Kurs i obuka - šta je pasivno oplemenjivanje

Rukovodioci ili radnici firmi, kao pravnih lica registrovanih za obavljanje uvozne, odnosno izvozne delatnosti će svakako imati višestuke koristi od pohađanja stručnih predavanja, koja pokriva kurs i obuka – šta je pasivno oplemenjivanje. Navedena edukacija može, takođe da obuhvati i sve ostale posredne učesnike u spoljnotrgovinskom prometu. Tu su, pre svega zaposleni u međunarodnim špediterskim firmama, čiji je zadatak da prate postupak otpremanja i dopremanja robe, ali i da je obezbede tokom isporuke, kao i predstavnici kompanija koje se bave prevozom robe u prekograničnom prometu. Teme pomenutog seminara, bez sumnje će biti zanimljive i onima koji rade u osiguravajućim kućama, te u poslovnim bankama preko kojih spoljnotrgovinske firme obavljaju finansijske transakcije. Ovim stručnim predavanjima bi valjalo da prisustvuju i svi koji obavljaju skladištenje i čuvanje robe, kao i osobe koje se bave marketingom, istraživanjem tržišta ili rade u nekim centrima za sprovođenje kontrole i izdavanje atesta.

Da bi se zainteresovani prijavili na pomenutu edukaciju, moraju ovlašćenom službeniku dati svoje lične podatke, preciznije rečeno broj fiksnog ili mobilnog telefona radi daljih obaveštenja o toku nastavnog procesa, te datum rođenja, prezime i ime. Ovu proceduru mogu da obave dolaskom u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje se nalaze u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, ali i u još dvadesetak gradova širom naše zemlje. Takođe im je na raspolaganju mogućnost da poruku sa naznačenim informacijama pošalju na mejl adresu organizatora ili da pozovu telefonom i prijave se ovlašćenom službeniku. Kada bude završen postupak registracije svih koje interesuje seminar - šta je pasivno oplemenjivanje, kandidati će biti zvanično obavešteni u tome kada se obavlja upis na stručnu obuku i koja je sve dokumenta tom prilikom potrebno priložiti. Napominjemo da se procedura upisa uvek obavlja u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije i da je neophodno lično prisustvo polaznika.

Svi kandidati će, prilikom upisa biti obavezni da se izjasne na koji način žele da pohađaju nastavu, odnosno da li hoće da rade prema klasičnom frontalnom principu, u prostorijama neke poslovnice organizatora ili će da se opredele za online edukaciju.


Praćenje nastave preko interneta podrazumeva da polaznik poseduje svoj računar i da je na njega instalirao namenski softver, za šta će mu biti pružena sva neophodna uputstva. U slučaju da mu ovaj poduhvat bude previše komplikovan, može se u svako doba obratiti za pomoć informatičkim stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Ne samo da je prijavljenima pružena prilika da odaberu modalitet praćenja nastave, već imaju mogućnost i da odrede broj osoba sa kojima će da pohađaju predavanja. Za sve one koji više vole da usvajaju znanja kroz razmenu informacija i iskustava sa drugim osobama, osmišljena je grupna obuka i kurs - šta je pasivno oplemenjivanje, u okviru koje kandidat edukaciju prati zajedno sa još barem tri osobe. Kada grupa bude oformljena, polaznici će biti obavešteni o tačnom datumu početka njenog funkcionisanja, ali i o terminima predavanja i njihovoj učestalosti, što će sve precizirati koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Nijedan član grupe, a može da ih bude maksimalno osmoro neće moći da utiče na promenu utvrđenog rasporeda, već će svi morati da se pridržavaju onog koji im bude dostavljen.

U slučaju da se kandidat bolje oseća ukoliko nastavu prati samostalno ili u društvu još jednog polaznika, može da se odluči za individualni ili poluindividualni rad, koji će mu svakako omogućiti odličnu komunikaciju sa predavačem i prilagođavanje ritma održavanja edukacije njegovim ličnim potrebama. Reč je o tome da je prijavljenima dozvoljeno da, u okviru opisanog modela nastave sami odrede kada će početi sa časovima, kao i kojim će se oni danima i u koliko sati sprovoditi. Ukoliko taj predlog usvoji nadležni predavač i koordinator u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije, kandidati mogu da pohađaju obuku uz minimalno odstupanje od dotadašnje dnevne rutine.

Za osobe koje se na edukaciju prijavljuju kao radnici neke firme osmišljen je korporativni kurs i obuka - šta je pasivno oplemenjivanje, koji se sprovodi na više načina. Časovi se, naime mogu pratiti preko interneta ili uživo i to u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora, u prostoru konkretne kompanije, ali i na svakom mestu koje zadovoljava uslove za valjano održavanje nastave. Za izradu rasporeda obrazovnog rada odgovarajuća firma će zvanično ovlastiti svog predstavnika koji će zatim, zajedno sa koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije, da odredi kada predavanja počinju, ali i u kojim terminima i koliko često će se ona održavati.Koje oblasti proučava obuka i kurs - šta je pasivno oplemenjivanje?

Da bi predavači upoznali kandidate sa različitim pogodnostima koje mogu da ostvare u okviru carinskog postupka, čas kojim počinje specijalizovani seminar - šta je pasivno oplemenjivanje posvetiće upravo definisanju prednosti koje u spoljnotrgovinskom prometu robe ima pomenuta procedura. Radi se zapravo o posebnom postupku kojim se roba privremeno izvozi iz Republike Srbije, zatim se dorađuje, prerađuje ili popravlja i u vidu novog proizvoda ponovo uvozi u našu zemlju, a uvozne takse se ne naplaćuju ili umanjuju.

Svim polaznicima će na narednim predavanjima biti objašnjeno na koji način se podnosi zahtev u cilju dobijanja odobrenja za postupak pasivnog oplemenjivanja i kako se određuje koja je carinarnica za to nadležna. Biće reči i o specifičnoj situaciji kada carinski organ može da dozvoli da se deklaracija u pisanom obliku podnese umesto predviđenog zahteva, a stručnjaci će se takođe osvrnuti i na uslove koji moraju da budu ispunjeni, kako bi se dobila dozvola za korišćenje navedene procedure. Kandidatima će, pored ostalog biti predstavljena i tri načina za donošenje odobrenja, što je zapravo uslovljeno modelom podnošenja zahteva.

Svima koji budu pohađali predavanja biće objašnjeno i kako se određuje rok važenja odobrenja, te za koliko je predviđeno da se dobijeni proizvodi ponovo uvezu i stave u slobodan promet. Profesori će, takođe dok traje kurs i obuka - šta je pasivno oplemenjivanje definisati i kako se utvrđuje normativ proizvodnje i koje se metode koriste za njegovo izračunavanje.

Kandidati će kroz interakciju sa stručnim licem naučiti kako se obračunavaju uvozne dažbine, ali i koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi se određeni proizvodi njih sasvim ili delimično oslobodili. S obzirom na to da je moguće dobiti dozvolu za postupak pasivnog oplemenjivanja u cilju popravke robe, koja je privremeno izvezena i koja se potom opet uvozi u Srbiju, polaznici će biti upoznati sa uslovima pod kojima to može da se dogodi. Oni će takođe proniknuti i u sistem standardne zamene, koji omogućava uvoz drugog proizvoda umesto onog koji je dobijen oplemenjivanjem, a biće im pojašnjene i situacije kada je omogućena primena ove metode.

Pre nego što se stručna obuka i kurs - šta je pasivno oplemenjivanje privede kraju, predavači će spomenuti i prekršajnu odgovornost i posledice koje ona može da izazove, a onda će prisutnima biti pružena prilika da stručnjake pitaju sve što ih zanima i dobiju objašnjenja spornih pojmova ili procedura. Nakon što prođu kompletnu edukaciju, polaznici će znati koje sve korake treba da preduzmu radi dobijanja odobrenja za sprovođenje pasivnog oplemenjivanja. Na taj način će moći mnogo kvalitetnije i preciznije da isplaniraju buduće poslovne korake i doprinesu uspešnosti svoga biznisa.

Gde i u kojim terminima se održava stručni seminar - šta je pasivno oplemenjivanje?

Ukoliko su osobe zaposlene u određenoj kompaniji zainteresovane za pohađanje navedenih predavanja, moguće je da se organizuje korporativni kurs i obuka - šta je pasivno oplemenjivanje, koji se može pratiti na bilo kom mestu. Kandidati, naime imaju mogućnost da rade online, ali i prema klasičnom metodu, kada će pohađati predavanja u odgovarajućim prostorijama najbliže poslovnice pomenute obrazovne institucije, na svom radnom mestu ili u nekom drugom prostoru koji odaberu. Jedini uslov koji u tom slučaju mora da bude ispunjen je da određene prostorije budu pogodne za sprovođenje nastave, to jest da zadovoljavaju neophodne tehničke uslove za kvalitetno održavanje i praćenje predavanja. Vreme početka edukacije, kao i termine sprovođenja časova i njihov ritam odrediće zajedno ovlašćeni predstavnik firme, u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Za kandidate koji se na kurs prijavljuju kao fizička lica, takođe je obezbeđena mogućnost rada preko interneta, a oni osim svog kompjutera moraju imati i pravilno instaliran namenski softver, kako bi mogli da prate nastavu. Za ovaj posao biće im data sva potrebna uputstva, tako da se očekuje da sve mogu da urade potpuno samostalno. No, za one koji se tokom datog postupka suoče sa nekim problemima, obezbedili smo i tehničku podršku za koju se mogu obratiti informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Organizator je predvideo odgovarajući model rada i za kandidate koji žele da rade u standardnom obrazovnom okruženju, te će njihov izbor da bude klasična obuka i kurs - šta je pasivno oplemenjivanje. Časovi će se tada održavati u savremeno i adekvatno opremljenim prostorijama nekog predstavništva date institucije, a polaznici će ih pratiti u skladu sa utvrđenim rasporedom.

Svi oni kojima više prija da rade pojedinačno, mogu da odaberu individualne časove, kojima prisustvuje samo jedan kandidat. Pored očigledne prednosti koju nudi usmerenost predavača samo na jednu osobu, ovaj model nastave obezbeđuje polaznicima i visok nivo prilagođavanja termina predavanja i tempa rada njihovim ličnim potrebama. Omogućeno im je takođe da odrede i sam datum kada će startovati obuka, a sa tim će morati da se saglasi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici, kao i profesor koji vodi edukaciju.

Pravi izbor osoba koje preferiraju učenje u prisustvu više ljudi biće, bez sumnje grupni seminar - šta je pasivno oplemenjivanje, koji će se održavati u skladu sa rasporedom definisanim od strane koordinatora u određenom predstavništvu organizatora. Članovi grupe, kojih mora da bude najmanje 4, a maksimalno 8 imaju obavezu da poštuju utvrđeni datum početka nastave, kao i vreme održavanja predavanja i njihovu učestalost. Biće im napomenuto i to da nemaju prava da traže izmene bilo kakvih pojedinosti obrazovnog procesa u skladu sa sopstvenim potrebama, jer se takvi zahtevi neće uvažiti ni pod kakvim uslovima.

Po kom principu je organizovan kurs i obuka - šta je pasivno oplemenjivanje?

Obrazovna institucija koja sprovodi ovu edukaciju, svojim planom i programom je predvidela da polaznici časove mogu da prate prema uobičajenom, to jest klasičnom principu. To znači da će, u zakazano vreme da dolaze u određene prostorije u njima najbližoj poslovnici organizatora i tamo prate predavanja.

U ponudi je, takođe i online obuka i kurs - šta je pasivno oplemenjivanje, koju kandidati pohađaju pomoću svojih računara, uz obavezan uslov da, pre početka nastave instaliraju specijalan tip softvera. Budući da to ne zahteva visok nivo informatičkih znanja, veruje se da će svaki polaznik dati zadatak uspeti da obavi samostalno, ali će ipak stručnjaci koji rade u svakoj poslovnici naznačene institucije da pruže odgovarajuću pomoć svima kojima je potrebna.

Oni koji žele da usvoje nova znanja, a da rade samostalno ili u prisustvu još jednog polaznika, mogu da se odluče za individualni ili poluindividualni vid praćenja edukacije. Predavači će tada imati mogućnost da se više posvete pojedinačnom kandidatu, koji će opet dobiti priliku da deluje u skladu sa sopstvenim sposobnostima, ali i da traži da se časovi održavaju u terminima i ritmu koji mu odgovara. Osim toga, dozvoljeno mu je da odredi i vreme kada smatra da je najzgodnije da počne seminar - šta je pasivno oplemenjivanje, uz obavezan uslov da se sa svim ovim pojedinostima saglasi nadležni profesor i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije.

Osobama koje više vole zajednički oblik rada i neprestanu razmenu aktivnosti i informacija namenjen je grupni kurs, koji se sprovodi u skladu sa rasporedom određenim isključivo od strane koordinatora za nastavu u nekoj poslovnici organizatora. U pojedinim situacijama neophodno je određeno vreme da bi grupa počela sa radom, s obzirom na to da ona mora da ima minimum 4 člana, a opet ih ne može biti više od 8. Pre početka nastave, kandidatima će biti saopšteno u koje vreme i kojim danima imaju časove, ali i kada tačno startuje obrazovni proces, a oni će imati obavezu da se tom planu prilagode, budući da neće moći da zahtevaju bilo kakve izmene.

Za kandidate koji rade u nekoj kompaniji, a prijavljeni su za ovu edukaciju, osmišljen je korporativni kurs i obuka - šta je pasivno oplemenjivanje, koji može da se pohađa uživo ili u takozvanim virtuelnim učionicama, preko interneta. Ukoliko se nastava sprovodi klasično, predavanja mogu da budu organizovana kako u prostorijama neke poslovnice naznačene obrazovne institucije, tako i u okviru firme koja svoje radnike upućuje na seminar, ali i na bilo kom drugom mestu. Uslov koji dotični prostor mora da ispuni odnosi se na odgovarajuće tehničke karakteristike neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa, o čemu će ovlašćeni predstavnik u odgovarajućoj poslovnici organizatora da na vreme obavesti osobu koja zvanično zastupa datu kompaniju. Ova dva službena lica će takođe odrediti i datum početka edukacije, te vreme i učestalost sprovođenja časova.

Koliko je predviđeno da traje stručna obuka i kurs - šta je pasivno oplemenjivanje?

Teme koje će se obrađivati tokom ove nastave biće predstavljene kandidatima na 8 predavanja, koja će trajati po 45 minuta. Ovo vreme će biti, međutim organizovano tako da se seminar - šta je pasivno oplemenjivanje održava 4 dana po 2 školska časa, odnosno po 90 minuta na dnevnom nivou.

U slučaju korporativnog kursa, naznačenih 8 školskih časova može biti raspoređeno drugačije, u skladu sa odlukom ovlašćenog predstavnika kompanije, u kojoj rade polaznici i koordinatora nastave u konkretnoj poslovnici organizatora. Oni će, takođe precizirati hoće li kandidati predavanja da prate u standardnim učionicama ili online.

Budući da raspored rada za polaznike koji nastavu pohađaju samostalno ili u paru treba da bude prilagođen njihovim potrebama, planirani broj časova će, kada se organizuje individualna i poluindividualni kurs i obuka - šta je pasivno oplemenjivanje biti usklađen sa zahtevima kandidata, ali uz saglasnost profesora i koordinatora u određenoj poslovnici.

Gore navedeni tempo edukacije, zapravo važi isključivo za grupno pohađanje predavanja, pošto je u tom slučaju ovlašćeni predstavnik organizatora zadužen da isplanira nastavni proces, a članovi grupe nemaju na to nikakvog uticaja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Šta je pasivno oplemenjivanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje