Kurs i obuka - Učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa

Preporučuje se svim poslovođama i onima koji upravljaju različitim mašinama da pohađaju stručni seminar - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa. Pomenuta obuka će veoma koristiti i stručnim radnicima angažovanim u proizvodnom procesu, rukovodiocima i predstavnicima stručnih službi, ali i naravno osobama koje žele da se upoznaju sa temama koje će se obrađivati tokom ovog obrazovnog procesa.

Kada nastavi žele da prisustvuju radnici određene firme sprovodi se korporativna edukacija i to na standardni način ili preko interneta. U prvom slučaju polaznici su slobodni da biraju između nekoliko lokacija za održavanje klasičnih predavanja, a nude im se moderno opremljene prostorije određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, odgovarajući prostor u preduzeću za koje rade, kao i svako drugo mesto na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Ako se odluče za drugu opciju, nastavu će pratiti preko interneta u prostoru koji budu smatrali najpogodnijim. U obe varijante biće obavezni da se pridržavaju termina za održavanje časova, datuma početka kursa i tempa rada koji zajedno budu odredili ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije i lice koje je ovlastila njihova kompanija.

Pojedinačni polaznici imaju priliku da rade na klasični način, a osim toga njihov izbor može biti i online obuka i kurs - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa. Ako budu želeli da predavanja prate uživo, biće obavezni da u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, gde će se obučavati u prijatnoj atmosferi, koristeći sva savremena obrazovna sredstva. U slučaju da odaberu nastavu preko interneta, imaće obavezu da pre toga na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, za šta će im biti data sva potrebna uputstva i objašnjenja. Ukoliko se ne budu snašli, mogu da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u svakoj poslovnici naznačene institucije.


Bilo da odaberu rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi kandidati imaju mogućnost da rade u grupi, to jest da nastavu prate zajedno sa još nekoliko drugih osoba. Da bi se ova edukacija odvijala na kvalitetan način, neophodno je ograničiti broj ljudi koji prema ovom principu mogu da pohađaju časove. Nijednom članu grupe neće biti omogućeno da iznosi svoje zahteve niti da odlučuje u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati nastava, već će termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka kursa da odredi isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Prijavljeni imaju obavezu da se dobijenog rasporeda strogo pridržavaju do kraja sprovođenja programa i u vezi sa tim ne mogu da ulažu bilo kakve prigovore.

Kandidatima koji žele da nastavu prate odvojeno od ostalih namenjen je individualni kurs i obuka - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa. Oni će, dakle moći da celokupan tok edukacije maksimalno usklade sa svojim potrebama, budući da neće imati kome da se prilagođavaju tokom obrazovnog procesa. Nadležni profesor će nastojati da im maksimalno približi način izlaganja gradiva i zadatke koje treba da ispune prilagodi njihovim sposobnostima i brzini kojom usvajaju nove informacije, kako bi u potpunosti mogli da savladaju predviđeni program i usvoje odgovarajuća znanja. Nakon svake etape komentarisaće napredak prijavljenog, davati mu sugestije za dalji rad i eventualno upućivati na oblasti koje bi, u cilju potpunog usavršavanja trebalo još da prouči. Polaznik koji bude radio na ovakav način najverovatnije će imati priliku da nastavu prati prema rasporedu koji sam napravi, s obzirom na to da će mu biti omogućeno da precizira najpogodniji datum za početak obuke, vreme i učestalost održavanja predavanja. Ako se sa time saglase zvanični predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, raspored koji je dotični kandidat napravio će početi da se zvanično koristi. No, u slučaju da u njega treba uneti neke promene, svakako će se voditi računa o potrebama prijavljenog i nastojaće se da mu konačna verzija rasporeda što više odgovara.

Ovim polaznicima na raspolaganju je i poluindividualna nastava, to jest predavanja koja zajednički pohađaju dve osobe. One rade kao partneri, međusobno se pomažu, sarađuju i proces učenja čine dinamičnijim i zanimljivijim. Takođe uspostavljaju i aktivnu komunikaciju, kako između sebe, tako i sa nadležnim profesorom, kroz koju razmenjuju mišljenja, ideje i iskustva, te i na taj način proširuju znanja i kompetencije. Ovi kandidati isto imaju priliku da u velikoj meri raspored rada usklade sa svojim načinom života, te da navedu koji im termini i učestalost sprovođenja predavanja najviše odgovaraju, kao i kog dana bi tačno želeli da počnu sa obukom. Taj predlog će izneti svom profesoru i zvaničnom predstavniku pomenute obrazovne institucije, pa će uz njihovu saglasnost raspored koji su polaznici napravili postati zvaničan i prema njemu će se odvijati nastava tokom čitavog programa.Svi koji bi želeli da pohađaju stručni seminar - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa treba prvo da prođu kroz proceduru prijavljivanja, kada je potrebno da navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da obave preko telefona, slanjem mejla na adresu organizatora ili dolaskom u neku od poslovnica pomenute institucije. Kada se završi registracija prijavljenih, oni će biti pozvani na upis i biće im saopšteno da tada moraju lično da dođu u odgovarajuće predstavništvo organizatora kako bi nadležnom službeniku predeli dokumenta, koja će im takođe biti na vreme tačno navedena.

Kojim oblastima se bavi obuka i kurs - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa?

Industrijska proizvodnja tretira vreme koje prođe od kraja mašinske obrade ili sklapanja proizvoda A do početka proizvodnje prvog komada iz serije proizvoda B, kao gubitak vremena i naziva taj interval vreme promene. Nadležni stručnjaci će već na časovima kojima će startovati kurs i obuka - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa istaći da je naročito proizvodnja u manjim serijama osetljiva na promene alata i podešavanje mašina, tako da vreme promene direktno utiče na smanjenje produktivnosti. Da bi proizvodnja bila rentabilna, proizvodi se prave u velikim serijama jer se time smanjuju gubici zbog zastoja prilikom promena alata. Ukoliko se smanji vreme promene, time bi se dobila mogućnost raznovrsnije proizvodnje u manjim serijama, smanjivanje zaliha, brže reagovanje na zahteve kupaca i promene na tržištu. Prisutnima će biti predočeno da bi idealno bilo da vreme promene alata i podešavanje mašina bude svedeno na nulu ili bar da bude najkraće moguće. Biće takođe informisani da je japanska poslovna filozofija Lin, sredinom prošlog veka u automobilskoj industriji Tojota promovisla koncept SMED (Single Minute Exhange of Dies), odnosno promenu alata za jedan minut. Predavači će objasniti da je cilj takvog pristupa da se sve promene alata i sva podešavanja mašina prilikom promene proizvoda obave za vreme koje se u minutima izražava jednocifrenim brojem, to jest za manje od deset minuta. Primenom osnovnih SMED metoda se postiže veća propusna moć linijske proizvodnje, veća fleksibilnost za promene proizvoda, smanjuju se troškovi proizvodnje, smanjuje se mogućnost pojave defekata u velikim serijama, poboljšava se kvalitet, povećava se kapacitet mašina, a vreme isporuke se skraćuje.

Osobe koje budu pratile specijalizovani seminar - učinite proizvodnju efikasnom pomoću SMED pristupa biće upućene i u analizu karakterističnih koraka primene navedene metode. Tako se ispostavlja da se petina vremena gubi na skidanje alata, petina na pripremanje novog alata, 10 odsto izgubljenog vremena odlazi na centriranje i dimenzionisanje, a polovina vremena se gubi u testiranju proizvodnje i podešavanju alata.

Polaznicima će biti naznačeno da proces promene može da se analizira kroz uvođenje pojmova eksternih poslova, koji se sprovodi kada se mašina isključi, ali je to moguće činiti i dok je mašina uključena, a svode se recimo na pripremanje alata, navrtki, držača i podloški. Pomenuta analiza može da se radi i putem uvođenja internih poslova, to jest zamene alata, burgija, glodala, brusilica, testera, ali samo dok je mašina isključena. Profesori će objasniti da SMED poboljšanja teže da interne aktivnosti pretvore u eksterne. S tim u vezi biće reči o četiri faze karakterističnog SMED pristupa, te će prisutnima biti objašnjeno šta uključuje posmatranje i zapis, šta razdvajanje interne i eksterne pripreme, na šta se odnosi konverzija interne u eksternu pripremu, te optimizacija svih aspekata pripreme. U okviru ove teme, nadležni stručnjaci će, između ostalog napomenuti da se posmatranje vrši pomoću video snimka postupaka zamene i podešavanja alata, merenja operacija štopericom i zapisivanja dobijenih podataka. Analizom procesa promena, upotrebe mašina i opreme dobija se hodogram, razrađeni plan, odnosno sled radnji svih učesnika u organizovanom procesu.

Dok se odvija obuka i kurs - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa, govoriće se i o konverzija ili određivanju i izmeni internih i eksternih poslova. Na taj način se nastoji da se operacije pojednostave, koriste se unapred pripremljeni držači, zagrejani kalupi, standardizovani navoji, noseće ploče za alate i slična pomoćna sredstva koja omogućavaju automatizaciju montaže i učvršćivanja alata.

Profesori će objasniti da načini za smanjivanje vremena internih poslova uključuju definisanje mesta za odlaganje alata, upotrebu boja za obeležavanje, eleminaciju uređaja za podešavanje postavljanjem vođica i graničnika, kao i korišćenje integrisanih alatnih mašina sa više alata. Eliminisanje podešavanja i postavki, kao i mogućnosti funkcionalnijeg korišćenja alata smanjuju vreme promene za 50 do 80 odsto. Analizom reda i organizovanosti radnog mesta uređuju se elementi prema frekvenciji upotrebe i procesima koji se odvijaju u skladu sa metodama SMED, menjaju se rasporedi i procedure kako bi se eliminisalo kretanje operatera do kontrolne table, a automatizuje se dostavljanje alata i zaustavljanje mašine. Polaznici će saznati i da je ključni kriterijum za promene bolja dostupnost svih alata i uređaja, prema principu eliminiši - kombinuj - redukuj.

Na kraju edukacije profesori će se osvrnuti i na organizaciju radnih zaustavljanja, koja podrazumeva merenje ukupnog vremena promene, određivanje internih i eksternih zadataka, vremensko pomeranje eksternih zadataka na pre i posle zaustavljanja mašine, zatim poboljšanja internih aktivnosti, poboljšanja eksternih zadataka, i konačno standardizaciju svih procedura.

Kada i na kom mestu se sprovodi kurs i obuka - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa?

Ako rukovodstvo neke kompanije smatra da je ova edukacija korisna za njihove radnike, organizator može da ponudi korporativni seminar - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa. Tada će kandidati početi sa radom onog datuma koji zajednički budu odredili zvanični predstavnik pomenute institucije i osoba koja istupa u ime konkretne firme. Ova službena lica definisaće i tempo delovanja, kao i vreme održavanja časova, a treba napomenuti da polaznici ovde mogu predavanja da prate preko interneta ili uživo. Ukoliko se odluče za drugu varijantu, imaju mogućnost da na časove dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, da rade u okviru svog preduzeća, kao i na svakoj drugoj lokaciji gde za to postoje predviđeni tehnički uslovi.

Oni koji budu nastavu pratili kao pojedinci takođe imaju priliku da se obučavaju na klasičan način i da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Uz to im se nudi i online kurs, koji će pohađati preko interneta, koristeći svoje računare. Baš iz tog razloga na njih prethodno moraju da instaliraju tačno određenu vrstu softvera, a veruje se da većina polaznika to može da uradi samostalno, jer je u pitanju jedan jednostavan informatički zadatak. Oni kojima to ne pođe za rukom mogu da računaju na tehničku podršku od strane članova ekipe stručnjaka, koji su angažovani u svakoj poslovnici navedene institucije.

Osobe koje budu radile samostalno, to jest za koje se bude sprovodila individualna obuka i kurs - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa moći će da maksimalno raspored pohađanja nastave usaglase sa svojim ostalim obavezama i načinom života koji vode. One će navesti kog datuma im najviše odgovara da seminar startuje, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove. Taj raspored će razmotriti njihov profesor i ovlašćeni predstavnik pomenute institucije i, ukoliko budu smatrali da je on odgovarajući proglasiće ga validnim, što će svakako svakom polazniku omogućiti da se znatno bolje organizuje i program prođe sa manje opterećenja.

Kandidati koji predavanja budu pratili prema principima poluindividualne edukacije takođe će moći da zajedno sa svojim partnerom naprave raspored koji im najviše odgovara. Međutim, da bi zaista bili u prilici da se obučavaju u skladu sa planom koji su naveli, moraće za to da dobiju potpunu saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, koji treba da odobre definisane termine za održavanje časova, ritam rada i vreme početka kompletnog programa.

Polaznici za koje se bude organizovao grupni kurs i obuka - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa biće, međutim obavezni da prihvate vreme i učestalost održavanja časova i termin početka seminara koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. U vezi sa rasporedom po kome će se raditi oni neće moći da ističu bilo kakve svoje zahteve, jer jednostavno nije moguće istovremeno svima u tom smislu udovoljiti, a potrebno je da svi članovi grupe budu apsolutno ravnopravni.

Na koji način se održava seminar - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa?

Osobe koje su na nastavu prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da rade preko interneta, ali njihov izbor takođe može biti i klasična obuka i kurs - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa. U prvoj opciji obučavaće se, dakle preko interneta, uz pomoć svojih računara, a upravo zbog toga su obavezni da blagovremeno na njih instaliraju poseban namenski softver, koji će im omogućiti da rade na ovakav način. Postupak je prilično jednostavan i većina polaznika po pravilu uspeva da ga obavi samostalno, ali je organizator za one koji budu imali nekih problema obezbedio stručnu pomoć koju će pružiti informatičari u svakoj poslovnici navedene institucije. Kandidati koji budu želeli da predavanja prate uživo moraće, međutim da dolaze u određeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora i da se tamo edukuju u prijatnoj i podsticajnoj atmosferi, koristeći savremena obrazovna sredstva.

Bilo da nastavu prate uživo ili preko interneta, ovi polaznici mogu da traže da se za njih organizuje individualna obuka, to jest da budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom naznačenog obrazovnog procesa. To će im pružiti priliku da predviđena znanja i veštine usvajaju tempom koji im odgovara, pošto neće imati kome da se prilagođavaju tokom nastave. Način rada će biti maksimalno usmeren prema ličnosti konkretnog kandidata i uzeće se u obzir njegove sposobnosti, predznanje, interesovanja i brzina kojom uči. On će takođe biti u mogućnosti da termine i ritam održavanja predavanja, kao i vreme početka obuke maksimalno prilagodi svojim potrebama, budući da će biti slobodan da napravi raspored koji mu najviše odgovara. Ako se sa tim mi budu saglasili njegov predavač i ovlašćeni predstavnik pomenute institucije, moći će sve vreme da prati nastavu prema planu koji je sam napravio.

U raznovrsnoj ponudi organizatora nastave nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa, koji podrazumeva zajedničku edukaciju dvoje kandidata. Oni tokom obrazovnog procesa podjednako dolaze do izražaja, a ovaj bazični oblik grupnog delovanja omogućava im da u jednoj aktivnoj atmosferi usvajaju predviđena znanja i savladaju odgovarajuće veštine, uz pomoć svog kolege, ali i da se jedno sa drugim dogovore i istaknu kada bi želeli da počne sa radom, kao i kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju predavanja. Da bi, međutim mogli zaista da rade prema rasporedu koji su napravili, moraju za to da dobiju odobrenje svog profesora i koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, pošto se i oni smatraju aktivnim i punopravnim učesnicima ovog procesa.

Grupna obuka sprovodi se prema malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih, a to se najpre ogleda u načinu organizacije nastave. Ovde, zapravo vreme početka kursa, termine i učestalost sprovođenja časova određuje jedino koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a kandidati su obavezni da taj raspored prihvate i pridržavaju ga se do kraja sprovođenja programa. To pravilo uvedeno je iz prostog razloga što nije moguće napraviti plan delovanja koji će svim članovima grupe biti po volji, pa je ovo način da oni potpuno ravnopravno učestvuju u ovom obrazovnom procesu. Treba, takođe istaći da ovi polaznici ponekad moraju da sačekaju da se grupa formira, pošto se to može dogoditi tek sa najmanje četvoro prijavljenih. Osim toga, grupa može maksimalno da ima osam članova, kako bi se očuvao kvalitet njenog funkcionisanja i svakome od njih omogućilo da ostvari željeni napredak.

Zaposlenima u nekoj firmi koji smatraju da je pomenuta edukacija korisna za njih nudi se korporativni seminar - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa. Oni nastavu mogu da prate preko interneta, sa mesta koje im najviše odgovara ali i na klasičan način, kada imaju mogućnost da na časove dolaze u određenu poslovnicu pomenute institucije, kao i da rade u okviru svoje kompanije, te na bilo kom mestu gde je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Vreme startovanja programa, termine održavanja časova i tempo rada sporazumno će definisati osoba koju je ovlastilo preduzeće čiji radnici pohađaju obuku i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa?

Osobe čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa, kao i polaznici koji budu pohađali individualnu nastavu će imati isti fond časova, ali njihov raspored ne mora da bude isti kao navedeni. U vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja oni će, zapravo moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te da utvrde one kojima će biti svi zadovoljni.

Korporativna nastava imaće istu dužinu trajanja, ali tada vreme održavanja časova, kao i njihovu učestalost zajedno određuju zvanični predstavnik pomenute institucije i osoba koja istupa u ime firme čiji radnici pohađaju kurs.

Naznačeni tempo delovanja važi ustvari samo za osobe koje odaberu grupni seminar - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa, budući da tada sve pojedinosti obrazovnog procesa određuje isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a članovi grupe u vezi sa tim ne mogu da iznose svoje zahteve.

Spisak gradova za kurs i obuku "Učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje