Kurs i obuka - šta je to carinski dug

Sva lica koja učestvuju u spoljnotrgovinskom prometu bi valjalo da se prijave za praćenje ove edukacije, jer je primarno specijalizovana obuka i kurs - šta je to carinski dug namenjena zaposlenima u kompanijama koje se bave uvozom i izvozom, ali i prevoznicima koji posluju sa drugim zemljama, te špediterima i ostalima koji imaju veze sa spoljnom trgovinom.

Časovi se sprovode u toku cele godine i to u više od 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a organizator zainteresovanima nudi mogućnost i da ih pohađaju preko svog računara.

Budući da se online edukacija sprovodi, zapravo uz primenu specijalno kreiranog softvera, to je i vrlo važno da svaki polaznik koji upravo tako želi časove da prati, njega pravilno instalira na svoj računar. Stručna pomoć tokom tog procesa će biti pružena svakom kandidatu koji bude izrazio potrebu za tim, uzevši u obzir da su stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške zaposleni u svakom predstavništvu institucije organizatora.


Posebno je važno istaći informaciju da se, kako klasična, tako i online edukacija mogu organizovati na jedan od tri načina, to jest jest ili za samo jednog polaznika (individualna nastava) ili za njih dvoje (poluindividualna) ili u okviru grupne nastave. Naravno da će svaki prijavljeni imati obavezu prilikom zvaničnog upisivanja da kaže koji tip edukacije bi želeo da pohađa, a prethodno će svakako biti informisan i o svim detaljima koji se odnose na princip organizacije konkretne vrste nastave.

Svi oni polaznici koji budu doneli odluku časove da pohađaju u grupi će, svakako imati obavezu da pričekaju zvanično formiranje grupe, odnosno prijavljivanje najmanje 4 polaznika koje ta vrsta nastave interesuje, odnosno koji hoće grupni vid edukacije da pohađaju i to ili na klasičan način ili online. Kada konkretni uslov bude bio ostvaren, organizator će oformiti grupu, ali i samostalno odrediti kada će predavanja da budu organizovana, to jest definisaće datum početka, termine održavanja i dinamiku, a posle toga će i zvanično obavestiti svakoga ko se pre toga prijavio. Posebno će biti naglašeno svakom kandidatu da se promene nijednog definisanog segmenta ne dopuštaju, pa ako iz nekog razloga neko ne bude mogao da prihvati ono što bude odredio organizator, može da odluči časove da prati na drugi način.

Prilikom organizacije kako individualne, tako i one vrste nastave koju bi trebalo da pohađaju dvoje kandidata, to jest poluindividualne, se primenjuju ista pravila. Svaki polaznik koji časove želi da prati na jedan od tih načina treba da sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici institucije organizatora odredi, najpre kog datuma će početi nastava, a uz obavezno prisustvo onog profesora, koji bi trebalo nastavu da vodi. Takođe će oni zajedno da odrede i kakvom dinamikom se ili poluindividualni ili individualni kurs i obuka - šta je to carinski dug organizovati, kao i u kojim terminima će polaznici nastavu da pohađaju. Sasvim jasno da je u pitanju posebno slobodan način organizacije, tako da jednostavno govoreći, sve zavisi isključivo od dogovora pojedinačnog polaznika i pomenutih lica.

Potrebno je da se svako ko je zainteresovan ovaj kurs da pohađa prijavi, a što može bilo kog dana tokom godine da uradi lično u prostorijama svake poslovnice pomenute obrazovne institucije, ali takođe ima i opciju prijavljivanja preko mejla, odnosno broja telefona predstavništva organizatora u svom gradu. Oni kandidati koji budu odlučili prijavu da izvrše elektronskim putem, imaju obavezu da osim svog datuma rođenja, te imena i prezimena, napišu i kontakt podatke, pošto će vrlo brzo nakon prijavljivanja da im se javi ovlašćeni predstavnik određene poslovnice organizatora, a kako bi ih detaljno informisao o principu organizacije nastave, ali i uo obavezama koje imaju vezano za zvaničan upis.

Naime, od svakog prijavljenog se zahteva da obavezno, u trenutku upisa priloži potrebnu dokumentaciju, te da lično tom prilikom bude prisutan u konkretnoj poslovnici ove institucije.

Na zahtev se organizuje i korporativna obuka i kurs - šta je to carinski dug, kada zaposleni u određenom preduzeću treba da prisustvuju predavanjima. Princip kojim se tada rukovodi organizator je posebno fleksibilan, jer svaki klijent iznosi zahteve vezano za termine održavanja, ali i dinamiku i datum početka, te isto tako može da traži i da se promeni mesto održavanja korporativne obuke. Ako, na primer klijentu više bude odgovaralo da se nastava organizuje u toj firmi, važno je da ispoštuje pravila koja se tiču odabranog prostora i njegove opremljenosti, a svakako će ovlašćeni predstavnik izabrane poslovnice organizatora da ga prethodno o svemu tome obavesti.Čime se bavi specijalizovani kurs i obuka - šta je to carinski dug?

Kako je osnovna tema koju ova obuka izučava primarno vezana za pojam carinskog duga, to se svakako podrazumeva i da će za vreme početnog predavanja, polaznici biti upoznati sa određenjem tog pojma.

Profesori koji vode stručni seminar - šta je to carinski dug će posle toga ukazati prisutnima i na različite situacije, u kojima do carinskog duga dolazi, a na konkretnim primerima će im pokazati i po kom principu se njegovo obračunavanje treba izvršiti. Posebno je važno naglasiti da će u tom delu pomenuti kurs sadržati i praktičan rad, to jest da će svaki pojedinačni polaznik imati obavezu da u skladu sa datim informacijama, izvrši njegov pravilan obračun.

U nastavnom programu je i tema koje je vezano za naplaćivanje carinskog duga, a kojoj će takođe biti posvećena posebna pažnja. A podrazumeva se, isto tako da će polaznici ovog seminara naučiti i na koji tačno način može da funkcioniše obezbeđenje kada dolazi do naplate ove vrste duga.

Naravno da će biti objašnjeno i u kojim slučajevima može da se ugasi carinski dug, ali i kako uopšteno taj postupak mora da bude izvršen, a uz maksimalno poštovanje svih aktuelnih pravila, koja se na konkretni postupak odnose. Predviđeno je i da svaki pojedinačni polaznik, koga interesuje stručna obuka i kurs - šta je to carinski dug, u toku nastave bude upoznat i sa pojmom otpusta carinskog duga, te sa onim situacijama kada bi trebalo da dođe do njegovog povraćaja.

Samim tim što će biti obrađeni svi segmenti koji se na carinski dug odnose, to gotovo uvek podrazumeva da će svaki kandidat koji bude pomenutu stručnu obuku pohađao, imati priliku ne samo da nauči šta je carinski dug, nego i kada do njega dolazi, odnosno kako se može izvršiti povraćaj sredstava nakon što određeni carinski dug bude bio plaćen. Uopšteno govoreći, svako od njih će u potpunosti ovladati ovom tematikom, te će svakako biti sposoban i da u određenoj kompaniji u kojoj je zaposlen, izvrši sve one radnje koje se na carinski dug odnose.

S obzirom na to da se radi o interaktivnoj vrsti edukacije, naglašavamo da se podrazumeva da će svaki polaznik moći da razreši svaku nedoumicu, koju u vezi sa konkretnom temom ima, to jest da će mu biti dozvoljeno da uputi pitanje nadležnom predavaču, vezano za bilo koju oblast koju ovaj kurs obrađuje.

Na kom mestu se održava kurs i obuka - šta je to carinski dug i u kojim terminima?

Pored toga što se specijalizovana obuka i kurs - šta je to carinski dug organizuje na klasičan način, to jest u svakom gradu u kome Obrazovni centar Akademije Oxford ima otvoreno predstavništvo. Takođe postoji mogućnost i da se online pohađa nastava, a polaznik koji bude odlučio tako da prati predavanja prvenstveno je obavezan da instalira tačno određenu vrstu softvera na svoj računar, ali ako mu bude bila neophodna pomoć tokom tog procesa, dobiće je od strane stručnjaka zaduženih za to, koji su u svakoj poslovnici pomenute institucije zaposleni.

Potrebno je naglasiti da se ne samo klasična, već i online edukacija mogu pratiti ili u grupi ili sasvim individualno, a isto tako se može organizovati i takozvana poluindividualna nastava, kada je predviđeno prisustvo dvoje kandidata istovremeno.

Za poluindividualnu nastavu je predviđena primena potpuno istih pravila kao i kada se organizuje individualni kurs i obuka - šta je to carinski dug, a zapravo se podrazumeva da će zainteresovani kandidati apsolutno svaki segment morati da definišu zajedno sa ovlašćenim licima u predstavništvu u kome se prethodno budu zvanično upisali. Izuzev preciziranja datuma početka nastave, podrazumeva se da će oni zajedno da dogovore i tačne termine, odnosno dinamiku njenog održavanja.

A ukoliko neki kandidat bude rešio predavanja da prati u grupi, svakako će prvo biti potrebno da ona zvanično bude kreirana, to jest da se najmanji broj polaznika prijavi za njeno pohađanje. S obzirom na to da je od 4 do 8 ljudi prisutno tokom sprovođenja te vrste nastave, podrazumeva se da će posle prijave njih četvoro organizator dobiti priliku da odredi kako dinamiku i termine održavanja nastave, isto tako i zvaničan datum njenog početka. Uzevši u obzir da koordinator za nastavu predstavništva u kome se toliko osoba prijavi, te zvanično stekne uslov za nastanak jedne grupe, definiše kako će se predavanja organizovati, to je i iznet zahtev da apsolutno svaki član te grupe poštuje navedena pravila. Ukoliko možda neko i bude izneo zahtev da se nešto od toga promeni, mora znati da pomenuta institucija to svakako neće biti u mogućnosti da dozvoli.

Na zahtev nadležnih lica nekog preduzeća može da bude organizovan i takozvani korporativni seminar - šta je to carinski dug, a radnici koji su u njemu zaposleni treba u tom slučaju časove da pohađaju. Princip organizacije svakako ide na ruku klijentima, pošto zvanično ovlašćeno lice konkretne kompanije i koordinator za nastavu jedne od poslovnica institucije organizatora zajedno definišu kako bi trebalo zaposleni časove da prate, to jest određuju datum početka nastave, termine njenog održavanja i dinamiku. Potrebno je da zainteresovani za ovu vrstu edukacije znaju i to da će njihov zahtev za promenom lokacije održavanja nastave svakako biti uzet u obzir, ali isključivo ako se radi o prostorijama koje su u skladu sa važećim pravilima opremljene.

Kako se organizuje stručna obuka i kurs - šta je to carinski dug?

Pravila koja su doneta u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford podrazumevaju da se specijalizovani kurs i obuka - šta je to carinski dug organizuje ili u grupi ili za dvoje polaznika (poluindividualna nastava) ili isključivo za jednog kandidata (individualna edukacija).

Takođe je prisutno pravilo i da se svaki tip nastave može pratiti na dva načina, te se od svakog prijavljenog očekuje i da prilikom zvaničnog upisa naglasi da li mu više odgovara princip koji podrazumeva online edukacija ili će, ipak da odluči časove na klasičan način da prati.

Isto tako, pomenuta institucija u slučaju da nadležna lica u nekoj kompaniji to zahtevaju, može da organizuje i korporativni kurs, a primarno je taj tip edukacije za zaposlene u tom preduzeću namenjen. Iz tog razloga se od svakog zainteresovanog i očekuje da se sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora o načinu sprovođenja časova dogovori. Sem preciznog definisanja datuma početka nastave, potrebno je da se oni usaglase i oko dinamike, u skladu sa kojom će se časovi organizovati, ali takođe da definišu i termine. Naročito je važno napomenuti i to da je upravo korporativna obuka i kurs - šta je to carinski dug jedina koja može biti na nekom drugom mestu organizovana. Svakako klijent ima pravo da iznese zahtev da njegovi zaposleni časove pohađaju na uobičajeni način, to jest ili online ili u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Ali u slučaju da ova lica donesu odluku da je za radnike određene firme bolja opcija sprovođenja nastave na nekom drugom mestu, neophodno je i da budu ispoštovana sva pravila koja se odnose na osobenosti konkretnog prostora, a sa kojima će ih prethodno organizator upoznati.

Kada je u pitanju edukacija namenjena pojedinačnim kandidatima, najvažnije je da oni sami odluče na koji način će časove pratiti, to jest da se opredele između mogućnosti da to učine u poslovnicama organizatora, a u kom slučaju će predavanja pohađati na klasičan način ili da izaberu online nastavu. Potrebno je da apsolutno svako, ko bude izabrao ovu obuku da pohađa online, ima računar u vlasništvu, na koji će neposredno pre zvaničnog početka odabranog tipa edukacije imati obavezu da instalira određenu vrstu softvera, a informacije o tom postupku će mu svakako dati predstavnik konkretne poslovnice organizatora. Predviđeno je i da onim kandidatima kojima to bude bilo potrebno, stručna lica zaposlena u okviru ove institucije pruže svu potrebnu pomoć tokom samog postupka njegove instalacije.

Uzevši u obzir da se obe pomenute vrste edukacije mogu pohađati na jedan od tri načina, bitno je da prijavljeni imaju na umu da grupnu edukaciju poha]a od četvoro do osmoro kandidata maksimalno, a poluindividualni seminar se organizuje za dvoje, te jedan polaznik pristupa individualnoj nastavi. Takođe je važno naglasiti i da se razlikuje princip koji se primenjuje prilikom organizacije grupne nastave u odnosu na onaj koji je vezan za individualnu, odnosno poluindividualnu edukaciju. Dakle, sama činjenica da je organizator tačno definisao koliko polaznika može da bude u grupi je dovoljna da polaznici znaju da se, prvenstveno mora grupa napraviti, pa da tek posle toga može da se pristupi definisanju pravila. Tačnije, koordinator za nastavu onog predstavništva pomenute institucije u kojoj se minimalno 4 kandidata prijavi, određuje kog datuma tačno će nastava da počne, ali i u kojim terminima će polaznici časove pohađati i koliko bi, uopšteno ta obuka trebalo da traje, odnosno prema kakvoj dinamici će se časovi organizovati. Svi prijavljeni će zatim biti detaljno obavešteni o svemu, ali će im svakako biti posebno napomenuto da imaju obavezu sve i da ispoštuju, to jest da princip koji se sprovodi prilikom organizacije nastave u grupi ne dozvoljava vršenje nikakvih promena.

Već smo rekli da se kako poluindividualni, tako i individualni seminar - šta je to carinski dug sprovode drugačije od grupne nastave, ali moramo naglasiti da se tada podrazumevaju i potpuno drugačija pravila, koja su maksimalno slobodna. Direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu predstavništva u kome se prijavljuje i sa nadležnim profesorom će se svako ko je zainteresovan nastavu da prati ili individualno ili u paru, dogovoriti po kom principu će se predavanja organizovati. A oni će prvo da odrede tačan datum početka i termine, pa će nakon toga zajedno da definišu kojom će dinamikom konkretna vrsta edukacije biti sprovedena.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - šta je to carinski dug?

Ističemo da kordinator za nastavu onog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u kome se najmanje 4 polaznika prijavi i u kome se ispuni uslov za formiranje konkretne grupe, određuje kada će početi nastava, ali i u kojim terminima će se odvijati i koliko će da traje specijalizovana obuka i kurs - šta je to carinski dug, a sve te informacije će, svakako odmah i biti dostupne prijavljenima.

Uopšteno govoreći, 8 školskih časova se tom prilikom raspoređuje na četiri dana, tako da kandidati nastavu treba da prate u toku jednog dana u trajanju od po 90 minuta (2 školska časa). Napominjemo da navedene informacije važe isključivo za grupni vid edukacije, ali će nakon oformljenja konkretne grupe organizator precizno da definiše sve segmente i svakako da obavesti prijavljene kandidate o tome.

A ukoliko se neko, ipak bude odlučio da predavanja pohađa ili u paru ili sasvim individualno, važno je da ima na umu da se ti tipovi edukacije prema drugačijem principu sprovode. Tačnije, svaki pojedinačni kandidat ima obavezu neposredno pre zvaničnog početka edukacije, koju odabere da pohađa, da sa nadležnim predavačem, te sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu precizira ne samo trajanje, to jest dinamiku održavanja, nego isto tako i datum početka, ali i termine.

Ako neki klijent zahteva da za njegove zaposlene bude održan korporativni seminar - šta je to carinski dug, neophodno je da on zajedno sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica, odredi pored dinamike održavanja, to jest trajanja i datum početka, kao i termine u kojima će zaposleni predavanja da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Šta je to carinski dug"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje