Kurs i obuka - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka

Menadžeri različitih sektora u privatnim kompanijama, kao i u onima koje se nalaze u vlasništvu države označeni su kao grupa na koju je usmeren stručni seminar - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka. Znanja koja nudi ovaj program biće svakako vrlo korisna i za zaposlene u sektoru finansija, nabavke i prodaje, ali i u gotovo svim ostalim segmentima savremenog biznisa. Stoga se preporučuje da naznačenu edukaciju isprate osobe koje su zainteresovane da prošire poznavanje pomenute oblasti, te unaprede veštine rada sa bazama podataka i tako značajno utiču na poboljšanje kvaliteta i efekata poslovanja.

Svi koji bi želeli da pohađaju navedena predavanja imaju obavezu da se za to na odgovarajući način prijave, što mogu da učine preko telefona, elektronskim putem ili dolaskom u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. One se nalaze u više od 20 gradova u Srbiji, a prijavljivanje se vrši svakog radnog dana. Zainteresovani treba da znaju da će tom prilikom odgovarajući službenik zavesti njihovo ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona, radi naknadnih kontakata i obaveštavanja o eduakciji. Vrlo brzo nakon toga, prijavljeni će biti zvanično informisani o datumu upisa na željeni kurs, koji će se obaviti u određenom predstavništvu organizatora. Ovoj proceduri kandidati su obavezni da lično prisustvuju i da nadležnom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju, o čijoj će sadržini naravno da budu na vreme obavešteni.

Pre početka nastave, polaznici će biti zamoljeni da se izjasne na koji način žele da pohađaju časove, budući da se najpre nudi klasična obuka i kurs - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka. Tada se nastava organizuje u prostorijama odgovarajućeg predstavništava navedene obrazovne institucije, gde su kandidati obavezni da dolaze u skladu sa rasporedom koji im bude saopšten. Prijavljeni na raspolaganju imaju i rad preko interneta, za šta će međutim morati da se unapred pripreme i da pre, početka sprovođenja programa na svoj kompjuter instaliraju tačno određeni tip softvera. Za to će dobiti sva potrebna uputstva i smernice, a ukoliko ne uspeju da naznačeni postupak obave samostalno, svakako mogu da zatraže savet ili pomoć u bilo kojoj poslovnici organizatora, gde rade vrhunski informatički stručnjaci.


Polaznici kojima prija da rade samostalno i žele da znanja usvajaju sopstvenim tempom mogu da se odluče za individualnu nastavu, tokom koje će im nadležni predavač biti maksimalno posvećen. Budući da se radi samo sa jednim kandidatom, proces učenja se u najvećoj mogućoj meri prilagođava njegovim sposobnostima, znanju koje već poseduje, kao i naravno brzini kojom usvaja nove informacije. No, on na časovima nema pasivnu ulogu, već se naprotiv sve vreme podstiče da komunicira sa svojim profesorom, postavlja pitanja, diskutuje i iznosi svoje stavove u vezi sa oblašću koja se obrađuje. Stručnjak koji vodi edukaciju će tako moći da dobije brzu povratnu informaciju o učinku svoga rada, te da ako bude potrebe eventualno izvrši neke korekcije u pristupu. Obrazovni postupak je dodatno olakšan činjenicom da je prijavljenom omogućeno da odredi datum kada će obuka početi, termine u kojima će se održavati predavanja, ali i ritam celokupnog nastavnog procesa. Neophodno je samo da se sa njihovim predlogom saglase nadležni profesor, kao i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije. Tako ovim kandidatima obaveze koje im bude nametnulo pohađanje navedenog seminara neće predstavljati veliko opterećenje niti će značajno poremetiti njihov ustaljeni način života.

Osobe koje budu tražile da se za njih organizuje poluindividualni kurs i obuka - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka radiće zajedno sa još jednim polaznikom i praktično delovati kao partneri u obrazovnom procesu. To znači da će se međusobno pomagati i podržavati i, putem međusobne i komunikacije sa svojim predavačem proširivati i produbljivati svoja znanja. Takođe će im biti data prilika da značajno utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija, odnosno da se sa profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije dogovore kada će program početi da se sprovodi te kojim danima i u koje tačno vreme će da se održavaju predavanja.

Kandidati koji se opredele za grupnu nastavu predavanja će pratiti zajedno sa još nekoliko drugih osoba i međusobno uspostaviti raznovrsnu i bogatu komunikaciju u kojoj će efikasno postizati predviđene obrazovne ciljeve. Kod ovog pristupa akcenat je stavljen na socijalni element, te se radi u dinamičnoj atmosferi i kroz kontinuiranu aktivnost polaznika. Nijedan član grupe neće moći da, na temelju svojih potreba, traži određene termine i ritam održavanja predavanja, niti da definiše vreme početka sprovođenja kursa. Imajući u vidu da ovde nastavu zajedno pohađa više osoba i da nije moguće napraviti raspored koji svima odgovara, najjednostavniji način da svi budu stavljeni u isti položaj upravo je izrada plana delovanja od strane osobe koja nije direktno uključena u nastavni postupak.

Ukoliko su za ovaj obrazovni program zainteresovani radnici nekog preduzeća, organizuje se korporativni seminar - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka. Tada kandidati mogu časove da pohađaju preko interneta, ali i na klasični način i u tom slučaju ne moraju samo da prate nastavu u moderno opremljenim prostorijama određene poslovnice naznačene institucije, već je moguće da se njihova predavanja održavaju i u adekvatnom prostoru same kompanije za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu koje polaznici smatraju odgovarajućim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Datum kada će ovi kandidati početi sa radom, termine i učestalost održavanja časova sporazumno će odrediti zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.Čime se bavi obuka i kurs - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka?

Pokretačka snaga modernog biznisa je efikasna i precizna obrada određenih informacija, te će polaznici na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka saznati sve o načinima da se to postigne. S obzirom na to da produktivnost ponajviše zavisi od uspešno savladanih elemenata upravljanja i rada sa bazama podataka, kompanija koja želi da unapredi svoje poslovanje upućena je na upotrebu kvalitetnih, preglednih i jednostavnih kompjuterskih programa za rad sa bazama podataka. U mnoštvu softverskih rešenja, izrađenih jedinstveno za određenu kompaniju, kao i standardnih programskih rešenja, svakako se izdvaja proizvod kompanije Microsoft, deo programskog paketa Office, te program za formiranje i operisanje bazama podataka Access.

Polaznici će biti informisani da Access koriste i profesionalci koji se bave razvojem aplikacija, ali mogu da ga koriste i informatički amateri koji na relativno jednostavan način mogu da razviju aplikaciju specifičnu za potrebe poslovanja svog malog ili srednjeg preduzeća. U odnosu na Excel, Access je superioran na polju kombinovanja podataka iz većeg broja baza, i smeštanje podataka u nove relacione baze, kakve se u Excel - u pojavljuju u primitivnijoj formi u takozvanim Pivot tabelama.

Osobe koje budu pohađale specijalizovani seminar - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka biće informisane da je zapravo ovde reč o kolekcijama podataka koji su organizovani za brzo pristupanje i jednostavno pretraživanje. One takođe imaju sistem za upisivanje, organizovanje i memorisanje velikog broja raznorodnih podataka. Gledano iz korisničkog ugla, takvi podaci bi trebalo da su povezani i organizovani na logičan način jer predstavljaju realan deo poslovnog okruženja, npr. svi podaci o svim dobavljačima, o svim kupcima i svim artiklima. Nadležni predavači će objasniti i da se bazi pristupa preko upitnika koji je pretražuje i filtrira prema ključnim rečima ili zadatim brojevnim vrednostima, a da je zatim pronađene podatke moguće grupisati, preurediti i prikazati u izveštajima. Biće im takođe praktično prikazani svi naznačeni postupci, kako bi se u potpunosti pripremili za korišćenje baze podataka u realnim okolnostima.

Sa aspekta sigurnosti i tajnosti podataka Access, kao i drugi veliki sistemi baza podataka, ima mehanizme koji obezbeđuju da nijedan neovlašćeni korisnik ne može da pristupi poverljivim podacima, te će polaznici sa njima biti detaljno upoznati. Ovlašćeni strućnjaci će im takođe predstaviti i mehanizme za kontrolu korisnika koji su ovlašćeni da upisuju i menjaju podatke, budući da jedino administrator baze podataka, recimo direktor ili menadžer, može da kontroliše svakoga ko pristupa bazi i da vidi šta ko pretražuje ili upisuje u bazu.

Profesori će dok traje obuka i kurs - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka objasniti da se osnova rada u Access - u zasniva na formiranju baze kroz popunjavanje tabela podacima, kao i kreiranjem upita sa određenim kriterijumima, koji konačno generišu izveštaje za željene podatke, obrasce za unos i izvoz podataka, veb - obrasce i raznorazne programske module. Istaći će da veliki broj modula i uzoraka za formiranje baza podataka već postoji u Access - u, ali za specifične potrebe mogu i posebno da se kreiraju pomoću programskog jezika Visuel Basic ili, jednostavnije, nizom postupaka koji se ponavljaju za neki traženi podatak i koji se odrade jednom, a sistem ih pamti pod nazivom Macro i po zahtevu automatski ponavlja za svaki traženi podatak. Za potrebe svakodnevnog poslovanja predavači će uputiti prisutne u osnove radnog okruženja MS Access i obraditi specifične teme, kao što su: izbor odgovarajuće baze podataka, primena baza podataka u poslovnom okruženju, načini kreiranja baze podataka, tabela, relacija, upita, formi i izveštaja u Access - u. Objasniće kandidatima da, iako Access nije programska aplikacija serverskog tipa, on omogućuje i istovremeni rad više korisnika sa jednom bazom, te će im prikazati na koji se način to postiže. Biće reči i o korišćenju Access - a za obradu podataka i dobijanje informacija preko lokalne - LAN mreže ili svetske - Internet mreže. Takođe će se govoriti o mogućnosti uvoza i obrade podataka iz nekog drugog sistema i izvoženju rezultata u neki drugi program, recimo u Excel.

U koje vreme i gde se održava kurs i obuka - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka?

Kandidati koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da se odluče za zajednički rad više osoba, odnosno za grupni seminar - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka. Odredjen je maksimalni broj članova, koji je procenjen kao najpogodniji za organizovanje aktivne i kvalitetne interakcije među članovima grupe, u kojoj će svako od njih pronaći svoje mesto i ostvariti željene obrazovne rezultate. Ovi polaznici, međutim neće moći uopšte da utiču na svoj raspored rada, budući da će vreme početka njihove edukacije, termine i učestalost održavanja predavanja unapred da utvrdi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Od članova grupe se očekuje da se tome u potpunosti prilagode i slede utvrđeni plan delovanja do kraja sprovođenja programa.

Oni koji se budu obučavali u paru, odnosno u skladu sa principima poluindividualne edukacije biće u prilici da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru navedene obrazovne institucije dogovore u vezi sa svim pojedinostima vezanim za organizaciju rada. Tako će zajednički da odrede termine i ritam održavanja časova koji svima odgovaraju, kao i datum za startovanje kompletnog programa.

Osobe koje smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom mogu da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka. U takvoj situaciji prijavljeni će moći maksimalno da utiče na raspored po kome će se odvijati eduakcija, budući da će biti jedini koji će prisustvovati predavanjima. On će, dakle naznačiti kada bi želeo da seminar počne, kao i koji bi termini i ritam održavanja časova najmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu, a potom će se u vezi sa tim konsultovati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora. U svakom slučaju će se nastojati da se uzmu u obzir svi zahtevi konkretnog kandidata, kako bi pomenutu edukaciju prošao sa što manje stresa i opterećenja. Predavač će, dakle tokom čitavog obrazovnog procesa biti fokusiran samo na jednog polaznika, te može dobro da ga upozna i uvidi kojim tempom može najlakše da usvaja nova znanja. Prijavljeni može da komunicira sa profesorom i iznosi stavove o konkretnoj temi, a ovlašćeni stručnjak će davati komentare u vezi sa mišljenjem i idejama koje polaznik bude izložio, čime će mu pomoći da učvrsti kompetencije vezane za datu oblast.

Za bilo koje socijalno okruženje da se opredele, pojedinačni polaznici mogu predavanja da prate na standardni način i da u naznačeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, gde će se obučavati u vrlo prijatnom okruženju. Uz to im je na raspolaganju online edukacija, kada će časove pratiti preko interneta, ali su u tom cilju dužni da, pre početka rada na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Kako je u pitanju jedan prilično jednostavni postupak, očekuje se da će većina kandidata uspeti da ga obavi samostalno, ali je za one kojima bude potrebna pomoć u svakoj poslovnici organizatora obezbeđena tehnička podrška.

Ukoliko se predstavniku navedene obrazovne institucije obrati rukovodstvo ili zastupnik neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka i to kako online, tako i na klasični način. Izbor pristupa zavisi od samih kandidata, a valja napomenuti da će oni koji se odluče za standardnu nastavu moći da se edukuju u prostorijama najbliže poslovnice organizatora, ali i u svom radnom okruženju, te na bilo kom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Termine i ritam sprovođenja predavanja, kao i vreme početka kompletnog programa u dogovoru će da odrede zvanični reprezent date firme i osoba koja istupa u ime institucije organizatora.

Na koji način se sprovodi seminar - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka?

Pojedinačni polaznici koji žele da rade u društvu moraće da poštuju raspored koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije. Ovi kandidati imaju priliku i da rade potpuno odvojeno od ostalih, odnosno da se opredele za individualni seminar. Tada će dobiti punu posvećenost ovlašćenog profesora, kao i priliku da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima i sistematično usvajaju željena znanja i veštine. Mada na prvi pogled tako može da izgleda, predavač nije glavni i jedini nosilac ovog obrazovnog procesa, već naprotiv polaznik biva podstican da učestvuje u komunikaciji, iznosi svoje ideje i mišljenje o temama koje se obrađuje. Kroz takvu interakciju predavač stiče jasnu sliku o napretku dotičnog kandidata i dobija povratne informacije o učinku svoga rada. Svi koji odaberu ovaj pristup moći će da se lakše od drugih organizuju, pošto će dobiti priliku da raspored rada u najvećoj mogućoj meri prilagode svojim potrebama i načinu života. Oni će zajedno sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora utvrditi kada program počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja.

Organizator je ponudio i mogućnost da se održi poluindividualni kurs i obuka - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka, kada ovlašćeni stručnjak podučava dvoje polaznika. Oni tada mogu da nove informacije usvajaju prateći predavanja svog profesora, ali i kroz međusobnu komunikaciju, razmenu mišljenja i iskustava. Data im je i prilika da naznače kada bi želeli da program počne da se sprovodi i koji bi im ritam i termini sprovođenja časova najviše odgovarali. U vezi sa tim će se konsultovati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije, te tako napraviti raspored rada kojim će svi učesnici u obrazovnom procesu biti zadovoljni.

Bilo da rade samostalno, u paru ili u grupi, pojedinačni kandidati mogu da se obučavaju preko interneta, to jest da časove prate pomoću svojih računara. Za taj online rad su obavezni da na kompjutere blagovremeno instaliraju namenski softver, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći, jer je u pitanju jednostavan informatički zadatak. U slučaju da im to ne pođe za rukom, mogu se svakako obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora i efikasno rešiti svoj problem. Pored toga, na raspolaganju im je i klasična nastava, ali su tada dužni da, u odgovarajuće vreme dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije i tamo, u vrlo prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje su opremljene prema svim imperativima savremene nastave prate predavanja stručnjaka za datu oblast.

Kada je potrebno edukovati radnike nekog preduzeća sprovodi se korporativni seminar - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka, kako na standardni način, tako i preko interneta. Oni koji se opredele za klasične časove neće, međutim morati da se obučavaju samo u moderno opremljenim prostorijama određenog predstavništva organizatora, već će, u zavisnosti od njihovih želja nastava moći da se sprovodi i u prostoru firme za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu gde postoje odgovarajuće tehničke mogućnosti za sprovođenje nastave. U svakom slučaju, vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za startovanje celokupnog programa zajednički će definisati osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko je planirano da traje obuka i kurs - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka?

Trajanje kursa,odnosno ukupan broj časova je isti, bez obzira koji oblik nastave polaznik izabere.

Za organizaciju tempa rada polaznika čiji izbor bude grupni kurs i obuka - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka, zadužen je isključivo koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali će raspored da odrede ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Polaznici koji budu pohađali individualni seminar - unapredite poslovanje koristeći bazu podataka će zajedno sa profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora moći da naprave raspored koji im odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Unapredite poslovanje koristeći bazu podataka"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje