Kurs i obuka - Šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti

Advokati, sudije i svi ostali koji se, direktno ili indirektno bave pravom označeni su kao osobe na koje je usmeren kurs i obuka - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti. Navedena edukacija namenjena je i zaposlenima u različitim osiguravajućim društvima, kao i onima koji rade u policiji. Podrazumeva se, naravno da ova predavanja mogu da pohađaju i svi ostali koji su, bilo iz ličnih ili iz profesionalnih razloga zainteresovani za naznačenu oblast.

Oni koji bi želeli da prate pomenuti seminar treba da se prvo prijave nadležnoj osobi u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili elektronskim putem. U cilju prijavljivanja potrebno je da navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste, a vrlo brzo nakon toga biće pozvani da dođu na upis u određeno predstavništvo organizatora. Biće im, takođe istaknuto da je neophodno da ovi proceduri prisustvuju lično i saznaće koja sve dokumenta u tu svrhu treba da prikupe i da predaju ovlašćenom službeniku.

Svi koji su na edukaciju prijavljeni pojedinačno mogu da pohađaju klasičnu nastavu, to jest da na predavanja u određeno vreme dolaze u odgovarajuće predstavništvo pomenute institucije. Osim toga, mogu da pohađaju i online seminar - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti, no za ovaj tip kursa međutim moraju da se unapred pripreme, odnosno da na svoje računare instaliraju specijalni tip softvera. U pitanju je jedan prilično jednostavan informatički zadatak koji kandidati uglavnom mogu da obave samostalno, a ukoliko nekome to ne pođe za rukom, može se obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora i tako brzo i efikasno rešiti svoj problem.


Nezavisno od toga za koji se od prethodno pomenutih tipova edukacije opredele, ovi polaznici mogu da nastavu prate u grupi čija veličina je vrlo precizno određena u cilju uspešnog funkcionisanja. Tako, dakle za početak grupne edukacije mora biti ispunjen uslov koji se odnosi na minimalni broj prijavljenih kandidata. Budući da svi prijavljeni ovde moraju imati ista prava i obaveze, odnosno ravnopravni status, nikome od njih neće biti dozvoljeno da prilagođava raspored rada svojim potrebama. Stoga će vreme početka nastave, termine i učestalost održavanja časova odrediti isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, a članovi grupe će imati obavezu da se dobijenom rasporedu, uz manje ili veće ustupke prilagode i slede ga do kraja sprovođenja programa.

Pomenutim kandidatima na raspolaganju je i individualna obuka i kurs - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti. Tada nadležni profesor podučava samo jednog polaznika i može da tok edukacije i zadatke koje kandidat treba da ispuni prilagodi njegovim sposobnostima, predznanju i brzini kojom je kadar da usvaja nove informacije. To će mu svakako omogućiti da brzo i lako, u određenom vremenskom intervalu savlada ono što se od njega očekuje i da stečena znanja može da, bez problema primeni u praksi. Prijavljeni će takođe moći sa svojim predavačem da aktivno komunicira, da pita ono što mu nije jasno i da izražava svoje mišljenje o konkretnoj temi, te da i kroz takvu interakciju proširuje svoje vidike. Osim toga će mu biti omogućeno da raspored po kome će se odvijati kurs u velikoj meri uskladi sa svojim potrebama, jer će mu biti dozvoljeno da navede kog datuma bi želeo da počne sa nastavom, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima predavanja. Ako se sa tim bude saglasio nadležni profesor i koordinator u određenoj poslovnici pomenute institucije, naznačeni raspored će postati zvaničan i prema njemu će se odvijati edukacija sve vreme trajanja seminara.

Pojedinačni polaznici imaju i mogućnost da rade u paru, to jest da po njih dvoje prisustvuju časovima. Takva poluindividualna nastava se pokazala veoma dobrom u usvajanju praktičnih znanja i veština, jer kandidati podstiču jedno drugo na učenje, ohrabruju se i međusobno pomažu, a time svakako ovaj proces čine zanimljivijim i dinamičnijim. Takođe, putem komunikacije razmenjuju ideje i iskustva, pa bogate svoje znanje, a uz to mogu i da se jedno sa drugim dogovore i naznače koji im datum najviše odgovara za početak edukacije, kao i kojim danima i koliko često bi bilo dobro da imaju predavanja. Da bi zaista mogli da rade prema rasporedu koji su naveli, moraju za to da dobiju punu saglasnost nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije.Ukoliko je potrebno edukovati radnike nekog preduzeća, sprovešće se korporativni kurs i obuka - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti. Ovi kandidati mogu da prate predavanja preko interneta, kao i da dolaze na klasične časove u najbliže predstavništvo organizatora. Osim toga, standardna nastava može da se odvija i u okviru kompanije za koju rade polaznici, kao i na svakom drugom mestu koje oni odaberu, pod uslovom da je tamo moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Vreme održavanja časova, tempo rada i termin početka kompletnog programa zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Plan i program za seminar - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti?

Jedan od obaveznih zakonskih uslova za registraciju motornog vozila je zaključivanje ugovora o osiguranju, to jest posedovanje polise auto osiguranja za štete pričinjene prema trećim licima. Na časovima kojima će startovati obuka i kurs - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti kandidati će saznati da ovaj vid obaveznog osiguranja pokriva štete koje to vozilo pričini trećim licima, bez obzira na to ko njime upravlja. Ukoliko vlasnik vozila ne bi zaključio ugovor o osiguranju pre nego što vozilo pusti u saobraćaj, bio bi novčano kažnjen, kao i u slučaju da nema Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Predavači će napomenuti i da osiguranje obuhvata naknadu štete trećim licima, koja može da nastane usled smrti, povrede, narušenja zdravlja, oštećenja ili uništenja stvari. Osigurano lice gubi prava iz osiguranja u slučajevima kada vozilo nije korišćeno u skladu sa svojom namenom, ako vozač nije imao vozačku dozvolu, ukoliko mu je ona oduzeta ili ima kaznu zabrane upravljanja vozilom. Isto važi i u situaciji kada je vozač bio pod dejstvom alkohola, ako je vozilo bilo tehnički neispravno, ukoliko je šteta pričinjena namerno, te ako je vozač pobegao sa lica mesta i nije dao lične i podatke o osiguranju.

Polaznici će biti informisani da se utvrđivanje premija za obavezno osiguranje vozila vrši prema sistemu bonus - malus, koji zavisi od toga da li je lice koje osigurava vozilo u prethodnom peroidu imalo prijavljenu štetu za koju je odgovorno. Početni premijski razred je četvrti i, ako osiguranik nije imao prijavljene štete, za sledeći period osiguranja mu se odobrava bonus i prelazak u viši premijski razred, zaključno sa prvim, za koji plaća nižu cenu premije. Profesori će objasniti da je prijava saobraćajne nezgode obaveza vlasnika vozila ili lica koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, i da se to mora obaviti u roku do 15 dana od dana nezgode. Uz registraciju vozila se uvek dobija primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi, standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i ima validnost policijskog izveštaja. On se popunjava u slučaju nezgode sa manjom materijalnom štetom, bez povređenih lica i kada se učesnici u nezgodi dogovore oko pitanja odgovornosti za nastalu štetu. Oni su tada dužni da Evropski izveštaj popune, potpišu i razmene, tako da mogu da ostvare odštetne zahteve na osnovu tog dokumenta.

Dok se održava kurs i obuka - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti, prisutni će saznati da, po osnovu ugovora o osiguranju oštećeni ostvaruje pravo tako što podnosi odštetni zahtev osiguravajućem društvu, a ako on bude osporen ili se na njega ne odgovori u propisanom roku, podnosi se tužba sudu. Profesori će istaći da je pravo na direktnu tužbu korisno, jer se time ubrzava i pojednostavljuje postupak kod odštetnog zahteva i na taj način se doprinosi zaštiti lica koja su u saobraćajnim nezgodama oštećena. Limit osiguranja ili visina minimalnog pokrića se propisuje zakonom, te to može da bude limit bez ograničenja, ograničen ili kombinovani minimalni limit. Trenutno je u Srbiji limit za štetu licima 1 milion evra, a za stvari 200 hiljada evra po nezgodi.

Tokom edukacije biće reči i o dokazivanju osnova i visine tužbenog zahteva, koje se vrši prema pravilima opšteg parničnog postupka, dakle na osnovu isprava, veštačenjem, saslušanjem stranaka i svedoka. Treće lice, kao oštećeno i korisnik osiguranja od autoodgovornosti dovode se u direktnu vezu sa osiguravačem, tako da mogu da neposredno, direktnom tužbom ostvare naknadu od osiguranja.

Ovlašćeni stručnjaci će se osvrnuti i na situaciju kada je šteta učinjena upotrebom vozila koje nije osigurano ili je nepoznato, te na onu kada je ugovor o osiguranju zaključen sa društvom koje je u stečajnom postupku. Tada, naime treća oštećena lica upućuju odštetni zahtev Garantnom fondu, koji se osniva u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Sredstva za njegov rad se obezbeđuju iz republičkog budžeta, dok nadzor nad poslovanjem Garantnog fonda, kao i nadzor nad radom osiguravajućih društava vrši Narodna banka Srbije.

Svi koji budu pratili specijalizovani seminar - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti upoznaće se i sa pojmom i razvojem sistema zelene karte. On je, zapravo vezan za pitanja osiguranja od autoodgovornosti i naknade štete učinjene u inostranstvu, u zemljama sa kojima Srbija nije potpisala multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju polisa auto - osiguranja. Zelenu kartu osiguranja izdaje osiguravajuće društvo sa kojim je vlasnik vozila zaključio obavezno osiguranje, a ona važi do isteka premije obaveznog osiguranja i potrebno ju je izvaditi za desetak država, recimo za Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Rusiju, Tursku. Polaznicima će biti naznačeno da su opšta pravila koja se primenjuju u sistemu zelene karte i regulisanje odnosa između Nacionalnih biroa za osiguranje predmet Kritskog sporazuma iz 2002. godine, koji je definisao pravila postupanja za ostvarivanje odštetnog zahteva u slučaju nezgode u inostranstvu.

Na kraju edukacije, kandidatima će biti pojašnjeno da je zakonodavstvo i praksa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti koje se primenjuje u Srbiji u potpunosti usklađeno sa Direktivom EC 2009/103. Doneta 2009. godine, ona je objedinila i konsolidovala dotadašnjih pet direktiva, sa izmenama i dopunama, a u cilju veće slobode kretanja vozila na teritoriji zemalja EU i višeg stepena zaštite žrtava saobraćajnih nezgoda.

Kada i gde se održava obuka i kurs - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti?

Oni koji su zaposleni u nekoj firmi i žele da isprate ovaj obrazovni program radiće prema rasporedu koji sporazumno budu odredili koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije i lice koje je za to ovlastila njihova kompanija. Ukoliko se korporativni kurs i obuka - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti sprovodi online, polaznici sami biraju mesto na kome će pratiti predavanja, dok u slučaju da odaberu klasičnu nastavu, mogu na časove da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, da rade u okviru svojih preduzeća ili na bilo kom mestu na kome za to postoje potrebni tehnički uslovi.

Pojedinačni polaznici jednako mogu da izaberu klasična predavanja, ali će ona za njih biti organizovana isključivo u određenom predstavništvu organizatora. Takođe im se nudi mogućnost da časove pohađaju preko interneta, ali za taj pristup moraju unapred da se pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera. Za ovaj postupak biće im data sva potrebna uputstva i smernice, a ako im ne pođe za rukom da sve to urade samostalno, mogu svakog dana tokom radnog vremena da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu naznačene institucije.

Svi koji su prijavljeni kao fizička lica i žele da obaveze vezane za ovu edukaciju što bolje uklope u svoj ustaljeni životni ritam mogu da pohađaju individualni seminar - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti. Tada će, naime biti najverovatnije u prilici da nastavu pohađaju prema rasporedu koji sami budu odredili, pošto će biti slobodniji da u tom smislu definišu datum za početak kursa, termine i učestalost održavanja časova koji će najmanje poremetiti njihovu ustaljenu rutinu. Svakako, ovaj raspored može početi zvanično da se primenjuje tek pod uslovom da ga u potpunosti odobri stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. U suprotnom, u njega će morati da se unesu određene izmene, ali će se u tom slučaju voditi računa o željama konkretnog kandidata i nastojaće se da finalna verzija rasporeda što više bude sa njima usklađena.

Dotičnim polazniciima na raspolaganju je i poluindividualna obuka, kada nastavu prate u paru, to jest zajedno sa još jednim kolegom. Oni takođe imaju mogućnost da značajno utiču na vreme održavanja časova, ritam delovanja i datum početka kompletnog programa, jer će u vezi sa tim moći da se prvo međusobno dogovore, a zatim da zajedno sa nadležnim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora utvrde finalnu verziju rasporeda, koji će svim učesnicima što je moguće više da odgovara.

Osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti biće, međutim obavezne da se pridržavaju rasporeda koji bude napravio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. U vezi sa vremenom početka seminara, terminima ili učestalošću održavanja časova oni neće moći da iznose svoje lične zahteve, već će morati da do kraja programa slede raspored koji bude zvanično saopšten.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti?

Osobe koje nastavu žele da pohađaju kao pojedinci mogu da odaberu klasičnu edukaciju i da na časove, u određenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Nudi im se i online seminar - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti, kada će predavanja pratiti preko interneta, ali u tu svrhu moraju prethodno na svoj kompjuter da instaliraju poseban namenski softver. To će najverovatnije uspeti da urade samostalno, jer postupak nije uopšte komplikovan, ali ako budu imali bilo kakvih teškoća mogu svakako da računaju na tehničku podršku u svakom predstavništvu organizatora.

Bilo da se odluče za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pojedinačni polaznici imaju mogućnost da se edukuju potpuno odvojeno od ostalih, odnosno da pohađaju individualnu nastavu. Ovde im je nadležni predavač apsolutno posvećen, pa može da način izlaganja gradiva, tempo rada i zahteve koje postavlja pred konkretnog polaznika prilagodi njegovim sposobnostima, brzini kojom uči i uopšte, njegovoj ličnosti. Svi koji odaberu ovu edukaciju moći će i da pitaju ono što im nije jasno, ako je potrebno da traže objašnjenja, ali i da, zahvaljujući takvoj interakciji dobijaju brzu povratnu informaciju o ispravnosti svojih stavova. Osim toga, biće im omogućeno da naznače kada i u koliko sati im odgovara da imaju časove, kao i kog datuma bi želeli da počnu sa obukom. Taj raspored, međutim može postati zvaničan samo ukoliko bude odobren od strane stručnjaka koji vodi edukaciju i koordinatora za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

U okviru ponude organizatora edukacije, način rada koji im odgovara mogu da pronađu i osobe koje žele da predavanja pohađaju po dvoje. Dakle, poluindividualna obuka i kurs - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti daće im priliku da se međusobno pomažu, upućuju i savetuju, te da tako olakšavaju postupak učenja jedno drugom, ali i da rade u jednom zanimljivom okruženju, uz neprekidnu pomoć svog partnera. Pored toga, mogu da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i zvaničnim reprezentom pomenute institucije dogovaraju oko svega što se odnosi na organizaciju nastavnog procesa, pa da tako sporazumno odrede najpogodnije termine za održavanje časova, njihovu učestalost i vreme početka celokupnog programa.

Grupna nastava kreirana je za osobe koje žele da rade u društvu većeg broj ljudi, ali da bi grupa mogla da počne da funkcioniše potrebno je da se prijavi minimalni broj polaznika. Važno je da osobe koje izaberu ovaj pristup znaju da će morati da prihvate termine za održavanje predavanja, tempo rada i vreme početka kursa koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i da u vezi sa tim neće moći da iznose neke svoje zahteve, budući da oni jednostavno neće biti uzimani u razmatranje.

Kada su za naznačenu edukaciju zainteresovani radnici neke kompanije, organizator će ponuditi da se za njih sprovede korporativni kurs i obuka - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti. Oni mogu da časove prate preko interneta ili na klasičan način, kada će u tom cilju dolaziti u najbližu poslovnicu pomenute institucije, a osim toga će moći da se edukuju i u okviru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu gde je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Raspored po kome će se obučavati zajedno će formirati zvanični predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Koliko traje seminar - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti?

Za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti. Tada, naime termine i ritam održavanja časova određuje jedino koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a kandidati na to ne mogu uopšte da utiču svojim zahtevima.

Osobe koje budu pohađale poluindividualnu i individualnu nastavu takođe će imati isti časova, ali ne obavezno i takav raspored. One će, zapravo sa svojim predavačem i zvaničnim reprezentom pomenute institucije moći da se dogovaraju u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, te će tako odrediti one koji će im najviše odgovarati.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti planiran je isti fond časova. No, u ovom slučaju, raspored časova će zajedno napraviti zvanični predstavnik institucije organizatora i osoba koja istupa u ime kompanije čiji radnici pohađaju obuku.

Spisak gradova za kurs i obuku "Šta podrazumeva ugovor o osiguranju od autoodgovornosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje