Kurs i obuka - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada

Data je preporuka da direktori i vlasnici građevinskih i ostalih srodnih preduzeća svakako budu uključeni u nastavu koju podrazumeva stručni kurs i obuka - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada. Sadržaj ove edukacije će, naravno biti od velike koristi i inženjerima arhitekture, mašinstva, građevinarstva i elektrotehnike, kao i svima koji, bilo iz ličnih ili iz profesionalnih razloga, imaju želju da saznaju nešto više iz naznačene oblasti.

Svi koji žele da pohađaju navedeni seminar treba da najpre prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje, koje kandidati mogu da obave u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili, pak slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Tada je potrebno da navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a nakon toga sprovešće se upis na kurs, kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da ovlašćenom službeniku predaju dokumenta koja će im, svakako blagovremeno biti tačno navedena, kako bi mogli da ih prikupe i adekvatno se pripreme za upis.

Osobe koje su na edukaciju prijavljene kao zaposleni u određenoj firmi pohađaće korporativni seminar - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada. Polaznicima je omogućeno da časove pohađaju preko interneta ili uživo, kada će dobiti priliku i da izaberu između nekoliko lokacija na kojima mogu da se obučavaju. Pre svega, nude im se prostorije najbliže poslovnice naznačene institucije, ali je njihovu nastavu moguće organizovati i u prostoru kompanije u kojoj rade, te na svakom drugom mestu gde ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Za određivanje rasporeda po kome će se raditi biće zaduženi ovlašćeni predstavnik firme koja svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.


Pojedinačni kandidati takođe imaju mogućnost da rade na klasični način i da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u određenu poslovnicu pomenute institucije. Na raspolaganju im je i online obuka, za koju međutim moraju blagovremeno da se pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Za pomenuti postupak dobiće sva potrebna uputstva, pa se veruje da će moći da ga obave samostalno, ali ako se ne budu snašli, u svakom slučaju mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka u svakom predstavništvu organizatora.

Nezavisno od toga za koju se od prethodno pomenutih opcija odluče, osobe koje će nastavu pohađati kao fizička lica mogu da se edukuju nezavisno od ostalih, to jest da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada. U takvoj situaciji oni, dakle mogu da napreduju tempom koji im odgovara i da računaju na maksimalnu posvećenost ovlašćenog profesora, koji će sa svoje strane nastojati da sagleda sposobnosti, predznanje, interesovanja i brzinu kojom dotični polaznik može da usvaja nove informacije i da u skladu sa tim kreira svoj predavači rad. Dodatnu prednost ovog modela rada predstavlja činjenica da je prijavljenom omogućeno da navede kada bi želeo da program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati mu najviše odgovara da ima časove. Taj predlog će razmotriti ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju i zvanični predstavnik institucije organizatora i utvrditi konačni plan delovanja, a svakako će nastojati da maksimalno ispoštuju želje datog kandidata i omoguće mu da nastavu prati prema rasporedu koji je naznačio.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna nastava, kada je predviđeno da nadležni stručnjak istovremeno podučava dvoje polaznika. Oni jedno drugom značajno olakšavaju proces učenja, budući da mogu da se pomažu i ohrabruju, ali i da u razmenjuju svoje ideje, iskustva i sučeljavaju stavove, što bez ikakve sumnje doprinosi znatnom proširivanju kompetencija i bržem usvajanju predviđenih znanja i veština. Biće im pružena šansa i da u velikoj meri utiču na raspored po kome će raditi, odnosno da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije dogovaraju u vezi sa svim detaljima koji se tiču organizacije obrazovnog procesa. Tako će zajedno utvrditi datum njegovog početka, kao i vreme i ritam održavanja časova, pa će se znatno manje stresa i opterećenja moći da prođu ovaj program.Onima koji, pak uživaju u neprestanoj komunikaciji sa drugima i veruju da najlakše uče u takvoj dinamičnoj atmosferi namenjen je grupni kurs i obuka - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada. Članovi grupe, naime ni na koji način neće moći da utiču na datum početka programa, niti na vreme i ritam održavanja časova, pošto se pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarao različit raspored, pa je ovo naučim da budu stavljeni u isti položaj i da grupa funkcioniše kao jedinstvena celina.

Plan i program za seminar - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada

Imajući u vidu činjenicu da kod pojedinih tipova građevina postoji povećani rizik od pojave požara, na predavanjima kojima će početi specijalizovana obuka i kurs - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada nadležni stručnjaci će istaći da investitori, projektanti i izvođači radova imaju obavezu da poštuju tehničke mere iz Preporuke za zaštitu od požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada. Ova pravila su doneta u skladu sa nacionalnim propisom SRPS TP 21, koji tretira stambene, poslovne i javne objekte, kao i garaže. Prisutni će biti informisani da se zaštitom od požara bavi i Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu garaža od požara i eksplozija, kao i Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih zgrada od požara. Pod visokim zgradama, prema klasifikaciji graževinskih objekata podrazumevaju se one koje su više od 30 metra, od kote terena do kote poda najvišeg sprata.

Predavači će istaći i da, prema kategorizaciji ugroženosti od požara visoke zgrade spadaju u II kategoriju, te njihovo planiranje i izgradnja podrazumeva obavezu da se u fazi projektovanja predvidi plato za pristup vatrogasnim vozilima sa onih strana na kojima se nalaze vrata, prozori ili otvori kroz koje je moguće gasiti požar i pristupiti automehaničkim lestvama za spasavanje sa visine. Pristupni put i plato za vatrogasna vozila moraju da ispunjavaju posebne propise koji se odnose na taj deo objekta. Kandidatima će biti objašnjeno da je u fazi planiranja, izgradnje, rekonstrukcije ili dogradnje visokih zgrada potrebno predvideti i načine sprečavanje prenosa požara na druge objekte, te će ih profesori upoznati sa postupcima kojima se to postiže. Tokom predavanja će biti napomenuto da se urbanističko - građevinske mere za smanjenje rizika od požara sprovode izvođenjem stepeništa na način koji sprečava zadimljavanje, adekvatnim dimenzionisanjem nosećih i nenosećih konstrukcija zgrade, čime se postiže opšta otpornost na požar, kao i stvaranjem uslova za brzu i nesmetanu evakuaciju (izgradnjom širokih i visokih prolaza, hodnika, vrata, stepeništa, holova). Na časovima koje obuhvata kurs i obuka - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada polaznici će biti obavešteni da dodatni kriterijumi i posebni pravilnici za zaštitu od požara obuhvataju izvođenje vodosnabdevanja, spoljnu i unutrašnju mrežu hidrantskih priključaka, izvođenje odimljavanja, instalacije za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, te električne i gromobranske instalacije.

Nadležni profesori objasniće takođe da su pomenutim Pravilnikom određene i osnovne arhitektonsko - građevinske mere, recimo debljine i materijali sa određenim protivpožarnim karakteristikama za noseće i pregradne zidove. U zavisnosti od visine objekta, obavezna je podela na požerne sektore koji su odvojeni protivpožarnim zidovima i vratima sa automatskim zatvaranjem. Predmet navedenog dokumenta su i fasade, izolacioni materijali instalacija, stepeništa, evakuacioni putevi i njihove podne, zidne i plafonske obloge od negorivih materijala. Tako će prisutni saznati da su u pogledu inastalacija propisane mere za prostorije kotlarnica, materijali, tipovi vrata i, u slučaju da je zgrada viša od 40 metara obaveza da kotlarnica bude van glavnog objekta ili da mora, ako radi na gas da bude smeštena na poslednjoj etaži i da ima samo spoljni ulaz. Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju se posebno izgrađuju za svaki požarni sektor i moraju da imaju automatsko zatvaranje i isključivanje u trenutku dojave požara. Precizne mere propisane su i za električnu instalaciju, trafo stanice, napajanje liftova i hidrantsku mrežu, sa čime će takođe kandidati biti upoznati.

Svi koji budu pratili seminar - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada saznaće da planiranje i izgradnja garaža, u zgradama ili van njih moraju da budu u skladu sa Pravilnikom koji uređuje tehničke karakteristike objekata namenjenih samo za parkiranje putničkih automobila. Ovaj dokument predviđa da garaže mogu da budu nadzemne (ukopane do 1metra ispod kote terena), otvorene ili zatvorene, zatim podzemne i podzemno - nadzemne. Podzemne garaže mogu da budu automatizovane, da imaju uređaje za podizanje vozila bez vozača ili da imaju garažni lift, za podizanje sa vozačem. Profesori će polaznicima predstaviti i podelu prema površini, odnosno na velike, srednje i male garaže, sa korisnom površinom do 400 kvadrata. Napomenuće da velike i srednje garaže moraju da imaju obezbeđen pristup vatrogasnim vozilima, poseban ulaz za vatrogasnu intervenciju, dva ulaza, to jest izlaza, više rampi za garaže na više nivoa (dve rampe za svaki nivo), pešačke staze sa trotoarom ili zaštitnim stubićima, kao i posebne prostorije za osoblje, instalacionu opremu i pranje automobila. Sa svakog nivoa garaže mora da postoji sigurnosno stepenište za izlazak van objekta, sa predprostorom za provetravanje i nadpritiskom vazduha. Kandidati će takođe biti upućeni u sisteme za dojavu i gašenje požara u velikim i srednjim garažama, kao i u onaj za prinudno provetravanje u podzemnim garažama. Stručnjaci će, najzad podvući da sve navedene tehničke mere imaju za cilj smanjenje rizika od izbijanja i prenošenja požara na susedna vozila, trovanja i gušenja ljudi zbog zadimljavanja.

Kada i gde se održava obuka i kurs - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada?

Ukoliko rukovodstvo neke kompanije smatra da je pomenuta edukacija korisna za njihove radnike, organizator može da ponudi da se za njih sprovede korporativni kurs i obuka - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada. Oni će početi sa radom onog datuma koji zajedno budu odredili ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji. Ova službena lica takođe će precizirati kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi, bilo da se seminar sprovodi na klasični način ili online. Bitno je naglasiti, međutim da osobe koje budu želele da rade na standardni način ne moraju samo da na časove dolaze u određenu poslovnicu organizatora, već se njihova nastava može održavati i u njihovoj firmi, ali i na bilo kom mestu gde postoje tehnički uslovi za valjano odvijanje obrazovnog procesa.

Oni koji, pak nastavu prate pojedinačno isto mogu da na klasične časove dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, prema rasporedu koji budu dobili, a njihov izbor može biti i online nastava, koju će pratiti preko interneta, koristeći svoje kompjutere. Upravo iz tog razloga obavezni su da na njih blagovremeno instaliraju namenski softver, a sva je prilika da će to moći da obave samostalno, jer postupak uopšte nije zahtevan. Ipak, organizator je za one koji u tome ne budu uspeli obezbedio mogućnost kontaktiranja članova ekipe tehničke podrške, koji su zaposleni u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da nastavu prate zajedno sa još minimum troje, a najviše sedmoro drugih kandidata, to jest da pohađaju grupni seminar - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada. Tada, međutim raspored po kome će se odvijati edukacija pravi isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a od članova grupe se očekuje da prihvate utvrđene termine održavanja časova, datum početka kursa i predviđeni tempo kojim će se delovati.

Polaznici koji žele da rade u društvu samo jedne osobe mogu da se obučavaju u skladu sa principom poluindividualne nastave, koja će se sprovoditi prema rasporedu zajednički napravljenom od strane samih kandidata, njihovog predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora. Oni će, dakle razmotriti zahteve svih učesnika u obrazovnom procesu i tako odrediti termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka kursa koji će svima da odgovaraju.

Izbor osoba koje smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom može biti individualna obuka i kurs - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada. Budući da nemaju kome da se prilagođavaju, kandidati mogu da navedu kada im odgovara da počnu sa radom, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov način života i ustaljenu rutinu. Ukoliko taj predlog budu smatrali odgovarajućim njihov predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, polaznici će imati priliku da rade u skladu sa planom koji su naveli, što će im svakako znatno olakšati proces učenja i omogućiti da nove obaveze lako uklope u ispunjavanje drugih dužnosti koje imaju.

Po kom principu se odvija kurs i obuka - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada?

Pojedinačni kandidati mogu da predavanja prate online ili, pak da se opredele za klasični seminar - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada. U prvoj varijanti moraće da blagovremeno na svoj kompjuter samostalno instaliraju posebnu vrstu softvera, a ako u tome ne uspeju, mogu da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u svakom predstavništvu naznačene institucije. Osobe koje se, pak odluče za standardni tip nastave dolaziće na časove u najbliže predstavništvo organizatora, u skladu sa terminima koji budu utvrđeni i edukovati se u prostorijama opremljenim prema svim zahtevima savremenog obrazovanja.

Pomenuti polaznici mogu da predavanje prate potpuno odvojeno od ostalih, to jest da pohađaju individualnu nastavu. Iako tada profesor podučava samo jednu osobu, sam kandidat nije samo pasivni učesnik i primalac gotovih znanja, već biva sve vreme podstican da sa ovlašćenim stručnjakom razmenjuje svoje ideje i mišljenja, diskutuje u vezi sa temom koje se obrađuje, ali i da postavlja pitanja i, ako je potrebno traži dodatna objašnjenja. Osim toga, biće mu omogućeno da u velikoj meri utiče na raspored po kome će se odvijati nastava, te će najpre da navede termine i učestalost održavanja časova koji bi najmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu, kao i datum koji mu najviše odgovara za početak edukacije. Zatim će taj predlog da razmotri nadležni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora i, ukoliko budu smatrali da je prihvatljiv proglasiće željeni raspored zvaničnim.

Izbor osoba koje ne žele da rade samostalno, a opet ni u društvu većeg broja ljudi može da bude poluindividualna obuka i kurs - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada. Tada, dakle časovima prisustvuje dvoje polaznika, koji funkcionišu kao tandem u obrazovnom procesu i jedno drugom predstavljaju značajan oslonac i olakšanje tokom učenja i usvajanja novih veština. Oni se na taj način uvežbavaju i u ispoljavanju tolerancije prema mišljenju druge osobe, što je svakako veoma važna komponenta za rad u savremenom poslovnom okruženju. Omogućeno im je i da se najpre jedno sa drugim, a zatim sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima obrazovnog procesa, te tako definišu kada će on početi, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi. Na taj način će raspored rada biti maksimalno prilagođen potrebama svih učesnika u nastavi i veruje se da će doći i do boljih rezultata.

Za grupni tip nastave definisan je tačan broj osoba, procenjen kao optimalan za uspostavljanje raznovrsne, bogate i dinamična interakcije među članovima grupe u kojoj će svako od njih pronaći svoje mesto, moći da iskaže svoje mišljenje i ostvari željeni napredak. U takvom okruženju će čak i povučeniji kandidati biti ohrabreni da iznose svoje mišljenje i povećaju radnu aktivnost, što svakako ovaj tip edukacije čini jednim specifičnim socijalnim procesom, u kome se nova znanja i veštine usvajaju putem aktivne komunikacije između članova, rukovođene iskustvom i umećem nadležnog predavača. Da bi se svi kandidati bili jednaki i niko od njih ne bi bio povlašćen u odnosu na ostale, raspored po kome će se raditi odrediće koordinator za nastavu u datoj obrazovnoj institucije, a od polaznika se očekuje da se, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode utvrđenim terminima za održavanje časova, datumu početka obuke i tempu rada koji bude naveden.

Kada je potrebno edukovati zaposlene u nekoj firmi biće organizovan korporativni kurs i obuka - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada i to kako na standardni način, tako i online. Polaznici koji budu tražili da predavanja prate uživo dobiće priliku i da biraju između nekoliko lokacija za održavanje časova, a na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora, adekvatni prostor u firmi za koju rade, kao i svako mesto na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Vreme početka njihove obuke, dane i učestalost održavanja časova odrediće zajedno osoba koju je za to imenovala firma u kojoj rade kandidati i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije.

Koliko će da traje seminar - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada?

Za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada, termine i ritam održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali će njihov raspored rada sporazumno da odrede zvanični reprezent firme u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, tako da on može biti značajno različit od navedenog.

Kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada, kao i nastava koja se pohađa individualno, predviđen je isti broj časova, ali je tada kandidatima omogućeno da, u dogovoru sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora naprave raspored koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu da odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje