Kurs i obuka - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza

Budući da se radi o vrlo osetljivoj temi, a sa kojom se neretko poslodavci susreću, to je navedeno da je specijalizovana obuka i kurs - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza upravo vlasnicima kompanija, kao i direktorima prvenstveno namenjena. Takođe bi trebalo i da nadležni u odeljenju ljudskih resursa, kao i oni koji se nalaze na čelu pravnih odeljenja u firmama različite strukture prate nastavu, a kako bi se sa ovom temom adekvatno upoznali. Sem toga, svako kome je interesantno ono čime se edukacija bavi bi, svakako trebalo da je pohađa.

Prvo se zahteva da svi koji su zainteresovani propisno izvrše prijavu, a njihova obaveza je da u trenutku upisa svu neophodnu dokumentaciju dostave i da lično u prostorije izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford dođu, a kako bi prema aktuelnim pravilima postupak upisa bio sproveden.

Neophodno je da svaki kandidat osnovne informacije dostavi, kako bi se prijavio, a dostupne su tri varijante, te će svako od njih odgovarajuću i odabrati. U radno vreme konkretnog predstavništva on može lično da dođe i ovlašćenom licu navede kako svoje ime i prezime, tako isto i datum rođenja, te naravno broj telefona. Postoji i opcija da navedene informacije dostavi elektronski, to jest da ih na mejl adresu ove institucije pošalje, a može i putem telefona prijavljivanje da izvrši.


Moramo istaći da se specijalizovani seminar - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza može pohađati i od strane pojedinačnih polaznika i zaposlenih u nekoj kompaniji, a kojom prilikom se sprovodi takozvana korporativna obuka.

Za oba tipa edukacije važi pravilo da se mogu pohađati i na uobičajen način, odnosno direktno u poslovnicama institucije organizatora i online. A uz to se nastava može pratiti u formi individualne, poluindividualne i grupne.

Da pojednostavimo, od svakog prijavljenog, odnosno upisanog se očekuje da ovlašćenom licu prilikom zvaničnog upisivanja navede kako će časove pohađati, da bi mogao da dobije precizne informacije o načinu organizacije.Neophodno je da ima računar apsolutno svaki polaznik koji želi nastavu da pohađa onlajn, a svakako će preko namenske platforme pristupati predavanjima u tom slučaju. Poželjno je da postoji i stabilna internet veza, kako ne bi dolazilo ni do kakvih poteškoća tokom sprovođenja časova, a uputstvo za korišćenje specijalne platforme će biti dostupno na vreme svakom prijavljenom.

Predviđeno je da odmah nakon što izabere između online i klasične nastave, polaznik donese odluku i da li će časove pohađati individualno, u paru ili u grupi.

Zbog kvaliteta nastave, organizator preporučuje najviše osmoro ljudi koji imaju pravo da prisustvuju grupnoj edukaciji, ali na zahtev polaznika može biti i veći broj, dok je osnovni uslov za formiranje grupe i početak te vrste nastave prijava minimum 4 osobe. Svakako će grupni kurs i obuka - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza tek nakon toga moći da bude organizovan, a naglašavamo da ovlašćeno lice konkretne poslovnice ima pravo jedino u tom slučaju da odluči kako će se edukacija odvijati. Preciznije rečeno, koordinator za nastavu će prvo oformiti grupu, zatim odrediti termine održavanja časova, datum početka i dinamiku, te o tome obavestiti prijavljene. Bude li se dogodilo da neko od njih iznese zahtev za izmenom, na primer termina održavanja, biće mu predočena činjenica da se to ne dozvoljava prilikom organizacije ove vrste nastave.

U velikoj meri je slobodan princip koji se poštuje prilikom organizacije individualne i poluindividualne nastave, uzevši u obzir da se svaki prijavljeni tada dogovara o detaljima direktno sa predavačem i zvaničnim koordinatorom za nastavu, one poslovnice u kojoj je prethodno i izvršio upis. Ne samo da će oni odrediti kog datuma će početi ili poluindividualna ili individualna edukacija, već će se usaglasiti i oko termina u kojima će časovi biti održani, kao i oko dinamike.

Pomenuli smo prethodno da ova institucija organizuje i nastavu isključivo namenjenu zaposlenima, a koja se sprovodi na zahtev nadležnih u određenom preduzeću. Svakako će se oni u tom slučaju o svemu precizno dogovoriti sa stručnjakom, koji je u konkretnom predstavništvu organizatora za te poslove zadužen. Iako se korporativna obuka i kurs - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza, u principu organizuje sasvim isto kao i nastava za pojedinačne polaznike, postoji jedan izuzetak. Dakle, pored toga što klijent može izabrati da li će njegovi zaposleni pohađati nastavu u grupi, individualno ili u paru, on će precizirati i da li mu više odgovara princip koji podrazumeva online ili klasična edukacija. S u slučaju da mu ne odgovaraju te dve opcije, pravi se izuzetak u vezi sa mestom održavanja, jer se ta vrsta edukacije može po potrebi organizovati i u prostorijama firme koja je zainteresovana. Ipak, moraju biti ispunjeni određeni uslovi, a koji se tiču primarno opremljenosti konkretnog prostora, te će svakako sa njima klijent prethodno da bude upoznat.

Program stručnog kursa - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza

Jasno je da zaposleni u određenim slučajevima ne vode toliko računa o svojim obavezama, tako da zloupotrebljavaju i prava koja su im data, a primećeno je da se to najčešće odražava na bolovanje.

Svakako je nastavnim planom i programom, u skladu sa čijim pravilima se sprovodi specijalizovani kurs i obuka - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza predviđeno da na samom početku polaznici prvo budu upoznati sa povredom radnih obaveza na različite načine, a nakon čega će fokus staviti predavači upravo na zloupotrebu bolovanja.

Prema slovu zakona, zloupotreba podrazumeva da zaposleni odsustvo zbog bolesti koristi u druge svrhe, zatim da na posao ne dolaze bez adekvatne saglasnosti, te da bolovanje koristi u periodu dužem od predviđenog. Sa svim aspektima zloupotrebe će polaznici ove stručne edukacije biti upoznati, a nakon toga će profesori govoriti i o specijalnoj vrsti zloupotrebe koja je vezana za odsustvovanje usled izvršenih neprimerenih radnji na radnom mestu, kao što su na primer pronevere ili krađe.

Osim toga, stručni kurs i obuka - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza će se baviti i temom koja je vezana za prestanak radnog odnosa, do koga dolazi upravo usled zloupotrebe radnih obaveza, tako da će prisutni saznati i koje su pravne posledice takvih situacija. Naravno da će im biti objašnjeno i zbog čega poslodavac ima pravo da da otkaz, s tim što će svaki razlog biti dodatno pojašnjen primerima. Tako će, recimo polaznici saznati na koji način bi poslodavac trebalo da radniku da otkaz ako zloupotrebljava bolovanje, odnosno ako odsustvuje duže od predviđenog perioda, a za to nema opravdanog razloga, te će dobiti informacije o prestanku radnog odnosa usled pojave tehnološkog viška, a biće reči i o mnogim drugim razlozima koji mogu dovesti do prestanka radnog odnosa. Tom prilikom će predavači govoriti i o zakonskim rokovima, koji moraju biti ispoštovani, a korak po korak će biti objašnjena i celokupna procedura. Svakako će im biti ukazano i na određene propuste, koji su u praksi primećeni, a nakon toga će profesori objasniti i kako se te greške eventualno mogu ispraviti.

Sporazum o prestanku radnog odnosa će takođe biti tema ovog kursa, a biće detaljno obrađena i ona koja se odnosi na zaštitu posebnih kategorija zaposlenih od otkaza. Zapravo će u tom delu stručni seminar - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza da se bavi temom vezano za zaštitu porodilja i trudnica, kao i za regulisanje onog slučaja kada je neophodno da zaposleni odsustvuje sa svog posla kako bi negovao dete.

U završnom delu će biti reči o različitim disciplinskim merama, koje se u konkretnom slučaju moraju preduzeti, a prisutni će saznati i koji su pravni aspekti, odnosno posledice ukoliko se zaposleno lice udalji sa rada, a za to ne postoji realan razlog. Naravno da će polaznicima biti objašnjeno na primerima i kako u tom slučaju funkcioniše postupak povratka na određeno radno mesto, odnosno u kojim situacijama se mora zaposlenom isplatiti nadoknada štete.

Sama činjenica da je ova edukacija interaktivna je olakšavajuća za polaznike, zato što će im u određenim segmentima biti dopušteno da upute pitanja predavačima, a kako bi svaku nejasnoću koju imaju vezano za ovu temu razrešili odmah.

Gde se održava kurs i obuka - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza i kada?

Da bi svaki prijavljeni mogao da dobije precizne informacije o tome na kom mestu i u kojim terminima se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza, prvo će morati da odluči koja od ponuđenih opcija mu najviše odgovara.

Radi se, zapravo o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje u svakoj svojoj poslovnici širom zemlje, a kada ona podrazumeva klasičan pristup.

Sa druge strane je mogućnost pohađanja predavanja onlajn, kojom prilikom se od zainteresovanih zahteva da poseduju lični računar, ali i da mu obezbede što bolju vezu sa internetom. Inače se online edukacija sprovodi preko specijalne platforme, a detalje koji se odnose na njeno korišćenje će ovlašćeni predstavnik institucije organizatora dati svakom prijavljenom pojedinačno.

Predviđeno je da se i online i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, te tako kandidati biraju između grupne, poluindividualne i individualne nastave.

Princip koji se primenjuje kada se sprovodi grupni seminar - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza je specifičan i vrlo strog zato što, praktično govoreći koordinator za nastavu jedini ima pravo da definiše i dinamiku održavanja i termine, kao i datum početka. Ali da bi došlo do toga da on sve prethodno navedeno odredi, mora se minimum broj osoba u jednom predstavništvu prijaviti, tako da tek nakon kreiranja grupe od najmanjeg broja članova on određuje sve to. Maksimalan broj ljudi koji se može naći u jednoj grupi zavisi od broja prijavljenik polaznika, a ukoliko broj prijavljenih bude ugrožavao kvalitet nastave bilo kakav zahtev za izmenom zavisiće od odluke organizatora odnosno aktuelnog pravilnika ove institucije.

Ako nekome ne odgovara tako strog način organizacije, može se opredeliti da časove pohađa samostalno ili u društvu još jednog kandidata, a tom prilikom se primenjuje isti princip organizacije. Najjednostavnije rečeno, o tome kog datuma će početi ili individualna ili poluindividualna obuka, odnosno koliko će trajati, to jest kakvom dinamikom će biti organizovana i kada će početi, će se dogovoriti ovlašćeno lice određene poslovnice organizatora i prijavljeni.

Uzevši u obzir da je u ponudi i korporativni kurs i obuka - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza, to znači da se nastava organizuje isključivo za radnike u određenoj firmi. U tom slučaju će predstavnik kompanije, odnosno vlasnik definisati princip organizacije sa licem, koje je ispred institucije organizatora za te poslove ovlašćeno. Osim određivanja datuma početka i termina, kao i dinamike sprovođenja, oni se mogu usaglasiti i oko mesta održavanja. Zapravo je korporativna obuka jedina kod koje je dozvoljeno izmeniti lokaciju sprovođenja časova, tako da radnici mogu predavanja tom prilikom da prate i u okviru svoje firme, ali samo ako klijent to iznese kao zvaničan zahtev i ukoliko tačno definisani zahtevi, vezano za opremljenost prostora budu zadovoljeni u potpunosti.

Na koji način se sprovodi seminar - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza?

Određeno je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da se specijalizovana obuka i kurs - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza, a kada nastavu pohađaju pojedinačni polaznici može pratiti na više načina.

Napominjemo da je u ponudi i korporativna obuka, koja uključuje potpuno isti princip organizacije kao i nastava za pojedinačne polaznike, s tim što isključivo tom prilikom organizator dozvoljava izmenu mesta održavanja. Preciznije, ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća i institucije organizatora definiše kako će zaposleni pohađati nastavu, to jest preciziraju kada će ona početi, da li će biti u grupi, za po jednog polaznika ili za njih dvoje, te da li će se odvijati online ili u poslovnicama organizatora. U skladu sa tim se određuje i datum početka, termini sprovođenja i dinamika, a ako je zvanično iznet zahtev da se časovi organizuju u toj kompaniji, mora biti u potpunosti ispoštovano sve što je vezano za opremljenost prostora, o čemu će klijent prethodno biti obavešten.

Svaki prijavljeni ima mogućnost izbora između individualne, grupne i poluindividualne nastave, tako da odlučuje da li će časove pohađati sa više polaznika (između četvoro i osmoro njih) ili će to učiniti u društvu samo jedne osobe, odnosno potpuno samostalno.

Grupna edukacija podrazumeva tačno definisan broj polaznika, a termine u kojima se časovi u tom slučaju održavaju, kao i dinamiku određuje nadležno lice u predstavništvu pomenute institucije. Svakako ta osoba precizira i datum početka grupne nastave, a ima pravo to da učini tek pošto se minimalan broj polaznika za njeno pohađanje prijavi. Kandidati koji budu zahtevali izmenu ma kog segmenta, će biti obavešteni da zvanični pravilnik ne dozvoljava promene kod ovog tipa edukacije.

U ponudi je i individualni kurs i obuka - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza, kao i nastava koju treba dvoje polaznika da pohađaju, a obe se organizuju na isti način. Tom prilikom će prijavljeni definisati kako tačan datum početka jedne ili druge edukacije, tako isto i dinamiku sprovođenja časova, odnosno termine, a sve to u dogovoru sa koordinatorom za nastavu, te sa nadležnim profesorom.

Podrazumeva se da svaka od prethodno pomenutih vrsta edukacija može da bude organizovana na dva načina, tako da polaznici imaju izbor između onlajn i klasične edukacije.

Preko kandidatovog računara, a koji naravno mora tom prilikom posedovati, se organizuje edukacija online, s tim što je dobro naglasiti da je neophodna što bolja internet konekcija, kako bi časovi mogli da se odvijaju bez ikakvih smetnji. S obzirom na to da predavanjima kandidati pristupaju preko namenske internet platforme, podrazumeva se da će sa svim detaljima koji se odnose na njeno korišćenje oni biti neposredno pre početka upoznati.

Ukoliko polaznik želi da specijalizovani seminar - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza pohađa na klasičan način, to znači da prihvata obavezu da u prethodno tačno određenim terminima časove prati direktno u predstavništvu institucije, koja je zadužena za organizaciju edukacije.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza?

Trebalo bi da svako ko se opredeli da specijalizovani seminar - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza pohađa u grupi. O tačnoj dinamici, u skladu sa kojom će određeni fond časova, u tom slučaju da bude raspoređen, svaki prijavljeni će naknadno biti informisan, budući da se prvo mora sačekati kreiranje grupe, koju će činiti minimalan broj članova. Svakako će organizator odrediti i datum početka grupne nastave, ali i termine, pa pojedinačno polaznike o tome obavestiti.

Moramo naglasiti da ne postoji mogućnost unapred da bude definisano trajanje kako individualne, tako i poluindividualne edukacije, zato što se na drugačiji način od grupne one sprovode. Osoba koja se opredeli da navedenu edukaciju pohađa samostalno ili sa još jednim polaznikom će odrediti trajanje, a zajedno sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Pored toga što će se oni usaglasiti oko načina na koji će predviđeni broj radnih sati biti raspoređen, preciziraće i datum početka kako individualne, tako i poluindividualne nastave, ali i termine.

Takođe, ako se organizuje korporativni kurs i obuka - šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza, trajanje zavisi od dogovora koji će imati organizator sa ovlašćenim predstavnikom zainteresovane firme. Izuzev preciziranja dinamike, biće neophodno da se oni usaglase i oko datuma početka korporativne obuke, kao i oko termina, ali i oko detalja koji se odnose na lokaciju sprovođenja te vrste nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Šta preduzeti kada dođe do zloupotrebe bolovanja i radnih obaveza"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje