Kurs i obuka - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu

Lica koja su, u okviru određenih organizacija zadužena za bezbednost i zdravlje na radu predstavljaju grupu na koju je usmerena stručna obuka i kurs - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu. Sa temama koje obuhvata ovaj seminar svakako je korisno da se upoznaju i poslodavci, kao i osobe zaposlene u kadrovskim službama, odnosno one koje se, posredno ili neposredno bave ljudskim resursima. Pomenuti obrazovni program takođe je namenjen i inspektorima rada, specijalistima medicine rada, kao i lekarima opšte prakse, zaposlenim u Domovima zdravlja.

U slučaju da su za navedenu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekoj firmi, biće organizovana korporativna nastava i to preko interneta ili na uobičajen način. Polaznici koji budu želeli da prate klasična predavanja dolaziće u određenu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili će, pak moći da traže da se časovi održavaju u njihovom preduzeću, te na svakom drugom mestu gde ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Raspored po kome će raditi, odnosno termine i učestalost održavanja časova, kao i datum početka sprovođenja programa u dogovoru će definisati osoba koju je ovlastila konkretna firma i koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da rade na klasični način i da na predavanja, prema rasporedu koji bude utvrđen dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Tamo će se edukovati u prostorijama koje su opremljene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja i u jednoj prijatnoj opuštenoj atmosferi. Za njih može da se sprovede i online kurs i obuka - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu, ali tada moraju da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da pohađaju časove preko interneta. Ovaj postupak je prilično jednostavan i većina prosečnih kandidata uspeva da ga obavi bez ikakvih problema, ali je svakako za one kojima to ne pođe za rukom obezbeđena tehnička podrška od strane informatičkih stručnjaka u svakom predstavništvu pomenute institucije.


Bilo za koju od naznačenih opcija da se opredele, polaznici mogu da se obučavaju u grupi. Ovaj broj članova grupe ocenjen je kao najpogodniji za organizovanje valjane interakcije među njima, u koju će svako moći da iznese svoje mišljenje i ostvari željeni napredak. Pomenuti model obuke predstavlja, naime aktivan komunikacijski proces i učenje zapravo ima socijalnu osnovu, pa se smatra da će tako i povučeniji kandidati pod uticajem onih koji su ekstrovertni i slobodni moći da povećaju radnu aktivnost i postignu predviđene ciljeve. Ovaj pristup odlikuju se i jednim specifičnim načinom određivanja rasporeda po kome će se raditi, pošto će tada vreme održavanja časova, datum početka obuke i celokupan tempo rada definisati isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije. Polaznici na to nikako neće moći da utiču svojim zahtevima, pošto jednostavno nije moguće svima njima u tom smislu udovoljiti, a potrebno je da članovi grupe imaju jednak status.

Oni koji žele da rade u društvu, ali ne tako velikog broja ljudi kao što je to slučaj kod grupne nastave mogu da pohađaju poluindividualni seminar - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu. Tada za pravo predavanjima prisustvuje dvoje kandidata, koji deluju kao partneri u obrazovnom procesu i među njima svakako treba da postoji spremna za saradnju i uspostavljanje kvalitetne dvosmerne komunikacije, tokom koje će se dopunjavati, razmenjivati ideje i iskustva, te i na taj način proširivati kompetencije vezane za datu oblast. Moći će i da odrede datum početka obuke koji im najviše odgovara, ali i vreme i ritam održavanja predavanja, a zatim da se u vezi sa tim konsultuju sa svojim predavačem i zvaničnim reprezentom institucije organizatora. Potrebno je, naime da ova službena lica odobre predloženi plan delovanja, pošto su i oni aktivni učesnici u obrazovnom procesu.

Individualna nastava podrazumeva da ovlašćeni profesor podučava samo jednog kandidata, da usmerava i organizuje obrazovni proces. No, to ne znači da je polaznik koji odabere ovaj pristup pasivan i da funkcioniše kao primalac gotovih znanja. Naprotiv, on se sve vreme podstiče na komunikaciju, u kojoj može da izražava svoje mišljenje, osporava ili se saglašava sa iznetim tvrdnjama, ali i da postavlja pitanja u vezi sa svime što mu nije jasno. Tokom ovog procesa veoma se vodi računa o sposobnostima, predznanju i brzini kojom dotični polaznik usvaja nove informacije i u skladu sa tim se organizuje celokupna edukacije, kako bi on lako i brzo ostvario predviđene ciljeve i postigao odgovarajuće rezultate. Posebnu pogodnost ovog modela obuke predstavlja činjenica da kandidat može da navede kada mu odgovara da počne sa radom, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njegovu ustaljenu rutinu. Da bi traženi raspored počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga prethodno odobriti profesor koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije.Svi koje zanima specijalizovana obuka i kurs - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu treba da najpre dođu u najbliže predstavništvo organizatora i da se tamo prijave, a taj isti postupak mogu da obave i preko telefona, kao i elektronskim putem. Tada će navesti svoje lične podatke, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste, a nakon toga biće pozvani na upis, kome moraju lično da prisustvuju. Tom prilikom će takođe morati da ovlašćenom licu predaju određena dokumenta, a svi zvanični spisi koje je potrebno da u tu svrhu pribave biće im, naravno na vreme navedeni, kako bi mogli da se adekvatno pripreme za ovu proceduru.

Čime se bavi kurs i obuka - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu?

Zaposleni na radnim mestima koja su naročito teška i opasna po zdravlje ili na pozicijama koje ne mogu da se profesionalno obavljaju posle određenih godina života, kao što je to recimo slučaj kod baletskih igrača, privilegovani su u smislu obračunavanja radnog staža. Osobama koje pohađaju specijalizovani seminar - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu biće objašnjeno da se tada za ispunjavanje uslova za ostvarivanje penzije računa radni staž sa uvećanim trajanjem, takozvani beneficirani radni staž. Uvećanje se, u zavisnosti od radnog mesta, kreće u rasponu od 14 do 18 računatih meseci za 12 meseci provedenih na radnom mestu. To znači da zaposleni na takvim radnim mestima ostvaruju znatno ranije pravo na uživanje pune penzije, što u najpovoljnijem slučaju podrazumeva prekid radnog odnosa sa obračunatih 40 godina staža i minimum 55godina života, dok je za podoficire i oficire do čina pukovnika potrebno 53 godine života.

Stručnjaci koji vode edukaciju će istaći da su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranje utvrđene kategorije poslova u državnim organima ili službama na kojima se priznaje uvećani radni staž. Tu, recimo spadaju pojedini policijski službenici, zaposleni u MIP-u, pripadnici BIA i VOA, zaposleni u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, poreski inspektori, ali i profesionalna vojna lica.

Prisutnima će biti predstavljen i drugi podzakonski akt koji reguliše navedenu problematiku, a to je Pravilnik o radnim mestima i poslovima za koje se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. U ovom dokumentu su nabrojane privredne grane i radna mesta sa povećanim rizikom, odnosno sa beneficiranim radnim stažom, a na spisku su pozicije u rudnicima (podzemna eksploatacija uglja, površinski kopovi lignita, bakra i boksita, rudnici metala i nemetala), radna mesta vezana za geološka istraživanja, crnu metalurgiju (železare, visoke peći i konvertorske čeličane), kao i za obojenu metalurgiju (valjaonice, cinkare, flotacija olova i cinka). Na časovima koje uključuje obuka i kurs - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu predavači će navesti da se na ovaj poseban način obračunava staž i onih koji su zaposleni u livnicama, kovačnicama, proizvodnji i preraia nafte i naftnog gasa, šumarstvu (seča i transport stabala), hemijskoj industriji (proizvodnja kiselina, baza, boja, lakova i drugih aktivnih supstanci), zatim u namenskoj proizvodnji (oružje, eksplozivi i eksplozivne materije), brodogradilištima (farbari i zavarivači), proizvodnji stakla. U ovom posebnom režimu nalaze se i radna mesta u saobraćaju (letačko osoblje, posada brodova, kontrola leta, mašinovođe, vozači autobusa i teških kamiona), zdravstvu (radiologija i poslovi u službi za hitnu pomoć), a na isti način su privilegovani i baletski igrači i operski pevači, radnici u nuklearnim postrojenjima, kao i veliki broj zaposlenih u građevinastvu i prerađivačkoj industriji.

S obzirom na to da gotovo uvek postoje nedoumice oko radnih mesta koja ispunjavaju uslove za priznavanje beneficiranog staža, kao i u vezi sa osobom koja može da pokrene postupak za priznavanje, ovlašćeni stručnjaci će se na časovima posebno pozabaviti ovim pitanjima. Objasniće kandidatima i od kada do kada se računa beneficirani staž i da li postoji razlika između radnih mesta sa povećanim rizikom i onih sa beneficiranim stažom.

Pre no što se završi kurs i obuka - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu, profesori će istaći da stepen uvećanja, postupak i način za definisanje poslova i radnih mesta na kojima se računa ovako radni staž, a koja nisu obuhvaćena Pravilnikom, utvrđuje ministar nadležan za poslove PIO, na predlog fonda. Za pokretanje postupka pred komisijom koju obrazuje fond PIO potrebno je dostaviti stručnu dokumentaciju koju izrađuje organizacija registrovana za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Polaznici će saznati da postupak može da pokrene poslodavac, sindikat i fond, po službenoj dužnosti, ali i da dokumentacija, urađena u skladu sa Metodologijom koja se nalazi u prilogu Pravilnika, obuhvata podatke i procene o radnom mestu, tehnološkom procesu, aktivnostima radnika na radnom mestu, elemente za procenu fizičkog i psihofiziološkog napora, štetnosti i opasnosti na radnom mestu i sredstva zaštite na radu. Suštinski, radi se o standardnim metodama za izradu akta o proceni rizika.

Ovlašćeni predavači će, najzad naznačiti da je revizija radnih mesta na kojima se staž računa sa uvećanjem, a time i Akta o proceni rizika, propisana Zakonom o PIO, najduže na svakih 10 godina. Ona se vrši na osnovu promena u tehnologiji, organizaciji proizvodnih procesa i unapređenja zaštite na radu, a postupak može da pokrene i sam poslodavac.

Gde i u koje vreme se odvija seminar - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu?

Osobe koje kao pojedinci pohađaju ovu edukaciju mogu da rade odvojeno od ostalih, to jest da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu. Mesto na kome će oni pratiti nastavu zavisiće od toga da li žele da se edukuju online ili na klasičan način. Ako se odluče za prvu opciju, moći će sami da odaberu lokaciju, dok će u drugoj varijanti morati da, u odgovarajućim terminima dolaze na časove u najbliže predstavništvo naznačene institucije. U svakom slučaju, biće im omogućeno da naznače koji im termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju, kao i kada bi bilo najzgodnije da počnu sa radom. Zatim će taj njihov predlog razmotriti ovlašćeni predavač i zvanični reprezent institucije organizatora i, ukoliko oni budu smatrali da navedeni plan delovanja može da se prihvati kandidatu će biti omogućeno da se obučava prema rasporedu koji je tražio, što će mu svakako znatno olakšati organizaciju i pružiti priliku da obaveze vezane za ovaj kurs lakše uklopi u svoj način života i ispunjavanje ostalih dužnosti.

Mesto na kome će se edukovati osobe koje se opredele za poluindividualni model nastave takođe će zavisiti od toga da li žele da rade na klasičan način ili preko interneta. U prvom slučaju, dolaziće na časove u određenu poslovnicu organizatora, u odgovarajućim terminima, dok će sami odrediti lokaciju na kojoj će pratiti online predavanja. U svakoj varijanti će moći da odrede vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum startovanja celokupnog programa, ali samo ukoliko za to dobiju odobrenje nadležnog profesora i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Ukoliko se i budu pravile izmene u traženom rasporedu svakako će se nastojati da se želje i potrebe polaznika maksimalno zadovolje.

Osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu takođe će na klasične časove dolaziti u određenu poslovnicu naznačene institucije ili će raditi preko interneta, sa mesta koje im najviše odgovara. Međutim, ni u jednoj od pomenutih varijanti neće moći da, na osnovu svojih potreba traže da se časovi održavaju u određenim terminima niti da utiču na datum startovanja edukacije i ritam kojim će se raditi. Sve navedene pojedinosti odrediće ovlašćeni koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a polaznici će se prilagoditi i pridržavati ga se do kraja programa.

Kao što je već rečeno, bilo da rade pojedinačno, u grupi ili u paru, kandidati mogu da pohađaju klasične časove i to u savremeno opremljenim prostorijama njima najbliže poslovnice organizatora ili, pak da se odluče za online edukaciju, ali su za nju obavezni da blagovremeno na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Za to će im biti data sva potrebna uputstva i smernice, a ako ipak ne budu uspeli da zadatak obave samostalno, mogu da se obrate IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora i dobiju odgovarajuću tehničku podršku.

Lokacija na kojoj će se edukovati radnici određene firme za koje se bude organizovao korporativni seminar - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu zavisiće od toga da li će oni raditi online ili na standardni način. Nastavu preko interneta pratiće, dakle sa mesta koje im odgovara, a klasične časove će moći da pohađaju u moderno opremljenim prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, u kompaniji za koju rade, kao i na bilo kom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Vreme održavanja predavanja, tempo rada i termin početka kursa sporazumno će odrediti zvanični predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu određenoj poslovnici organizatora.

Kako je organizovana obuka i kurs - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu?

Kandidati koji edukaciju prate u statusu fizičkih lica mogu da rade online ili da traže da se za njih organizuje klasični kurs i obuka - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu. Ako se opredele za predavanja preko interneta, moraće da prethodno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što mogu da urade samostalno jer je reč o jednom jednostavnom informatičkom zadatku. No, ako u tome ne budu uspeli, mogu svakako da računaju na tehničku podršku koju će pružiti informatičari u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije. Klasične časove pohađaće, međutim u najbližem predstavništvu pomenute institucije, gde će morati da dolaze u terminima koji budu naznačeni.

Kako klasično, tako i online predavanja će pratiti pojedinci koji budu želeli da dobiju apsolutnu pažnju i posvećenost nadležnog predavača. Profesor će, dakle podučavati samo jednog polaznika i, samim tim moći da stekne jasnu sliku o njegovim sposobnostima, interesovanjima, predznanju i brzini kojom uči. Prema tim kriterijumima organizovaće svoj rad, kako bi omogućio prijavljenom da u potpunosti ovlada predviđenom tematikom i znatno proširi svoje kompetencije vezane za datu oblast. Dotični kandidat nema kome da se prilagođavaju u obrazovnom procesu, pa može da naznači kada bi želeo da počne sa radom, kao i koji termini održavanje časova bi najmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu. Da bi taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga međutim odobriti ovlašćeni profesor i zvanični reprezent institucije organizatora.

Oni koji žele da rade u stalnoj interakciji sa drugima i kojima prija dinamična atmosfera tokom procesa učenja mogu da pohađaju grupni seminar - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu. Grupa može da se oformi samo sa minimum četvoro kandidata, a u njenom sastavu ne sme da bude ni više od osam osoba, no niko od njih neće moći da utiče na raspored po kome će se odvijati edukacija. Moraće, naime da prihvate termine i ritam održavanja časova, kao i datum startovanja celokupnog programa koje bude odredio ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije.

Poluindividualna nastava namenjena je kandidatima koji žele da rade u društvu samo jedne osobe, što znači da tada nadležni profesor podučava dvoje polaznika. Oni komuniciraju sa profesorom, ali i međusobno i svaki član para u potpunosti dolazi do izražaja u obrazovnom procesu. Takođe im je omogućeno da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati nastava, budući da će moći sa svojim predavačem i zvaničnim reprezentom institucije organizatora da se dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima koje se odnose na obrazovni proces. Tako će zajedno odrediti datum njegovog početka, kao i učestalost i termine u kojima će se održavati predavanja.

Ukoliko rukovodioci ili zvanični predstavnici neke kompanije kontaktiraju organizatora sa željom da tamošnji radnici pohađaju pomenutu edukaciju, sprovešće se korporativna obuka i kurs - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu. Kandidati tada mogu da rade online, kao i na klasični način, kada će na časove moći da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da traže da se oni održavaju u okviru njihove kompanije ili na nekom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za adekvatno odvijanje obrazovnog procesa. Vreme početka edukacije, termine i učestalost održavanja časova sporazumno će odrediti osoba koju za to ovlastila njihova firma i zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Koliko će da traje kurs i obuka - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu?

Osobe koje budu pohađale individualni seminar - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu, kao i kandidati koji budu radili u paru imaće isti broj časova, ali će sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije moći da se dogovaraju u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja, pa će tako utvrditi raspored koji će im najviše odgovarati.

Oni koji budu pohađali korporativnu nastavu takođe će imati isti broj časova, ali će raspored njihovih predavanja zajedno da odredi ovlašćeni koordinator za nastavu u instituciji organizatora i lice koja istupa u ime konkretne kompanije.

Za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu, sve detalje obrazovnog procesa utvrđuje ovlašćeni predstavnik pomenute institucije, dok polaznici na to ni na koji način ne mogu da utiču.

Spisak gradova za kurs i obuku "Šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje