardni način, ali i da se za njih sprovodi online obuka i kurs - šta je korporativna bezbednost, koji će pratiti preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. U tu svrhu je potrebno da, pre no što časovi počnu na svoj računar instaliraju namenski softver, što će većina njih uspeti da uradi sasvim samostalno, prateći smernice koje im budu date. Oni koji se ne budu snašli, te im bude bila potrebna stručna pomoć, svakoga dana tokom radnog vremena mogu da računaju na odgovarajuću tehničku podršku u ma kom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Kandidati koji se odluče za klasičnu nastavu, dolaziće na časove prema utvrđenom rasporedu u odgovarajuću poslovnicu organizatora i tamo se edukovati u prijatnoj atmosferi i uz korišćenje svih savremenih nastavnih sredstava.

Nezavisno od toga da li rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, polaznici mogu da se opredele za individualni model odvijanja predavanja, te da budu jedini koje će na časovima podučavati nadležni stručnjak. Na taj način će sistematično ostvarivati predviđene obrazovne ciljeve i imati jasan uvid u vlastiti napredak. Ono što je još važnije, čitav tok edukacije biće maksimalno prilagođen njihovim mogućnostima, predznanju i brzini usvajanja novih informacija, o čemu će predavač poseno voditi računa. Budući da rade pojedinačno, dobiće i priliku da prema svom ritmu, navikama i ostalim obavezama organizuju rad koji se tiče navedenog kursa, te će tako nadležnima navesti kada bi želeli da nastava počne, kao i kojim danima i u koje vreme im najviše odgovara da imaju časove. No, da bi predloženi raspored počeo zvanično da se upotrebljava, neophodno je da ga najpre odobri profesor koji vodi edukaciju i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, budući da se i njihovo mišljenje mora uzeti u obzir.

Polaznicima koji žele da rade u paru sa još jednom osobom, to jest da tokom nastave funkcionišu u tandemu, namenjen je poluindividualni seminar - šta je korporativna bezbednost. Ovo dvoje kandidata će moći da se međusobno, a zatim sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora dogovore oko datuma za startovanje programa, te u vezi sa terminima i ritmom održavanja ačsova. Tako će imati priliku da naprave raspored rada kojim će svi učesnici u obrazovnom procesu biti zadovoljni.

Prijavljenima je na raspolaganju i grupni tip nastave, kada predavanja zajedno pohađa više osoba. Pravilima je, zapravo vrlo precizno određena veličina grupe, pošto je to neophodno u cilju njenog kvalitetnog funkcionisanja. Tako je navedeno da ona ne može da počne sa radom bez najmanja 4 člana, ali da isto tako u njenom sastavu ne sme biti više od osmoro ljudi. To je, naime optimalan broj za uspostavljanje svrsishodne interakcije među polaznicima, uz obezbeđivanje mogućnosti svim pojedincima za lični napredak i iznošenje sopstvenog mišljenja. Grupa se tretira kao jedinstvena celina i svi njeni članovi imaju ista prava i obaveze, te će stoga morati i da se prilagode rasporedu koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucije. Nikome neće biti omogućeno da navede termine i ritam održavanja časova, kao ni datum za početak obuke koji bi mu odgovarali, pošto nije moguće svim kandidatima ostvariti zahteve.

Posebno je za zaposlene u odgovarajućoj firmi koji žele da prate pomenutu nastavu osmišljen korporativni kurs i obuka - šta je korporativna bezbednost, organizovan prema preciznim pravilima. Pre svega, kandidati kod ovog modela mogu takođe da rade online ili klasično, ali tada ne moraju da imaju časove samo u savremeno opremljenim prostorijama nekog predstavništva naznačene obarzovne institucije. U tu svrhu može biti iskorišćen i odgovarajući prostor u njihovom preduzeću, ali i bilo koja druga lokacija koju oni odaberu, a gde postoje adekvatni tehnički uslovi za kvalitetni tok nastavnog procesa. Datum za startovanje edukacije, te vreme i učestalost održavanja časova za ove polaznike odrediće sporazumno ovlašćeni reprezent kompanije za koju rade i koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.Koje oblasti proučava obuka i kurs - šta je korporativna bezbednost?

U mnogim oblastima savremenog života nužno je korišćenje tehničkih i tehnoloških dostignuća, koja su takođe izložena i velikim zloupotrebama. Zbog toga će se prisutni, kad počne seminar - šta je korporativna bezbednost upoznati sa elementima koje obuhvata ovaj pojam, sa posebnim osvrtom na zaštitu podataka. Profesori će najpre objasniti da se korporativna bezbednost odnosi na funkciju zaštite lica, poslovanja i imovine u okviru organizovanih poslovnih sistema. Polaznici će biti informisani i da je u tom smislu najznačajnije otkrivanje i sprečavanje korporativnog kriminala, zaštita poslovanja u kriznim područjima, zaštita imovine, poslovne tajne i intelektualne svojine. Budući da se u različitim tipovima organizacija, kako u privatnom, tako i u državnom vlasništvu barata velikim brojem podataka, potrebno je razviti posebne sisteme njihove obrade i zaštite. Nadležni predavači će istaći i da u svim kompanijama jedan od prioriteta u poslovanju mora da bude informaciona bezbednost, budući da podaci i njihovi izvori predstavljaju takozvana štićena dobra. U poslovnom svetu neophodno je, pre svega zaštititi se od nelojalne konkurencije, koja se posebno ogleda u industrijskoj špijunaži. Ona je sada postala izuzetno jednostavna za sprovođenje usled globalnog umrežavanja, a procenjuje se da je šteta od ovakvog vida otkrivanja podataka izuzetno velika. Ona se ne odnosi samo na finansijske gubitke, već i na opadanje ugleda konkretne kompanije i njenih tržišnih pozicija, kao i na urušavanje njene unutrašnje organizacije.

Govoreći o rizicima u oblasti obrade i zaštite podataka, predavači će sve prisutne na časovima koje obuhvata kurs i obuka - šta je korporativna bezbednost upoznati i sa takozvanom insajderskom pretnjom. Objasniće da se ovde radi o zaposlenima u određenim firmama koji su u poziciji da prikupe, javno objave ili prodaju poverljive informacije konkurentnim kompanijama, te tako svojoj učine ogromnu štetu. To mogu da budu podaci o poslovanju, projektima koji se pripremaju, poverljivim aspektima posla kojim se konkretna organizacija bavi i slično.

U daljem toku edukacije kandidatima će biti predstavljene različite kategorije podataka kojima se raspolaže u poslovnom svetu. Tako će biti objašnjeno da tajni podaci podrazumevaju one koji smeju biti poznati samo određenom krugu ljudi, dok se podaci o ličnosti odnose na fizička lica i njihov identitet. Ovlašćeni stručnjaci će napomenuti i da su informacije od javnog značaja one kojima raspolaže organ vlasti, a sa kojima javnost iz opravdanih razloga treba da bude upoznata. Pomenuće i poslovne tajne, preciznije rečeno podatke koji omogućuju poslovnim subjektima da se takmiče sa konkurencijom, te informacije o predmetima intelektualne svojine, o poslovnim potezima i postupcima i profesionalne tajne, to jest podatke koji se tiču ličnog života stranaka, a koje one poveravaju recimo advokatima, socijalnim radnicima, lekarima i ostalima koji obavljaju delatnosti u kojima su takvi postupci uobičajeni.

Dok se odvija kurs i obuka - šta je korporativna bezbednost, kandidatima će biti data odgovarajuća tumačenja konkretnih zakonskih regulativa kada je reč o obradi i zaštiti podataka. Zatim će biti reči o vrstama i izvorima ugrožavanja bezbednosti informacija, te će tako predavači napomenuti da pomenute pretnje mogu da dolaze spolja i iznutra i da se grubo mogu podeliti u dve grupe. Objasniće da se kao zlonamerne tretiraju osmišljene akcije koje su fokusirane na konkretne podatke, dok se slučajnim smatraju neplanirani upadi u sistem i neodgovarajuće rukovanje informacijama od strane zaposlenih u datoj kompaniji. U prilog tome, predavači će istaći da bezbednost informacija zapravo čine tri elementa, odnosno integritet (zaštita tačnosti i kompletnosti podataka), poverljivost (zaštićena ovlašćenja za pristup informacijama) i pristupačnost (pravovremena dostupnost informacija osobama sa ovlašćenjima).

Na drugom delu edukacije kandidatima će biti omogućeno da aktivno učestvuju u diskusiji o praktičnim primerima i načinima za rešavanje spornih situacija. Oni će moći da iznose svoja iskustva koja se odnose na pomenutu temu, te da od predavača dobijaju sugestije i uputstva za preduzimanje odgovarajućih postupaka u cilju ostvarivanja korporativne bezbednosti. Tako će naučene metode zaštite poverljivosti podataka moći da primene u realnim uslovima, te da ispune svoje zakonom definisane obaveze koje se odnose na način obrade i čuvanje informacija. Takođe će biti osposobljeni da pravovremeno reaguju kada su u pitanju rizici koji mogu da ugroze bezbednost njihove kompanije i tako spreče potencijalne štete koje mogu ozbiljno da ugroze uspešnost poslovanja.

Gde i u koje vreme se održava specijalizovani seminar - šta je korporativna bezbednost?

Časovi pojedinačnih polaznika koji se opredele za rad prema standardnim principima će se održavati samo u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije, gde će oni dolaziti prema utvrđenim terminima. S druge strane, kandidati čiji izbor bude online kurs i obuka - šta je korporativna bezbednost, koji se sprovodi preko interneta, imaće mogućnost da sami odaberu mesto na kome će pratiti predavanja uz pomoć svog kompjutera. Na njega će, u tom cilju morati da, pre početka nastave instaliraju poseban tip softvera, što će vrlo verovatno uspeti da obave samostalno jer sam postupak uopšte nije komplikovan. Na vreme će za to dobiti sva potrebna uputstva, a ako im bude bila potrebna neka pomoć mogu da se svakoga dana u radno vreme obrate IT stručnajcima koji rade u svakoj poslovnici organizatora.

Za zaposlene u firmama je posebno važno pohađanje navedene edukacije, te se za njih organizuje korporativna nastava, koja može da se prati online ili na klasični način. U prvom slučaju polaznici će moći da pohađaju predavanja na bilo kom mestu koje im odgovara, budući da će u tu svrhu koristiti svoj računar. Ako se odluče za drugu varijantu, moći će da dolaze na časove u moderno opremljene prostorije nekog predstavništva nazančene obrazovne institucije, da se edukuju u prostoru kompanije za koju rade, ali i na svakoj drugoj lokaciji gde postoje tehnički uslovi za neometani tok seminara. Datum kada će pomenuti program početi da se sprovodi, termine i učestalost održavanja predavanja zajednički će da definišu ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Osobe koje prolaze edukaciju kao fizička lica mogu da odaberu i socijalno okruženje u kome će pohađati predavanja. Tako će izbor onih koji žele da rade u društvu najverovatnije biti grupna obuka i kurs - šta je korporativna bezbednost, a lokacija na kojoj će se edukovati zavisiće od toga hoće li nastavu pratiti uživo ili online. Da bi grupa valjano funkcionisala, njena veličina je vrlo strogo definisana, te tako ona ne može da počne sa radom dok se za ovakav tip seminara ne prijavi minimum četvori kandidata, dok u njenom sastavu ne sme biti više od njih osmoro. Ovo je procenjeno kao najpovoljnije okruženje za uspostavljanje bogate i raznovrsne interakcije među polaznicima, gde će oni nova znanja sticati kroz sučeljavanje mišljenja i razmenu iskustava i tako zajednički ostvarivati predviđene zadatke i ciljeve. Kako grupu čine osobe različitih profesija, ličnih osobina, godina i načina života, osnovano se pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarao drugačiji raspored rada. Pošto nije moguće svima istovremeno u tom smislu izaći u susret, a nijedan kandidat se ne sme favorizovati u odnosu na ostale, predviđeno je da vreme i ritam održavanja časova za ove polaznike, te datum početka kursa precizira koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora.

Oni koji ne budu želeli da rade samostalno, ali ni u izrazito dinamičnoj i aktivnoj atmosferi kao što je to slučaj kod grupnog modela edukacije, mogu da se opredele za poluindividualni oblik praćenja predavanja i da se obučavaju u paru, zajedno sa još jednim polaznikom. Oni će biti u prilicida se dogovore oko rasporeda rada koji im oboma pogoduje, te da se u vezi sa tim konsultuju sa nadležnim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora. Na taj način će zajednički definisati termine i ritam sprovođenja časova, kao i vreme početka nastave koji će svima da odgovaraju.

Osobama koje žele da budu jedine na predavanjima koja će osvedočeni stručnjaci držati tokom navedene edukacije namenjen je individualni seminar - šta je korporativna bezbednost. Dotični kandidati će imati priliku da rade u skladu sa sopstvenim sposobnostima i nova znanja usvajaju sebi svojstvenom brzinom. Moći će i da ostvare kvalitetnu komunikaciju sa nadležnim stručnjakom, koji će sa svoje strane nastojati da predavački rad prilagodi ličnosti polaznika i njegovom predznanju. Iako tako na prvi pogled izgleda, profesor nije glavni i jedini nosilac ovog obrazovnog procesa, već je naprotiv kandidat slobodan da učestvuje u diskusijama na konkretne teme, iznosi svoje mišljenje, osporava ili se saglašava sa onim što je rečeno i postavlja pitanja ovlašćenom predavaču. Data mu je i prilika da napomene kada bi želeo da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati mu najviše odgovaralo da ima časove. Ukoliko predloženi raspored profesor i ovlašćeni predstavnik naznačene institucije budu smatrali pogodnim, on će biti usvojen i primenjivaće se do kraja sprovođenja datog programa.

Po kom principu se odvija kurs i obuka - šta je korporativna bezbednost?

Za pojedinačne kandidate obezbeđena je mogućnost da nastavu pohađaju na uobičajen način ili online. Osobe čiji izbor bude klasična obuka i kurs - šta je korporativna bezbednost moraće da, u preciziranim terminima dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije i u tamošnjim prostorijama, koje su opremljene prema najsavremenijim obrazovnim standardima, prate predavanja. Oni koji budu radili preko interneta imeće, međutim obavezu da se za to blagovremeno pripreme, te da na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera. To će većina njih uspeti da uradi potpuno samostalno jer je reč o prilično jednostavnom postupku, ali je svakako za one koji se ne snađu baš najbolje obezbeđena stručna pomoć i odgovarajuća tehnička podrška u svakom predstavništvu organizatora.

Radnicima određenih firmi namenjena je korporativna edukacija, a raspored po kome će ovi kandidati raditi, bilo da se obučavaju klasično ili online, utvrdiće sporazumno ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Treba samo istaći da će polaznici, koji budu časove pohađali uživo moći da se edukuju u najbližem predstavništvu pomenute institucije, u svom radnom okruženju, te na ma kom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi.

Kako uživo, tako i online nastavu mogu da prate svi koji s eopredele za poluindividualni seminar - šta je korporativna bezbednost, koji je osmišljen za dvoje kandidata. Oni deluju kao partneri u nastavi, međusobno se pomažu i upućuju, a u prilici su i da u velikoj meri utiču na svoj raspored rada. Zajedno sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije utvrdiće termine i učestalost održavanja časova, te datum za početak edukacije koji će za sve biti prihvatljivi.

Oni koji budu želeli da se obučavaju pojedinačno mogu da odaberu individualni model rada, kada nadležni predavač drži časove samo jednom kandidatu. On uz pomoć profesora sistematično ostvaruje predviđene ciljeve i stiče odgovarajuća znanja tempom koji mu odgovara, budući da se nastoji da se čitav obrazovni proces prilagodi njegovim sposobnostima i mogućnostima. Takođe će mu biti olakšano uklapanje obaveza koje se tiču navedene edukacije u ustaljeni ritam i ispunjavanje ostalih dužnosti, budući da će mu biti dozvoljeno da naznači koji mu termini i učestalost održavanja predavanja najviše odgovaraju, te kada bi želeo da počne obuka. Da bi dotični raspored mogao da bude u zvaničnoj upotrebi, moraju ga međutim odobriti stručnjak koji vodi edukaciju i ovlašćeni predstavnik organizatora.

U ponudi je i grupni kurs i obuka - šta je korporativna bezbednost, kada časove zajedno pohađa najmanja četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Oni će imati predavanja u onim terminima koje precizira koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene obrazovne institucije, koji će takođe da odredi i kada obuka počinje, te tempo rada uopšte. Od članova grupe se očekuje da utvrđeni raspored prihvate i ne pokušavaju da ga ni na koji način prilagode svojim potrebama niti da u vezi sa tim ulažu neke prigovore.

Koliko je planirano da traje obuka i kurs - šta je korporativna bezbednost?

Predviđeno je da se naznačeni program odvija kroz 8 školskih časova, to jest u toku 360 minuta, te da se 4 dana drže predavanja od po 90 minuta, odnosno da polaznici imaju ukupno 4 dvočasa.

To, međutim važi samo za grupni seminar - šta je korporativna bezbednost, s obzirom na to da tada o svim pojedinostima nastave odlučuje samo ovlašćeni predstavnik navedene institucije.

Osobe za koje se sprovodi korporativna nastava imaće takođe 8 časova, ali njihov raspored može da bude drugačiji nego što je rečeno, pošto će o tome da odluči predstavnik firme u kojoj oni rade i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka - šta je korporativna bezbednost, kao i oni koji se budu edukovali u paru imaće isti broj časova, ali će sami, uz saglasnost profesora i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucije moći da preciziraju raspored po kome će raditi, te se on može bitno razlikovati od pomenutog.

Spisak gradova za kurs i obuku "Šta je korporativna bezbednost"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje