Kurs i obuka - unapredite proces nabavke pomoću Eksela

Menadžeri nabavke u organizacijama različitog tipa su navedeni kao osobe kojima je primarno namenjen kurs i obuka - unapredite proces nabavke pomoću Eksela. Pored toga, svi zaposleni koji, posredno ili neposredno učestvuju u izvršavanju aktivnosti nabavke takođe treba da se upoznaju sa temama koje obuhvata ova edukacija, a nastavu mogu da pohađaju i svi koji žele da steknu određena znanja ili prošire ona koja već poseduju u vezi sa naznačenom oblašću.

Osobe koje su zainteresovane za navedeni obrazovni program mogu da se za to lično prijave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, elektronskim putem ili preko telefona nekog od predstavništva organizatora. U tu svrhu je potrebno da ovlašćenom licu naznače svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste, a pošto se završi registracija prijavljenih biće sproveden upis na edukaciju. Istaknuto je da svi kandidati moraju lično da prisustvuju ovoj proceduri, budući da tom prilikom imaju obavezu da nadležnom službeniku predaju određenu dokumentaciju, koja će im prethodno biti tačno naznačena, a biće naravno obavešteni i o mestu i vremenu odvijanja upisnog postupka.

U slučaju da su kandidati na kurs prijavljeni pojedinačno, mogu da se edukuju na standardni način, te da u određeno vreme imaju časove u najbližem predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Oni takođe mogu da se opredele za online seminar - unapredite proces nabavke pomoću Eksela, kada će nastavu pratiti preko interneta, koristeći svoje računare. Baš iz tog razloga je potrebno da, pre početka obuke na njih instaliraju specijalni tip softvera, što predstavlja prilično jednostavan postupak, pa se smatra da će većina polaznika može da ga obavi samostalno i bez ikakvih problema. Ako im bude potrebna neka stručna pomoć, svakako mogu da se obrate članovima ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora.


Bilo za koju od pomenutih opcija da se opredele, pojedinačni kandidati mogu da rade u društvu više osoba, pojedinačno ili u paru, a oni koji se opredele za grupnu edukaciju imaće obavezu da prihvate raspored koji bude napravio koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Članovi grupe neće, dakle moći da prema sopstvenim potrebama traže da se utanače određeni termini i učestalost održavanja časova, ali ni da utiču na datum početka kursa, već će morati da se dobijenom planu delovanja u potpunosti prilagode i slede ga do kraja sprovođenja programa. Ovlašćeni predstavnik organizatora će, međutim napraviti raspored tek pošto bude ispunjen primarni uslov za funkcionisanje grupe. U suprotnom ona ne može da počne sa radom, budući da bi bilo onemogućeno uspostavljanje bogate i raznovrsne interakcije među kandidatima, na čemu se i zasniva proces učenja kod ovakvog pristupa. Pravilima je, pored toga definisano da u okviru jedne grupe ne može da funkcioniše više od osmoro kandidata, pošto bi sa većim brojem osoba koje istovremeno prisustvuju predavanjima mogao da bude ugrožen kvalitet obrazovnog rada.

U okviru ponude organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - unapredite proces nabavke pomoću Eksela, kada nadležni profesor podučava dvoje polaznika. U takvom radnom okruženju, oni proširuju svoja znanja i kompetencije prateći interaktivna predavanja ovlašćenog stručnjaka, ali takođe usvajaju nove informacije i putem dijaloga sa partnerom i predavačem, kroz izlaganje sopstvenog mišljenja i navođenje odgovarajućih primera i iskustava. Takvim načinom rada značajno se utiče i na toleranciju prema tuđim stavovima, što će kandidatima veoma koristiti u realnim okolnostima, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Pored toga, biće im data prilika da u priličnoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija, pa će moći da se sa svojim predavačem i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije dogovore u vezi sa datumom za početak sprovođenja programa, kao i oko termina i ritma održavanja predavanja.

Oni koji žele da budu jedini kojima će nadležni profesor držati časove i da im tok edukacije bude maksimalno prilagođen mogu da odaberu individualni kurs. Tada će za vreme nastave moći da uspostave vrlo aktivnu komunikaciju sa svojim predavačem, da mu postavljaju pitanja, diskutuju o odgovarajućoj temi i u vezi sa time iznose svoje mišljenje. Na osnovu toga, stručnjak koji ih podučava imaće uvid u njihove sposobnosti, predznanje i brzinu kojom usvajaju nova znanja, te će u skladu sa time organizovati svoj predavački rad. Ovim kandidatima će biti omogućeno i da napreduju tempom koji im najviše odgovara, ali i da naznače koje se vreme i učestalost sprovođenja časova najbolje uklapaju u njihov način života i ispunjavanje ostalih obaveza, te kada smatraju da je najbolje da seminar počne. Da bi taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, potrebno je naravno da ga odobri dotični profesor, ali i koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora, jer su i ova službena lica određena kao aktivni učesnici u obrazovnom procesu.U slučaju da su za naznačeni obrazovni program zainteresovani radnici nekog preduzeća, sprovešće se korporativni kurs i obuka - unapredite proces nabavke pomoću Eksela, koji može da se odvija u obliku klasičnih časova ili kao edukacija preko interneta. Kandidati koji se opredele za prvu varijantu moći će da dolaze na predavanja u najbližu poslovnicu navedene institucije, da nastavu prate u nekoj prostoriji svoje firme ili, pak da za to izaberu neko drugo mesto koje ispunjava odgovarajuće tehničke uslove za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa i aktivno učestvovanje u njemu. Za raspored njihovog rada, to jest za određivanje datuma kada će edukacija početi, kao i termina i učestalosti sprovođenja predavanja biće zadužen ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Plan i program za seminar - unapredite proces nabavke pomoću Eksela

Menadžeri i administrativno osoblje nabavne službe, koja postoji u svakoj kompaniji u svom svakodnevnom radu upućeni su na korišćenje informacionih tehnologija i računarskih programa za skladištenje i obradu velikih količina podataka. Stoga će im specijalizovana obuka i kurs - unapredite proces nabavke pomoću Eksela ponuditi znanja koja u vezi sa tim treba da poseduju, kako bi svoje delovanje učinili efikasnijim i kvalitetnijim.

Napredni nivo rada sa velikim količinama podataka podrazumeva tabelarni sistem skladištenja podataka, primenjivanje matematičkih, statističkih i finansijskih funkcija na postojeće podatke, povezivanje podataka iz različitih izvora u nove tabele i, konačno predstavljanje rezultata i analizu tabelarnim ili grafičkim putem, korišćenjem grafikona i dijagrama. Ovlašćeni predavači će objasniti da postoji jednostavan i jeftin način da se poslovni procesi u službi nabavke podrže i najbrže izvrše službeni zadaci, a to je upravo korišćenje softvera specijalno razvijenog za tabelarne kalkulacije i generisanje grafičkih izveštaja, odnosno Majkrosoftove apllikacije Eksel, iz programskog paketa Ofis. Tako će prisutni saznati da je uz pomoć naprednih funkcija, koje su već deo Eksela ili koje je moguće kreirati za specifične situacije i nestandardne slučajeve, moguće znatno ubrzati, unaprediti i generalno automatizovati poslove u nabavnoj službi. Tokom edukacije profesori će ih uputiti u kvalitetnu organizaciju baza podataka, sisteme izveštaja, proračune i analize koje se rade u radnim listovima, takozvani spredšit. Budući da efikasan rad nabavne službe počiva na posedovanju i valjanom organizovanju svih podataka o dobavljačima, proizvodima, artiklima, tačnije rečeno o svim materijalnim, a naročito finansijskim tokovima koji su deo poslova službe nabavke, na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - unapredite proces nabavke pomoću Eksela prisutni će biti odlično istrenirani u radu sa ovom aplikacijom. Na taj način će unaprediti brzinu i kvaliteta svog rada u službi, za šta svakako moraju da poznaju sve elemente osnovne informatičke obučenosti u radu sa bazama podataka.

Tokom sprovođenja ovog obrazovnog programa posebna pažnja će se posvetiti razvijanju veština u radu sa dokumentima, radnim sveskama i radnim listovima. Tako će se polaznici uvežbavati da popunjavaju i formatizuju ćelija, umeću i brišu redova i kolona, da primenjuju učitane formule na pojedine ćelije i za nizove podataka, čuvaju, kopiraju ili brišu datoteke.

Specifičnosti primene Eksela u procesu nabavke se ogledaju u naprednom korišćenju formula i pretragama baza podataka pomoću ugnježdenih (nested) formula. Stoga će nadležni stručnjaci objasniti kandidatima kako da samostalno kreiraju kriterijume prema kojima se pretražuju baze podataka, tako da se u formulu koja, na primer sabira vrednost nekih artikala ubaci dodatni kriterijum, logičko ako (if), kojim se isključuju svi artikli čija je vrednost manja ili veća od zadatog kriterijuma. Zatim će to vežbati na primerima iz realnog poslovanja, a svi koji budu pohađali seminar - unapredite proces nabavke pomoću Eksela upoznaće se i sa odgovarajućim filterima pomoću kojih se vrši brza pretraga baze i dobijaju se tabele u kojima su vidljivi samo traženi podaci ili poređani po određenom kriterijumu (po rastućim ili opadajućim vrednostima, vremenu kada su uneti u bazu i slično). Profesori će im prikazati kako se, korišćenjem tih Ekselovih filtera, prema jednom ili nekoliko ugrađenih ili zadatih parametara iz nekog reda ili kolene, celokupna baza uredi u deliću sekunde. U procesu nabavke to je veoma korisno za brzi pregled podataka vezanih za neki artikal, određenog dobavljača, konkretan vremenski period ili traženi finansijski kriterijum.

Predavaći će, uz to naznačiti da se, u situacijama kada je potrebna ozbiljnija analiza podataka i generisanje višedimenzionalnog izveštaja sa pratećim grafičkim prikazom koriste takozvane Pivot tabele. Ta napredna Eksel funkcija je u mogućnosti da prema određenim zadatim kriterijumima prikuplja podatke iz različitih tabela, iz istog ili drugog radnog lista ili radne sveske i da dobijene podatke sortira u novoj tabeli. Tako će polaznici naučiti da izrađuju pivot tabele, da ih menjaju, zadaju im nove kriterijume, a saznaće i da se podaci se automatski ažuriraju i da dinamički dijagrami koji se generišu iz pivot tabela mogu da, promenom neke od kolona izvornih podataka, daju različite poglede na jedinstveni skup početnih podataka.

U kojim terminima i gde se održava obuka i kurs - unapredite proces nabavke pomoću Eksela?

U slučaju da se zvaničnom predstavniku institucije organizatora obrate rukovodioci ili predstavnici neke firme sa željom da njihovi zaposleni pohađaju ovu edukaciju, organizovaće se korporativni kurs i obuka - unapredite proces nabavke pomoću Eksela. Tada polaznici, nezavisno od toga da li se opredele za online ili klasični tip rada, imaju predavanja u terminima koje odredi ovlašćeni reprezent njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Ova službena lica će takođe precizirati i datum početka kompletnog programa, kao i tempo rada u opštem smislu. Trebalo bi takođe reći i da kandidati koji žele da nastavu prate uživo mogu da se edukuju u moderno opremljenim prostorijama određene poslovnice organizatora, ali i u odgovarajućem prostoru kompanije za koju rade, te na bilo kom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje i praćenje obrazovnog procesa.

Oni koji budu nastavu pohađali pojedinačno i odluče se za rad u paru moći će, međutim da napomenu kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove, te kada bi želeli da ova poluindividualna obuka počne. Da bi taj njihov predlog, međutim postao validan, moraju ga prihvatiti nadležni profesor i koordinator za nastavu u konkretnog predstavništvu pomenute obrazovne institucije, jer i oni aktivno učestvuju u obrazovnom procesu, te je potrebno da budu saglasni sa svim njegovim pojedinostima.

Prijavljeni koji budu želeli da rade zajedno sa još nekoliko drugih kolega, u dinamičnoj i vrlo aktivnoj atmosferi koju odlikuje međusobna saradnja, razmena iskustava i mišljenja mogu da se opredele za grupni seminar - unapredite proces nabavke pomoću Eksela. Ovi kandidati će se obučavati prema rasporedu koji bude napravio koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i neće imati nikakvog uticaja na termin kada će kurs da počne, kao ni na vreme i učestalost održavanja časova. Na taj način će svi biti stavljeni u ravnopravan položaj, jer prosto nije moguće istovremeno udovoljiti svim članovima grupe. Naznačeni broj osoba je procenjen kao najpogodniji za uspostavljanje kvalitetne interakcije među njima i obezbeđivanje dovoljno vremena i mogućnosti svakom pojedinačnom kandidatu da usvoji potrebna znanja, iznese svoje mišljenje i proširi kompetencije vezane za datu oblast.

Pojedinačni polaznici koji odaberu individualnu edukaciju moći će i da odrede kada će ovaj obrazovni program da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će se sprovoditi predavanja. Za to je, svakako neophodno da dobiju saglasnost svog predavača i ovlašćenog koordinatora u odgovarajućoj poslovnici organizatora, s obzirom na to da se očekuje da svi učesnici u obuci budu zadovoljni usvojenim planom delovanja. Ovi kandidati imaće i priliku da se tokom kursa znatno osamostale, budući da će samostalno ostvarivati predviđene obrazovne ciljeve, uz uputstva i koordiniranje nadležnog profesora. Nastava će u najvećoj mogućoj meri biti prilagođena njihovim sposobnostima, predznanju i brzini učenja, pošto će ovlašćeni stručnjak moći maksimalno da im se posveti i utvrdi koji način rada im najviše odgovara. Sa njime će prijavljeni ostvariti aktivnu komunikaciju, pitati sve što mu nije jasno i komentarisati ono što je čuo na predavanjima.

Bilo da rade u grupi, u paru ili pojedinačno, polaznici mogu da pohađaju klasični seminar - unapredite proces nabavke pomoću Eksela, pa da na časove u dogovoreno vreme dolaze u najbližu poslovnicu naznačene obrazovne institucije. Uz to im se nudi opcija da predavanja prate online, ali su za to obavezni da na svoje kompjutere instaliraju posebnu vrstu softvera, bez koga neće moći da rade preko interneta. Pomenuti zadatak zaista nije težak i kandidati mahom uspevaju da ga urade bez ičije pomoći, ali se svakako mogu, u slučaju potrebe, obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakom predstavništvu organizatora.

Na koji način se odvija kurs i obuka - unapredite proces nabavke pomoću Eksela?

Ako rukovodioci nekog preduzeća smatraju da bi za njihove zaposlene bilo korisno da se priključe pomenutom programu, sprovešće se korporativni seminar - unapredite proces nabavke pomoću Eksela, koji polaznici mogu da prate preko interneta, ali i na uobičajen način. Ukoliko odaberu drugu opciju, ne moraju da imaju časove isključivo u prostoru određene poslovnice organizatora, već je moguće da se njihova edukacija odvija i u prostoru gde rade, ali i na svakoj drugoj lokaciji koja ispunjava uslove za neometani tok nastave. Raspored rada za ove kandidate, odnosno datum početka obuke, termine i ritam održavanja predavanja zajednički će odrediti koordinator za nastavu u instituciji organizatora i ovlašćeni predstavnik konkretne firme.

Pojedinačni polaznici mogu da pohađaju individualni kurs, kada nadležni predavač samo njih podučava i maksimalno im se posvećuje. Sa njim mogu da ostvare blisku komunikaciju, da mu postavljaju pitanja, razgovaraju o odgovarajućoj temi i da, u slučaju potrebe traže dodatna objašnjenja. Kako nemaju kome da se prilagođavaju, predviđene obrazovne ciljeve mogu da ostvaruju tempom koji im odgovara i da prođu obuku bez većih pritisaka. Tome će doprineti i mogućnost da naznače kad bi želeli da edukacije startuje, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihov način života. Sa tim planom, pre nego što postane zvaničan, moraju da se saglase ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije, pošto se i oni smatraju aktivnim učesnicima u obrazovnom procesu.

Osobe čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - unapredite proces nabavke pomoću Eksela prisustvovaće predavanjima zajedno sa još jednim kolegom i moći da sa njim ostvare aktivnu komunikaciju, tokom koje će sučeljavati stavove, diskutovati o konkretnoj temi i kroz takvu interakciju proširiti svoja znanja. Ovo je, naime bazični oblik grupnog rada u kome oba polaznika podjednako dolaze do izražaja i uvežbavaju se u ispoljavanju tolerancije prema mišljenju druge osobe. Takođe mogu da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom navedene institucije dogovaraju oko svega što se odnosi na organizaciju rada, pa da tako zajednički odrede termine i ritam održavanja časova, kao i datum za početak seminara koji će im svima biti po volji.

Oni koji najbolje uče kroz interakciju sa drugima mogu da pohađaju grupnu obuku, tokom koje će predavanja pratiti sa najmanje još troje kandidata. Osobe koje budu radile na ovakav način biće obavezne da se prilagode rasporedu koji budu dobili, a koji će za njih sastaviti koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Nikome neće biti dozvoljeno da svojim utiče na termine i ritam održavanja časova, kao ni na vreme početka kompletnog programa, pošto nije moguće svima istovremeno izaći u susret i napraviti plan delovanja koji će svakom članu grupe da u potpunosti odgovara.

Kandidati koji se edukuju kao fizička lica takođe mogu da rade na klasični način i da, u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Tamo će imati predavanja u prijatnom ambijentu i u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim obrazovnim standardima. Postoji i varijanta da se za ovakve polaznike organizuje online kurs i obuka - unapredite proces nabavke pomoću Eksela, za koji moraju da se blagovremeno pripreme tako što će na svoj kompjuter da instaliraju specijalni tip softvera, koji će im omogućiti da nastavu prate na ovakav način. Kako je reč o prilično jednostavnom postupku, smatra se da će većina prijavljenih to uspeti da uradi samostalno, ali je za sve koji se ne snađu baš najbolje u svakoj poslovnici naznačene institucije obezbeđena stručna pomoć i tehnička podrška.

Koliko po planu traje stručni seminar - unapredite proces nabavke pomoću Eksela?

O terminima i učestalosti održavanja predavanja za osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - unapredite proces nabavke pomoću Eksela odlučuje isključivo zvanični predstavnik institucije organizatora.

Kandidati koji se opredele za individualni ili poluindividualni pristup imaće takođe isti broj časova, ali o vremenu i ritmu sprovođenja časova oni će se dogovarati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Polaznici za koje se bude organizovao korporativni kurs i obuka - unapredite proces nabavke pomoću Eksela imaće isti broj časova, ali će njihov raspored utvrditi ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u naznačenoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Unapredite proces nabavke pomoću Eksela"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje